СМИ Законы РФ
Юр.книга А.П. Гель, Г.С. Семаков, С.П. Кондракова Судові та правоохоронні органи Украiни

Mon, 12 Mar 2012 08:16:35 +0000
А. П.Гель, Г.С.Семаков, С. П. Кондракова СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

 

МАУП

А. П. Гель, Г.С. Семаков, С. П. Кондракова

 

СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ

 

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

 

Київ 2004

 

Рецензенти:

П. Д. Біленчук, канд. юрид. наук

О. Ф. Бантишев, канд. юрид. наук

 

 

У пропонованому навчальному посібнику висвітлюються принципи організації, завдання, функції, повноваження і структура судових та право­охоронних органів України — органів судової системи, прокуратури, служ­би безпеки, органів внутрішніх справ (міліції), державної податкової служби (податкової міліції), державного департаменту з питань виконання пока­рань, органів юстиції, нотаріату, адвокатури, а також структура та компе­тенція органів досудового слідства і дізнання України.

Для студентів спеціальності "Правознавство" вищих навчальних зак­ладів.

 


Mon, 12 Mar 2012 08:26:06 +0000
ЗМІСТ

ЗМІСТ

 

Вступ

Розділ 1. Предмет і основні поняття дисципліни "Судові та правоохоронні органи України"

1.1.    Поняття правоохоронної діяльност

1.2.              Поняття правоохоронних органів

1.3.              Предмет дисципліни "Судові та правоохоронні органи України"

1.4.              Джерела дисципліни і їх класифікація

Контрольні питання

 

Розділ2. Судова система України

2.1.               Загальні засади судочинства в Україні

2.2.               Конституційний Суд України

2.3.               Система судів загальної юрисдикції

2.4.               Місцеві суди

2.5.               Апеляційні суди

2.6.               Вищі спеціалізовані суди

2.7.               Верховний Суд України

2.8.               Статус професійних суддів, народних засідателів і присяжних

2.9.               Кваліфікаційні комісії суддів. Вища рада юстиції

2.10.             Суддівське самоврядування в Україні

2.11.             Організаційне забезпечення діяльності судів

Контрольні питання

 

Розділ 3. Прокуратура України

3.1.                Завдання і принципи діяльності прокуратури України

3.2.                Функції прокуратури, їх значення щодо виконання завдань, покладених на прокурора

3.3.                Слідство в органах прокуратури. Координація діяльності по боротьбі із злочинністю

3.4.                Система органів прокуратури і організація її діяльності

3.5.                Кадри органів прокуратури

3.6.                Сутність змін, внесених у Закон України "Про прокуратуру" у зв'язку з приведенням його положень у відповідність до ст. 8 Конституції України

Контрольні питання

 

Розділ 4. Служба безпеки України

4.1.                Завдання, організація діяльності й система Служби безпеки України

4.2.                Повноваження Служби безпеки України

4.3.                Кадри Служби безпеки України, їх правовий та соціальний захист

4.4.                Контроль і нагляд за діяльністю Служби безпеки України

Контрольні питання

 

Розділ 5. Органи внутрішніх справ України

5.1.                Органи внутрішніх справ у системі правоохоронних органів, їх завдання та функції

5.2.                Система органів внутрішніх справ

5.3.                Міністерство внутрішніх справ України: завдання, функції, повноваження і структура

5.4.                Міліція: завдання, структура і повноваження

5.5.                Особовий склад міліції, його правовий і соціальний захист. Контроль за діяльністю міліції

Контрольні питання

 

Розділ 6. Державна податкова служба України

6.1.                Система, завдання і функції державної податкової служби

6.2.                Права, обов'язки і відповідальність органів державної податкової служби

6.3.                Посадові особи органів Державної податкової служби України і їх правовий захист

6.4.                Податкова міліція: завдання, структура і повноваження

6.5.                Начальницький склад податкової міліції і його правовий та соціальний захист

Контрольні питання

 

Розділ 7. Державний департамент України з питань виконання покарань

7.1.     Завдання та функції Державного департаменту України з питань виконання покарань

7.2.     Система органів і установ виконання покарань, підпорядко­ваних Департаменту, та їх організаційна структура

Контрольні питання

 

Розділ 8. Оперативно-розшукова діяльність

8.1.               Загальні засади здійснення оперативно-розшукової діяльності та її суб'єкти

8.2.               Обов'язки і права підрозділів, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність

8.3.               Гарантії законності при здійсненні оперативно-розшукової діяльності

8.4.               Соціальний і правовий захист працівників оперативних підрозділів та осіб, які залучаються до оперативно-розшукової діяльності

8.5.               Нагляд за додержанням законів при здійсненні оперативно-розшукової діяльності

Контрольні питання

 

Розділ 9. Органи досудового слідства і дізнання

9.1.                Поняття досудового розслідування і його форми

9.2.                Система органів досудового слідства в Україні

9.3.                Органи дізнання: система і компетенція

9.4.                Органи дізнання в системі МВС України

Контрольні питання

 

Розділ 10. Органи юстиції в Україні

10.1.                 Міністерство юстиції України

10.2.                 Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі

10.3.                 Районні, районні в містах, міські (міст обласного значення) управління юстиції

10.4.                 Державна виконавча служба в системі органів Міністерства юстиції України

Контрольні питання

 

Розділ 11. Нотаріат в Україні

11.1.                 Поняття нотаріату. Предмет і завдання нотаріальної діяльності

11.2.                 Правові основи діяльності нотаріату

11.3.                 Нотаріус

11.4.                 Організаційна побудова нотаріату в Україні

11.5.                 Компетенція нотаріальних органів щодо вчинення нотаріальних дій

11.6.                 Загальні правила вчинення нотаріальних дій

Контрольні питання

 

Розділ 12. Адвокатура України

12.1.                 Поняття адвокатури

12.2.                 Принципи і гарантії адвокатської діяльності

12.3.                 Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури

12.4.                 Вища кваліфікаційна комісія адвокатів

12.5.                 Організаційні форми адвокатської діяльності

12.6.                 Види адвокатської діяльності

12.7.                 Права адвоката при здійсненні адвокатської діяльності

12.8.                 Адвокат у кримінальному процесі

12.9.                 Представництво адвоката в цивільному процесі

Контрольні питання


Mon, 12 Mar 2012 08:27:08 +0000
ВСТУП

 

ВСТУП

Побудова правової держави потребує насамперед реалізації засад верховенства права, коли діяльність власне держави та її органів рег­ламентована Конституцією, законами, іншими нормативно-право­вими актами держави, а основний напрям такої діяльності полягає в забезпеченні прав і свобод людини.

Одним з важливих напрямів державної діяльності суверенної та незалежної України є правоохоронна діяльність, яка спрямована на забезпечення принципу верховенства права в суспільстві.

Завдання правоохоронної діяльності полягає в захисті встановле­ного Конституцією України суспільного ладу держави, економічної та політичної систем, прав і законних інтересів громадян, підпри­ємств, установ, організацій, суб'єктів усіх форм власності, економіч­ної та територіальної цілісності України.

Особливе місце серед завдань правоохоронної діяльності посідає захист прав і свобод людини, її життя, здоров'я, честі, гідності, не­доторканності та безпеки.

Правоохоронна діяльність здійснюється уповноваженими орга­нами і детально регламентована законодавством України.

У правовій державі суттєво змінюється роль суду як органу дер­жавної влади. Здійснюючи правосуддя на засадах законності, об'єктивності й неупередженості, він вирішує конфлікти в усіх сфе­рах соціальних відносин, включаючи і визначення відповідальності держави, її органів перед громадянином або об'єднанням громадян.

З прийняттям нової Конституції України більшість законодавчих актів, що регулювали судову систему і діяльність правоохоронних органів, повинні суттєво змінитися. Це пов'язано насамперед з поширенням юрисдикції судів на всі правовідносини в державі, необхідністю реально забезпечувати конституційне право громадян на судовий захист, запровадити в судочинстві основні його засади, які б максимально створювали умови рівності всіх перед законом і судом, а суд, здійснюючи правосуддя, мав робити це об'єктивно й неупереджено.

У пропонованому навчальному посібнику на основі ґрунтовного аналізу чинного законодавства України і теоретичних засад право­охоронної діяльності розкрито завдання, компетенцію, функції, по­вноваження та структуру судової системи і основних правоохорон­них органів України.

Мета навчального посібника — допомогти студентам засвоїти навчальний матеріал з дисципліни "Судові та правоохоронні орга­ни України". Навчальний посібник підготовлений відповідно до нав­чальної програми дисципліни "Судові та правоохоронні органи Ук­раїни" з урахуванням останніх змін чинного законодавства.


Mon, 12 Mar 2012 08:35:08 +0000
Розділ 1 ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДИСЦИПЛІНИ "СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ"

Розділ 1  ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ ДИСЦИПЛІНИ "СУДОВІ ТА ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ УКРАЇНИ"

 

1.1. Поняття правоохоронної діяльності

Поряд з державними органами, які вирішують поточні та перс­пективні питання господарської діяльності, техніки, освіти, науки, обороноздатності, зовнішньої політики тощо, у державі існують та­кож органи, що створюються тільки з метою охорони й захисту права — діяльності, що називається правоохоронною.

Правоохоронна діяльність характеризується низкою специфічних ознак:

Отже, правоохоронна діяльність — це така державна діяльність, яка здійснюється з метою охорони права спеціально уповноважени­ми органами шляхом застосування юридичних заходів впливу із су­ворим дотриманням встановленого законом порядку.

До завдань правоохоронної діяльності належить захист:

Особливе місце серед завдань правоохоронної діяльності посідає захист прав і свобод людини, її життя, здоров'я, честі, гідності, не­доторканності та безпеки.

Правоохоронна діяльність складається з кількох напрямків, кож­ний з яких має специфічні завдання і здійснюється властивими тіль­ки йому певними методами. Такими напрямами є: здійснення право­суддя; прокурорський нагляд; досудове розслідування; здійснення захисту у кримінальних справах і подання іншої правової допомоги; охорона громадського порядку й безпеки громадян; боротьба зі зло­чинністю та ін. Основним напрямом правоохоронної діяльності, без­перечно, є здійснення правосуддя, якому належить найважливіше місце в забезпеченні охорони прав і свобод громадян. Інші напрями певною мірою підпорядковуються меті й завданням здійснення пра­восуддя, сприяють його виконанню.

 

1.2. Поняття правоохоронних органів

З метою здійснення правоохоронної діяльності створюються відповідні органи, які називаються правоохоронними.

Правоохоронні органи — це існуючі в суспільстві й державі уста­нови та організації, що здійснюють правозастосовчу та правоохо­ронну функції, основне завдання яких полягає в забезпеченні закон­ності, захисту прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб, боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями.

Згідно зі ст. 2 Закону України "Про державний захист праців­ників суду і правоохоронних органів" від 23 грудня 1993 р. до пра­воохоронних органів належать:

 

1.3. Предмет дисципліни "Судові та правоохоронні органи України"

Предметом дисципліни "Судові та правоохоронні органи Украї­ни" є відомості про державні органи, які здійснюють судову та пра­воохоронну діяльність, й інші, у тому числі громадські організації та органи, які сприяють цій діяльності, а також відомості про їх завдання, систему, принципи організації й діяльності, функції та структуру.

Згідно з програмою та навчально-тематичним планом курсу пе­редбачено вивчення діяльності судових органів, органів прокурату­ри, служби безпеки, внутрішніх справ, Міністерства юстиції Украї­ни, органів досудового слідства та дізнання, адвокатури та нота­ріату.

Розглянемо основні завдання зазначених судових та правоохо­ронних органів.

Конституційний суд України:

Суди загальної юрисдикції захищають від посягань:

Господарські суди:

Прокуратура України:

закріплених Конституцією України незалежності республі­ки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної системи, прав національних груп і територіальних утворень;

гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародними правовими актами соціально-економічних, по­літичних, особистих прав і свобод людини та громадянина;

основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих рад депутатів, органів територіального гро­мадського самоврядування.

Міністерство юстиції України:

Служба безпеки України забезпечує захист державного суверені­тету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічно­го, науково-технічного та оборонного потенціалу України, законних інтересів держави і прав громадян від розвідувально-підривної діяль­ності іноземних спеціальних служб.

Міністерство внутрішніх справ (міліція):

Адвокатура України:


Нотаріат України:

Розглядувана навчальна дисципліна тісно пов'язана з методоло­гічними та юридичними дисциплінами "Теорія держави та права", "Конституційне право України", "Адміністративне право України", "Кримінально-процесуальне право України", "Цивільно-процесу­альне право України" та ін.

Так, у курсі "Конституційне право України" поряд з висвітлен­ням інших проблем розглядаються роль і місце судових та правоохо­ронних органів у системі органів держави, основні принципи їх діяльності, які ґрунтуються на положеннях Конституції України, зокрема викладених у розд. VII "Прокуратура", VIII "Правосуддя" і XII "Конституційний суд України".

Дисципліна "Судові та правоохоронні органи України" тісно по­в'язана також з адміністративним правом України, одне із завдань якого полягає у вивченні закономірностей організації та функціону­вання органів державного управління. Такі правоохоронні органи, як Міністерство юстиції України, Міністерство внутрішніх справ України та підпорядковані їм установи, здійснюють функції держав­ного управління.

Отже, найтісніше ця дисципліна пов'язана з дисциплінами "Кри­мінальний процес" і "Цивільний процес", основне призначення яких — аналіз і регламентація діяльності судів загальної юрисдикції щодо розгляду та вирішення кримінальних і цивільних справ, а та­кож діяльності правоохоронних органів, завдання яких полягає в розкритті злочинів, встановленні осіб, які їх скоїли, а також розмірів заподіяної злочином шкоди, у здійсненні заходів забезпечення ци­вільного позову та можливої конфіскації майна.

Зауважимо також, що у процесі вивчення дисципліни "Теорія держави та права" розглядаються суть держави, її функції, етапи розвитку держави та права, висвітлюються питання про право, за­конність, що має значення для розуміння суті судових та правоохо­ронних органів і їх функцій.

 

1.4. Джерела дисципліни і їх класифікація

Основним джерелом розглядуваної дисципліни є Конституція Ук­раїни — акт, який має найвищу юридичну силу і визначає основні засади державного та громадського життя, суспільного ладу і по­літики, взаємовідносини особи і держави, основні права, свободи й обов'язки особи, територіальний устрій, порядок створення та структуру органів державної й виконавчої влади. Норми Консти­туції України є нормами прямої дії. Закони й інші нормативно-пра­вові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Якщо закони чи нормативні акти не відповідають нормам Конституції України, то діють норми, закріплені Конститу­цією України.

До джерел розглядуваної дисципліни належать також закони Ук­раїни, що регламентують повноваження судових та правоохоронних органів, їх структуру та принципи діяльності. Закони України мо­жуть бути комплексними й поточними. До комплексних належать за­кони України, що встановлюють повноваження, структуру, принци­пи організації та діяльності правоохоронних органів: "Про судо­устрій України", "Про статус суддів", "Про органи суддівського самоврядування", "Про Конституційний Суд України", "Про проку­ратуру", "Про службу безпеки України", "Про міліцію", "Про адво­катуру", "Про нотаріат" та ін. Поточні закони вносять зміни й до­повнення в комплексні закони і в подальшому стають їх складовими.

Складовою джерел дисципліни "Судові та правоохоронні органи України" є нормативні акти, що видаються Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України щодо пов­новажень, організації діяльності та структури деяких правоохорон­них органів. Так, Положення про міністерство юстиції України було затверджене Указом Президента України від 30 грудня 1997 р., Ука­зом Президента від 22 квітня 1998р. було створено Державний депар­тамент України з питань виконання покарань.

Норми, що регламентують окремі напрямки діяльності судових та правоохоронних органів, містять також відомчі нормативні акти, які видаються керівниками правоохоронних міністерств і відомств у вигляді наказів, положень, інструкцій і вказівок. Означені норма­тивні акти видаються на основі чинних законів у суворій відповід­ності з ними.

Значну роль у діяльності судових та правоохоронних органів відіграють керівні роз'яснення, які видає Пленум Верховного Суду України. Вони оформлюються у вигляді постанов, де роз'яснюються питання належного застосування законодавства, у тому числі щодо регламентації організації та діяльності правоохоронних органів.

 

Контрольні питання

  1. Поняття правоохоронної діяльності.
  2. Специфічні ознаки правоохоронної діяльності.
  3. З якою метою здійснюється правоохоронна діяльність?
  4. Які органи вважаються правоохоронними?
  5. Що є предметом дисципліни "Судові та правоохоронні органи Ук­раїни"?
  6. Основні завдання судових та правоохоронних органів.
  7. Охарактеризуйте зв'язки дисципліни "Судові та правоохоронні орга­ни України" з іншими дисциплінами правового характеру.
  8. Що є основним джерелом розглядуваної дисципліни?
  9. Охарактеризуйте складові джерел дисципліни "Судові та правоохо­ронні органи України".

 


Mon, 12 Mar 2012 09:47:14 +0000
Розділ 2 СУДОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Mon, 12 Mar 2012 11:17:53 +0000
Розділ З ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

Mon, 12 Mar 2012 11:45:57 +0000
Розділ 4 СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Mon, 12 Mar 2012 12:12:38 +0000
Розділ 5 ОРГАНИ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Mon, 12 Mar 2012 12:25:04 +0000
Розділ 6 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ


Розділ 7 ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ

Просмотров: 1154
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция


2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования