СМИ Законы РФ
Юр.книга В.В. Копейчиков Правознавство

Sun, 30 Jan 2011 10:55:09 +0000
В.В.Копєйчиков Правознавство

 

 

 

 

 

ПРАВОЗНАВСТВО

 


Підручник

 

За редакцією \В. В. Копєйчикова\ А. М. Колодія

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Київ Юрінком Інтер

2006


Sun, 30 Jan 2011 11:18:14 +0000
Зміст

 

 

Розділ І Основи теорії держави і права

Глава 1. Виникнення держави і права

§ 1. Основні закономірності виникнення держави і права

§ 2. Особливості формування держави у різних народів

§ 3. Різноманітні теорії виникнення держави

§ 4. Виникнення юридичного права у різних народів

§ 5. Типи держави і права

§ 6. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади

 

Глава 2. Основи теорії держави

§ 1. Поняття держави та її ознаки

§ 2. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави

§ 3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямів діяльності (функцій) держави

§ 4. Поняття форми держави

§ 5. Загальна характеристика держав, що існували на території сучасної України

§ 6. Співвідношення і взаємодія держави та особи

§ 7. Форми взаємодії держави та об'єднань громадян

§ 8. Загальна характеристика концепцій про сутність і соціальне призначення держави

 

Глава 3. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

§ 1. Поняття та ознаки громадянського суспільства і правової держави

§ 2. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави

§ 3. Основні напрями формування громадянського суспільства і правової держави в Україні

 

Глава 4. Основи теорії права

§ 1. Система соціальних норм і місце та роль права в цій системі

§ 2. Поняття права та його ознаки

§ 3. Функції і принципи права

§ 4. Поняття системи права як внутрішньої його організації

§ 5. Загальна характеристика основних галузей права України

§ 6. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу

§ 7. Правотворення як процес самоорганізації права

§ 8. Реалізація норм права: загальна характеристика

§ 9. Правові відносини. Загальна характеристика

§ 10. Правоохоронна система та правоохоронна діяльність

§11. Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна

 

Глава 5. Основи правосвідомості, правової культури та правового виховання

§ 1. Поняття і види правосвідомості та правової культури

§ 2. Правове виховання як засіб підвищення рівня правосвідомості та правової культури

§ 3. Форми правового виховання

§ 4. Самовиховання як важлива форма правового виховання

 

Глава 6. Основи правової поведінки та юридична відповідальність

§ 1. Правове мислення та його значення для правової поведінки

§ 2. Поняття правової поведінки

§ 3. Правомірна поведінка

§ 4. Правопорушення: поняття, причини і види

§ 5. Склад правопорушення та його ознаки

§ 6. Юридична відповідальність: поняття і ознаки

§ 7. Принципи, види, функції та мета юридичної відповідальності

§ 8. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності та для звільнення від неї

 

Розділ II Окремі галузі права України

Глава 7. Основи конституційного права України

§ 1. Конституційне право як провідна галузь національного права України

§ 2. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні

§ 3. Загальні засади демократичного конституційного ладу України

§ 4. Народовладдя в Україні та форми його здійснення

§ 5. Види референдумів

§ 6. Виборче право та виборча система в Україні

§ 7. Територіальний устрій України

§ 8. Автономна Республіка Крим

§ 9. Громадянство України як один з інститутів конституційного права

§ 10. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, гарантії їх дотримання

§11. Загальна характеристика системи органів державної влади

§ 12. Внесення змін і введення в дію Конституції України

 

Глава 8. Основи муніципального права України

§ 1. Поняття муніципального права України

§ 2. Поняття і ознаки місцевого самоврядування

§ 3. Система, органи і посадові особи місцевого самоврядування

§ 4. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування

§ 5. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування

§ 6. Порядок формування, організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування

§ 7. Гарантії місцевого самоврядування

§ 8. Особливості здійснення місцевого самоврядування у місті Києві

§ 9. Особливості правового статусу місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим

 

Глава 9. Основи трудового права України

§ 1. Предмет і система трудового права

§ 2. Джерела трудового права

§ 3. Основні принципи трудового права

§ 4. Суб'єкти трудового права

§ 5. Трудові правовідносини

§ 6. Колективні договори та угоди

§ 7. Правова організація працевлаштування

§ 8. Трудовий договір: поняття, умови укладення, форма, строк і види трудового договору

§ 9. Робочий час

§ 10. Час відпочинку

§11. Правове регулювання оплати праці

§ 12. Трудова дисципліна

§ 13. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

§ 14. Правове забезпечення охорони праці

§ 15. Трудові спори

§ 16. Соціальне забезпечення: поняття та види пенсій та допомог

 

Глава 10. Основи екологічного права України

§ 1. Екологічне право України: поняття, предмет, система

§ 2. Законодавство про охорону навколишнього природного середовища: загальна характеристика

§ 3. Екологічні права та обов'язки громадян

§ 4. Права та обов'язки природокористувачів

§ 5. Складові природно-заповідного фонду

§ 6. Правові засоби охорони атмосферного повітря і тваринного світу

§ 7. Правова охорона водних ресурсів

§ 8. Порядок використання та охорони надр

 


 

 

Глава 11. Основи земельного права України

§ 1. Загальна характеристика земельного права. Поняття, відносини та предмет правового регулювання

§ 2. Види земель та їх правовий статус

§ 3. Права та форми власності на землю

§ 4. Набуття і реалізація права на землю

§ 5. Приватизація землі

§ 6. Гарантії прав на землю

§ 7. Охорона земель

§ 8. Управління в галузі використання і охорони земель

§ 9. Відповідальність за порушення земельного законодавства

 

Глава 12. Основи цивільного права України

§ 1. Цивільне право України: поняття і система

§ 2. Поняття та структура цивільного законодавства

§ 3. Поняття цивільних правовідносин

§ 4. Суб'єкти цивільних правовідносин

§ 5. Об'єкти цивільних правовідносин

§ 6. Правочини

§ 7. Право власності та інші речові права

§ 8. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності

§ 9. Зобов'язальне право

§ 10. Недоговірні зобов'язання

§ 11. Спадкове право

 

Глава 13. Основи господарського права України

§ 1. Господарське право України: поняття і предмет правового регулювання

§ 2. Підприємство як організаційна форма господарювання

§ 3. Державні та комунальні унітарні підприємства

§ 4. Господарські товариства

§ 5. Підприємства колективної власності

§ 6. Приватні підприємства. Інші види підприємств

§ 7. Об'єднання підприємств

§ 8. Громадянин як суб'єкт господарювання

§ 9. Майнова основа господарювання

§ 10. Корпоративні права

§ 11. Господарські зобов'язання

§ 12. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

§ 13. Галузі та види господарської діяльності

§ 14. Зовнішньоекономічна діяльність

§ 15. Спеціальні (вільні) економічні зони

 

Глава 14. Основи житлового права України

§ 1. Житлове право України: поняття і предмет його правового регулювання

§ 2. Право громадян на житло і форми його реалізації

§ 3. Порядок надання житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов

§ 4. Приватизація державного житлового фонду

§ 5. Договір житлового найму: поняття, значення та відповідальність за його невиконання

§ 6. Користування жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду

§ 7. Користування службовими жилими приміщеннями і гуртожитками

§ 8. Порядок розгляду житлових спорів

§ 9. Особливості юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства

 

Глава 15. Основи сімейного права України

§ 1. Сімейне право України: поняття та предмет правового регулювання

§ 2. Сім'я за сімейним законодавством

§ 3. Шлюб за сімейним законодавством

§ 4. Права та обов'язки подружжя

§ 5. Права та обов'язки матері, батька і дитини

§ 6. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

§ 7. Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів

§ 8. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без громадянства, законів іноземних держав і міжнародних договорів в Україні

 

Глава 16. Основи адміністративного права України

§ 1. Поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою

§ 2. Державна служба: поняття, правовий статусдержавних службовців

§ 3. Поняття, предмет і метод адміністративного права України

§ 4. Система і джерела адміністративного права. Характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення

§ 5. Адміністративні правовідносини

§ 6. Адміністративне деліктне право

§ 7. Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність неповнолітніх

§ 8. Адміністративні стягнення: поняття та види

§ 9. Основи адміністративного процесу

§ 10. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

§ 11 Провадження у справах про адміністративні правопорушення

 

Глава 17. Основи фінансового права України

§ 1. Фінансове право України: поняття і предмет правового регулювання

§ 2. Система та джерела фінансового права

§ 3. Бюджет і бюджетна система

§ 4. Система оподаткування та її значення

§ 5. Поняття, функції та види податків

§ 6. Платники податків та об'єкти оподаткування

§ 7. Особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб

§ 8. Відповідальність за порушення законодавства про податки

§ 9. Поняття, функції та структура банківської системи України

 

Глава 18. Основи кримінального права України

§ 1. Основні поняття і система кримінального права України. Функції та принципи кримінального права

§ 2. Характеристика Кримінального кодексу України. Структура кримінально-правової норми

§ 3. Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття кримінальної відповідальності

§ 4. Поняття злочину та його ознаки

§ 5. Поняття складу злочину. Ознаки складу злочину. Поняття кваліфікації злочинів

§ 6. Стадії злочину

§ 7. Співучасть у злочині. Види співучасників. Види злочинних груп. Особливість кримінальної відповідальності при співучасті.

§ 8. Добровільна відмова від вчинення злочину. Особливість кримінальної відповідальності при добровільній відмові від вчинення злочину

§ 9. Кримінальне покарання. Поняття та ознаки. Система кримінальних покарань

§ 10. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. Вік кримінальної відповідальності та злочини, за які встановлена
кримінальна відповідальність неповнолітніх

 

Розділ III Засади юрисдикційної діяльності

Глава 19. Засади правосуддя та судочинства

§ 1. Правосуддя в Україні. Поняття, основні ознаки та принципи

§ 2. Поняття судочинства

§ 3. Цивільне судочинство. Цивільний процесуальний кодекс України

§ 4. Господарське судочинство. Господарський процесуальний кодекс України

§ 5. Кримінальне судочинство. Кримінально-процесуальний кодекс України. Особливості провадження в кримінальних справах про злочини

неповнолітніх

§ 6. Конституційне судочинство

 

Глава 20. Засади правоохоронної діяльності

§ 1. Поняття правоохоронної діяльності. її ознаки

§ 2. Органи прокуратури. Напрями наглядової діяльності

§ 3. Органи внутрішніх справ України

§ 4. Державна податкова служба

§ 5. Служба безпеки України

§ 6. Інші правоохоронні органи України

§ 7. Поняття виявлення та розслідування злочинів

 

Глава 21. Засади правозахисної діяльності

§ 1. Поняття правозахисної діяльності

§ 2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

§ 3. Юстиція України

§ 4. Нотаріате Україні

§ 5. Адвокатура в Україні

 

Перелік використаних джерел


Sun, 30 Jan 2011 11:39:16 +0000
Розділ І Основи теорії держави і права ГЛАВА 1 Виникнення держави і права

Sun, 30 Jan 2011 12:24:40 +0000
ГЛАВА 2 Основи теорії держави

Sun, 30 Jan 2011 12:58:09 +0000
ГЛАВА З Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

Sun, 30 Jan 2011 13:30:29 +0000
ГЛАВА 4 Основи теорії права

Sun, 30 Jan 2011 13:36:49 +0000
ГЛАВА 5 Основи правосвідомості, правової культури та правового виховання

Sun, 30 Jan 2011 13:48:45 +0000
ГЛАВА 6 Основи правової поведінки та юридична відповідальність

Sun, 30 Jan 2011 14:33:14 +0000
Розділ II Окремі галузі права України ГЛАВА 7 Основи конституційного права України § 1. Конституційне право як провідна галузь національного права України


Розділ II Окремі галузі права України Глава 7. Основи конституційного права України § 10. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, гарантії їх дотримання

Просмотров: 1859
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
 Уголовное право. Том 2. Особенная часть. Учебник
Уголовное право. Том 2. Особенная часть. Учебник
Учебник подготовлен на основе действующего российского законодательства с анализом последних изменений и дополнений (по состоянию уголовного и смежного законодательства на 25 ноября 2013 г., в том числе с учетом изменений УК РФ, вступающих в силу в январе 2014 г.). В книге рассмотрены все базовые положения Особенной части уголовного права. Структура и содержание учебника соответствуют требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования третьего поколения. Материал изложен в доступной для быстрого и эффективного усвоения учебного курса форме.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов вузов, научных сотрудников, а также работников суда и правоохранительных органов....

Цена:
2440 руб

В. М. Сырых История и методология юридической науки
История и методология юридической науки
Учебник подготовлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению «Юриспруденция» (степень «магистр»), В нем освещены проблемы истории и современной методологии юридической науки; на конкретных примерах проиллюстрировано, как следует понимать и верно использовать методологические правила и принципы научного познания. Для магистрантов, а также для всех интересующихся вопросами права....

Цена:
2291 руб

 Правовые основы нотариальной деятельности в Российской Федерации. Учебное пособие
Правовые основы нотариальной деятельности в Российской Федерации. Учебное пособие
В учебнике освещаются организационно-правовые основы деятельности нотариата и правила совершения нотариальных действий. Особое внимание уделено вопросам истории и теории нотариата, анализу законодательных новелл, среди которых - создание единой информационной системы нотариата, нотариальные действия, связанные с использованием информационных технологий, с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В основе анализируемого материала - нормативные правовые акты о нотариате, специальная литература по проблемам нотариата и нотариальной деятельности. Представлены методические рекомендации, перечень источников для изучения тем курса.
Издание подготовлено сотрудниками кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и нотариусами г. Москвы и Московской области.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, нотариусов, их помощников, стажеров и всех тех, кто интересуется правовыми основами нотариальной деятельности....

Цена:
706 руб

Е. В. Васьковский Задачи по русскому гражданскому праву. Задачи по гражданскому процессу
Задачи по русскому гражданскому праву. Задачи по гражданскому процессу
Несмотря на то, что настоящие задачи вышли еще в начале XX века и предназначались для будущих юристов, работающих в правовой системе Российской империи, они и в наши дни будут интересны не только историкам русского права, но и практикующим юристам, преподавателям и студентам юридических вузов, составителям современных задачников по правоведению, которые могут ознакомиться с опытом дореволюционных правоведов в этой области....

Цена:
385 руб

Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов Административное право. Учебник
Административное право. Учебник
В учебнике в соответствии с программой учебного курса проанализированы основные институты российского административного права. В пятом издании авторы учли масштабные изменения, произошедшие в последние годы в системе государственного управления, в сфере действия административного и административно-процессуального законодательства. Рассматриваются понятие административно-правовых отношений, вопросы государственного управления, организации и функционирования исполнительной власти, государственной службы, правовых актов органов управления, административно-правовые режимы, административно-деликтное право, административное принуждение, административная ответственность, административная юстиция.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, научных работников, служащих органов государственного и муниципального управления....

Цена:
2086 руб

О. И. Красов Земельное право. Учебник
Земельное право. Учебник
В соответствии с требованиям и государственного образовательного стандарта в учебнике на основе действующего законодательства, в первую очередь Земельного кодекса РФ, освещаются система правового регулирования земельных отношений в России, право собственности на землю, иные права на земельные участки, вопросы управления в сфере использования и охраны земель, ответственность за нарушения земельного законодательства. Анализируется правовой режим всех категорий земель; сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и земель иного специального назначения. Рассматриваются основы градостроительного, горного, лесного и водного права и некоторые вопросы регулирования использования земель в зарубежном праве. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, работников законодательных и исполнительных органов власти, суда, прокуратуры и арбитражного суда, а также для всех, кто интересуется вопросами земельного права....

Цена:
2501 руб

Е. В. Салогубова Римский гражданский процесс
Римский гражданский процесс
В монографии исследуются существовавшие в Риме формы гражданского процесса и причины, вызвавшие смену этих форм. Раскрываются характерные черты легисакционного, формулярного и экстраординарного процессов. Изучаются основные процессуальные институты, в частности иск и доказательства в римском праве. Показываются представления римских юристов об адвокатуре и ее роли при осуществлении судебной защиты прав граждан. 
Для студентов, аспирантов, преподавателей, научных сотрудников, а также читателей, интересующихся историей и теорией права.

...

Цена:
329 руб

Т. Т. Алиев Административное судопроизводство. Схемы, комментарии. Учебное пособие
Административное судопроизводство. Схемы, комментарии. Учебное пособие
В рамках курса комплексно и системно с позиции современной юридической науки и с учетом правоприменительной практики рассматриваются в схемах основные вопросы отечественного административного судопроизводства. Автором приняты во внимание последние изменения действующего законодательства, связанного с порядком рассмотрения и разрешения дел в судах обшей юрисдикции.
Содержание курса соответствует государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" (квалификация (степень) "магистр .
Законодательство приведено по состоянию на 1 февраля 2017 года.

Для специалистов, магистрантов и юридических факультетов высших учебных заведений....

Цена:
152 руб

А.Т. Боннер Гражданский процесс. Практикум. Учебное пособие
Гражданский процесс. Практикум. Учебное пособие
Учебное пособие написано в соответствии с программой учебной дисциплины "Гражданское процессуальное право" специалистами кафедры гражданского процесса Московской государственной юридической академии О.Е.Кутафина. 
Практикум включает в себя задачи по всем темам курса. Кроме того, для удобства студентов в нем собраны все действующие постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов вузов....

Цена:
430 руб

И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова Предпринимательское право. Учебник
Предпринимательское право. Учебник
В предлагаемом учебнике излагается курс предпринимательского права. В работе проанализированы такие базовые категории, как понятие предпринимательского права и предпринимательской деятельности, система источников предпринимательского права, общие положения о субъектах предпринимательства, государственное регулирование и саморегулирование предпринимательской деятельности, правовое регулирование отдельных видов и сфер предпринимательства.
Для бакалавров, преподавателей юридических вузов и факультетов, а также практикующих юристов и предпринимателей.
...

Цена:
694 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования