СМИ Законы РФ
Юр.книга С.С. Сливка Юридична деонтологія

Mon, 20 May 2013 06:17:26 +0000
Зміст (Юридична деонтологія (Сливка С.С.))

Зміст (Юридична деонтологія (Сливка С.С.))


ВІД АВТОРА

ПЕРЕДМОВА

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ 1. Методологія юридичної деонтології
1.1. Культура особи у контексті філософського аналізу
1.2. Правова соціалізація особи юриста
1.3. Методологічні засади культурології права

Розділ 2. Предмет юридичної деонтології
2.1. Поняття юридичної деонтології
2.2. Юридична деонтологія в онтологічному вимірі

Розділ 3. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології
3.1. Принципи та джерела юридичної деонтології
3.2. Функції юридичної деонтології
3.3. Компоненти юридичної деонтології

Розділ 4. Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та правничою етикою
4.1. Поняття “професійна культура юриста”
4.2. Поняття “правнича етика”
4.3. Правнича етика як юридична наука
4.4. Норми юридичної деонтології, правничої етики та професійної культури
4.5. Норми природного права в одиничному, загальному й особливому

Розділ 5. Деонтологічна правосвідомість та обов'язки юриста
5.1. Поняття деонтологічної правосвідомості юриста
5.2. Службовий обов'язок юриста
5.3. Обов'язок юриста в організації самозахисту населення від злочинних посягань

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ 1. Аспекти духовно-національного почуття юриста
1.1. Духовна культура юриста
1.2. Національна культура юриста
1.3. Політична культура юриста

Розділ 2. Аспекти морально-правового почуття юриста
2.1. Моральна культура юриста
2.2. Правова культура юриста

Розділ 3. Аспекти психологічно-естетичного почуття юриста
3.1. Психологічна культура юриста
3.2. Інтелектуальна культура юриста
3.3. Культура підсвідомості юриста
3.4. Емоційна культура юриста
3.5. Педагогічна культура юриста
3.6. Естетична культура юриста

Розділ 4. Аспекти професійного почуття юриста
4.1. Інформаційна культура юриста
4.2. Економічна культура юриста
4.3. “Акторська” культура юриста
4.4. Зовнішня культура юриста
4.5. Вогнепальна та фізична культура працівника міліції


Mon, 20 May 2013 06:21:54 +0000
ВІД АВТОРА

 

Професорові
Володимиру Гавриловичу Сокуренку,
якому автор завдячує обраним
шляхом у науці,
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Від автора

XXI століття, в яке щойно вступило людство, ставить нові вимоги перед наукою і освітою, відкриває нові перспективи і ще незвідані галузі для дослідження. Сучасне молоде покоління має отримати ті знання, які вже стають - і надалі будуть -пріоритетними. Відчутним є поступ країни до нового етапу, своєрідного духовно-морального ренесансу, який все активніше заявляє про себе у суспільному житті, у процесі демократично-правових перетворень.
Підготовка спеціалістів вищої якості на даному, якісно новому етапі розбудови незалежної держави, вимагає більш глибокого пізнання духовної основи життя — Всесвіту, його нерозгаданих таємниць, щоб правильно обрати шлях - шлях, яким йти у майбутнє. А правильно обраний шлях - це, одночасно, й найлегший, найпростіший, найдоступніший.
Юридична деонтологія, полем діяльності якої є юриспруденція, з філософської точки зору, претендує на своєрідне монопольне філософсько-правове знання про людину. Значення цієї науки можна ще визначити так: це природний правовий компас, енциклопедія для юриста, це шлях до високої професійної майстерності та гарантія захисту його свобідної волі у природно-правовому просторі. Якщо юрист не оволодіє юридичною деонтологією, він назавжди залишиться вузьким спеціалістом, приреченим навіть інколи на “провали” у роботі. Виняток можуть становити хіба тільки ті випадки, коли юрист інтуїтивно сприймає деонтологічну сутність у силу своєї професійної, інтелектуальної культури.
У підручнику ми пропонуємо для роздумів основні спірні (“вічні!”) питання - онтології та деонтології, зосереджуємо увагу на особливостях професії, подаємо судження правників-практиків. З великого числа філософсько-правових проблем розглядаються ті, які дають можливість більш глибоко проникнути у суть юридичної деонтології, збагнути її ключові аспекти й до того ж є сьогодні найбільш актуальними.
Юридична деонтологія - як сфера, що охоплює всі форми моральних вимог, дозволяє внутрішньо збагнути суть професії, здатна розвинути великий резерв здібностей майбутнього правника і логіку професійних дій, етику мислення (в т. ч. абстрактну), етику свідомості, почуттів, співвідношення раціонального та ірраціонального тощо. Ці та інші здобутки, як правило, є результатом глибокого процесу виховання і самовиховання, переборення самого себе (останнє, перемога над собою, - найважча перемога!). І все це - насамперед необхідно для того, щоб створювати “культуру духовної аури” у процесі діяльності, забезпечувати найефективніше управління правовими процесами.
Центральне місце у юридичній деонтології ми відвели розумінню людини як триєдиної антропологічної єдності (тіло, душа, дух) (згідно з яким і подано матеріал у підручнику). З цією метою опрацьовано величезну кількість літератури - давньосхідної, античної, середньовічної та сучасної, на основі якої викладено власні судження, зроблені певні висновки, які, у цілому, покликані сприяти подальшому підвищенню рівня професіоналізму, якості професійної діяльності юриста.
Найбільшої уваги, на наш погляд, заслуговує з'ясування такого поняття, як дух людини, прояв свободи духу в межах дії природного права, тобто, у підсумку, - дух права.
“Дух права” - цими словами можна визначити те, що становить суть юридичної деонтології як системи вимог до внутрішніх професійно-правових обов'язків юриста.
Автор вважає своїм обов'язком підкреслити, що обранням саме такого об'єкта наукового дослідження він завдячує професорові (нині покійному) Володимиру Гавриловичу Сокуренку, який вперше зробив спробу розглядати медичну деонтологію з позиції юриста, права і моралі, приділивши основну увагу внутрішнім (духовним) процесам і назвавши їх “духом права”.
У прикінцевих зауваженнях звертаємося до студентів - майбутніх юристів-професіоналів, прагнучи заохотити їх до творчого і глибокого оволодіння знаннями, до вияву поглибленого інтересу до таких проблем і аспектів, які увібрала у себе юридична деонтологія - наука майбутнього, що уже сьогодні, набуваючи неабиякої актуальності, покликана зробити більш ефективною юридичну діяльність.
Юридична деонтологія — як певний вступ до спеціальності - є логічним вступом до філософії права. Уже після 1 курсу студент має можливість сприймати матеріал галузевих правничих дисциплін крізь призму онтології-деонтології, природного права, взаємозв'язку “людина-Космос”.
Майбутній спеціаліст відчує потребу у поглибленому аналізі позитивного права, зможе побачити його недосконалість, хоч, попри все, воно є необхідним і корисним за умови наближення його до норми природного права.
На V курсі вивченням філософії права завершується цикл юридичних дисциплін, але при цьому саме юридична деонтологія стане основою тієї вершини (філософії права), що закумулює в собі здобуті знання, зробить їх цілісними, повноцінними.


Mon, 20 May 2013 06:24:46 +0000
Передмова

Передмова

Юридична деонтологія займає одне з основних місць серед навчальних курсів вищих закладів освіти правничого профілю. Це - філософсько-правова дисципліна, яка дає можливість студентам глибше усвідомити сутність майбутньої професії, ніби внутрішньо відчути специфіку юридичної діяльності. Є всі підстави вести мову про орієнтаційну роль юридичної деонтології, яка покликана формувати саме професійний світогляд, знайомити із сучасними підходами до юридичної діяльності, сприяти вирішенню загальних юридичних ситуацій, які можуть виникати на практиці.

У пропонованому підручнику й обґрунтовуються можливі труднощі, визначаються проблеми, даються відповідні поради, рекомендації.
Вперше розглядаються норми природного права в одиничному, загальному й особливому вимірах. Дефініції природного права тісно пов'язуються з юридичною деонтологією.
Зміст підручника доповнено також темою “Зовнішня культура юриста”, у якій службовий етикет є її складовою частиною. Автор не виділяє різновидів свідомості (крім правової"). Вважає, що у людини є лише одна - загальна свідомість. Разом з тим існують різні види почуттів, що є основою компонентів юридичної деонтології.
Важливим внеском у дане видання є те, що автор поділив юридичну деонтологію на загальну та особливу частини, наблизивши тим самим її до класичних юридичних дисциплін.
Юридична деонтологія - як навчальна дисципліна - має на меті розкрити сутність обов'язків, зокрема службових обов'язків юриста. Власне, на усвідомлення службового обов'язку, його внутрішнього імперативу, необхідно націлювати майбутніх правників уже з перших днів навчання, щоб саме під таким кутом зору вони сприймали й інші юридичні дисципліни, передусім галузі права.
Автор підручника оригінальне, нетрадиційно підійшов до викладу навчального матеріалу. Спираючись на власний багаторічний досвід роботи у правоохоронних органах та народній освіті, опрацювавши значну кількість законодавчої та спеціальної літератури, використовуючи новітні доктрини про право, державу, філософію права, С. С. Сливка виклав власну концепцію юридичної деонтології як науки і як навчальної дисципліни. Слід зазначити, що його творчі пошуки одержали визнання у наукових колах. Зокрема, наукові поняття про внутрішній імператив службового обов'язку, сутність юридичної деонтології, сформульовані вченим, знайшли відбиття у юридичній енциклопедії.
Зміст юридичної деонтології як науки тісно пов'язаний з іншими науками — із курсом правознавства середньої школи, з теорією держави і права, культурологією, філософією права, психологією. Саме філософський підхід, який обраний автором підручника, робить особливо актуальним і необхідним вивчення даної дисципліни. Адже такими поняттям, як: “правова держава”, “морально-правові цінності”, “справедливість” тощо у повній мірі оперує юридична практика.
Право - як міра свободи і справедливості - часто сприймається юристами неоднозначне. Щоб глибше зрозуміти державно-правові явища, перенести принципи закономірності, гармонійності природи у юридичну практику, необхідно саме з внутрішніх позицій оцінити своє ставлення до службових обов'язків, зрозуміти сутність буття - онтологію, зокрема онтологію людини та онтологію держави. Сенс життя людини, усвідомлення нею свого покликання на Землі повинні визначати внутрішній імператив службового обов'язку кожного і тим більше — правника.
Підручник Сливки С. С., даючи всебічну картину юридичної діяльності, наголошуючи на її внутрішній сутності і призначенні, сприятиме успішній підготовці професіоналів-юристів XXI ст.

О. І. Остапенко, доктор юридичних наук


Mon, 20 May 2013 06:26:36 +0000
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Розділ 1. Методологія юридичної деонтології
1.1. Культура особи у контексті філософського аналізу
1.2. Правова соціалізація особи юриста
1.3. Методологічні засади культурології права

 

Розділ 2. Предмет юридичної деонтології
2.1. Поняття юридичної деонтології
2.2. Юридична деонтологія в онтологічному вимірі

 

Розділ 3. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології
3.1. Принципи та джерела юридичної деонтології
3.2. Функції юридичної деонтології
3.3. Компоненти юридичної деонтології

 

Розділ 4. Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та правничою етикою
4.1. Поняття “професійна культура юриста”
4.2. Поняття “правнича етика”
4.3. Правнича етика як юридична наука
4.4. Норми юридичної деонтології, правничої етики та професійної культури
4.5. Норми природного права в одиничному, загальному й особливому

 

Розділ 5. Деонтологічна правосвідомість та обов'язки юриста
5.1. Поняття деонтологічної правосвідомості юриста
5.2. Службовий обов'язок юриста
5.3. Обов'язок юриста в організації самозахисту населення від злочинних посягань


Mon, 20 May 2013 07:35:18 +0000
Розділ 1. Методологія юридичної деонтології

Mon, 20 May 2013 07:40:50 +0000
Розділ 2. Предмет юридичної деонтології

Mon, 20 May 2013 07:53:42 +0000
Розділ 3. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології

Mon, 20 May 2013 08:04:56 +0000
Розділ 4. Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та правничою етикою

Mon, 20 May 2013 08:16:57 +0000
Розділ 5. Деонтологічна правосвідомість та обов'язки юриста


ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Просмотров: 2212
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
 Налоговое право. Учебник
Налоговое право. Учебник
Цитата
"Природа налога должна обеспечивать оптимальную модель, отклонения от которой могут разрешаться только после проведения подробных обсуждений с тем, чтобы налоговое законодательство не представляло мешанину зачастую краткосрочных политических интересов".

Б. ТерраО чем книга
Охватывает абсолютно все тонкости и нюансы российского налогообложения, не обходя стороной историю и западный опыт.

Почему книга достойна прочтения
 • Самый полный, самый достойный и самый современный учебник по налоговому праву в России.
 • Регулирующие функции налога - гарант социального спокойствия? Примеры из прошлого и анализ настоящего.
 • Серьезные положения о праве разбавлены цитатами великих, фотографиями и схемами, способствующими восприятию информации.
 • Бесценные списки рекомендованной литературы по теме.
 • Презумпция добросовестности в сфере налоговых отношений - работает ли она?

  Для кого эта книга
  Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и экономических вузов, факультетов, слушателей системы повышения квалификации, а также для юристов, бухгалтеров, экономистов и руководителей всех уровней.

  Кто авторы
  Специалисты в области налогообложения и юриспруденции: С.Пепеляев, С.Жестков, М.Ивлиева, А.Косов, С.Котляренко, Е.Кудряшова, В.Фокин, А.Сотов, Р.Ахметшин, Е.Овчарова, И.Хаменушко, В.Полякова, А.Никонов.

  Ключевые понятия
  Налогообложение; финансы; педагогика; экономика.

  Особенности оформления книги
  Твердый переплет....

 • Цена:
  1389 руб

   Практика адвокатской деятельности. В 2 частях. Часть 1
  Практика адвокатской деятельности. В 2 частях. Часть 1
  Настоящее издание составили именитые ученые-практики, которые долгие годы занимаются своим любимым делом — юриспруденцией. Их опыт и знания будут в значительной степени полезны как молодым, начинающим свою карьеру адвокатам, так и юристам со стажем. В книге даются практические рекомендации по вопросам права, учтены последние изменения законодательства. Практикум будет полезен не только для адвокатов, но и для студентов, аспирантов, преподавателей, а также всех, кто интересуется правом....

  Цена:
  929 руб

   Арбитражный процесс. Практикум. Учебное пособие
  Арбитражный процесс. Практикум. Учебное пособие
  Практикум, подготовленный коллективом преподавателей кафедры гражданского процесса Уральского государственного юридического университета, составлен по ключевым темам курса "Арбитражный процесс". В каждую тему включены вопросы для подготовки к практическим занятиям, перечень нормативных актов и судебной практики, список литературы, задачи и контрольные вопросы для проверки знаний.

  Для бакалавров, магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов и вузов, изучающих и преподающих дисциплину "Арбитражный процесс".
  Может быть использован кандидатами при подготовке к экзаменам на должность мирового судьи, федерального судьи, а также при поступлении в адвокатуру.

  ...

  Цена:
  823 руб

  Н. М. Жариков, В. П. Котов, Г. В. Морозов, Д. Ф. Хритинин Судебная психиатрия
  Судебная психиатрия
  В учебнике рассмотрены основные аспекты судебной психиатрии; формы психических расстройств, причины их возникновения, диагностика и лечение. Вопросы, касающиеся правового положения лиц с психическими расстройствами, а также проведения судебно-психиатрической экспертизы, проанализированы с учетом законодательных актов, регламентирующих практику оказания психиатрической помощи.

  Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических и медицинских вузов и факультетов, а также для юристов, работников правоохранительных органов и врачей-психиатров....

  Цена:
  1009 руб

  Римское право
  Римское право
  В учебном пособии рассмотрены основные положения римского частного права, а также вопросы публично-правовой проблематики - основы государственного права, уголовно-правовые, военно-правовые и финансово-правовые нормы.
  Большое количество примеров, сравнений, обращение к непосредственным источникам римского права делает издание доступным и интересным.
  В пособии приведены вопросы для самопроверки и самостоятельной работы, задачи и индивидуальные задания по каждой из тем учебной дисциплины.

  Пособие рассчитано на студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также всех интересующихся вопросами римского и гражданского права....

  Цена:
  232 руб

  С. А. Боголюбов Экологическое право. Практикум. Учебное пособие
  Экологическое право. Практикум. Учебное пособие
  Практикум позволит студентам получить необходимые навыки и умения на основе теоретических знаний по экологическому праву. Материал пособия подробно структурирован. Издание включает наиболее важные вопросы экологического права, а также задачи, вопросы и задания для самостоятельной работы, примерные темы курсовых работ и рефератов, вопросы для экзаменов и обсуждения на круглых столах, конференциях и диспутах....

  Цена:
  666 руб

  В. А. Белов Очерки вещного права. Научно-полемические заметки. Учебное пособие
  Очерки вещного права. Научно-полемические заметки. Учебное пособие
  Понятие вещных прав - одна из "вечных" тем гражданско-правовой науки. В настоящее время, характеризующееся едва ли не всеобщим стремлением к "размыванию" границ гражданско-правовых институтов и конструкций, стремлением к приведению действующего ГК в почти полное соответствие с классическими римскими образцами, тема вещных прав актуализировалась и "задышала" как никогда прежде. Островком стабильности в безбрежном океане дискуссий является взгляд на понятие вещных прав, одним из наиболее последовательных представителей которого сегодня является коллектив преподавателей кафедры гражданского права юридического факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. Всемерно разделяя взгляд коллег на общее понятие вещного права как абсолютного права на индивидуально-определенную вещь, мы, однако, никак не можем согласиться с их выводами, касающимися квалификации отдельных субъективных гражданских прав. Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов и вузов, правоведов -научных работников и участников законотворческого процесса, а также широкого круга читателей, интересующихся проблемами гражданского права....

  Цена:
  1069 руб

  Е. В. Будак Апелляционное производство в России и Австрии
  Апелляционное производство в России и Австрии
  Книга посвящается проблемам апелляционного обжалования решений суда первой инстанции, не вступивших в законную силу, в российском и австрийском гражданском судопроизводстве. Рассматриваются теоретические и практические аспекты реализации диспозитивных прав в суде второй инстанции: заключение мирового соглашения, отказ от иска и его признание, отзыв иска, изменение иска и заявление встречного требования. Исследуются полномочия суда второй инстанции.

  Для студентов, аспирантов, ученых и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для всех интересующихся вопросами права....

  Цена:
  112 руб

  А. В. Губарева, А. Н. Латыев Недвижимость за рубежом. Правовые вопросы. Учебное пособие
  Недвижимость за рубежом. Правовые вопросы. Учебное пособие
  Рассматриваются наиболее существенные институты, определяющие правовой режим недвижимости в зарубежных странах, раскрываются подходы к определению недвижимого имущества и его отдельных разновидностей, обозначаются публично-правовые ограничения оборота недвижимости, описывается система прав на недвижимое имущество в разных странах. Особое внимание уделено различным системам регистрации прав на недвижимость и влиянию регистрационных систем на материальное право, способам защиты прав на недвижимое имущество. В приложении систематизированы данные о правовом режиме недвижимости в ряде стран.

  Студентам, аспирантам, научным работникам, а также практикующим юристам, интересующимся мировым опытом правового регулирования отношений по поводу недвижимого имущества....

  Цена:
  294 руб

  Ю. Д. Сергеев, Ю. В. Павлова, С. И. Поспелова, Н. А. Каменская Правоведение. Медицинское право. Учебник
  Правоведение. Медицинское право. Учебник
  В учебнике отражены основные положения базовых отраслей права (конституционного, административного, гражданского, трудового, уголовного и др.) как гарантов обеспечения прав граждан в сфере охраны здоровья.
  Особое место отведено правовому регулированию медицинской деятельности. В издании систематизирована современная нормативно-правовая база, регулирующая правоотношения в сфере здравоохранения, права и обязанности медицинских работников и медицинских организаций в условиях нового законодательства; особенности реализации прав пациентов при оказании медицинской помощи, а также обязанности граждан в сфере охраны здоровья. Рассмотрены особенности юридической ответственности за профессиональные и должностные правонарушения в сфере здравоохранения с практическими примерами следственной, судебной и экспертной практики.
  Учебник подготовлен в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов высшего и среднего профессионального образования по всем медицинским и фармацевтическим специальностям для изучения учебных дисциплин "Правоведение", "Основы права", "Правовые основы деятельности врача", "Правовое обеспечение профессиональной деятельности".

  Учебник предназначен для студентов всех факультетов медицинских и фармацевтических специальностей. Может быть использован студентами юридических вузов, аспирантами и преподавательским составом медицинских и юридических вузов страны, а также руководителями и сотрудниками медицинских организаций и органов управления здравоохранением; юрисконсультами медицинских организаций; представителями фармацевтических компаний, медицинской индустрии и промышленности....

  Цена:
  1709 руб  2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
  Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
  Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт
    Яндекс.Метрика Яндекс цитирования