СМИ Законы РФ
Юр.книга П.Т. Гега, Л.М. Доля Основи податкового права Украiни

Sat, 27 Apr 2013 10:21:53 +0000
Зміст (Основи податкового права (Гега П.Т., Доля Л.М.))

 

Вступ

 

Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА
1.1. Поняття податкового права
1.2. Об'єкти і суб'єкти податкових правовідносин
1.3. Принципи податкового права
1.4. Елементи податку як юридичної категорії
1.5. Податкові пільги
1.6. Джерела податкового права

 

Глава 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
2.1. Поняття та основні характеристики податкових систем
2.2. Податкова система України
2.3. Поняття податку, види податків та їхні характеристики
2.3.1. Обов'язкові платежі, види та характерні ознаки
2.3.2. Види податків та їхні характеристики

 

Глава 3. ОСНОВНІ ПОДАТКИ В УКРАЇНІ
3.1. Загальнодержавні податки і збори
3.1.1. Податок на додану вартість
3.1.2. Акцизний збір
3.1.3. Податок на прибуток підприємств
3.1.4. Податок на доходи фізичних осіб
3.1.5. Мито
3.1.6. Державне мито
3.1.7. Податок на нерухоме майно (нерухомість)
3.1.8. Плата (податок) за землю
3.1.9. Рентні платежі
3.1.10. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
3.1.11. Податок на промисел
3.1.12. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету
3.1.13. Збір за спеціальне використання природних ресурсів
3.1.14. Збір за забруднення навколишнього природного середовища
3.1.15. Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
3.1.16. Збір на обов'язкове соціальне страхування. Внески до Фонду сприяння зайнятості населення
3.1.17. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
3.1.18. Збір до Державного інноваційного фонду
3.1.19. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
3.1.20. Відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг
3.1.21. Фіксований сільськогосподарський податок
3.1.22. Збір за використання радіочастотного ресурсу України
3.1.23. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
3.1.24. Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
3.2. Місцеві податки і збори
3.3. Єдиний податок

 

Глава 4. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ
4.1. Державні податкові адміністрації
4.2. Податкова міліція

 

Глава 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

Глава 6. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКІВ
6.1. Особливості податкових систем окремих зарубіжних країн
6.2. Органи контролю та їхні повноваження

 

Словник основних термінів, що вживаються у сфері оподаткування

 

Перелік основних законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання діяльності у сфері оподаткування


Sat, 27 Apr 2013 10:24:40 +0000
ВСТУП

 

ВСТУП


Перехід України до економіки ринкового типу зумовлює потребу формування нових правових відносин у сфері оподаткування. Нині провадиться активна робота з удосконалення податкового законодавства України, її успіх залежить від того, наскільки вдасться узагальнити накопичений досвід, зіставити його з теперішньою зарубіжною практикою, виявити успіхи та прорахунки, намітити орієнтири. Однак прийняття і дія великої кількості законодавчих актів, що регулюють відносини у сфері оподаткування, часті зміни, неоднозначність тлумачення їхніх норм створюють значні перешкоди в практичній діяльності як для суб'єктів оподаткування, так і для органів контролю. Крім того, непідготовленість значної частини працівників державної податкової адміністрації та органів внутрішніх справ негативно впливає на попередження зловживань у сфері оподаткування. За таких умов зростають значення та роль права як інструменту державного управління економікою. Але право може успішно виконувати свою функцію лише за умови жорсткого дотримання його вимог в усіх сферах діяльності, в тому числі і в податковій.
Сьогодні є чимало робіт, присвячених податковій політиці, проблемам удосконалення податкової системи методиці бухгалтерського обліку та порядку проведення документальних перевірок. Серед них слід назвати такі: В. М. Федосов “Податкова система України”; К. О. Фоменко “До нас прийшов податковий інспектор”, “Порушення податкового законодавства”; А. 3. Бєлялов “Як уникнути великих російських податків у 1992 році”, М. М. Скворцов “Все про податки в Україні”, І. С. Зуйков “Як покращити податковий контроль”; В. Філіпов, О. Папаїка, О. Бєлінський “Обов'язки і відповідальність платників у системі оподаткування України” та ін. Є також роботи, присвячені податковому праву, а саме: І. Є. Криницький, М. П. Кучерявенко “Податкове право”; М. П. Кучерявенко “Основи податкового права”; М. П. Кучерявенко “Податкове право”. Авторами зафіксовано і розкрито основні блоки проблем, які складають базу податкового права (предмет і метод; податкові правовідносини; система і джерела податкового права; поняття податку; принципи оподаткування; платник податку, об'єкт, ставка, пільги при оподаткуванні та ін.). Багато положень розглядаються вперше. Ряд з них аналізується детально, деякі мають постановочним характер, але вже сам факт розгляду їх дуже важливий.
Однак слід зауважити, що більшість названих робіт написано російською мовою. Оскільки податкове право стає самостійною галуззю права і багато навчальних закладів включають у свої програми податкове право як окрему дисципліну, виникла необхідність у навчальних посібниках, написаних українською мовою. Маємо надію, що цей посібник якоюсь мірою полегшить процес вивчення та читання податкового права.
Оподаткування — комплексна проблема, яку досліджують представники різних наук, перш за все юристи: економісти. І їхні завдання принципово різні. Економіст найперше розглядає питання доцільності межі оподаткування, регулюючі функції податків тощо. Юрист розглядає проблему з позиції свободи учасників податкових відносин, тобто з позиції обмеження доцільності на користь можливості вибору того чи іншого варіанта поведінки. Головний орієнтир юриста під час дослідження ним загальних проблем оподаткування при розробці конкретних питань техніки оподаткування — захист права власності і підтримання балансу Інтересів платників податків та суспільства. Цим керувались і автори навчального посібника.
При підготовці посібника автори мали за мету проаналізувати відповідність законодавчих актів потребам сучасної політико-правової, соціальної та економічної системи України.
Метою авторів було навчити читачів правильно орієнтуватися у великій кількості нормативних правових податкових актів і тим самим забезпечити основу знань у цій сфері діяльності.
Глави І, V, VI, параграфи 3.1.16 — 3.1.20, 3.2 підготував кандидат юридичних наук П. Т. Гега.
Глави II, IV, параграфи 3.1.1 — 3.1.15 підготувала науковий співробітник Л. М. Доля.
За час, що минув після виходу першого та другого видань цього навчального посібника, законодавство України, яке регулює відносини у сфері оподаткування, зазнало певних змін. Вони не торкаються основних теоретичних положень посібника. Проте прийняття ряду доповнень, скасування одних та введення інших видів податків, зборів чи обов'язкових платежів потребує внесення коректив в окремі розділи посібника. Автори вважають за необхідне ознайомити читачів з найсуттєвішими змінами у цьому напрямі.


Sat, 27 Apr 2013 10:45:39 +0000
Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Sat, 27 Apr 2013 11:03:21 +0000
Глава 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Sat, 27 Apr 2013 12:04:30 +0000
Глава 3. ОСНОВНІ ПОДАТКИ В УКРАЇНІ

Sat, 27 Apr 2013 12:11:13 +0000
Глава 4. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Sat, 27 Apr 2013 12:14:10 +0000
Глава 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Sat, 27 Apr 2013 12:22:30 +0000
Глава 6. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКІВ

Sat, 27 Apr 2013 12:42:41 +0000
Словник основних термінів, що вживаються у сфері оподаткування


Перелік основних законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання діяльності у сфері оподаткування

Просмотров: 753
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
Правоведение. Учебник для неюридических вузов
Правоведение. Учебник для неюридических вузов
Учебник подготовлен в соответствии с государственным образовательным стандартом по курсу `Правоведение` для студентов неюридических вузов. Авторитетный авторский коллектив профессоров Московской государственной юридической академии обстоятельно и доступно знакомит с рядом основных отраслей отечественного права.

Во втором издании учтены новейшие законодательные акты по всем отраслям права, принятые в 2002-2003 гг.

Для студентов вузов неюридического профиля. Изучение полезно любому читателю, интересующемуся основами правоведения....

Цена:
363 руб

 Банковское право. Учебник
Банковское право. Учебник
В предлагаемом учебнике излагаются все темы курса Банковское право, который преподается в Московском государственном юридическом университете имени О.Е.Кутафина (МГЮА). Главы учебника посвящены основным вопросам создания и функционирования банковской системы РФ и порядка осуществления банковских операций. Авторы курса уделили особое внимание не только основным теоретическим проблемам отрасли, но и наиболее актуальным вопросам правоприменительной практики.

Учебник рассчитан на студентов бакалавриата Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА), обучающихся по направлению "Юриспруденция", аспирантов, научных и практических работников, всех лиц, интересующихся банковским правом....

Цена:
589 руб

В. М. Сырых История государства и права России. Учебник. В 2 томах. Том 2
История государства и права России. Учебник. В 2 томах. Том 2
Второй том учебника раскрывает развитие государства и права России со времени становления советской власти (1917) и до конца XX в. - периода начала формирования современного правового государства, обеспечения реального действия в России прав и свобод, закрепленных важнейшими актами международного права. Периодизация истории российского государства и права дана с учетом динамики развития экономической, социальной и иных сфер российского общества. При этом к отличительной особенности учебника относится использование единого и объективного критерия оценки политико-правовых явлений - совокупности прав и свобод, которой реально обладали народные массы на этапах истории российского общества. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также всех интересующихся историей Отечества и его государственного и правового институтов....

Цена:
1039 руб

В. А. Белов, М. М. Прошунин Финансово-правовые институты зарубежных стран. Учебное пособие
Финансово-правовые институты зарубежных стран. Учебное пособие
Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с программой курса «Финансовое право зарубежных стран», который читается на юридическом факультете Российского университета дружбы народов. Оно не только рассчитано на использование в процессе подготовки кадров, но и способно оказать реальную помощь в самообразовании специалистов, так как содержит огромный фактический материал по бюджетному и налоговому праву зарубежных стран, истории и развитию банковского и страхового права развитых государств и стран Европейского Союза. Издание ориентировано на студентов юридических и экономических факультетов высших учебных заведений, а также слушателей факультетов по получению второго высшего образования....

Цена:
990 руб

 Государственная служба и противодействие коррупции. Основные рекомендации и разъяснения
Государственная служба и противодействие коррупции. Основные рекомендации и разъяснения
В сборник включены основные рекомендации, разъяснения Минтруда России и других государственных органов по вопросам государственной службы и противодействия коррупции по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Сборник предназначен для студентов, обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры всех форм обучения, по программам дополнительного профессионального образования, для руководителей различного уровня в государственных органах и органа местного самоуправления, сотрудников подразделений по вопросам государственной, муниципальной службы и кадров, государственных и муниципальных служащих, сотрудников корпораций, а также лиц, желающих участвовать в конкурсах на замещение вакантных должностей государственной и муниципальной службы....

Цена:
499 руб

Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская Криминалистика. Учебник
Криминалистика. Учебник
Учебник, написанный известными российскими учеными, отражает современное состояние и перспективы развития отечественной криминалистики. Это полное изложение всех разделов криминалистики, отвечающее требованиям государственных стандартов высшего профессионального образования по направлению "Юриспруденция" (для бакалавров и магистров права), специальностям "Судебная экспертиза", "Правоохранительная деятельность", "Правовое обеспечение национальной безопасности". Наряду с изложением традиционных тем курса, учитывающих достижения смежных областей научного знания, ряд глав посвящен новым методам и средствам собирания и исследования доказательств, методикам расследования преступлений.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, курсантов и слушателей высших учебных заведений силовых ведомств, практических работников....

Цена:
1709 руб

А. В. Бриллиантов, Я. Е. Иванова Уголовное право России в схемах и определениях. Учебное пособие
Уголовное право России в схемах и определениях. Учебное пособие
Настоящее учебное пособие содержит учебный материал по Общей и Особенной частям уголовного права Российской Федерации, позволяет систематизировать полученные знания по предмету и незаменимо при подготовке к зачету и экзамену.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на май 2011 г.

Рекомендуется студентам юридических вузов и факультетов....

Цена:
151 руб

Правоведение
Правоведение
Содержание учебника в полной мере соответствует действующей учебной программе курса "Правоведение". В нем учтены все нововведения в российском законодательстве последнего времени.

Учебник предназначен для студентов неюридических вузов, изучающих курс "Правоведение". Его авторами являются ведущие преподаватели юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова....

Цена:
564 руб

А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий Административное право России. Общая часть. Учебник
Административное право России. Общая часть. Учебник
Учебник написан преподавателями кафедры административного права юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова в соответствии с учебной программой курса "Административное право". В нем на основе положений действующей Конституции Российской Федерации 1993 г., действующего российского законодательства, с учетом достижений науки административного права освещаются основные институты общей части, а также особенной части административного права, включая основы административно-правового регулирования организации и управления в экономической, социально-культурной и административно-политической сферах в современных условиях. Здесь же рас-смотрены некоторые общие вопросы административно-правового обеспечения организации государственного управления в качестве методологической пред-посылки его анализа в межотраслевом, отраслевом и других аспектах, в чрезвычайных условиях.


Для студентов, магистров, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также лиц, интересующихся административно-правовым регулированием организующей деятельности государства и ее взаимодействия с субъектами гражданского общества России....

Цена:
1219 руб

О. А. Данилочкина Международное частное право в таблицах и схемах. Учебное пособие
Международное частное право в таблицах и схемах. Учебное пособие
Международное частное право является одной из наиболее сложных юридических дисциплин. В настоящем учебном пособии в схематической форме рассматриваются основные вопросы, предусмотренные учебной программой курса. Пособие направлено на создание комплексного представления о современной науке международного частного права, а также призвано оказать помощь в обобщении и систематизации полученных ранее знаний. Подробное рассмотрение многочисленных дискуссионных вопросов не представляется возможным в предлагаемом читателю формате, однако автором затронуты некоторые из них. Материал содержит ссылки на источники права, необходимые к изучению. Законодательство приводится по состоянию на январь 2015 г....

Цена:
103 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования