СМИ Законы РФ
Юр.книга С.С. Сливка Юридична деонтологія

Mon, 20 May 2013 06:17:26 +0000
Зміст (Юридична деонтологія (Сливка С.С.))

Зміст (Юридична деонтологія (Сливка С.С.))


ВІД АВТОРА

ПЕРЕДМОВА

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ 1. Методологія юридичної деонтології
1.1. Культура особи у контексті філософського аналізу
1.2. Правова соціалізація особи юриста
1.3. Методологічні засади культурології права

Розділ 2. Предмет юридичної деонтології
2.1. Поняття юридичної деонтології
2.2. Юридична деонтологія в онтологічному вимірі

Розділ 3. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології
3.1. Принципи та джерела юридичної деонтології
3.2. Функції юридичної деонтології
3.3. Компоненти юридичної деонтології

Розділ 4. Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та правничою етикою
4.1. Поняття “професійна культура юриста”
4.2. Поняття “правнича етика”
4.3. Правнича етика як юридична наука
4.4. Норми юридичної деонтології, правничої етики та професійної культури
4.5. Норми природного права в одиничному, загальному й особливому

Розділ 5. Деонтологічна правосвідомість та обов'язки юриста
5.1. Поняття деонтологічної правосвідомості юриста
5.2. Службовий обов'язок юриста
5.3. Обов'язок юриста в організації самозахисту населення від злочинних посягань

ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Розділ 1. Аспекти духовно-національного почуття юриста
1.1. Духовна культура юриста
1.2. Національна культура юриста
1.3. Політична культура юриста

Розділ 2. Аспекти морально-правового почуття юриста
2.1. Моральна культура юриста
2.2. Правова культура юриста

Розділ 3. Аспекти психологічно-естетичного почуття юриста
3.1. Психологічна культура юриста
3.2. Інтелектуальна культура юриста
3.3. Культура підсвідомості юриста
3.4. Емоційна культура юриста
3.5. Педагогічна культура юриста
3.6. Естетична культура юриста

Розділ 4. Аспекти професійного почуття юриста
4.1. Інформаційна культура юриста
4.2. Економічна культура юриста
4.3. “Акторська” культура юриста
4.4. Зовнішня культура юриста
4.5. Вогнепальна та фізична культура працівника міліції


Mon, 20 May 2013 06:21:54 +0000
ВІД АВТОРА

 

Професорові
Володимиру Гавриловичу Сокуренку,
якому автор завдячує обраним
шляхом у науці,
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ

Від автора

XXI століття, в яке щойно вступило людство, ставить нові вимоги перед наукою і освітою, відкриває нові перспективи і ще незвідані галузі для дослідження. Сучасне молоде покоління має отримати ті знання, які вже стають - і надалі будуть -пріоритетними. Відчутним є поступ країни до нового етапу, своєрідного духовно-морального ренесансу, який все активніше заявляє про себе у суспільному житті, у процесі демократично-правових перетворень.
Підготовка спеціалістів вищої якості на даному, якісно новому етапі розбудови незалежної держави, вимагає більш глибокого пізнання духовної основи життя — Всесвіту, його нерозгаданих таємниць, щоб правильно обрати шлях - шлях, яким йти у майбутнє. А правильно обраний шлях - це, одночасно, й найлегший, найпростіший, найдоступніший.
Юридична деонтологія, полем діяльності якої є юриспруденція, з філософської точки зору, претендує на своєрідне монопольне філософсько-правове знання про людину. Значення цієї науки можна ще визначити так: це природний правовий компас, енциклопедія для юриста, це шлях до високої професійної майстерності та гарантія захисту його свобідної волі у природно-правовому просторі. Якщо юрист не оволодіє юридичною деонтологією, він назавжди залишиться вузьким спеціалістом, приреченим навіть інколи на “провали” у роботі. Виняток можуть становити хіба тільки ті випадки, коли юрист інтуїтивно сприймає деонтологічну сутність у силу своєї професійної, інтелектуальної культури.
У підручнику ми пропонуємо для роздумів основні спірні (“вічні!”) питання - онтології та деонтології, зосереджуємо увагу на особливостях професії, подаємо судження правників-практиків. З великого числа філософсько-правових проблем розглядаються ті, які дають можливість більш глибоко проникнути у суть юридичної деонтології, збагнути її ключові аспекти й до того ж є сьогодні найбільш актуальними.
Юридична деонтологія - як сфера, що охоплює всі форми моральних вимог, дозволяє внутрішньо збагнути суть професії, здатна розвинути великий резерв здібностей майбутнього правника і логіку професійних дій, етику мислення (в т. ч. абстрактну), етику свідомості, почуттів, співвідношення раціонального та ірраціонального тощо. Ці та інші здобутки, як правило, є результатом глибокого процесу виховання і самовиховання, переборення самого себе (останнє, перемога над собою, - найважча перемога!). І все це - насамперед необхідно для того, щоб створювати “культуру духовної аури” у процесі діяльності, забезпечувати найефективніше управління правовими процесами.
Центральне місце у юридичній деонтології ми відвели розумінню людини як триєдиної антропологічної єдності (тіло, душа, дух) (згідно з яким і подано матеріал у підручнику). З цією метою опрацьовано величезну кількість літератури - давньосхідної, античної, середньовічної та сучасної, на основі якої викладено власні судження, зроблені певні висновки, які, у цілому, покликані сприяти подальшому підвищенню рівня професіоналізму, якості професійної діяльності юриста.
Найбільшої уваги, на наш погляд, заслуговує з'ясування такого поняття, як дух людини, прояв свободи духу в межах дії природного права, тобто, у підсумку, - дух права.
“Дух права” - цими словами можна визначити те, що становить суть юридичної деонтології як системи вимог до внутрішніх професійно-правових обов'язків юриста.
Автор вважає своїм обов'язком підкреслити, що обранням саме такого об'єкта наукового дослідження він завдячує професорові (нині покійному) Володимиру Гавриловичу Сокуренку, який вперше зробив спробу розглядати медичну деонтологію з позиції юриста, права і моралі, приділивши основну увагу внутрішнім (духовним) процесам і назвавши їх “духом права”.
У прикінцевих зауваженнях звертаємося до студентів - майбутніх юристів-професіоналів, прагнучи заохотити їх до творчого і глибокого оволодіння знаннями, до вияву поглибленого інтересу до таких проблем і аспектів, які увібрала у себе юридична деонтологія - наука майбутнього, що уже сьогодні, набуваючи неабиякої актуальності, покликана зробити більш ефективною юридичну діяльність.
Юридична деонтологія — як певний вступ до спеціальності - є логічним вступом до філософії права. Уже після 1 курсу студент має можливість сприймати матеріал галузевих правничих дисциплін крізь призму онтології-деонтології, природного права, взаємозв'язку “людина-Космос”.
Майбутній спеціаліст відчує потребу у поглибленому аналізі позитивного права, зможе побачити його недосконалість, хоч, попри все, воно є необхідним і корисним за умови наближення його до норми природного права.
На V курсі вивченням філософії права завершується цикл юридичних дисциплін, але при цьому саме юридична деонтологія стане основою тієї вершини (філософії права), що закумулює в собі здобуті знання, зробить їх цілісними, повноцінними.


Mon, 20 May 2013 06:24:46 +0000
Передмова

Передмова

Юридична деонтологія займає одне з основних місць серед навчальних курсів вищих закладів освіти правничого профілю. Це - філософсько-правова дисципліна, яка дає можливість студентам глибше усвідомити сутність майбутньої професії, ніби внутрішньо відчути специфіку юридичної діяльності. Є всі підстави вести мову про орієнтаційну роль юридичної деонтології, яка покликана формувати саме професійний світогляд, знайомити із сучасними підходами до юридичної діяльності, сприяти вирішенню загальних юридичних ситуацій, які можуть виникати на практиці.

У пропонованому підручнику й обґрунтовуються можливі труднощі, визначаються проблеми, даються відповідні поради, рекомендації.
Вперше розглядаються норми природного права в одиничному, загальному й особливому вимірах. Дефініції природного права тісно пов'язуються з юридичною деонтологією.
Зміст підручника доповнено також темою “Зовнішня культура юриста”, у якій службовий етикет є її складовою частиною. Автор не виділяє різновидів свідомості (крім правової"). Вважає, що у людини є лише одна - загальна свідомість. Разом з тим існують різні види почуттів, що є основою компонентів юридичної деонтології.
Важливим внеском у дане видання є те, що автор поділив юридичну деонтологію на загальну та особливу частини, наблизивши тим самим її до класичних юридичних дисциплін.
Юридична деонтологія - як навчальна дисципліна - має на меті розкрити сутність обов'язків, зокрема службових обов'язків юриста. Власне, на усвідомлення службового обов'язку, його внутрішнього імперативу, необхідно націлювати майбутніх правників уже з перших днів навчання, щоб саме під таким кутом зору вони сприймали й інші юридичні дисципліни, передусім галузі права.
Автор підручника оригінальне, нетрадиційно підійшов до викладу навчального матеріалу. Спираючись на власний багаторічний досвід роботи у правоохоронних органах та народній освіті, опрацювавши значну кількість законодавчої та спеціальної літератури, використовуючи новітні доктрини про право, державу, філософію права, С. С. Сливка виклав власну концепцію юридичної деонтології як науки і як навчальної дисципліни. Слід зазначити, що його творчі пошуки одержали визнання у наукових колах. Зокрема, наукові поняття про внутрішній імператив службового обов'язку, сутність юридичної деонтології, сформульовані вченим, знайшли відбиття у юридичній енциклопедії.
Зміст юридичної деонтології як науки тісно пов'язаний з іншими науками — із курсом правознавства середньої школи, з теорією держави і права, культурологією, філософією права, психологією. Саме філософський підхід, який обраний автором підручника, робить особливо актуальним і необхідним вивчення даної дисципліни. Адже такими поняттям, як: “правова держава”, “морально-правові цінності”, “справедливість” тощо у повній мірі оперує юридична практика.
Право - як міра свободи і справедливості - часто сприймається юристами неоднозначне. Щоб глибше зрозуміти державно-правові явища, перенести принципи закономірності, гармонійності природи у юридичну практику, необхідно саме з внутрішніх позицій оцінити своє ставлення до службових обов'язків, зрозуміти сутність буття - онтологію, зокрема онтологію людини та онтологію держави. Сенс життя людини, усвідомлення нею свого покликання на Землі повинні визначати внутрішній імператив службового обов'язку кожного і тим більше — правника.
Підручник Сливки С. С., даючи всебічну картину юридичної діяльності, наголошуючи на її внутрішній сутності і призначенні, сприятиме успішній підготовці професіоналів-юристів XXI ст.

О. І. Остапенко, доктор юридичних наук


Mon, 20 May 2013 06:26:36 +0000
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Розділ 1. Методологія юридичної деонтології
1.1. Культура особи у контексті філософського аналізу
1.2. Правова соціалізація особи юриста
1.3. Методологічні засади культурології права

 

Розділ 2. Предмет юридичної деонтології
2.1. Поняття юридичної деонтології
2.2. Юридична деонтологія в онтологічному вимірі

 

Розділ 3. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології
3.1. Принципи та джерела юридичної деонтології
3.2. Функції юридичної деонтології
3.3. Компоненти юридичної деонтології

 

Розділ 4. Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та правничою етикою
4.1. Поняття “професійна культура юриста”
4.2. Поняття “правнича етика”
4.3. Правнича етика як юридична наука
4.4. Норми юридичної деонтології, правничої етики та професійної культури
4.5. Норми природного права в одиничному, загальному й особливому

 

Розділ 5. Деонтологічна правосвідомість та обов'язки юриста
5.1. Поняття деонтологічної правосвідомості юриста
5.2. Службовий обов'язок юриста
5.3. Обов'язок юриста в організації самозахисту населення від злочинних посягань


Mon, 20 May 2013 07:35:18 +0000
Розділ 1. Методологія юридичної деонтології

Mon, 20 May 2013 07:40:50 +0000
Розділ 2. Предмет юридичної деонтології

Mon, 20 May 2013 07:53:42 +0000
Розділ 3. Принципи, функції та компоненти юридичної деонтології

Mon, 20 May 2013 08:04:56 +0000
Розділ 4. Співвідношення юридичної деонтології з професійною культурою та правничою етикою

Mon, 20 May 2013 08:16:57 +0000
Розділ 5. Деонтологічна правосвідомість та обов'язки юриста


ОСОБЛИВА ЧАСТИНА

Просмотров: 2640
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
Косаренко Николай Николаевич Налоговое право. Учебно-методический комплекс
Налоговое право. Учебно-методический комплекс

В учебно-методическом комплексе рассмотрены актуальные проблемы налоговой системы России, описаны функции налоговой системы, ее роль в развитии рыночной экономики, раскрыты особенности налогового законодательства. Дана подробная характеристика федеральных, региональных, муниципальных налогов в системе государственного и муниципального управления. Для студентов, аспирантов, преподавателей экономических факультетов вузов и интересующихся проблемами налогового законодательства.

...

Цена:
115 руб

Меркулова Наталья Юрьевна, Захаров Александр Владимирович, Лафитский Владимир Ильич, Баренбойм Петр Давидович, Мау Владимир Александрович Конституционная экономика для школ: учебное пособие
Конституционная экономика для школ: учебное пособие

Учебное пособие рекомендуется в качестве факультативного курса для изучения в старших классах общеобразовательных и профильных школ, а также в качестве дополнительной литературы для студентов первых курсов неэкономических и неюридических вузов. Конституционная экономика уже несколько лет преподается в более чем ста школах города Москвы.

Эта работа представляет собой комплексное исследование вопросов конституционной экономики совместными усилиями российских юристов и экономистов. В пособии подробно рассматриваются конституционные основы экономической системы общества: принцип разделения властей, основные права и свободы человека, вопросы собственности, федеративного устройства, организации налоговой системы и бюджетного устройства; освещаются основные методы проведения валютной политики, организация и функционирование банковской системы, роль и место Центрального банка в осуществлении кредитно-денежной политики государства.

...

Цена:
90 руб

Ласкина Наталья Викторовна Прокурорский надзор
Прокурорский надзор

В учебнике проанализированы сущность, содержание и значение прокурорского надзора как специфического вида государственной деятельности органов прокуратуры с учетом последних изменений в действующем законодательстве. Рассмотрены вопросы истории развития прокуратуры с момента ее учреждения и до наших дней, основные направления деятельности прокуратуры на сегодняшний день, принципы организации прокурорского надзора, система органов прокуратуры и их правовой статус, особенности службы в органах и учреждениях прокуратуры и правовой статус работников прокуратуры, тактика и методика прокурорской деятельности. Он содержит подробный анализ отраслей прокурорского надзора, включая надзор за исполнением законов судебными приставами.

Учебник рассчитан на студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, может быть полезен практическим работникам правоохранительных органов.

...

Цена:
90 руб

Гущина Ксения Олеговна Наследственное право
Наследственное право

Информативные ответы на все вопросы курса «Наследственное право» в соответствии с Государственным образовательным стандартом. Серия «Шпаргалки»

...

Цена:
40 руб

Терехова Л. Н., Левина Л. Н. Римское право. Шпаргалка
Римское право. Шпаргалка

В предлагаемом издании представлены модельные ответы на экзаменационные вопросы по римскому праву.

Ответы на экзаменационные вопросы даны в соответствии с программой курса.

Представленные материалы помогут подготовиться и успешно сдать экзамен по римскому праву.

...

Цена:
60 руб

Вирко Н. А. Международное право
Международное право

Информативные ответы на все вопросы курса «Международное право» в соответствии с Государственным образовательным стандартом.

...

Цена:
40 руб

Мажинская Н. Г. Договорное право. Учебно-методическое пособие
Договорное право. Учебно-методическое пособие

Учебно-методическое пособие по дисциплине «Договорное право» подготовлено в соответствии с требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта по специальности «Юриспруденция». Пособие предназначено в помощь как студентам, так и преподавателям, организующим занятия студентов. В него включены рабочая программа дисциплины, планы семинарских занятий, задания для самостоятельной работы, рекомендуемые для более глубокого освоения дисциплины, юридическая литература и нормативно-правовые акты, краткий курс лекций, которые апробированы автором на факультете Юриспруденции и ювенальной юстиции Российского государственного социального университета.

Учебно-методическое пособие будет полезно также студентам, обучающимся по специальности «Экономика», «Государственное и муниципальное управление» и другим лицам, изучающим договорное право.

...

Цена:
100 руб

Кудрявцев Юрий Анатольевич Государственные режимы
Государственные режимы

Книга посвящена одному из наиболее значимых феноменов теоретико-правовой науки, находящемуся на стыке областей научного знания, – государственным режимам. В работе проанализированы процессы формирования, развития и функционирования государственных режимов, проблемы их типологии; рассматриваются функции государственных режимов, их соотношение со смежными категориями: «политическая система», «правовой режим», «экономическая система». В рамках общей теории государственных режимов автор исследует государственный режим комплексно, с точки зрения как политики и права, так и экономики, а также в качестве юридической характеристики территории государства в целом и отдельных его частей.

Содержащийся в работе материал изложен с учетом современного уровня достижений в области государствоведения и юридической практики. Материал представлен комплексно, включая наряду с традиционными устоявшимися точками зрения моменты дискуссионного характера.

Книга адресована студентам, аспирантам, профессорско-преподавательскому составу юридических вузов и факультетов, а также всем тем, кто интересуется государственными режимами и иными проблемами теории государства и права.

...

Цена:
299 руб

Новоселова Наталья Валерьевна, Хазанов Сергей Дмитриевич Административное право. Практикум
Административное право. Практикум

Практикум по административному праву разработан в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования, содержит темы семинарских занятий, перечень контрольных вопросов и письменных заданий, научную и учебную литературу, список нормативных правовых актов, тематику курсовых работ, задачи, составленные на основе юридических казусов административной и судебной практики.

Для студентов юридических вузов и факультетов всех форм обучения.

...

Цена:
176 руб

Иванов Алексей Алексеевич Римское право. Основные понятия, законы и иски, персоналии и сентенции. Словарь-справочник
Римское право. Основные понятия, законы и иски, персоналии и сентенции. Словарь-справочник

Терминология римского права – это общеюридическая терминология, поэтому основу настоящего издания составляет словарь основных категорий и понятий римского права. Кроме того, в работе представлены и иные разделы, призванные оказать всестороннюю помощь в изучении начал римского права. Это важнейшие законы и иски римского частного права, а также персоналии величайших юристов и историков античного Рима и сформулированные ими сентенции и аксиомы, ставшие важнейшими принципами современного права.

Словарь будет полезен не только студентам, аспирантам и преподавателям юридических вузов и факультетов, но и юристам-практикам, руководителям и служащим государственных и негосударственных структур, органов местного самоуправления, предпринимателям и др.

...

Цена:
250 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования