СМИ Законы РФ
Юр.книга С.С. Сливка Юридична деонтологія

Mon, 20 May 2013 06:17:26 +0000
Зміст (Юридична деонтологія (Сливка С.С.))

Зміст (Юридична деонтологія (Сливка С.С.))


ВІД АВТОРА

ПЕРЕДМОВА

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ 1. Методологія юридичної деонтології
1.1. Культура особи у контексті філософського аналізу
1.2. Правова соціалізація особи юриста
1.3. Методологічні засади культурології права

Розділ 2. Предмет юридичної деонтології
2.1. Поняття юридичної деонтології
2.2. Юридична деонтологія в онтологічному вимірі

Розділ 3. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології
3.1. Принципи та джерела юридичної деонтології
3.2. Функції юридичної деонтології
3.3. Компоненти юридичної деонтології

Розділ 4. Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та правничою етикою
4.1. Поняття “професійна культура юриста”
4.2. Поняття “правнича етика”
4.3. Правнича етика як юридична наука
4.4. Норми юридичної деонтології, правничої етики та професійної культури
4.5. Норми природного права в одиничному, загальному й особливому

Розділ 5. Деонтологічна правосвідомість та обов'язки юриста
5.1. Поняття деонтологічної правосвідомості юриста
5.2. Службовий обов'язок юриста
5.3. Обов'язок юриста в організації самозахисту населення від злочинних посягань

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ 1. Аспекти духовно-національного почуття юриста
1.1. Духовна культура юриста
1.2. Національна культура юриста
1.3. Політична культура юриста

Розділ 2. Аспекти морально-правового почуття юриста
2.1. Моральна культура юриста
2.2. Правова культура юриста

Розділ 3. Аспекти психологічно-естетичного почуття юриста
3.1. Психологічна культура юриста
3.2. Інтелектуальна культура юриста
3.3. Культура підсвідомості юриста
3.4. Емоційна культура юриста
3.5. Педагогічна культура юриста
3.6. Естетична культура юриста

Розділ 4. Аспекти професійного почуття юриста
4.1. Інформаційна культура юриста
4.2. Економічна культура юриста
4.3. “Акторська” культура юриста
4.4. Зовнішня культура юриста
4.5. Вогнепальна та фізична культура працівника міліції


Mon, 20 May 2013 06:21:54 +0000
ВІД АВТОРА

 

Професорові
Володимиру Гавриловичу Сокуренку,
якому автор завдячує обраним
шляхом у науці,
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Від автора

XXI століття, в яке щойно вступило людство, ставить нові вимоги перед наукою і освітою, відкриває нові перспективи і ще незвідані галузі для дослідження. Сучасне молоде покоління має отримати ті знання, які вже стають - і надалі будуть -пріоритетними. Відчутним є поступ країни до нового етапу, своєрідного духовно-морального ренесансу, який все активніше заявляє про себе у суспільному житті, у процесі демократично-правових перетворень.
Підготовка спеціалістів вищої якості на даному, якісно новому етапі розбудови незалежної держави, вимагає більш глибокого пізнання духовної основи життя — Всесвіту, його нерозгаданих таємниць, щоб правильно обрати шлях - шлях, яким йти у майбутнє. А правильно обраний шлях - це, одночасно, й найлегший, найпростіший, найдоступніший.
Юридична деонтологія, полем діяльності якої є юриспруденція, з філософської точки зору, претендує на своєрідне монопольне філософсько-правове знання про людину. Значення цієї науки можна ще визначити так: це природний правовий компас, енциклопедія для юриста, це шлях до високої професійної майстерності та гарантія захисту його свобідної волі у природно-правовому просторі. Якщо юрист не оволодіє юридичною деонтологією, він назавжди залишиться вузьким спеціалістом, приреченим навіть інколи на “провали” у роботі. Виняток можуть становити хіба тільки ті випадки, коли юрист інтуїтивно сприймає деонтологічну сутність у силу своєї професійної, інтелектуальної культури.
У підручнику ми пропонуємо для роздумів основні спірні (“вічні!”) питання - онтології та деонтології, зосереджуємо увагу на особливостях професії, подаємо судження правників-практиків. З великого числа філософсько-правових проблем розглядаються ті, які дають можливість більш глибоко проникнути у суть юридичної деонтології, збагнути її ключові аспекти й до того ж є сьогодні найбільш актуальними.
Юридична деонтологія - як сфера, що охоплює всі форми моральних вимог, дозволяє внутрішньо збагнути суть професії, здатна розвинути великий резерв здібностей майбутнього правника і логіку професійних дій, етику мислення (в т. ч. абстрактну), етику свідомості, почуттів, співвідношення раціонального та ірраціонального тощо. Ці та інші здобутки, як правило, є результатом глибокого процесу виховання і самовиховання, переборення самого себе (останнє, перемога над собою, - найважча перемога!). І все це - насамперед необхідно для того, щоб створювати “культуру духовної аури” у процесі діяльності, забезпечувати найефективніше управління правовими процесами.
Центральне місце у юридичній деонтології ми відвели розумінню людини як триєдиної антропологічної єдності (тіло, душа, дух) (згідно з яким і подано матеріал у підручнику). З цією метою опрацьовано величезну кількість літератури - давньосхідної, античної, середньовічної та сучасної, на основі якої викладено власні судження, зроблені певні висновки, які, у цілому, покликані сприяти подальшому підвищенню рівня професіоналізму, якості професійної діяльності юриста.
Найбільшої уваги, на наш погляд, заслуговує з'ясування такого поняття, як дух людини, прояв свободи духу в межах дії природного права, тобто, у підсумку, - дух права.
“Дух права” - цими словами можна визначити те, що становить суть юридичної деонтології як системи вимог до внутрішніх професійно-правових обов'язків юриста.
Автор вважає своїм обов'язком підкреслити, що обранням саме такого об'єкта наукового дослідження він завдячує професорові (нині покійному) Володимиру Гавриловичу Сокуренку, який вперше зробив спробу розглядати медичну деонтологію з позиції юриста, права і моралі, приділивши основну увагу внутрішнім (духовним) процесам і назвавши їх “духом права”.
У прикінцевих зауваженнях звертаємося до студентів - майбутніх юристів-професіоналів, прагнучи заохотити їх до творчого і глибокого оволодіння знаннями, до вияву поглибленого інтересу до таких проблем і аспектів, які увібрала у себе юридична деонтологія - наука майбутнього, що уже сьогодні, набуваючи неабиякої актуальності, покликана зробити більш ефективною юридичну діяльність.
Юридична деонтологія — як певний вступ до спеціальності - є логічним вступом до філософії права. Уже після 1 курсу студент має можливість сприймати матеріал галузевих правничих дисциплін крізь призму онтології-деонтології, природного права, взаємозв'язку “людина-Космос”.
Майбутній спеціаліст відчує потребу у поглибленому аналізі позитивного права, зможе побачити його недосконалість, хоч, попри все, воно є необхідним і корисним за умови наближення його до норми природного права.
На V курсі вивченням філософії права завершується цикл юридичних дисциплін, але при цьому саме юридична деонтологія стане основою тієї вершини (філософії права), що закумулює в собі здобуті знання, зробить їх цілісними, повноцінними.


Mon, 20 May 2013 06:24:46 +0000
Передмова

Передмова

Юридична деонтологія займає одне з основних місць серед навчальних курсів вищих закладів освіти правничого профілю. Це - філософсько-правова дисципліна, яка дає можливість студентам глибше усвідомити сутність майбутньої професії, ніби внутрішньо відчути специфіку юридичної діяльності. Є всі підстави вести мову про орієнтаційну роль юридичної деонтології, яка покликана формувати саме професійний світогляд, знайомити із сучасними підходами до юридичної діяльності, сприяти вирішенню загальних юридичних ситуацій, які можуть виникати на практиці.

У пропонованому підручнику й обґрунтовуються можливі труднощі, визначаються проблеми, даються відповідні поради, рекомендації.
Вперше розглядаються норми природного права в одиничному, загальному й особливому вимірах. Дефініції природного права тісно пов'язуються з юридичною деонтологією.
Зміст підручника доповнено також темою “Зовнішня культура юриста”, у якій службовий етикет є її складовою частиною. Автор не виділяє різновидів свідомості (крім правової"). Вважає, що у людини є лише одна - загальна свідомість. Разом з тим існують різні види почуттів, що є основою компонентів юридичної деонтології.
Важливим внеском у дане видання є те, що автор поділив юридичну деонтологію на загальну та особливу частини, наблизивши тим самим її до класичних юридичних дисциплін.
Юридична деонтологія - як навчальна дисципліна - має на меті розкрити сутність обов'язків, зокрема службових обов'язків юриста. Власне, на усвідомлення службового обов'язку, його внутрішнього імперативу, необхідно націлювати майбутніх правників уже з перших днів навчання, щоб саме під таким кутом зору вони сприймали й інші юридичні дисципліни, передусім галузі права.
Автор підручника оригінальне, нетрадиційно підійшов до викладу навчального матеріалу. Спираючись на власний багаторічний досвід роботи у правоохоронних органах та народній освіті, опрацювавши значну кількість законодавчої та спеціальної літератури, використовуючи новітні доктрини про право, державу, філософію права, С. С. Сливка виклав власну концепцію юридичної деонтології як науки і як навчальної дисципліни. Слід зазначити, що його творчі пошуки одержали визнання у наукових колах. Зокрема, наукові поняття про внутрішній імператив службового обов'язку, сутність юридичної деонтології, сформульовані вченим, знайшли відбиття у юридичній енциклопедії.
Зміст юридичної деонтології як науки тісно пов'язаний з іншими науками — із курсом правознавства середньої школи, з теорією держави і права, культурологією, філософією права, психологією. Саме філософський підхід, який обраний автором підручника, робить особливо актуальним і необхідним вивчення даної дисципліни. Адже такими поняттям, як: “правова держава”, “морально-правові цінності”, “справедливість” тощо у повній мірі оперує юридична практика.
Право - як міра свободи і справедливості - часто сприймається юристами неоднозначне. Щоб глибше зрозуміти державно-правові явища, перенести принципи закономірності, гармонійності природи у юридичну практику, необхідно саме з внутрішніх позицій оцінити своє ставлення до службових обов'язків, зрозуміти сутність буття - онтологію, зокрема онтологію людини та онтологію держави. Сенс життя людини, усвідомлення нею свого покликання на Землі повинні визначати внутрішній імператив службового обов'язку кожного і тим більше — правника.
Підручник Сливки С. С., даючи всебічну картину юридичної діяльності, наголошуючи на її внутрішній сутності і призначенні, сприятиме успішній підготовці професіоналів-юристів XXI ст.

О. І. Остапенко, доктор юридичних наук


Mon, 20 May 2013 06:26:36 +0000
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Розділ 1. Методологія юридичної деонтології
1.1. Культура особи у контексті філософського аналізу
1.2. Правова соціалізація особи юриста
1.3. Методологічні засади культурології права

 

Розділ 2. Предмет юридичної деонтології
2.1. Поняття юридичної деонтології
2.2. Юридична деонтологія в онтологічному вимірі

 

Розділ 3. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології
3.1. Принципи та джерела юридичної деонтології
3.2. Функції юридичної деонтології
3.3. Компоненти юридичної деонтології

 

Розділ 4. Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та правничою етикою
4.1. Поняття “професійна культура юриста”
4.2. Поняття “правнича етика”
4.3. Правнича етика як юридична наука
4.4. Норми юридичної деонтології, правничої етики та професійної культури
4.5. Норми природного права в одиничному, загальному й особливому

 

Розділ 5. Деонтологічна правосвідомість та обов'язки юриста
5.1. Поняття деонтологічної правосвідомості юриста
5.2. Службовий обов'язок юриста
5.3. Обов'язок юриста в організації самозахисту населення від злочинних посягань


Mon, 20 May 2013 07:35:18 +0000
Розділ 1. Методологія юридичної деонтології

Mon, 20 May 2013 07:40:50 +0000
Розділ 2. Предмет юридичної деонтології

Mon, 20 May 2013 07:53:42 +0000
Розділ 3. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології

Mon, 20 May 2013 08:04:56 +0000
Розділ 4. Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та правничою етикою

Mon, 20 May 2013 08:16:57 +0000
Розділ 5. Деонтологічна правосвідомість та обов'язки юриста


ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Просмотров: 2348
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
 Российское гражданское право. Учебник. В 2 томах. Том 1
Российское гражданское право. Учебник. В 2 томах. Том 1
Настоящий учебник подготовлен авторским коллективом кафедры гражданского права юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова на основе разработанной им программы курса гражданского права, полностью соответствующей государственному стандарту высшего юридического образования. Полный текст обновленной программы указанного курса помещен в томе I учебника, главы которого раскрывают содержание соответствующих конкретных тем программы.
Данный учебник гражданского права традиционно разделен на два тома. В томе I освещаются институты Общей части гражданского права, а также вещное право, наследственное право, интеллектуальные права и личные неимущественные права. Том II посвящен обязательственному праву.
В содержании учебника учтены изменения действующего гражданского законодательства и практики его применения по состоянию на 1 сентября 2009 г., а также использован широкий круг отечественной научной и практической литературы по гражданскому праву. В конце каждой главы приводится список литературы, дополнительно рекомендуемой студентам для углубленного изучения соответствующей темы курса. Каждый том учебника снабжен алфавитно-предметным указателем.

Учебник может быть использован как студентами, так и аспирантами и преподавателями юридических и экономических вузов, а также служить пособием для повышения квалификации и переподготовки практикующих юристов....

Цена:
2399 руб

 Спортивное право России. Учебник
Спортивное право России. Учебник
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для обучающихся по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»). В книге рассматриваются наиболее актуальные проблемы спортивного права, раскрывается содержание основных правовых и регламентных норм в сфере физической культуры и спорта. Учебник состоит из 11 глав и содержит систематизированное изложение следующих вопросов: спорт как сфера правового регулирования, система источников спортивного права и ее особенности, особенности регулирования составных частей (элементов) спорта, субъекты спорта, социальное обеспечение и медицинская помощь в спорте, регулирование организации спортивных мероприятий, налогообложение в области спорта, правонарушения и ответственность в области спорта, разрешение споров в области спорта, спортивный арбитраж, зарубежные модели правовой регламентации спорта, Россия и спортивная политика Европейского союза.
Законодательство приведено по состоянию на март 2016 г.

Учебник предназначен для магистрантов, юристов, адвокатов, руководителей общероссийских и региональных спортивных федераций, спортивных клубов, менеджеров, спортсменов, тренеров, спортивных врачей, а также будет интересен всем тем, кто интересуется правовым регулированием физической культуры и спорта....

Цена:
649 руб

Б. Р. Карабельников Международный коммерческий арбитраж
Международный коммерческий арбитраж
Учебник представляет собой первое издание на русском языке, предназначенное как для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция", изучающих международное частное право и международный гражданский процесс, так и для практикующих в России юристов, испытывающих необходимость в углублении своих знаний в сфере международного коммерческого арбитража.
Подробно рассматриваются все вопросы взаимодействия международных коммерческих арбитражей с государственными судами, а также, впервые в русскоязычной литературе, описывается процедура разрешения спора международным арбитражем. В учебнике даны как материалы для обучения, входящие в программу бакалавриата (030500-62), так и сведения, которые предназначены для соискателей степеней магистра (030500-68) частного права и LLM.
В учебнике публикуется глоссарий, содержащий ссылки на параграфы учебника, подробно раскрывающие содержание соответствующих терминов, и приложения, которые облегчат получение профессиональной информации....

Цена:
580 руб

 Семейное право. Учебник
Семейное право. Учебник
В предлагаемом учебнике освещаются общие положения семейного права, рассматриваются правоотношения, возникающие между супругами, родителями и детьми, алиментные обязательства членов семьи, формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей, а также семейные правоотношения с участием иностранных лини лиц без гражданства.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Для студентов, аспирантов, преподавателей высших юридических учебных заведений, а также практикующих юристов....

Цена:
455 руб

Е. В. Васьковский Учебник гражданского процесса
Учебник гражданского процесса
Очередной том серии "Русское юридическое наследие" воспроизводит текст второго издания "Учебника гражданского процесса Е.В.Васьковского, вышедшего в свет в Москве в 1917 г.
Современники считали эту книгу "самым полным из существующих учебников гражданского процесса" и называли ее "образцовым учебником гражданского процесса и прекрасным пособием для начинающих юристов".
При подготовке учебника к изданию орфография его текста была приведена в соответствие с современными правилами.

Книга рекомендуется для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, специалистам в области гражданского права и процесса....

Цена:
1099 руб

Н. Г. Шурухнов Криминалистика в схемах и таблицах
Криминалистика в схемах и таблицах
В удобной для понимания и запоминания форме - таблицах и схемах - излагается материал, охватывающий весь курс "Криминалистика". В основу учебного пособия положены традиционные темы курса, учитывающие достижения смежных областей научного знания, ряд глав посвящен новым методам и средствам сбора и исследования доказательств, методикам расследования новых составов преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации.
Наглядность и лаконичность подачи материала позволят студентам легче усвоить любые, даже самые сложные вопросы, а при необходимости - максимально быстро и качественно повторить пройденный материал при подготовке к семинарам, экзаменам, зачетам....

Цена:
325 руб

Гражданский процесс
Гражданский процесс
Учебник соответствует государственным образовательным стандартам высшего и среднего профессионального образования. При подготовке учебника учтены все последние изменения в законодательстве, использованы разъяснения, содержащиеся в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, и правовая позиция Конституционного Суда РФ по вопросам толкования норм процессуального права. Приводятся примеры из правоприменительной практики российских судов и Европейского Суда по правам человека.

Для студентов вузов, обучающихся по специальностям 030501 (021100) "Юриспруденция", 030505 (023100) "Правоохранительная деятельность", 050402 (032700) "Юриспруденция (учитель права)", 030500 (521400) "Юриспруденция (бакалавр)", аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также для студентов средних специальных учебных заведений, обучающихся по специальностям 030503 (0201) "Правоведение", 030504 (0202) "Право и организация социального обеспечения", 030505 (0203) "Правоохранительная деятельность", практических работников и всех интересующихся вопросами гражданского процессуального права....

Цена:
669 руб

Ю. Ф. Беспалов, П. А. Якушев Гражданское право в схемах. Учебное пособие
Гражданское право в схемах. Учебное пособие
В данном учебном пособии, которое является третьим, переработанным и дополненным изданием, в наглядной, схематичной форме излагается курс Обшей и Особенной частей гражданского права. В первом томе рассматривается также подотрасль "Наследственное право". Во втором томе анализируются отдельные виды гражданско-правовых договоров и обязательств.
При разработке схем использовались Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, подзаконные акты, судебно-арбитражная практика и т. д.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на март 2014 г.

Пособие предназначено для студентов юридических вузов и факультетов, преподавателей, научных работников, предпринимателей, руководителей и специалистов организаций всех форм собственности, работников государственных структур, судей, депутатов и всех, кто интересуется данной тематикой....

Цена:
286 руб

Е. А. Борисова Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам. Учебное пособие
Апелляция, кассация, надзор по гражданским делам. Учебное пособие
В учебном пособии излагаются и анализируются теоретические положения о проверке и пересмотре судебных актов в гражданском судопроизводстве, гражданское и арбитражное процессуальное законодательство, регулирующее апелляционное, кассационное и надзорное производства, правовые позиции Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда РФ по вопросам обжалования судебных актов, эффективности правовых средств судебной защиты, судебная практика по гражданским делам. Для студентов и аспирантов юридических вузов, работников суда, адвокатуры, прокуратуры, а также для всех, кто профессионально занимается проблемами гражданского судопроизводства....

Цена:
939 руб

 Гражданское право
Гражданское право
В настоящем издании кратко излагается курс гражданского права. Основное внимание уделено основам гражданского права, его идеям, юридическим конструкциям. Краткий курс построен на базе Гражданского кодекса РФ и раскрывает закрепленные в нем институты, основные нормативные положения. Для студентов и преподавателей юридических и неюридических вузов....

Цена:
709 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования