СМИ Законы РФ
Юр.книга П.Т. Гега, Л.М. Доля Основи податкового права Украiни

Sat, 27 Apr 2013 10:21:53 +0000
Зміст (Основи податкового права (Гега П.Т., Доля Л.М.))

 

Вступ

 

Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА
1.1. Поняття податкового права
1.2. Об'єкти і суб'єкти податкових правовідносин
1.3. Принципи податкового права
1.4. Елементи податку як юридичної категорії
1.5. Податкові пільги
1.6. Джерела податкового права

 

Глава 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
2.1. Поняття та основні характеристики податкових систем
2.2. Податкова система України
2.3. Поняття податку, види податків та їхні характеристики
2.3.1. Обов'язкові платежі, види та характерні ознаки
2.3.2. Види податків та їхні характеристики

 

Глава 3. ОСНОВНІ ПОДАТКИ В УКРАЇНІ
3.1. Загальнодержавні податки і збори
3.1.1. Податок на додану вартість
3.1.2. Акцизний збір
3.1.3. Податок на прибуток підприємств
3.1.4. Податок на доходи фізичних осіб
3.1.5. Мито
3.1.6. Державне мито
3.1.7. Податок на нерухоме майно (нерухомість)
3.1.8. Плата (податок) за землю
3.1.9. Рентні платежі
3.1.10. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
3.1.11. Податок на промисел
3.1.12. Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету
3.1.13. Збір за спеціальне використання природних ресурсів
3.1.14. Збір за забруднення навколишнього природного середовища
3.1.15. Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення
3.1.16. Збір на обов'язкове соціальне страхування. Внески до Фонду сприяння зайнятості населення
3.1.17. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
3.1.18. Збір до Державного інноваційного фонду
3.1.19. Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності
3.1.20. Відрахування та збори на будівництво, ремонт і утримання автомобільних доріг
3.1.21. Фіксований сільськогосподарський податок
3.1.22. Збір за використання радіочастотного ресурсу України
3.1.23. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства
3.1.24. Єдиний збір, що справляється у пунктах пропуску через державний кордон України
3.2. Місцеві податки і збори
3.3. Єдиний податок

 

Глава 4. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ
4.1. Державні податкові адміністрації
4.2. Податкова міліція

 

Глава 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

 

Глава 6. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКІВ
6.1. Особливості податкових систем окремих зарубіжних країн
6.2. Органи контролю та їхні повноваження

 

Словник основних термінів, що вживаються у сфері оподаткування

 

Перелік основних законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання діяльності у сфері оподаткування


Sat, 27 Apr 2013 10:24:40 +0000
ВСТУП

 

ВСТУП


Перехід України до економіки ринкового типу зумовлює потребу формування нових правових відносин у сфері оподаткування. Нині провадиться активна робота з удосконалення податкового законодавства України, її успіх залежить від того, наскільки вдасться узагальнити накопичений досвід, зіставити його з теперішньою зарубіжною практикою, виявити успіхи та прорахунки, намітити орієнтири. Однак прийняття і дія великої кількості законодавчих актів, що регулюють відносини у сфері оподаткування, часті зміни, неоднозначність тлумачення їхніх норм створюють значні перешкоди в практичній діяльності як для суб'єктів оподаткування, так і для органів контролю. Крім того, непідготовленість значної частини працівників державної податкової адміністрації та органів внутрішніх справ негативно впливає на попередження зловживань у сфері оподаткування. За таких умов зростають значення та роль права як інструменту державного управління економікою. Але право може успішно виконувати свою функцію лише за умови жорсткого дотримання його вимог в усіх сферах діяльності, в тому числі і в податковій.
Сьогодні є чимало робіт, присвячених податковій політиці, проблемам удосконалення податкової системи методиці бухгалтерського обліку та порядку проведення документальних перевірок. Серед них слід назвати такі: В. М. Федосов “Податкова система України”; К. О. Фоменко “До нас прийшов податковий інспектор”, “Порушення податкового законодавства”; А. 3. Бєлялов “Як уникнути великих російських податків у 1992 році”, М. М. Скворцов “Все про податки в Україні”, І. С. Зуйков “Як покращити податковий контроль”; В. Філіпов, О. Папаїка, О. Бєлінський “Обов'язки і відповідальність платників у системі оподаткування України” та ін. Є також роботи, присвячені податковому праву, а саме: І. Є. Криницький, М. П. Кучерявенко “Податкове право”; М. П. Кучерявенко “Основи податкового права”; М. П. Кучерявенко “Податкове право”. Авторами зафіксовано і розкрито основні блоки проблем, які складають базу податкового права (предмет і метод; податкові правовідносини; система і джерела податкового права; поняття податку; принципи оподаткування; платник податку, об'єкт, ставка, пільги при оподаткуванні та ін.). Багато положень розглядаються вперше. Ряд з них аналізується детально, деякі мають постановочним характер, але вже сам факт розгляду їх дуже важливий.
Однак слід зауважити, що більшість названих робіт написано російською мовою. Оскільки податкове право стає самостійною галуззю права і багато навчальних закладів включають у свої програми податкове право як окрему дисципліну, виникла необхідність у навчальних посібниках, написаних українською мовою. Маємо надію, що цей посібник якоюсь мірою полегшить процес вивчення та читання податкового права.
Оподаткування — комплексна проблема, яку досліджують представники різних наук, перш за все юристи: економісти. І їхні завдання принципово різні. Економіст найперше розглядає питання доцільності межі оподаткування, регулюючі функції податків тощо. Юрист розглядає проблему з позиції свободи учасників податкових відносин, тобто з позиції обмеження доцільності на користь можливості вибору того чи іншого варіанта поведінки. Головний орієнтир юриста під час дослідження ним загальних проблем оподаткування при розробці конкретних питань техніки оподаткування — захист права власності і підтримання балансу Інтересів платників податків та суспільства. Цим керувались і автори навчального посібника.
При підготовці посібника автори мали за мету проаналізувати відповідність законодавчих актів потребам сучасної політико-правової, соціальної та економічної системи України.
Метою авторів було навчити читачів правильно орієнтуватися у великій кількості нормативних правових податкових актів і тим самим забезпечити основу знань у цій сфері діяльності.
Глави І, V, VI, параграфи 3.1.16 — 3.1.20, 3.2 підготував кандидат юридичних наук П. Т. Гега.
Глави II, IV, параграфи 3.1.1 — 3.1.15 підготувала науковий співробітник Л. М. Доля.
За час, що минув після виходу першого та другого видань цього навчального посібника, законодавство України, яке регулює відносини у сфері оподаткування, зазнало певних змін. Вони не торкаються основних теоретичних положень посібника. Проте прийняття ряду доповнень, скасування одних та введення інших видів податків, зборів чи обов'язкових платежів потребує внесення коректив в окремі розділи посібника. Автори вважають за необхідне ознайомити читачів з найсуттєвішими змінами у цьому напрямі.


Sat, 27 Apr 2013 10:45:39 +0000
Глава 1. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПОДАТКОВОГО ПРАВА: ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ ТА ДЖЕРЕЛА ПОДАТКОВОГО ПРАВА

Sat, 27 Apr 2013 11:03:21 +0000
Глава 2. ПРАВОВІ ОСНОВИ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ

Sat, 27 Apr 2013 12:04:30 +0000
Глава 3. ОСНОВНІ ПОДАТКИ В УКРАЇНІ

Sat, 27 Apr 2013 12:11:13 +0000
Глава 4. СТРУКТУРА ДЕРЖАВНИХ ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ

Sat, 27 Apr 2013 12:14:10 +0000
Глава 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Sat, 27 Apr 2013 12:22:30 +0000
Глава 6. ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКІВ

Sat, 27 Apr 2013 12:42:41 +0000
Словник основних термінів, що вживаються у сфері оподаткування


Перелік основних законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання діяльності у сфері оподаткування

Просмотров: 666
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
И. А. Покровский Лекции по истории римского права
Лекции по истории римского права
Рекомендуется историкам права, историкам-антиковедам, юристам обществоведам, преподавателям и студентам юридических и исторических вузов а также широкому кругу читателей, интересующихся историей Древнего Рима и историей права....

Цена:
379 руб

Е. Р. Россинская Криминалистика
Криминалистика
Учебник, написанный известным российским криминалистом и судебным экспертом, отражает современное состояние и перспективы развития отечественной криминалистики и соответствует требованиям новых федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования третьего поколения по направлению "Юриспруденция", а также специальностям "Судебная экспертиза", "Правовое обеспечение национальной безопасности", "Правоохранительная деятельность".

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, практических работников, а также для всех, проявляющих интерес к криминалистике....

Цена:
1259 руб

Е. Ю. Грачева, О. В. Болтинова Правовые основы страхования. Учебное пособие
Правовые основы страхования. Учебное пособие
В учебном пособии подробно раскрыты такие темы, как основные понятия страхового права, организация страхового дела в Российской Федерации. Рассмотрены все основные виды страхования (в частности, обязательное и добровольное, личное и имущественное, страхование ответственности и специальные виды). Пособие отражает последние изменения, произошедшие в правовом регулировании страхования.

Для студентов, аспирантов, обучающихся по экономическим и юридическим специальностям и направлениям, преподавателей. Будет полезно практическим работникам страховых компаний и всем, кто интересуется проблемами страхования в Российской Федерации....

Цена:
409 руб

 Трудовое право. Практикум. Учебное пособие
Трудовое право. Практикум. Учебное пособие
Практикум по трудовому праву основан на современном трудовом законодательстве и практике его применения. Подготовлен известными учеными юристами, профессорско-преподавательским персоналом кафедры трудового права факультета права Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". Является дополнением к учебнику "Трудовое право", написанному коллективом авторов этой кафедры. Издание включает в себя традиционные классические аспекты: планы семинарских занятий, методические указания, задачи (казусы), тесты, нормативные правовые акты, материалы судебной практики, научную литературу по каждой теме. В книге помещены примерные образцы договоров и соглашений о труде, необходимых в практической деятельности....

Цена:
899 руб

Е. П. Лиховицкая Судоустройство и правоохранительные органы. Краткий курс. Учебное пособие
Судоустройство и правоохранительные органы. Краткий курс. Учебное пособие
Издание представляет собой краткое изложение основных вопросов дисциплины "Судоустройство и правоохранительные органы". В учебном пособии раскрыты темы, касающиеся вопросов судебной власти, принципов судебной системы, прокурорского надзора и органов прокуратуры, органов внутренних дел и юстиции, а также иные темы, включенные в курс "Судоустройство и правоохранительные органы". Законодательство приведено по состоянию на август 2014 г.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов....

Цена:
83 руб

И. В. Гетьман-Павлова Международное право. Учебник
Международное право. Учебник
В учебнике освещаются основные проблемы современного международного права. В общей части традиционно излагаются вопросы теории международного права. Особое внимание уделяется процессу создания норм международного права; их специфике и отличию от внутригосударственных норм; проблемам соотношения международного и национального права; вопросам реализации международного права; праву международной ответственности.
Особенная часть посвящена анализу отдельных отраслей международного права. Наиболее подробно проанализированы те отрасли международного права, которые в настоящее время являются самыми актуальными и проблемными: право международных организаций, право международной безопасности, право вооруженных конфликтов, международное гуманитарное право, международное уголовное право, международное экономическое право.
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, для широкого круга читателей, интересующихся проблемами современного международного права....

Цена:
1669 руб

Н. Н. Аверьянова Земельное право в вопросах и ответах. Учебное пособие
Земельное право в вопросах и ответах. Учебное пособие
В пособии даны ответы на наиболее важные вопросы, связанные с правовым регулированием земельных отношений. Ответы сформулированы на основе действующего земельного, гражданского, аграрного и иных отраслей права, а также достижений правовой науки. Лаконичность ответов позволит обучающемуся сформировать общее представление о правовых аспектах земельных отношений, что будет способствовать формированию правосознания в указанной сфере общественных отношений.
Материал изложен с учетом изменений земельного, гражданского, административного и иных отраслей права, вступивших в силу с марта, апреля 2015 г.

Учебное пособие для студентов, слушателей, обучающихся по программам повышения квалификации в сфере юриспруденции, иных лиц, интересующихся вопросами земельного права....

Цена:
102 руб

 Трудовое право России. Учебник
Трудовое право России. Учебник
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями обязательного государственного стандарта коллективом профессорско-преподавательского состава кафедры трудового права юридического факультета Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова на основе многолетнего преподавания курса трудового права. В книге освещены все институты Общей и Особенной частей трудового права, вопросы международно-правового регулирования труда, актуальное состояние законодательства о труде, современные проблемы и тенденции правоприменительной практики в этой сфере.
Законодательство приведено по состоянию на июль 2015 г.

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, слушателей системы повышения квалификации и подготовки кадров, а также для сотрудников правовых и кадровых служб организаций, работодателей и их представителей, работников профсоюзных органов....

Цена:
669 руб

Е. В. Васьковский Учебник гражданского процесса
Учебник гражданского процесса
Очередной том серии "Русское юридическое наследие" воспроизводит текст второго издания "Учебника гражданского процесса Е.В.Васьковского, вышедшего в свет в Москве в 1917 г.
Современники считали эту книгу "самым полным из существующих учебников гражданского процесса" и называли ее "образцовым учебником гражданского процесса и прекрасным пособием для начинающих юристов".
При подготовке учебника к изданию орфография его текста была приведена в соответствие с современными правилами.

Книга рекомендуется для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, специалистам в области гражданского права и процесса....

Цена:
1099 руб

И. С. Шиткина Корпоративное право в таблицах и схемах. Учебно-методическое пособие Corporate Law Tables and Charts
Корпоративное право в таблицах и схемах. Учебно-методическое пособие
В учебно-методическом пособии в форме структурно-логических схем исследуются корпоративные формы предпринимательства и прежде всего самые распространенные из них — хозяйственные общества (АО, ООО). Рассматриваются проблемы учреждения, реорганизации, ликвидации хозяйственных обществ; имущественной основы их деятельности; корпоративного управления и контроля; прав и обязанностей участников корпораций; правового режима крупных сделок; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; приобретения крупных пакетов акций; ответственности в корпоративных правоотношениях; защиты прав участников корпоративных правоотношений.
Книга предназначена для преподавателей, аспирантов, студентов (бакалавров и магистров) юридических вузов и факультетов, юристов организаций и органов государственной власти, а также для читателей, интересующихся вопросами корпоративного права.
Законодательство и судебная практика приведены по состоянию на 15 января 2016 года....

Цена:
869 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования