СМИ Законы РФ
Юр.книга В.В. Копейчиков Правознавство

Sun, 30 Jan 2011 10:55:09 +0000
В.В.Копєйчиков Правознавство

 

 

 

 

 

ПРАВОЗНАВСТВО

 


Підручник

 

За редакцією \В. В. Копєйчикова\ А. М. Колодія

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Київ Юрінком Інтер

2006


Sun, 30 Jan 2011 11:18:14 +0000
Зміст

 

 

Розділ І Основи теорії держави і права

Глава 1. Виникнення держави і права

§ 1. Основні закономірності виникнення держави і права

§ 2. Особливості формування держави у різних народів

§ 3. Різноманітні теорії виникнення держави

§ 4. Виникнення юридичного права у різних народів

§ 5. Типи держави і права

§ 6. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади

 

Глава 2. Основи теорії держави

§ 1. Поняття держави та її ознаки

§ 2. Апарат держави як система державних органів. Місце апарату в механізмі держави

§ 3. Характеристика внутрішніх і зовнішніх напрямів діяльності (функцій) держави

§ 4. Поняття форми держави

§ 5. Загальна характеристика держав, що існували на території сучасної України

§ 6. Співвідношення і взаємодія держави та особи

§ 7. Форми взаємодії держави та об'єднань громадян

§ 8. Загальна характеристика концепцій про сутність і соціальне призначення держави

 

Глава 3. Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

§ 1. Поняття та ознаки громадянського суспільства і правової держави

§ 2. Співвідношення громадянського суспільства і правової держави

§ 3. Основні напрями формування громадянського суспільства і правової держави в Україні

 

Глава 4. Основи теорії права

§ 1. Система соціальних норм і місце та роль права в цій системі

§ 2. Поняття права та його ознаки

§ 3. Функції і принципи права

§ 4. Поняття системи права як внутрішньої його організації

§ 5. Загальна характеристика основних галузей права України

§ 6. Характеристика джерел права як зовнішньої форми його виразу

§ 7. Правотворення як процес самоорганізації права

§ 8. Реалізація норм права: загальна характеристика

§ 9. Правові відносини. Загальна характеристика

§ 10. Правоохоронна система та правоохоронна діяльність

§11. Законність, правопорядок, суспільний порядок і дисципліна

 

Глава 5. Основи правосвідомості, правової культури та правового виховання

§ 1. Поняття і види правосвідомості та правової культури

§ 2. Правове виховання як засіб підвищення рівня правосвідомості та правової культури

§ 3. Форми правового виховання

§ 4. Самовиховання як важлива форма правового виховання

 

Глава 6. Основи правової поведінки та юридична відповідальність

§ 1. Правове мислення та його значення для правової поведінки

§ 2. Поняття правової поведінки

§ 3. Правомірна поведінка

§ 4. Правопорушення: поняття, причини і види

§ 5. Склад правопорушення та його ознаки

§ 6. Юридична відповідальність: поняття і ознаки

§ 7. Принципи, види, функції та мета юридичної відповідальності

§ 8. Підстави для притягнення до юридичної відповідальності та для звільнення від неї

 

Розділ II Окремі галузі права України

Глава 7. Основи конституційного права України

§ 1. Конституційне право як провідна галузь національного права України

§ 2. Історичні передумови розвитку конституційного процесу в Україні

§ 3. Загальні засади демократичного конституційного ладу України

§ 4. Народовладдя в Україні та форми його здійснення

§ 5. Види референдумів

§ 6. Виборче право та виборча система в Україні

§ 7. Територіальний устрій України

§ 8. Автономна Республіка Крим

§ 9. Громадянство України як один з інститутів конституційного права

§ 10. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, гарантії їх дотримання

§11. Загальна характеристика системи органів державної влади

§ 12. Внесення змін і введення в дію Конституції України

 

Глава 8. Основи муніципального права України

§ 1. Поняття муніципального права України

§ 2. Поняття і ознаки місцевого самоврядування

§ 3. Система, органи і посадові особи місцевого самоврядування

§ 4. Матеріально-фінансова основа місцевого самоврядування

§ 5. Організаційно-правова основа місцевого самоврядування

§ 6. Порядок формування, організація роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування

§ 7. Гарантії місцевого самоврядування

§ 8. Особливості здійснення місцевого самоврядування у місті Києві

§ 9. Особливості правового статусу місцевого самоврядування в Автономній Республіці Крим

 

Глава 9. Основи трудового права України

§ 1. Предмет і система трудового права

§ 2. Джерела трудового права

§ 3. Основні принципи трудового права

§ 4. Суб'єкти трудового права

§ 5. Трудові правовідносини

§ 6. Колективні договори та угоди

§ 7. Правова організація працевлаштування

§ 8. Трудовий договір: поняття, умови укладення, форма, строк і види трудового договору

§ 9. Робочий час

§ 10. Час відпочинку

§11. Правове регулювання оплати праці

§ 12. Трудова дисципліна

§ 13. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору

§ 14. Правове забезпечення охорони праці

§ 15. Трудові спори

§ 16. Соціальне забезпечення: поняття та види пенсій та допомог

 

Глава 10. Основи екологічного права України

§ 1. Екологічне право України: поняття, предмет, система

§ 2. Законодавство про охорону навколишнього природного середовища: загальна характеристика

§ 3. Екологічні права та обов'язки громадян

§ 4. Права та обов'язки природокористувачів

§ 5. Складові природно-заповідного фонду

§ 6. Правові засоби охорони атмосферного повітря і тваринного світу

§ 7. Правова охорона водних ресурсів

§ 8. Порядок використання та охорони надр

 


 

 

Глава 11. Основи земельного права України

§ 1. Загальна характеристика земельного права. Поняття, відносини та предмет правового регулювання

§ 2. Види земель та їх правовий статус

§ 3. Права та форми власності на землю

§ 4. Набуття і реалізація права на землю

§ 5. Приватизація землі

§ 6. Гарантії прав на землю

§ 7. Охорона земель

§ 8. Управління в галузі використання і охорони земель

§ 9. Відповідальність за порушення земельного законодавства

 

Глава 12. Основи цивільного права України

§ 1. Цивільне право України: поняття і система

§ 2. Поняття та структура цивільного законодавства

§ 3. Поняття цивільних правовідносин

§ 4. Суб'єкти цивільних правовідносин

§ 5. Об'єкти цивільних правовідносин

§ 6. Правочини

§ 7. Право власності та інші речові права

§ 8. Поняття творчої діяльності та інтелектуальної власності

§ 9. Зобов'язальне право

§ 10. Недоговірні зобов'язання

§ 11. Спадкове право

 

Глава 13. Основи господарського права України

§ 1. Господарське право України: поняття і предмет правового регулювання

§ 2. Підприємство як організаційна форма господарювання

§ 3. Державні та комунальні унітарні підприємства

§ 4. Господарські товариства

§ 5. Підприємства колективної власності

§ 6. Приватні підприємства. Інші види підприємств

§ 7. Об'єднання підприємств

§ 8. Громадянин як суб'єкт господарювання

§ 9. Майнова основа господарювання

§ 10. Корпоративні права

§ 11. Господарські зобов'язання

§ 12. Відповідальність за правопорушення у сфері господарювання

§ 13. Галузі та види господарської діяльності

§ 14. Зовнішньоекономічна діяльність

§ 15. Спеціальні (вільні) економічні зони

 

Глава 14. Основи житлового права України

§ 1. Житлове право України: поняття і предмет його правового регулювання

§ 2. Право громадян на житло і форми його реалізації

§ 3. Порядок надання житла громадянам, які потребують поліпшення житлових умов

§ 4. Приватизація державного житлового фонду

§ 5. Договір житлового найму: поняття, значення та відповідальність за його невиконання

§ 6. Користування жилими приміщеннями в будинках державного і громадського житлового фонду

§ 7. Користування службовими жилими приміщеннями і гуртожитками

§ 8. Порядок розгляду житлових спорів

§ 9. Особливості юридичної відповідальності за порушення житлового законодавства

 

Глава 15. Основи сімейного права України

§ 1. Сімейне право України: поняття та предмет правового регулювання

§ 2. Сім'я за сімейним законодавством

§ 3. Шлюб за сімейним законодавством

§ 4. Права та обов'язки подружжя

§ 5. Права та обов'язки матері, батька і дитини

§ 6. Влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування

§ 7. Права та обов'язки інших членів сім'ї та родичів

§ 8. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без громадянства, законів іноземних держав і міжнародних договорів в Україні

 

Глава 16. Основи адміністративного права України

§ 1. Поняття державного управління та співвідношення його з виконавчою владою

§ 2. Державна служба: поняття, правовий статусдержавних службовців

§ 3. Поняття, предмет і метод адміністративного права України

§ 4. Система і джерела адміністративного права. Характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення

§ 5. Адміністративні правовідносини

§ 6. Адміністративне деліктне право

§ 7. Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративна відповідальність неповнолітніх

§ 8. Адміністративні стягнення: поняття та види

§ 9. Основи адміністративного процесу

§ 10. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення

§ 11 Провадження у справах про адміністративні правопорушення

 

Глава 17. Основи фінансового права України

§ 1. Фінансове право України: поняття і предмет правового регулювання

§ 2. Система та джерела фінансового права

§ 3. Бюджет і бюджетна система

§ 4. Система оподаткування та її значення

§ 5. Поняття, функції та види податків

§ 6. Платники податків та об'єкти оподаткування

§ 7. Особливості оподаткування юридичних та фізичних осіб

§ 8. Відповідальність за порушення законодавства про податки

§ 9. Поняття, функції та структура банківської системи України

 

Глава 18. Основи кримінального права України

§ 1. Основні поняття і система кримінального права України. Функції та принципи кримінального права

§ 2. Характеристика Кримінального кодексу України. Структура кримінально-правової норми

§ 3. Кримінальна відповідальність та її підстави. Поняття кримінальної відповідальності

§ 4. Поняття злочину та його ознаки

§ 5. Поняття складу злочину. Ознаки складу злочину. Поняття кваліфікації злочинів

§ 6. Стадії злочину

§ 7. Співучасть у злочині. Види співучасників. Види злочинних груп. Особливість кримінальної відповідальності при співучасті.

§ 8. Добровільна відмова від вчинення злочину. Особливість кримінальної відповідальності при добровільній відмові від вчинення злочину

§ 9. Кримінальне покарання. Поняття та ознаки. Система кримінальних покарань

§ 10. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. Вік кримінальної відповідальності та злочини, за які встановлена
кримінальна відповідальність неповнолітніх

 

Розділ III Засади юрисдикційної діяльності

Глава 19. Засади правосуддя та судочинства

§ 1. Правосуддя в Україні. Поняття, основні ознаки та принципи

§ 2. Поняття судочинства

§ 3. Цивільне судочинство. Цивільний процесуальний кодекс України

§ 4. Господарське судочинство. Господарський процесуальний кодекс України

§ 5. Кримінальне судочинство. Кримінально-процесуальний кодекс України. Особливості провадження в кримінальних справах про злочини

неповнолітніх

§ 6. Конституційне судочинство

 

Глава 20. Засади правоохоронної діяльності

§ 1. Поняття правоохоронної діяльності. її ознаки

§ 2. Органи прокуратури. Напрями наглядової діяльності

§ 3. Органи внутрішніх справ України

§ 4. Державна податкова служба

§ 5. Служба безпеки України

§ 6. Інші правоохоронні органи України

§ 7. Поняття виявлення та розслідування злочинів

 

Глава 21. Засади правозахисної діяльності

§ 1. Поняття правозахисної діяльності

§ 2. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини

§ 3. Юстиція України

§ 4. Нотаріате Україні

§ 5. Адвокатура в Україні

 

Перелік використаних джерел


Sun, 30 Jan 2011 11:39:16 +0000
Розділ І Основи теорії держави і права ГЛАВА 1 Виникнення держави і права

Sun, 30 Jan 2011 12:24:40 +0000
ГЛАВА 2 Основи теорії держави

Sun, 30 Jan 2011 12:58:09 +0000
ГЛАВА З Загальна характеристика громадянського суспільства і правової держави

Sun, 30 Jan 2011 13:30:29 +0000
ГЛАВА 4 Основи теорії права

Sun, 30 Jan 2011 13:36:49 +0000
ГЛАВА 5 Основи правосвідомості, правової культури та правового виховання

Sun, 30 Jan 2011 13:48:45 +0000
ГЛАВА 6 Основи правової поведінки та юридична відповідальність

Sun, 30 Jan 2011 14:33:14 +0000
Розділ II Окремі галузі права України ГЛАВА 7 Основи конституційного права України § 1. Конституційне право як провідна галузь національного права України


Розділ II Окремі галузі права України Глава 7. Основи конституційного права України § 10. Конституційні права, свободи та обов'язки громадян України, гарантії їх дотримання

Просмотров: 1801
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
Ю. Ю. Илюхина Гражданский кодекс Российской Федерации в схемах. Часть 2. Учебное пособие
Гражданский кодекс Российской Федерации в схемах. Часть 2. Учебное пособие
Учебное пособие включает в себя оптимизированное изложение норм второй части Гражданского кодекса РФ в схемах. К пособию прилагается перечень нормативных правовых актов по состоянию на 1 декабря 2016 г. Пособие может успешно использоваться в образовательном процессе средних и специальных высших учебных заведений, где осуществляется обучение юридическим специальностям и направлениям подготовки. Издание рассчитано на обучающихся (как на уровне бакалавриата, так и магистратуры), преподавателей, а также на лиц, не обладающих соответству­ющей подготовкой в области права....

Цена:
80 руб

В.А. Томсинов Всеобщая история государства и права. Том 2. Учебник
Всеобщая история государства и права. Том 2. Учебник
Настоящий том воспроизводит части III и IV учебника "Всеобщая история государства и права", вышедшего в свет в 1947 г. Этот учебник был написан ведущими российскими правоведами - корифеями отечественной юриспруденции. Он до сих пор сохраняет свое научное и учебное значение и остается в числе лучших учебников по курсу всеобщей истории государства и права (истории государства и права зарубежных стран).
Предназначается для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

...

Цена:
903 руб

 Право интеллектуальной собственности. Общие положения. Учебник. Том 1
Право интеллектуальной собственности. Общие положения. Учебник. Том 1
В первом томе "Общие положения" учебника по праву интеллектуальной собственности дается общая характеристика интеллектуальных прав, раскрываются их природа, признаки и особенности правового регулирования, характеризуются объекты и субъекты интеллектуальных прав, способы распоряжения этими правами, рассматриваются механизмы государственного регулирования отношений в указанной сфере, а также вопросы правовой охраны интеллектуальной собственности. Учебник подготовлен творческим коллективом, включающим как сотрудников кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА), так и других признанных ведущих специалистов в этой области. Он отражает современное состояние регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, содержит комплексный и системный анализ действующего законодательства, правоприменительной практики и существующих научных теорий в сфере интеллектуальных прав. Особое внимание уделяется анализу складывающейся правоприменительной практики.

Для студентов и преподавателей юридических вузов и юристов-практиков, а также широкого круга лиц, создающих и использующих объекты интеллектуальных прав....

Цена:
1106 руб

 Ненадлежащее оказание медицинской помощи. Судебно-медицинская экспертиза. Учебное пособие
Ненадлежащее оказание медицинской помощи. Судебно-медицинская экспертиза. Учебное пособие
В учебном пособии на основе современных научных данных с учетом новых законодательных норм освещаются наиболее сложные вопросы судебно-медицинской экспертизы случаев ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов, слушателей ФПДО, врачей - судебно-медицинских экспертов, преподавателей медицинских и юридических вузов.

...

Цена:
306 руб

А. А. Безуглов, С. А. Солдатов Конституционное право России. Учебник
Конституционное право России. Учебник
Данный учебник подготовлен крупными, широко известными учеными, имеющими богатый опыт педагогической деятельности в юридических вузах и большой стаж работы в органах государственной власти, что позволило им изложить вопросы теории в тесной связи с практикой государственного строительства.
Этот учебник не только полно и глубоко освещает темы программы, но и в отличие от других отражает существующие острые проблемы теории и практики конституционного права, знакомит читателей с научными позициями и трудами ученых прошлого и настоящего, с решениями Конституционного Суда РФ и другими документами, а также с новейшим российским законодательством и практикой его применения по состоянию на 20 января 2003 года.

Для студентов, аспирантов, научных сотрудников и преподавателей юридических вузов и факультетов, депутатов, работников органов государственной власти и местного самоуправления....

Цена:
281 руб

 Уголовно-исполнительное право
Уголовно-исполнительное право
Курс лекций подготовлен в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 521400 и специальности 021100 "Юриспруденция", утвержденного Министерством образования в 2000 г.
В издании учтено состояние нормативной базы курса на февраль 2004 г. Каждая лекция завершается списком нормативных актов и литературы по теме.
В курсе лекций с учетом последних существенных изменений нормативной базы раскрываются положения, предлагаются источники, знание которых необходимо не только практическим работникам правоохранительных органов и судов общей юрисдикции, но и юристам органов управления, а также должностным лицам, на которых законом возложено исполнение уголовных наказаний в качестве дополнительной функции к их основной деятельности.
Издание ориентировано на студентов образовательных учреждений, готовящих юристов широкого профиля и изучающих уголовно-исполнительное право на основе типовой программы в ограниченном объеме....

Цена:
393 руб

Н. П. Бычкова, Г. Л. Авагян, Г. Л. Баяндурян Кредитный договор. Экономическая и правовая природа
Кредитный договор. Экономическая и правовая природа
Рассмотрены экономическое содержание и правовая природа кредитного договора, его существенные и обязательные условия, порядок начисления и уплаты процентов, вопросы обеспечения кредита и ответственности сторон кредитного договора.
Описаны порядок и сроки возврата кредита, механизм разрешения споров. Дан развернутый анализ вопросов контроля кредитора и права на безакцептное списание по кредитному договору.

Для студентов финансово-экономических специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и специалистов в области кредитных отношений....

Цена:
204 руб

Ф. О. Дзгоева-Сулейманова, М. И. Акатнова, А. Л. Благодир Право социального обеспечения России. Учебник
Право социального обеспечения России. Учебник
Учебник подготовлен в соответствии с программой учебного курса по праву социального обеспечения с учетом динамки развития законодательства в современный период. Авторы учебника, руководствуясь Конституцией РФ, отразили в нем положения современного законодательства в сфере социального обеспечения.
Нормативные акты используются по состоянию на 1 мая 2016 г.

...

Цена:
780 руб

Г.Б. Романовский Занимательная биокриминология
Занимательная биокриминология
Монографическое исследование посвящено одной из значимых проблем современной криминологии – соотношению биологического и социального в преступном поведении человека. На основе анализа многочисленных источников (в большинстве своем зарубежных) выделен исторический аспект развития биокриминологии (в том числе поиск прирожденного преступника), определено значение генетического тестирования в развитии современной уголовной политики, рассмотрены особенности вовлечения генетических данных в судебный уголовный процесс, проанализирована роль евгеники в формировании мер по борьбе с преступностью, представлены различные меры медицинского характера (стерилизация, лоботомия, таламотомия и др.), использовавшиеся в криминологических целях. Законодательство приведено по состоянию на 1 июля 2018 г. Книга предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, научных работников, а также сотрудников правоохранительных органов....

Цена:
242 руб

С. С. Алексеев Государство и право. Учебной пособие
Государство и право. Учебной пособие
Книга представляет собой пособие-конспект, в котором изложены начальные сведения по вопросам государства и права. Книга является вводным учебным материалом к серии пособий, издаваемых Институтом частного права в соответствии с его профилем ("Гражданское право", "Недвижимое имущество" и др.). 
Пособие основано на переработанных, по иной системе изложенных и дополненных материалах, содержащихся в третьем издании работы автора "Государство и право. Начальный курс", а также на новейших материалах государственно-правовой жизни России последнего времени. 
Для студентов-первокурсников юридических и студентов неюридических вузов, а также средних учебных заведений, учащихся старших классов общеобразовательных школ, а также всех, кто стремится изучить или познакомиться с начальными представлениями о государстве, демократии, праве, законодательстве.

...

Цена:
289 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования