СМИ Законы РФ
Юр.книга В.І. Борисова, І.В. Жилінкова Сімейне право Украiни

Thu, 08 Mar 2012 12:08:10 +0000
Сімейне право України (За загальною редакцією В. І. Борисової, І. В. Жилінкової)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

Підручник

 

За загальною редакцією В. І. Борисової, І. В. Жилінкової

 

Київ Юрінком Інтер

2006

 

 

Рекомендовано Вченою радою Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого (протокол № 4 від 28 листопада 2003 року)

Рецензенти:

Дзера О. В. — доктор юридичних наук, професор;

Харитонов Є. О. — доктор юридичних наук, професор;

Кройтор В. А. — кандидат юридичних наук, доцент

Автори:

Баранова Л. М., кандидат юридичних наук, доцент — розділ III гл. 8;

Борисова В. І., кандидат юридичних наук, доцент — розділ І гл. 2; розділ II гл. 4 (у співавторстві з Л. В. Пановою); розділ V гл. 13,14,15;

Жилінкова І. В., доктор юридичних наук, професор — розділ I гл. 1, 3 (§1—2); розділ II гл. 6, 7; словник основних термінів;

Крижна В. М., кандидат юридичних наук, доцент — розділ I гл. 3 (§3);

Новохатська Я. В., викладач — розділ III гл. 10;

Панова Л. В., кандидат юридичних наук — розділ II гл. 4 (у співавторстві з В. І. Борисовою);

Пучковська І. Й., кандидат юридичних наук, доцент — розділ II гл. 5;

Соловйов О. М., кандидат юридичних наук — розділ VI;

Явор О. А., кандидат юридичних наук, доцент — розділ III гл. 9;

Яроцький В. Л., кандидат юридичних наук, доцент — розділ IV

 

Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри цивіль: ного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі нового Сімейного кодексу України і відповідно до нової програми курсу сімейного права.

Висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і роз: глянуто основні питання курсу: сім'я, шлюб, особисті та майнові пра: вовідносини подружжя, права та обов'язки батьків і дітей, влашту: вання дітей, позбавлених батьківського піклування тощо. Особливу увагу приділено новим інститутам сімейного права.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридич: них закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

 


Thu, 08 Mar 2012 12:23:56 +0000
Зміст

Зміст

 

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Поняття сімейного права

§ 1. Предмет сімейного права

§ 2. Метод сімейного права

§ 3. Основні засади (принципи) сімейного права

 

Глава 2. Сімейне законодавство

§ 1. Загальні положення

§ 2. Сімейний кодекс України — основне джерело сімейного законодавства України

§ 3. Закони та інші нормативно:правові акти в системі сімейного законодавства

§ 4. Цивільний кодекс України в системі сімейного законодавства

§ 5. Договір як джерело сімейно:правових норм

§ 6. Звичаї як джерело сімейно:правових норм

§ 7. Міжнародні договори України в системі сімейного законодавства

 

Глава 3. Сімейні правовідносини

§ 1. Поняття та види сімейних правовідносин

§ 2. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин

§ 3. Строки у сімейному праві України

 

Розділ II. Правовідносини подружжя

Глава 4. Шлюб

§ 1. Поняття шлюбу та його правова природа

§ 2. Умови укладення шлюбу

§ 3. Порядок вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення

§ 4. Недійсність шлюбу

§ 5. Визнання шлюбу неукладеним

 

Глава 5. Особисті немайнові правовідносини подружжя

§ 1. Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов'язків подружжя

§ 2. Види особистих немайнових прав і обов'язків подружжя

 

Глава 6. Майнові правовідносини подружжя

§ 1. Правовий режим роздільного майна подружжя

§ 2. Правовий режим спільного майна подружжя

§ 3. Поділ спільного майна подружжя

§ 4. Шлюбний договір

§ 5. Права та обов'язки подружжя щодо утримання

 

Глава 7. Припинення шлюбу

§ 1. Поняття та підстави припинення шлюбу

§ 2. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання

§ 3. Правові наслідки розірвання шлюбу

 

Розділ ІІІ. Правовідносини батьків і дітей

Глава 8. Визначення походження дітей

§ 1. Загальні підстави виникнення прав і обов'язків батьків і дітей

§ 2. Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою

§ 3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

§ 4. Оспорювання батьківства, материнства

 

Глава 9. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей

 

Глава 10. Майнові правовідносини батьків та дітей

§ 1. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна

§ 2. Аліментні правовідносини батьків та дітей. Обов'язок батьків утримувати дитину

§ 3. Стягнення аліментів за минулий час і заборгованості за аліментами

§ 4. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дітей та його виконання

§ 5. Припинення обов'язку батьків утримувати дитину

§ 6. Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання

 

Розділ IV. Правовідносини інших членів сім'ї та родичів

Глава 11. Особисті немайнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів

 

Глава 12. Майнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів


Розділ V. Форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Глава 13. Усиновлення

§ 1. Поняття та сутність усиновлення

§ 2. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

§ 3. Визнання усиновлення недійсним

§ 4. Скасування усиновлення

§ 5. Позбавлення усиновлювача батьківських прав

 

Глава 14. Опіка та піклування над дітьми

 

Глава 15. Патронат над дітьми

 

Розділ VI. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

 

Cписок основних термінів

 


Thu, 08 Mar 2012 12:27:13 +0000
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Поняття сімейного права § 1. Предмет сімейного права

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1 Поняття сімейного права

 

§ 1. Предмет сімейного права

Сімейне право складає підгалузь цивільного права, хоча в системі цивільного права воно характеризується певною уособленістю, яка обумовлюється особливостями відносин, які регулюються нормами сімейного права, та своєрідністю засобів їх правового регулювання.

У праві предмет правового регулювання розглядається як сфера, на яку поширюється право1. В суспільстві існує багато різноманітних відносин. Право впливає на ті з них, які за своєю природою можуть піддаватися нормативно-організаційному впливу і потребують правової рег: ламентації2. Безпосереднім предметом правового регулювання виступає вольова поведінка учасників суспільних відносин, через яку може бути здійснено стимулювання або примус3. Відпо: відно до цього може бути визначено і предмет сімейного права. Сімейне право регулює певну сукупність суспільних відносин — сімейні відносини. Ці відносини характеризуються спільними ознаками, що дає підстави розглядати їх як цілісне утворення в загальній системі суспільних відносин. Важливо зазначити, що до сімейних належать різні за своєю природою відносини. Це відносини, які складаються між членами сім'ї, а також особами, які хоча і не є членами сім'ї в повному розумінні, але пов'язані між собою певними сімейними правами та обов'язками (наприклад відносини між батьком, який не перебував у шлюбі з матір'ю дитини, і самою дитиною).

Предмет сімейного права складають: а) відносини, які вини: кають у зв'язку зі шлюбом; б) особисті та майнові відносини між членами сім'ї; в) особисті та майнові відносини між іншими ро: дичами; г) відносини, які виникають у зв'язку із влаштуванням дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Норми сімейного права опосердковують відносини, пов'язані із виникненням та припиненням шлюбу, а також визнанням шлюбу недійсним. Ці відносини виникають у процесі створення сім'ї (реєстрація шлюбу) або, навпаки, її припинення (розірван: ня шлюбу). У зв'язку з тим, що ці відносини спрямовані на вста: новлення або припинення сімейних прав, вони складають пред: мет сімейно:правового регулювання. Сімейне законодавство містить норми, які встановлюють порядок та умови укладання шлюбу, порядок його реєстрації, правові наслідки заручин, умо: ви та порядок припинення шлюбу, визнання його недійсним тощо.

До другої групи відносин, які складають предмет сімейного права, належать майнові та особисті відносини між членами сім'ї — подружжям, батьками та дітьми. Право регулює відносини, які виникають між подружжям стосовно їх особистих прав (право на зміну прізвища при реєстрації шлюбу, право на спільне вирішен: ня усіх питань життя сім'ї, виховання дітей тощо). Існує чимало різноманітних майнових відносин подружжя, які потребують пра: вового врегулювання — це відносини стосовно спільного та роз: дільного майна подружжя, вчинення правочинів щодо нього, ко: ристування, розпорядження тощо. Предмет сімейного права скла: дають також різноманітні особисті та майнові відносини батьків і дітей. З урахуванням того, що неповнолітні діти потребують відпо: відної підтримки та захисту, в першу чергу нормами сімейного права регулюються відносини батьків і дітей щодо надання ос: таннім утримання. Необхідну правову регламентацію отримують також відносини батьків і дітей щодо належного їм майна та уп: равління батьками майном неповнолітніх.

Правові норми регулюють особисті та майнові відносини між іншими членами сім'ї та родичами — відносини баби, діда, праба: би та прадіда з їх онуками та правнуками стосовно спілкування та захисту прав онуків. Предмет правового регулювання склада: ють також відносини між іншими особами — братами, сестрами, мачухою, вітчимом та дітьми стосовно виховання та захисту дітей. Підлягають правовій регламентації й аліментні відносини певних членів сім'ї та родичів.

Особливої уваги та правового регламентування потребують відносини, які виникають у процесі влаштування дітей, позбав: лених батьківського піклування. З урахуванням особливостей різних форм улаштування таких дітей формуються правові ме: ханізми, за допомогою яких створюються відповідні умови для забезпечення прав та інтересів неповнолітніх, котрі за тих чи інших обставин не мають можливості проживати в сім'ї (усинов: лення, патронат, дитячий будинок сімейного типу).

Сімейні відносини можуть виникати з приводу різних благ — окремих речей та майна в цілому, грошей, цінних паперів, благ, які належать членам сім'ї особисто тощо. У зв'язку з цим виділяють особисті немайнові та майнові відносини членів сім 'ї, які складають предмет правового регулювання.

До немайнових належать ті відносини членів сім'ї, які сприй: мають правове регулювання, піддаються правовому впливу. Так, правові норми визначають порядок встановлення або зміни прізвища дитини або одного з подружжя при реєстрації шлюбу, закріплюють особисті немайнові права учасників сімейних відно: син — право на виховання, спілкування, захист тощо. Разом із тим, основна кількість особистих відносин, які виникають у сім'ї і ґрун: туються на таких почуттях, як любов, дружба, відданість, не скла: дають сферу правового регулювання і не включаються до пред: мету сімейного права. Майнові відносини виникають стосовно конкретного майна, його належності тим чи іншим учасникам сімейних відносин, порядку користування та розпорядження та: ким майном, вчинення правочинів щодо нього тощо.

Відносини, які регулюються нормами сімейного права, вини: кають між особами, які об'єктивно є рівними між собою. Це та: кож стосується відносин за участю неповнолітніх або непраце: здатних членів сім'ї та родичів. Подружжя, батьки та діти, усино: вителі та усиновлювачі, інші члени сім'ї та родичі знаходяться між собою у рівному положенні і не підпорядковуються один одному. Кожен учасник сімейних відносин є не тільки рівною, а й авто: номною у майновому сенсі особою, із своїми власними інтересами. Тому майно кожного з них не змішується з майном іншого і завжди може бути конкретно визначене. Це стосується і ситуацій, коли батьки, усиновлювачі та опікуни управляють майном дити: ни. Така природа сімейних відносин обумовлює і характер їх пра: вового регулювання.

Таким чином, предмет сімейного права складають особисті немайнові та майнові відносини, які випливають із шлюбу, споріднення, усиновлення, опіки та піклування, прийняття дитини в сім 'ю для виховання та з інших підстав, які не заборонені законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства і базуються на рівності та майновій самостійності їх учасників.


Thu, 08 Mar 2012 12:34:21 +0000
§ 2. Метод сімейного права

Thu, 08 Mar 2012 13:43:42 +0000
§ 3. Основні засади (принципи) сімейного права

Thu, 08 Mar 2012 13:45:26 +0000
Глава 2 Сімейне законодавство § 1. Загальні положення

Thu, 08 Mar 2012 13:55:57 +0000
§ 2. Сімейний кодекс України — основне джерело сімейного законодавства України

Thu, 08 Mar 2012 13:57:14 +0000
§ 3. Закони та інші нормативно-правові акти в системі сімейного законодавства

Thu, 08 Mar 2012 13:59:22 +0000
§ 4. Цивільний кодекс України в системі сімейного законодавства


§ 5. Договір як джерело сімейно-правових норм

Просмотров: 1198
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
 Уголовное право. Особенная часть. Шпаргалка
Уголовное право. Особенная часть. Шпаргалка
Настоящее издание поможет систематизировать полученные ранее знания, а также подготовиться к экзамену или зачету и успешно его сдать. Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений....

Цена:
55 руб

 Арбитражный процесс. Учебник
Арбитражный процесс. Учебник

В учебнике на основе современного законодательства и судебной практики представлена программа учебного курса, освещена эволюция системы арбитражных судов, ее правового регулирования с учетом объединения Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Проанализированы источники и принципы арбитражного процессуального права. Показаны особенности арбитражной процессуальной формы, изложено постадийное развитие процесса, порядок обжалования принимаемых арбитражными судами актов, их исполнения. Даны знания о новых для арбитражного процесса видах судопроизводства - приказном и упрошенном, а также о третейском судопроизводстве, его современном состоянии и взаимодействии третейских и арбитражных судов. Нормативные источники приведены по состоянию на 20 февраля 2017 г. Издание подготовлено при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант».

Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, судей, прокуроров, адвокатов, а также для практических работников фирм и правовых служб.

...

Цена:
1008 руб

Н. М. Конин,Е. И. Маторина Административное право. Учебник для СПО
Административное право. Учебник для СПО
В учебнике представлено систематизированное изложение современного административного российского права как учебной дисциплины. Дается характеристика общих правовых институтов и положений административного права. В издании отражены положения законодательства и подзаконных актов, регулирующих отношения в конкретных отраслях, комплексах и сферах экономической, социальной и правоохранительной деятельности государства. Материал приводится с учетом последних изменений в законодательстве Российской Федерации.
Изучение курса поможет выработать практические навыки в применении и толковании законодательства, а также умения ориентироваться в его постоянно меняющемся нормативном массиве для задач избранной профессиональной специализации....

Цена:
2164 руб

И. Ф. Крылов, А. И. Бастрыкин Розыск, дознание, следствие
Розыск, дознание, следствие
В книге рассматриваются вопросы организации и деятельности органов розыска, дознания и следствия в российском уголовном процессе, средства и методы, используемые при раскрытии преступлений, освещается история зарождения, развития, современный правовой статус органов дознания и предварительного следствия, в том числе история розыскных учреждений в дореволюционной России, представленная в фотографиях.

Издание адресуется студентам, аспирантам и преподавателям высших юридических учебных заведений, работникам органов дознания и предварительного следствия....

Цена:
955 руб

Н. А. Захарова, А. В. Горшков Право социального обеспечения. Учебное пособие
Право социального обеспечения. Учебное пособие
В учебном пособии рассмотрены основные вопросы, касающиеся понятия права социального обеспечения, трудового стажа, действующей пенсионной системы, порядка обеспечения населения социальными пособиями, страховыми и компенсационными выплатами, предоставления медицинской помощи.
Отличительной особенностью данного издания является его актуальность. В пособии не только отражены изменения, произошедшие в национальной системе социального обеспечения и страхования за последние два-три года, но и учтены будущие изменения.

Для студентов, изучающих Право социального обеспечения, аспирантов, преподавателей, а также всех интересующихся вопросами социального обеспечения в России....

Цена:
173 руб

 Финансовое право. Практикум. Учебное пособие
Финансовое право. Практикум. Учебное пособие
Издание представляет собой учебное пособие по финансовому праву, которое основано на современном законодательстве и практике его применения. Практикум является дополнением к учебнику "Финансовое право".
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов вузов, обучающихся по программам прикладного бакалавриата по юридическим направлениям и специальностям, а также для аспирантов и преподава-телей юридических вузов....

Цена:
1589 руб

И. А. Зенин Право интеллектуальной собственности. Учебник. В 2 частях. Часть 1
Право интеллектуальной собственности. Учебник. В 2 частях. Часть 1
В учебнике изложены основные положения курса «Право интеллектуальной собственности», включая новейшее законодательство об интеллектуальной собственности. Учебник состоит из двух частей. В первой части изложены основные положения учебного курса «Право интеллектуальной собственности», рассмотрены виды права интеллектуальной собственности, включая новейшее законодательство об интеллектуальной собственности. Вторая часть содержит материал по государственной регистрации объектов промышленной собственности и средств индивидуализации, защиты интеллектуальных прав и ответственности за их нарушение, обеспечения интересов обладателя секрета производства (ноу-хау), государственной регистрации договорных и бездоговорных способов перехода исключительных прав. Особенностью учебника является практическая направленность учебного материала, что должно помочь будущим юристам в их профессиональной деятельности. Для лучшего усвоения теоретических положений в структуру издания включены тесты, тренировочные задания и вопросы для самоконтроля....

Цена:
1275 руб

 Финансовое право. Учебник
Финансовое право. Учебник
В учебнике рассматриваются важнейшие подотрасли и институты российского финансового права, порядок формирования государственных и муниципальных доходов, их распределения и использования для реализации социально-экономических и других задач государства и муниципальных образований; вопросы публичного (государственного и муниципального) кредита и долга, правовых основ организации страхового дела, государственного регулирования рынка ценных бумаг, банковского кредитования, денежного обращения, валютного регулирования и валютного контроля; правового режима финансов государственных муниципальных предприятий, коммерческих и некоммерческих организаций разных видов и форм; финансово-правовой ответственности за нарушения норм финансового права.  
   
Для студентов и преподавателей юридических вузов и факультетов, работников финансовых, налоговых, других органов государственной власти и местного  самоуправления, предпринимателей, лиц, желающих приобрести знания правовых основ в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных образований.

...

Цена:
2100 руб

М. Н. Прудников История государства и права зарубежных стран. Учебник для бакалавриата
История государства и права зарубежных стран. Учебник для бакалавриата
В учебнике освещаются важнейшие факты и события государственно-правовой истории, основные институты государства и права. Материал излагается в хронологическом порядке, носит обобщенный характер и основан на страноведческой форме.
Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов....

Цена:
951 руб

 Гражданское право
Гражданское право
В учебнике кратко изложен полный курс гражданского права для высших учебных заведений. На основе всех четырех частей Гражданского кодекса Российской Федерации в нем раскрываются закрепленные в Кодексе институты и юридические конструкции.
Издание подготовлено с учетом новой редакции ГК РФ и включает изменения, внесенные Федеральными законами №142-ФЗ, 167-ФЗ, 187-ФЗ, 222-ФЗ, 223-ФЗ, 245-ФЗ, 251-ФЗ по состоянию законодательства на сентябрь 2013 года. Для студентов и преподавателей юридических и неюридических вузов....

Цена:
488 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования