СМИ Законы РФ
Юр.книга П.Т. Гега, Л.М. Доля Основи податкового права Украiни

Sat, 27 Apr 2013 10:21:53 +0000
Зміст (Основи податкового права (Гега П.Т., Доля Л.М.))

 

Вступ

 

Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА
1.1. Поняття податкового права
1.2. Об'єкти і суб'єкти податкових правовідносин
1.3. Принципи податкового права
1.4. Елементи податку як юридичної категорії
1.5. Податкові пільги
1.6. Джерела податкового права

 

Глава 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
2.1. Поняття та основні характеристики податкових систем
2.2. Податкова система України
2.3. Поняття податку, види податків та їхні характеристики
2.3.1. Обов'язкові платежі, види та характерні ознаки
2.3.2. Види податків та їхні характеристики

 

Глава 3. ОСНОВНІ ПОДАТКИ В УКРАЇНІ
3.1. Загальнодержавні податки і збори
3.1.1. Податок на додану вартість
3.1.2. Акцизний збір
3.1.3. Податок на прибуток підприємств
3.1.4. Податок на доходи фізичних осіб
3.1.5. Мито
3.1.6. Державне мито
3.1.7. Податок на нерухоме майно (нерухомість)
3.1.8. Плата (податок) за землю
3.1.9. Рентні платежі
3.1.10. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
3.1.11. Податок на промисел
3.1.12. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету
3.1.13. Збір за спеціальне використання природних ресурсів
3.1.14. Збір за забруднення навколишнього природного середовища
3.1.15. Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
3.1.16. Збір на обов'язкове соціальне страхування. Внески до Фонду сприяння зайнятості населення
3.1.17. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
3.1.18. Збір до Державного інноваційного фонду
3.1.19. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
3.1.20. Відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг
3.1.21. Фіксований сільськогосподарський податок
3.1.22. Збір за використання радіочастотного ресурсу України
3.1.23. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
3.1.24. Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
3.2. Місцеві податки і збори
3.3. Єдиний податок

 

Глава 4. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ
4.1. Державні податкові адміністрації
4.2. Податкова міліція

 

Глава 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

Глава 6. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКІВ
6.1. Особливості податкових систем окремих зарубіжних країн
6.2. Органи контролю та їхні повноваження

 

Словник основних термінів, що вживаються у сфері оподаткування

 

Перелік основних законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання діяльності у сфері оподаткування


Sat, 27 Apr 2013 10:24:40 +0000
ВСТУП

 

ВСТУП


Перехід України до економіки ринкового типу зумовлює потребу формування нових правових відносин у сфері оподаткування. Нині провадиться активна робота з удосконалення податкового законодавства України, її успіх залежить від того, наскільки вдасться узагальнити накопичений досвід, зіставити його з теперішньою зарубіжною практикою, виявити успіхи та прорахунки, намітити орієнтири. Однак прийняття і дія великої кількості законодавчих актів, що регулюють відносини у сфері оподаткування, часті зміни, неоднозначність тлумачення їхніх норм створюють значні перешкоди в практичній діяльності як для суб'єктів оподаткування, так і для органів контролю. Крім того, непідготовленість значної частини працівників державної податкової адміністрації та органів внутрішніх справ негативно впливає на попередження зловживань у сфері оподаткування. За таких умов зростають значення та роль права як інструменту державного управління економікою. Але право може успішно виконувати свою функцію лише за умови жорсткого дотримання його вимог в усіх сферах діяльності, в тому числі і в податковій.
Сьогодні є чимало робіт, присвячених податковій політиці, проблемам удосконалення податкової системи методиці бухгалтерського обліку та порядку проведення документальних перевірок. Серед них слід назвати такі: В. М. Федосов “Податкова система України”; К. О. Фоменко “До нас прийшов податковий інспектор”, “Порушення податкового законодавства”; А. 3. Бєлялов “Як уникнути великих російських податків у 1992 році”, М. М. Скворцов “Все про податки в Україні”, І. С. Зуйков “Як покращити податковий контроль”; В. Філіпов, О. Папаїка, О. Бєлінський “Обов'язки і відповідальність платників у системі оподаткування України” та ін. Є також роботи, присвячені податковому праву, а саме: І. Є. Криницький, М. П. Кучерявенко “Податкове право”; М. П. Кучерявенко “Основи податкового права”; М. П. Кучерявенко “Податкове право”. Авторами зафіксовано і розкрито основні блоки проблем, які складають базу податкового права (предмет і метод; податкові правовідносини; система і джерела податкового права; поняття податку; принципи оподаткування; платник податку, об'єкт, ставка, пільги при оподаткуванні та ін.). Багато положень розглядаються вперше. Ряд з них аналізується детально, деякі мають постановочним характер, але вже сам факт розгляду їх дуже важливий.
Однак слід зауважити, що більшість названих робіт написано російською мовою. Оскільки податкове право стає самостійною галуззю права і багато навчальних закладів включають у свої програми податкове право як окрему дисципліну, виникла необхідність у навчальних посібниках, написаних українською мовою. Маємо надію, що цей посібник якоюсь мірою полегшить процес вивчення та читання податкового права.
Оподаткування — комплексна проблема, яку досліджують представники різних наук, перш за все юристи: економісти. І їхні завдання принципово різні. Економіст найперше розглядає питання доцільності межі оподаткування, регулюючі функції податків тощо. Юрист розглядає проблему з позиції свободи учасників податкових відносин, тобто з позиції обмеження доцільності на користь можливості вибору того чи іншого варіанта поведінки. Головний орієнтир юриста під час дослідження ним загальних проблем оподаткування при розробці конкретних питань техніки оподаткування — захист права власності і підтримання балансу Інтересів платників податків та суспільства. Цим керувались і автори навчального посібника.
При підготовці посібника автори мали за мету проаналізувати відповідність законодавчих актів потребам сучасної політико-правової, соціальної та економічної системи України.
Метою авторів було навчити читачів правильно орієнтуватися у великій кількості нормативних правових податкових актів і тим самим забезпечити основу знань у цій сфері діяльності.
Глави І, V, VI, параграфи 3.1.16 — 3.1.20, 3.2 підготував кандидат юридичних наук П. Т. Гега.
Глави II, IV, параграфи 3.1.1 — 3.1.15 підготувала науковий співробітник Л. М. Доля.
За час, що минув після виходу першого та другого видань цього навчального посібника, законодавство України, яке регулює відносини у сфері оподаткування, зазнало певних змін. Вони не торкаються основних теоретичних положень посібника. Проте прийняття ряду доповнень, скасування одних та введення інших видів податків, зборів чи обов'язкових платежів потребує внесення коректив в окремі розділи посібника. Автори вважають за необхідне ознайомити читачів з найсуттєвішими змінами у цьому напрямі.


Sat, 27 Apr 2013 10:45:39 +0000
Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Sat, 27 Apr 2013 11:03:21 +0000
Глава 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Sat, 27 Apr 2013 12:04:30 +0000
Глава 3. ОСНОВНІ ПОДАТКИ В УКРАЇНІ

Sat, 27 Apr 2013 12:11:13 +0000
Глава 4. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Sat, 27 Apr 2013 12:14:10 +0000
Глава 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Sat, 27 Apr 2013 12:22:30 +0000
Глава 6. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКІВ

Sat, 27 Apr 2013 12:42:41 +0000
Словник основних термінів, що вживаються у сфері оподаткування


Перелік основних законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання діяльності у сфері оподаткування

Просмотров: 646
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
В. А. Канашевский Международное частное право. Учебник
Международное частное право. Учебник
Учебник представляет собой полный курс современного международного частного права, содержащий анализ законодательства РФ, иностранного права, международных соглашений, норм негосударственного права. Учебник состоит из общей и особенной части. Некоторые главы особенной части учебника являются новыми, и рассматриваемые в них вопросы еще не получили достаточного отражения в других отечественных учебниках и учебных пособиях, вышедших до настоящего времени (правовой режим трансграничной передачи персональных данных, коллизионное регулирование ценных бумаг, правовой режим офшорных компаний и трастов; отдельные виды обязательств - договоры международного подряда, возмездного оказания услуг, корпоративные соглашения, обеспечительные сделки). В учебнике нашли отражение положения ГК РФ с внесенными в него в результате реформы 2013-2015 гг. изменениями, а также нормы федеральных законов, принятых в последнее время, - о контролируемых иностранных компаниях (ноябрь г.), о юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и его имущества (ноябрь 2015 г.), об арбитраже (третейском разбирательстве) в России (декабрь г.). В учебнике проанализированы также нормы АПК РФ, ГПК РФ и Закона РФ о международном коммерческом арбитраже, с внесенными в данные акты в 2015 г. изменениями, вступающими в силу 01.09.2016 г., и др. Автором рассмотрена практика российских и иностранных государственных судов по применению норм международного частного права. Широко представлены примеры решения споров международными коммерческими арбитражами (дело "ЮКОС против Российской Федерации" и др.). Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям юридических вузов и факультетов, специалистам-практикам, должностным лицам государственного аппарата, законодателям....

Цена:
910 руб

И. С. Шиткина Корпоративное право в таблицах и схемах. Учебно-методическое пособие Corporate Law Tables and Charts
Корпоративное право в таблицах и схемах. Учебно-методическое пособие
В учебно-методическом пособии в форме структурно-логических схем исследуются корпоративные формы предпринимательства и прежде всего самые распространенные из них — хозяйственные общества (АО, ООО). Рассматриваются проблемы учреждения, реорганизации, ликвидации хозяйственных обществ; имущественной основы их деятельности; корпоративного управления и контроля; прав и обязанностей участников корпораций; правового режима крупных сделок; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; приобретения крупных пакетов акций; ответственности в корпоративных правоотношениях; защиты прав участников корпоративных правоотношений.
Книга предназначена для преподавателей, аспирантов, студентов (бакалавров и магистров) юридических вузов и факультетов, юристов организаций и органов государственной власти, а также для читателей, интересующихся вопросами корпоративного права.
Законодательство и судебная практика приведены по состоянию на 15 января 2016 года....

Цена:
979 руб

 Практика адвокатской деятельности. В 2 частях. Часть 1
Практика адвокатской деятельности. В 2 частях. Часть 1
Настоящее издание составили именитые ученые-практики, которые долгие годы занимаются своим любимым делом — юриспруденцией. Их опыт и знания будут в значительной степени полезны как молодым, начинающим свою карьеру адвокатам, так и юристам со стажем. В книге даются практические рекомендации по вопросам права, учтены последние изменения законодательства. Практикум будет полезен не только для адвокатов, но и для студентов, аспирантов, преподавателей, а также всех, кто интересуется правом....

Цена:
929 руб

Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова Теория государства и права. Учебник
Теория государства и права. Учебник
Учебник полностью соответствует новым стандартам высшего образования по направлению "Юриспруденция" (квалификация (степень) - "бакалавр , и подготовлен профессорско-преподавательским коллективом МГЮА имени О.Е. Кутафина, который разрабатывал программы учебных дисциплин базовой части нового стандарта.

Учебник предназначен для студентов юридических факультетов и вузов, обучающихся по программам бакалавриата, а также преподавателям, практикующим юристам и всем интересующимся правом. Рекомендован учебно-методическим объединением по юридическому образованию вузов Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Юриспруденция"....

Цена:
519 руб

Ю. М. Антонян, В. Е. Эминов Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование
Личность преступника. Криминолого-психологическое исследование
В работе на основе современных подходов рассматриваются личность преступников и преступное поведение. Проводится криминолого-психологический анализ отдельных категорий людей, совершающих преступления, в том числе осужденных.

Для преподавателей, аспирантов, студентов юридических вузов, юристов-практиков, социологов и психологов, изучающих проблемы преступности и борьбы с ней, а также для широкого круга читателей....

Цена:
749 руб

Римское право
Римское право
В учебном пособии рассмотрены основные положения римского частного права, а также вопросы публично-правовой проблематики - основы государственного права, уголовно-правовые, военно-правовые и финансово-правовые нормы.
Большое количество примеров, сравнений, обращение к непосредственным источникам римского права делает издание доступным и интересным.
В пособии приведены вопросы для самопроверки и самостоятельной работы, задачи и индивидуальные задания по каждой из тем учебной дисциплины.

Пособие рассчитано на студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также всех интересующихся вопросами римского и гражданского права....

Цена:
232 руб

В. А. Белов Занимательная цивилистика. Учебное пособие. В 3 книгах. Книга 2
Занимательная цивилистика. Учебное пособие. В 3 книгах. Книга 2
Издание состоит из трех книг, представляющих собой серию небольших очерков по разнообразным вопросам гражданского права, которые почти не обсуждаются ни в учебной, ни в специальной литературе, главным образом, из-за их незначительности, экстравагантности, а также из-за их нахождения «на стыке» гражданского права с другими отраслями права и даже неюридическими дисциплинами. Приобретение навыка решения подобных вопросов представляется весьма важным для всех практикующих юристов, которых жизнь регулярно забрасывает в ситуации, «не предусмотренные законодательством». Воспитывая навык критического отношения к оценке ситуаций, традиционно третирующихся как лежащие вне сферы внимания права и юриспруденции, эта книга способствует формированию первоначальных представлений о задачах, приемах и границах гражданско-правового регулирования....

Цена:
393 руб

К. Ф. Гуценко Правоохранительные органы. Учебник
Правоохранительные органы. Учебник
Предлагаемый читателю учебник, как и предыдущие 12 вариантов учебника по курсу "Правоохранительные органы", изданные с участием автора, подготовлен на базе многолетнего опыта преподавания этого курса на юридическом факультете Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и с учетом рабочей программы по данному учебному курсу. Соответствует ФГОС ВО 3+. Для студентов юридических вузов и факультетов широкого профиля, получающих квалификацию (степень) "бакалавр", "специалист", "интегрированный магистр". Для аспирантов, преподавателей таких вузов, а также для всех, кто проявляет интерес к построению и полномочиям судов и других правоохранительных органов....

Цена:
809 руб

 Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации
Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти Российской Федерации
Данная монография рассматривает место Суда по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти, значение его создания. Раскрываются вопросы охраны и судебной защиты интеллектуальной собственности.

Для студентов, преподавателей, аспирантов, а так же для всех, кто интересуется вопросами права интеллектуальной собственности....

Цена:
379 руб

А. В. Губарева, А. Н. Латыев Недвижимость за рубежом. Правовые вопросы. Учебное пособие
Недвижимость за рубежом. Правовые вопросы. Учебное пособие
Рассматриваются наиболее существенные институты, определяющие правовой режим недвижимости в зарубежных странах, раскрываются подходы к определению недвижимого имущества и его отдельных разновидностей, обозначаются публично-правовые ограничения оборота недвижимости, описывается система прав на недвижимое имущество в разных странах. Особое внимание уделено различным системам регистрации прав на недвижимость и влиянию регистрационных систем на материальное право, способам защиты прав на недвижимое имущество. В приложении систематизированы данные о правовом режиме недвижимости в ряде стран.

Студентам, аспирантам, научным работникам, а также практикующим юристам, интересующимся мировым опытом правового регулирования отношений по поводу недвижимого имущества....

Цена:
294 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования