СМИ Законы РФ
Юр.книга В.І. Борисова, І.В. Жилінкова Сімейне право Украiни

Thu, 08 Mar 2012 12:08:10 +0000
Сімейне право України (За загальною редакцією В. І. Борисової, І. В. Жилінкової)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

СІМЕЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

 

Підручник

 

За загальною редакцією В. І. Борисової, І. В. Жилінкової

 

Київ Юрінком Інтер

2006

 

 

Рекомендовано Вченою радою Національної юридичної академії імені Ярослава Мудрого (протокол № 4 від 28 листопада 2003 року)

Рецензенти:

Дзера О. В. — доктор юридичних наук, професор;

Харитонов Є. О. — доктор юридичних наук, професор;

Кройтор В. А. — кандидат юридичних наук, доцент

Автори:

Баранова Л. М., кандидат юридичних наук, доцент — розділ III гл. 8;

Борисова В. І., кандидат юридичних наук, доцент — розділ І гл. 2; розділ II гл. 4 (у співавторстві з Л. В. Пановою); розділ V гл. 13,14,15;

Жилінкова І. В., доктор юридичних наук, професор — розділ I гл. 1, 3 (§1—2); розділ II гл. 6, 7; словник основних термінів;

Крижна В. М., кандидат юридичних наук, доцент — розділ I гл. 3 (§3);

Новохатська Я. В., викладач — розділ III гл. 10;

Панова Л. В., кандидат юридичних наук — розділ II гл. 4 (у співавторстві з В. І. Борисовою);

Пучковська І. Й., кандидат юридичних наук, доцент — розділ II гл. 5;

Соловйов О. М., кандидат юридичних наук — розділ VI;

Явор О. А., кандидат юридичних наук, доцент — розділ III гл. 9;

Яроцький В. Л., кандидат юридичних наук, доцент — розділ IV

 

Підручник підготовлено колективом викладачів кафедри цивіль: ного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого на основі нового Сімейного кодексу України і відповідно до нової програми курсу сімейного права.

Висвітлено актуальні теоретичні проблеми сімейного права і роз: глянуто основні питання курсу: сім'я, шлюб, особисті та майнові пра: вовідносини подружжя, права та обов'язки батьків і дітей, влашту: вання дітей, позбавлених батьківського піклування тощо. Особливу увагу приділено новим інститутам сімейного права.

Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних юридич: них закладів освіти, а також наукових і практичних працівників.

 


Thu, 08 Mar 2012 12:23:56 +0000
Зміст

Зміст

 

Розділ I. Загальні положення

Глава 1. Поняття сімейного права

§ 1. Предмет сімейного права

§ 2. Метод сімейного права

§ 3. Основні засади (принципи) сімейного права

 

Глава 2. Сімейне законодавство

§ 1. Загальні положення

§ 2. Сімейний кодекс України — основне джерело сімейного законодавства України

§ 3. Закони та інші нормативно:правові акти в системі сімейного законодавства

§ 4. Цивільний кодекс України в системі сімейного законодавства

§ 5. Договір як джерело сімейно:правових норм

§ 6. Звичаї як джерело сімейно:правових норм

§ 7. Міжнародні договори України в системі сімейного законодавства

 

Глава 3. Сімейні правовідносини

§ 1. Поняття та види сімейних правовідносин

§ 2. Підстави виникнення, зміни та припинення сімейних правовідносин

§ 3. Строки у сімейному праві України

 

Розділ II. Правовідносини подружжя

Глава 4. Шлюб

§ 1. Поняття шлюбу та його правова природа

§ 2. Умови укладення шлюбу

§ 3. Порядок вступу до шлюбу. Державна реєстрація шлюбу та її правове значення

§ 4. Недійсність шлюбу

§ 5. Визнання шлюбу неукладеним

 

Глава 5. Особисті немайнові правовідносини подружжя

§ 1. Загальна характеристика особистих немайнових прав та обов'язків подружжя

§ 2. Види особистих немайнових прав і обов'язків подружжя

 

Глава 6. Майнові правовідносини подружжя

§ 1. Правовий режим роздільного майна подружжя

§ 2. Правовий режим спільного майна подружжя

§ 3. Поділ спільного майна подружжя

§ 4. Шлюбний договір

§ 5. Права та обов'язки подружжя щодо утримання

 

Глава 7. Припинення шлюбу

§ 1. Поняття та підстави припинення шлюбу

§ 2. Припинення шлюбу внаслідок його розірвання

§ 3. Правові наслідки розірвання шлюбу

 

Розділ ІІІ. Правовідносини батьків і дітей

Глава 8. Визначення походження дітей

§ 1. Загальні підстави виникнення прав і обов'язків батьків і дітей

§ 2. Визначення походження дитини від батьків, які перебувають у шлюбі між собою

§ 3. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою

§ 4. Оспорювання батьківства, материнства

 

Глава 9. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей

 

Глава 10. Майнові правовідносини батьків та дітей

§ 1. Правовідносини батьків та дітей з приводу майна

§ 2. Аліментні правовідносини батьків та дітей. Обов'язок батьків утримувати дитину

§ 3. Стягнення аліментів за минулий час і заборгованості за аліментами

§ 4. Обов'язок батьків утримувати повнолітніх дітей та його виконання

§ 5. Припинення обов'язку батьків утримувати дитину

§ 6. Обов'язок повнолітніх дітей утримувати батьків та його виконання

 

Розділ IV. Правовідносини інших членів сім'ї та родичів

Глава 11. Особисті немайнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів

 

Глава 12. Майнові правовідносини інших членів сім'ї та родичів


Розділ V. Форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

Глава 13. Усиновлення

§ 1. Поняття та сутність усиновлення

§ 2. Умови, порядок та правові наслідки усиновлення

§ 3. Визнання усиновлення недійсним

§ 4. Скасування усиновлення

§ 5. Позбавлення усиновлювача батьківських прав

 

Глава 14. Опіка та піклування над дітьми

 

Глава 15. Патронат над дітьми

 

Розділ VI. Правове регулювання сімейних відносин за участю іноземців та осіб без громадянства

 

Cписок основних термінів

 


Thu, 08 Mar 2012 12:27:13 +0000
Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Поняття сімейного права § 1. Предмет сімейного права

Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1 Поняття сімейного права

 

§ 1. Предмет сімейного права

Сімейне право складає підгалузь цивільного права, хоча в системі цивільного права воно характеризується певною уособленістю, яка обумовлюється особливостями відносин, які регулюються нормами сімейного права, та своєрідністю засобів їх правового регулювання.

У праві предмет правового регулювання розглядається як сфера, на яку поширюється право1. В суспільстві існує багато різноманітних відносин. Право впливає на ті з них, які за своєю природою можуть піддаватися нормативно-організаційному впливу і потребують правової рег: ламентації2. Безпосереднім предметом правового регулювання виступає вольова поведінка учасників суспільних відносин, через яку може бути здійснено стимулювання або примус3. Відпо: відно до цього може бути визначено і предмет сімейного права. Сімейне право регулює певну сукупність суспільних відносин — сімейні відносини. Ці відносини характеризуються спільними ознаками, що дає підстави розглядати їх як цілісне утворення в загальній системі суспільних відносин. Важливо зазначити, що до сімейних належать різні за своєю природою відносини. Це відносини, які складаються між членами сім'ї, а також особами, які хоча і не є членами сім'ї в повному розумінні, але пов'язані між собою певними сімейними правами та обов'язками (наприклад відносини між батьком, який не перебував у шлюбі з матір'ю дитини, і самою дитиною).

Предмет сімейного права складають: а) відносини, які вини: кають у зв'язку зі шлюбом; б) особисті та майнові відносини між членами сім'ї; в) особисті та майнові відносини між іншими ро: дичами; г) відносини, які виникають у зв'язку із влаштуванням дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Норми сімейного права опосердковують відносини, пов'язані із виникненням та припиненням шлюбу, а також визнанням шлюбу недійсним. Ці відносини виникають у процесі створення сім'ї (реєстрація шлюбу) або, навпаки, її припинення (розірван: ня шлюбу). У зв'язку з тим, що ці відносини спрямовані на вста: новлення або припинення сімейних прав, вони складають пред: мет сімейно:правового регулювання. Сімейне законодавство містить норми, які встановлюють порядок та умови укладання шлюбу, порядок його реєстрації, правові наслідки заручин, умо: ви та порядок припинення шлюбу, визнання його недійсним тощо.

До другої групи відносин, які складають предмет сімейного права, належать майнові та особисті відносини між членами сім'ї — подружжям, батьками та дітьми. Право регулює відносини, які виникають між подружжям стосовно їх особистих прав (право на зміну прізвища при реєстрації шлюбу, право на спільне вирішен: ня усіх питань життя сім'ї, виховання дітей тощо). Існує чимало різноманітних майнових відносин подружжя, які потребують пра: вового врегулювання — це відносини стосовно спільного та роз: дільного майна подружжя, вчинення правочинів щодо нього, ко: ристування, розпорядження тощо. Предмет сімейного права скла: дають також різноманітні особисті та майнові відносини батьків і дітей. З урахуванням того, що неповнолітні діти потребують відпо: відної підтримки та захисту, в першу чергу нормами сімейного права регулюються відносини батьків і дітей щодо надання ос: таннім утримання. Необхідну правову регламентацію отримують також відносини батьків і дітей щодо належного їм майна та уп: равління батьками майном неповнолітніх.

Правові норми регулюють особисті та майнові відносини між іншими членами сім'ї та родичами — відносини баби, діда, праба: би та прадіда з їх онуками та правнуками стосовно спілкування та захисту прав онуків. Предмет правового регулювання склада: ють також відносини між іншими особами — братами, сестрами, мачухою, вітчимом та дітьми стосовно виховання та захисту дітей. Підлягають правовій регламентації й аліментні відносини певних членів сім'ї та родичів.

Особливої уваги та правового регламентування потребують відносини, які виникають у процесі влаштування дітей, позбав: лених батьківського піклування. З урахуванням особливостей різних форм улаштування таких дітей формуються правові ме: ханізми, за допомогою яких створюються відповідні умови для забезпечення прав та інтересів неповнолітніх, котрі за тих чи інших обставин не мають можливості проживати в сім'ї (усинов: лення, патронат, дитячий будинок сімейного типу).

Сімейні відносини можуть виникати з приводу різних благ — окремих речей та майна в цілому, грошей, цінних паперів, благ, які належать членам сім'ї особисто тощо. У зв'язку з цим виділяють особисті немайнові та майнові відносини членів сім 'ї, які складають предмет правового регулювання.

До немайнових належать ті відносини членів сім'ї, які сприй: мають правове регулювання, піддаються правовому впливу. Так, правові норми визначають порядок встановлення або зміни прізвища дитини або одного з подружжя при реєстрації шлюбу, закріплюють особисті немайнові права учасників сімейних відно: син — право на виховання, спілкування, захист тощо. Разом із тим, основна кількість особистих відносин, які виникають у сім'ї і ґрун: туються на таких почуттях, як любов, дружба, відданість, не скла: дають сферу правового регулювання і не включаються до пред: мету сімейного права. Майнові відносини виникають стосовно конкретного майна, його належності тим чи іншим учасникам сімейних відносин, порядку користування та розпорядження та: ким майном, вчинення правочинів щодо нього тощо.

Відносини, які регулюються нормами сімейного права, вини: кають між особами, які об'єктивно є рівними між собою. Це та: кож стосується відносин за участю неповнолітніх або непраце: здатних членів сім'ї та родичів. Подружжя, батьки та діти, усино: вителі та усиновлювачі, інші члени сім'ї та родичі знаходяться між собою у рівному положенні і не підпорядковуються один одному. Кожен учасник сімейних відносин є не тільки рівною, а й авто: номною у майновому сенсі особою, із своїми власними інтересами. Тому майно кожного з них не змішується з майном іншого і завжди може бути конкретно визначене. Це стосується і ситуацій, коли батьки, усиновлювачі та опікуни управляють майном дити: ни. Така природа сімейних відносин обумовлює і характер їх пра: вового регулювання.

Таким чином, предмет сімейного права складають особисті немайнові та майнові відносини, які випливають із шлюбу, споріднення, усиновлення, опіки та піклування, прийняття дитини в сім 'ю для виховання та з інших підстав, які не заборонені законом і таких, що не суперечать моральним засадам суспільства і базуються на рівності та майновій самостійності їх учасників.


Thu, 08 Mar 2012 12:34:21 +0000
§ 2. Метод сімейного права

Thu, 08 Mar 2012 13:43:42 +0000
§ 3. Основні засади (принципи) сімейного права

Thu, 08 Mar 2012 13:45:26 +0000
Глава 2 Сімейне законодавство § 1. Загальні положення

Thu, 08 Mar 2012 13:55:57 +0000
§ 2. Сімейний кодекс України — основне джерело сімейного законодавства України

Thu, 08 Mar 2012 13:57:14 +0000
§ 3. Закони та інші нормативно-правові акти в системі сімейного законодавства

Thu, 08 Mar 2012 13:59:22 +0000
§ 4. Цивільний кодекс України в системі сімейного законодавства


§ 5. Договір як джерело сімейно-правових норм

Просмотров: 1183
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
Седова Т,А, под ред., Кушниренко С.П. под ред., Пристансков В.Д, Криминалистика. Учебник
Криминалистика. Учебник
C использованием современных научных подходов и достижений практической криминалистической деятельности изложены науковедческие основы криминалистики, научные и практические положения криминалистической техники, тактики и методики расследования преступлений. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.


Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических учебных заведений, юристов-практиков....

Цена:
1669 руб

Н. Ю. Круглова Правовое регулирование коммерческой деятельности. Учебник
Правовое регулирование коммерческой деятельности. Учебник
В учебнике рассматривается современный правовой механизм управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятий различных организационно-правовых форм. Особое внимание уделяется регулированию правоотношений, возникающих в процессе создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, в процессах внутренней организационно-экономической деятельности фирм. В книге рассмотрены и другие важные правоотношения, возникающие в процессе производственно-хозяйственной деятельности между субъектами хозяйствования, что позволит студентам наиболее полно освоить сущность правовых институтов и норм предпринимательской деятельности и более эффективно использовать в своей практической работе механизмы хозяйственных правоотношений....

Цена:
1019 руб

А. В. Малько, Д, А. Липинский, Д. В. Березовский, А. А. Мусаткина Теория государства и права. Учебник
Теория государства и права. Учебник
Учебник дает исчерпывающую информацию, необходимую при изучении дисциплины"Теория государства и права", освещает все основные категории по данной теме. Авторы подробно и доступно излагают материал, дают характеристику основным правовым понятиям, таким, как "государство", "право", "государственные органы" и др. Структура учебника способствует усвоению и запоминанию материала, а сравнительно-правовой анализ, представленный авторами, значительно расширяет сферу его применения.
Учебник соответствует Государственному образовательному стандарту.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, а также каждого, кто хочет получить или расширить свои знания по дисциплине "Теория государства и права"....

Цена:
619 руб

 Коммерческое (предпринимательское) право. Учебник. В 2 томах. Том 2
Коммерческое (предпринимательское) право. Учебник. В 2 томах. Том 2
Во вторую часть учебника вошли главы, посвященные вопросам правового регулирования отдельных видов (сфер) предпринимательской деятельности, таких как деятельность по реализации товаров, по возмездному оказанию услуг, по передаче имущества в пользование, по производству работ, в сфере электроэнергетики, по хранению, на рынке ценных бумаг, сельскохозяйственная, инновационная, инвестиционная, транспортная, банковская, страхования, посредническая, совместная деятельность предпринимателей и некоторые другие.
Учебник написан на основе новейшего законодательства. В нем представлены также судебная практика и теоретические взгляды по основным проблемам коммерческого права.
Законодательство приведено по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также работников правоприменительных органов и предпринимателей....

Цена:
689 руб

 Практика адвокатской деятельности. В 2 частях. Часть 1
Практика адвокатской деятельности. В 2 частях. Часть 1
Настоящее издание составили именитые ученые-практики, которые долгие годы занимаются своим любимым делом — юриспруденцией. Их опыт и знания будут в значительной степени полезны как молодым, начинающим свою карьеру адвокатам, так и юристам со стажем. В книге даются практические рекомендации по вопросам права, учтены последние изменения законодательства. Практикум будет полезен не только для адвокатов, но и для студентов, аспирантов, преподавателей, а также всех, кто интересуется правом....

Цена:
1014 руб

А. А. Безуглов, С. А. Солдатов Конституционное право России. Учебник
Конституционное право России. Учебник
Данный учебник подготовлен крупными, широко известными учеными, имеющими богатый опыт педагогической деятельности в юридических вузах и большой стаж работы в органах государственной власти, что позволило им изложить вопросы теории в тесной связи с практикой государственного строительства.
Этот учебник не только полно и глубоко освещает темы программы, но и в отличие от других отражает существующие острые проблемы теории и практики конституционного права, знакомит читателей с научными позициями и трудами ученых прошлого и настоящего, с решениями Конституционного Суда РФ и другими документами, а также с новейшим российским законодательством и практикой его применения по состоянию на 20 января 2003 года.

Для студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей юридических вузов и факультетов, депутатов, работников органов государственной власти и местного самоуправления....

Цена:
281 руб

Т. В. Кашанина Юридическая техника в сфере частного права
Юридическая техника в сфере частного права
Учебное пособие посвящено полному и системному изложению правил составления основных и наиболее сложных юридических документов, используемых в сфере частного права, - корпоративных нормативных актов и договоров.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, а также для юристов, практикующих в сфере бизнеса....

Цена:
769 руб

Е. А. Шереметьев Конституционное право. Конспект лекций. Учебное пособие
Конституционное право. Конспект лекций. Учебное пособие
Данное учебное пособие, подготовленное в виде кратких вопросов и ответов, охватывает все основные темы курса "Конституционное право России", включаемые в билеты для экзаменов, зачетов, семинаров. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов и вузов....

Цена:
88 руб

А. Н. Миронов Нотариат. Учебное пособие
Нотариат. Учебное пособие
В учебном пособии на основе действующего законодательства и других нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность нотариата, излагаются история развития нотариата, понятие, задачи, принципы нотариальной деятельности, организация нотариата, статус нотариусов и других лиц, имеющих право совершать нотариальные действия, виды нотариальных действий, порядок их совершения, финансовое обеспечение деятельности нотариата, а также контроль за нотариатом и нотариальной деятельностью.

Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования последнего поколения.

Для студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальности "Правоведение", а также читателей, интересующихся вопросами функционирования нотариата....

Цена:
1149 руб

Корякин В.М. Военное право. Учебник
Военное право. Учебник
Раскрываются правовые основы деятельности государства по правовому обеспечению обороны страны и военной безопасности, правовому регулированию отношений, связанных с устройством и организацией Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, государственным управлением ими, комплектованием личного состава, организацией прохождения военной службы, правовым статусом военнослужащих, поддержанием законности и правопорядка в военной организации государства, противодействием коррупции в Вооруженных Силах РФ.Законодательство в учебнике отражено по состоянию на 1 сентября 2018?г.Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.Для курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов военных образовательных организаций высшего образования, студентов юридических вузов, студентов, обучающихся на военных кафедрах образовательных организаций, а также всех интересующихся современными проблемами военного права....

Цена:
1499 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования