СМИ Законы РФ
Юр.книга Л.М. Горбунова, С.В. Богачов Договір купівлі-продажу

Fri, 17 May 2013 05:47:07 +0000
Зміст (Договір купівлі-продажу (Горбунова, Богачов))

Зміст

1. Що являє собою договір купівлі-продажу?

2. Передача права власності на майно з погляду продавця та покупця: права, обов’язки

3. Що необхідно знати про форму договору купівлі - продажу?

4. Що таке інформація про товар; які до неї ставляться вимоги?

5. Які умови передбачаються договором купівлі-продажу до кількості товару?

6. Що необхідно знати про асортимент товару?

7. Що необхідно знати про комплектність товару?

8. Що потрібно знати про якість товару?

9. Що таке гарантія якості товару?

10. Що корисно знати про гарантійний строк та строк придатності продукції

11. Як вчинити в разі передачі товару неналежної якості?

12. Що необхідно знати покупцю про захист своїх по­рушених прав, пов’язаних з придбанням товару з недоліками

13. Що необхідно знати про відповідальність за шкоду, завдану товаром неналежної якості?

14. Як проводиться перевірка додержання продавцем умов договору купівлі-продажу?

15. Як вчинити в разі передачі товару, що не відповідає умовам договору купівлі-продажу?

16. Що необхідно знати про ціну товарів?

17. Що необхідно знати про оплату товару?

18. В чому полягають особливості попередньої оплати товару?

Використана література

 


Fri, 17 May 2013 05:47:58 +0000
Шановний читачу!

Шановний читачу!

Кожна людина у повсякденному житті стикається з правови­ми питаннями, які, на жаль, не завжди може правильно вирішити у зв’язку з браком знань, недостатньою обізнаністю з порядком правового регулювання певних правових відносин.

Звичайно, однією із найбільш розповсюджених дій людини, які потребують правового регулювання, є укладання цивільних договорів, зокрема договорів купівлі-продажу. Це може бути як найпростіший договір (наприклад, роздрібна торгівля побутовими товарами, харчовою продукцією), так і договір з низкою особли­востей, які необхідно передбачити (купівля товарів в розстрочку, договори, що потребують нотаріального посвідчення тощо).

Саме під час укладання договорів купівлі-продажу часто по­рушуються і права громадян. Причиною цього є відсутність знань у громадянина щодо своїх прав, як покупця, а продавець або також не знає норм законодавства, або ж розраховує на правову необіз­наність покупця, нехтуючи своїми обов’язками.

Крім того, незнання законодавства продавцем також може спричинити йому значних збитків, якщо таким його незнанням користуються виробники, перевізники.

Саме тому у даному посібнику розглянуті найважливіші пи­тання, які корисно, а інколи і просто необхідно знати як продавцю так і покупцю для того, щоб гідно захистити свої законні права та не стати жертвою обману у цій сфері.


Fri, 17 May 2013 05:49:41 +0000
1. Що являє собою договір купівлі-продажу?

1. Що являє собою договір купівлі-продажу?

Договір купівлі-продажу - один із найбільш розповсюджених договорів у цивільному обігу.

Договір купівлі-продажу - це договір, за яким одна сторона (продавець) передає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього пев­ну грошову суму (ціну).

У відповідності зі специфікою економічних відносин, що ле­жать в основі договору купівлі-продажу, розрізняються його види (купівля-продаж: роздрібна, дрібнооптова, жилих будівель, зе­мельних ділянок тощо), кожний з яких має свої особливості.

Істотними умовами договору купівлі-продажу вважаються умови про предмет і ціну. Доки сторони не дійдуть згоди щодо цих двох умов, договір не може вважатись укладеним, незважаючи на погодження всіх можливих інших умов.

Предмет договору - це майно (товар), яке продавець зобов’я­зується передати покупцеві.

Тобто предметом договору купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде створе­ний (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому.

Сторонами договору купівлі-продажу є продавець і поку­пець.

Покупець - це сторона договору купівлі-продажу, яка при­ймає або зобов’язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).

Хто може бути покупцем?

Покупцем може бути як фізична особа (людина) так і юридич­на (підприємство, установа, організація), держава.

Що слід знати в разі, якщо Ви збираєтесь придбати товар?

Якщо Ви не досягли чотирнадцяти років (малолітня особа), Ви маєте право самостійно вчиняти лише дрібні побутові право- чини. Тобто договір купівлі-продажу може бути Вами укладений, якщо він спрямований на задоволення побутових потреб (напри­клад, їжа, безалкогольні напої тощо) і стосується предмета, який має невисоку вартість.

Якщо Ваш вік становить від чотирнадцяти до вісімнадцяти років (неповнолітня особа), крім наведених вище видів договору купівлі-продажу Ви маєте право вчиняти інші види договору за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників. При цьому необхідно знати, що на вчинення Вами, наприклад, договору ку- півлі-продажу транспортного засобу або нерухомого майна пови­нна бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усинов- лювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки і піклування.

Відповідно до законодавства Вам не може бути відмовлено у вчиненні договору купівлі-продажу (крім передбачених випадків).

Але пам’ятайте!, що відповідно до Правил роздрібної тор­гівлі алкогольними напоями та Правил роздрібної торгівлі тю­тюновими виробами, продавець повинен відмовити Вам у про­дажу таких товарів. Адже, продаж алкогольних напоїв та тютю­нових виробів громадянам, які не досягли 18-річного віку, забо­роняється.

Крім того, в разі виникнення сумніву щодо віку покупця про­даж алкогольних напоїв здійснюється за умови пред’явлення до­кументу, що засвідчує його вік.

Законодавством також передбачено, що фізична особа, яка ви­знана в судовому порядку обмеженою в дієздатності, може само­стійно вчиняти лише дрібні побутові правочини. Правочини щодо розпорядження майном та інші правочини, що виходять за межі дрібних побутових, вчиняються особою, цивільна дієздатність якої обмежена, за згодою піклувальника.

Якщо в договорі купівлі-продажу покупцем виступає підпри­ємство, установа, організація, вони повинні мати статус юридичної особи, а угоди, які вони укладають, не повинні суперечити цілям їх діяльності, передбаченим в установчих документах.

Продавець - це сторона договору купівлі-продажу, яка пере­дає або зобов’язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві).

Хто може бути продавцем?

Продавцем може бути також як фізична особа (людина), так і юридична (підприємство, установа, організація), держава.

Право продажу майна належить власникові. Тобто це озна­чає, що приймати рішення про відчуження майна має право лише власник, оскільки відповідно до договору купівлі-прода- жу продавець зобов’язаний передати покупцю не тільки саме майно, але й право власності на нього.

Однак у деяких випадках законодавством передбачається, що право розпорядження майном може належати і не власнику. Зокрема, у законодавстві передбачається поняття примусового продажу, підставами для якого можуть бути продаж описаного у боржника майна, продаж заставленого майна тощо.

В укладенні договору купівлі-продажу не обов’язково брати участь власникові. Він може здійснити свої права через пред­ставника.

Якщо в договорі купівлі-продажу продавцем виступає під­приємство, установа, організація, вони повинні мати статус юридичної особи, а угоди, які вони укладають, не повинні су­перечити цілям їх діяльності, передбаченим в установчих доку­ментах.

 


Fri, 17 May 2013 06:45:45 +0000
2. Передача права власності на майно з погляду продавця та покупця: права, обов’язки.

2. Передача права власності на майно з погляду продавця та покупця: права, обов’язки.

Якщо Ви продавець

Відповідно до законодавства, за договором купівлі-прода- жу Ви зобов’язуєтесь передати майно (товар) у власність покуп­цеві, тобто виконання такої дії є Вашим основним обов’язком. Передачею майна визнається вручення речі одержувачу, а так само здача транспортній організації для відправлення покупцю та здача на пошту для пересилання покупцю речей, що відчужуються.

Майте на увазі! Законодавство передбачає, що Ви зобов’язані передати покупцеві зазначене у договорі майно (товар) в строк, що  зазначений у договорі купівлі-продажу. Адже належне виконання означає виконання умов договору у встановлений строк[1].

Сторони договору купівлі-продажу (продавець і покупець) за взаємною згодою повинні встановити у договорі певний строк, коли саме продавець зобов’язаний передати товар покупцю (на­приклад, у конкретну дату, до або після оплати покупцем товару тощо).

Якщо у договорі купівлі-продажу не визначений сторонами строк виконання Вами обов’язку щодо передачі товару або визна­чений моментом пред’явлення вимоги, то у такому випадку поку­пець має право вимагати від Вас передачі товару, обумовленого до­говором купівлі-продажу, у будь-який час. При цьому Ви зобов’я­зані передати покупцю зазначений у договорі товар у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайної пере­дачі речі (товару) не випливає із договору купівлі-продажу або ак­тів цивільного законодавства.

Що Вам необхідно знати про момент передачі товару

Як правило, право власності набувача виникає з моменту пе­редачі товару (майна), якщо інше не передбачено законом або до­говором.

Так, Ваш обов’язок передати майно (товар) покупцеві буде вважатись виконаним у момент вручення товару покупцеві, якщо договором встановлений Ваш обов’язок доставити товар.

Ваш обов’язок передати товар покупцеві вважається викона­ним також у момент надання товару в розпорядження покупця, якщо товар має бути переданий покупцеві в місці знаходження товару. Іншими словами, якщо Ви з покупцем домовились між со­бою, що він отримає майно (товар) за місцем його знаходження, то право власності на зазначене майно (товар) у покупця виникає після реального отримання товару.

Водночас Ви і покупець на свій розсуд маєте право визначити угодою будь-який інший момент, який не збігатиметься з момен­том передачі речі.

Крім того, законодавством визначається, що товар є наданим у розпорядження покупця, якщо у строк, встановлений договором, він готовий до передання покупцеві у належному місці. При цьо­му Ви повинні проінформувати покупця про те, що товар, який є предметом договору купівлі-продажу, готовий для його передання.

Якщо ж відповідно до договору купівлі-продажу Ви не зо­бов’язані доставити товар або передати товар за місцем знахо­дження покупця, Ваш обов’язок передати товар покупцеві вважа­тиметься виконаним у момент здачі товару перевізникові або ор­ганізації зв’язку для доставки покупцеві.

Як вже зазначалось, основним Вашим обов’язком як продавця за договором купівлі-продажу є передача покупцеві майна (това­ру), що є предметом договору.

Пам’ятайте!, що у разі невиконання Вами цього обов’язку, тобто у разі відмови передати проданий товар, покупець має право відмовитись від договору купівлі-продажу.

Зважайте на те, що відповідно до договору купівлі-продажу Ви повинні передати покупцеві майно (товар) у власність.

Тобто Ви повинні передати не тільки саму річ, що є предметом договору купівлі-продажу, але також одночасно з зазначеним май­ном (товаром) його приналежності, документи (технічний пас­порт, сертифікат якості тощо), що стосуються товару.

Якщо Ви не передали покупцеві приналежності товару або до­кументи, що його стосуються, покупець має право встановити Вам розумний строк для вчинення таких дій. Якщо ж і в цьому випад­ку Вами не передано зазначені речі (документи), покупець може відмовитись від договору.

Якщо Ви покупець

Як вже зазначалось, Ви за взаємною згодою з продавцем пови­нні встановити у договорі певний строк, коли саме продавець зо­бов’язаний передати Вам товар.

Якщо у договорі купівлі-продажу не визначений сторонами строк виконання обов’язку продавцем щодо передачі товару, або він визначений моментом пред’явлення вимоги, то у такому ви­падку Ви маєте право вимагати від продавця передачі товару, обу­мовленого договором купівлі-продажу, у будь-який час. При цьо­му він зобов’язаний передати Вам зазначений у договорі товар у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайної передачі речі (товару) не випливає із договору купівлі- продажу або актів цивільного законодавства.

Майте на увазі! Як правило, Ваше право власності на придба­ний товар виникає з моменту передачі товару (майна), якщо інше не передбачено законом або договором.

Ви стаєте власником майна (товару) тільки після того, як власник товару, що є предметом договору купівлі-продажу, пе­редасть його Вам.

Якщо Ви з продавцем домовились між собою, що Ви отрима­єте майно (товар) за місцем Вашого знаходження, то право влас­ності на зазначене майно (товар) у Вас виникає після реального отримання товару, і після того, як Ви зі свого боку сплатите певну суму за придбане майно (товар).

Майте на увазі! Що стосується нерухомого майна, то право власності на жилий будинок за договором про його відчуження не може виникнути у Вас раніше нотаріального посвідчення, оскіль­ки такий договір набуває юридичної сили лише з моменту його нотаріального посвідчення.

У разі відмови продавця передати проданий товар або у разі невиконання продавцем обов’язку передати майно (товар) Ви ма­єте право відмовитись від договору купівлі-продажу.

Відповідно до договору купівлі-продажу продавець повинен передати Вам майно (товар) у власність. При цьому він повинен передати не тільки саму річ, що є предметом договору купівлі-про- дажу, але також одночасно з зазначеним майном (товаром) його приналежності та документи (технічний паспорт, сертифікат якос­ті тощо), що стосуються товару.

Пам’ятайте! Ви маєте право відмовитися від договору купівлі-продажу у випадку, якщо продавець товару так і не передасть Вам приналежностей або документів, що стосуються товару у встановлений Вами строк для їх надання. У цьому випадку Ви по­винні повернути зазначений товар.

 


[1]Строк виконання визначається настанням певного моменту або закінченням періоду часу, коли зобов’язання повинно бути виконано.


Fri, 17 May 2013 06:50:06 +0000
3. Що необхідно знати про форму договору купівлі- продажу?

3. Що необхідно знати про форму договору купівлі- продажу?

Законодавством передбачається порівняно небагато випад­ків, коли потрібно спеціальне оформлення договірних відносин купівлі-продажу. Зазвичай для укладення такого договору не має потреби у складанні відповідних документів.

Законодавством передбачається, що у письмовій формі по­винні укладатись договори купівлі-продажу земельних ділянок, цілісних майнових комплексів, житлових будинків, квартир, ін­шого нерухомого майна. До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об’єкти, розта­шовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.

Такі договори підлягають обов’язковому нотаріальному по­свідченню та державній реєстрації, яка проводиться у виконав­чому комітеті відповідної місцевої ради.

Однак, якщо виникає потреба у складанні договору купівлі- продажу, Вам необхідно знати, як він складається та які умови можна в ньому передбачити.

 

Зразок договору купівлі-продажу

ДОГОВІР КУПІВЛІ - ПРОДАЖУ

200_р.

Громадянин України (вказати прізвище, ім’я та по батькові)

що проживає за адресою:

(вказати місце проживання ) (надалі іменується «Продавець»), з одного боку,

та громадянин України___________________

(вказати прізвище, ім’я та по батькові)

що проживає за адресою:

(вказати місце проживання )

(надалі іменується “Покупець”), з другого боку, (в подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна окремо - “Сторона”) уклали цей Договір купівлі-продажу (надалі іменується “Договір”) про таке.

1. Продавець в порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’я­зується передати у власність Покупцю належний Продавцеві на праві власності _____________________________________________ (надалі іменується “товар”) за ціною___________________________________ грн., а Покупець зобов’язується при­йняти такий товар та оплатити його.

2. Продавець зобов’язується передати товар Покупцеві під час підписання цього Договору, а Покупець зобов’язується прийняти товар та сплатити передба­чену цим Договором ціну одночасно з отриманням товару від Продавця.

3. Продавець підтверджує, що товар, визначений у п. 1 цього Договору, на момент укладання цього Договору належить Продавцю на праві власності, не знаходиться під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави чи ін­шим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами чи державою, а також не обтяжений будь-яким іншим чином, передбаченим чинним законодавством.

4.  Витрати, пов’язані із укладенням цього Договору, несе  ______________________________ .

5.  Продавець за цим Договором передає товар, придатний для мети, з якою товар такого роду звичайно використовується.

6. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішу­ються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановле­ною підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. Додаткові умови: ___________________________________________________

8.  Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припи­ненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недій­сності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповід­ними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають од­накову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

10. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами

11.  Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 9 цього Договору та визначається часом, достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

Продавець:                                                         Покупець:

Продавець:_________________                             Покупець:___

(підпис)                                                            (підпис)

 

 

Як бачимо, законодавство передбачає порівняно небагато ви­падків обов’язкового оформлення договору купівлі-продажу у письмовому вигляді тому переважну більшість договорів купівлі- продажу Ви можете укладати в усній формі.

Практично кожного дня Ви укладаєте договори купівлі-продажу. Саме тому, коли Ви виступаєте однією чи іншою стороною у договорі купівлі-продажу, тобто продавцем чи покупцем, Вам слід детально ознайомитись з найважливішими аспектами дано­го договору.


Mon, 20 May 2013 08:26:00 +0000
4. Що таке інформація про товар, які до неї ставляться вимоги?

4. Що таке інформація про товар, які до неї ставляться вимоги?

Якщо Ви покупець Якщо Ви маєте намір придбати товар, то маєте право володі­ти інформацією щодо нього

Ви як споживач маєте право на одержання необхідної, доступ­ної, достовірної та своєчасної інформації про товар, продукцію, що пропонується до продажу. В цьому випадку під поняттям інфор­мації мається на увазі документовані або публічно оголошені відо­мості про товар. Під необхідною та достовірною інформацією слід мати на увазі її повноту.

Така інформація повинна бути надана Вам до придбання това­ру чи замовлення роботи (послуги). Відповідно до законодавства, що регулює питання захисту прав споживачів, Ви маєте право на одержання інформації про продукцію, яка повинна містити:

1)    назву товару, найменування або відтворення знака для то­варів і послуг, за якими вони реалізуються;

2)    найменування нормативних документів, вимогам яких по­винна відповідати вітчизняна продукція;

3)    дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у про­цесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об’єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт;

4)    відомості про вміст шкідливих для здоров’я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встанов­лені нормативно-правовими актами;

5)    позначку про наявність у її складі генетично модифікова­них компонентів;

6)   дані про ціну (тариф), умови та правила придбання продук­ції;

7)   дату виготовлення;

8)   відомості про умови зберігання;

9)   гарантійні зобов’язання виробника (виконавця);

10)    правила та умови ефективного і безпечного використання продукції;

11)    строк придатності (строк служби) товару (наслідків робо­ти), відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій;

12)    найменування та місцезнаходження виробника (виконав­ця, продавця) і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача, а також проводить ремонт і технічне обслуговування.

Варто пам’ятати, що стосовно продукції, яка підлягає обов’яз­ковій сертифікації, Вам повинна надаватись інформація про її сер­тифікацію. Адже сертифікат є підтвердженням, здійсненим орга­ном з сертифікації, того, що форма, розміри і технічні вимоги до товару відповідають державним стандартам.

Зазначена інформація доводиться до споживача в техніч­ній документації, прикладеній до товару, на етикетках, чи марку­ванням іншим способом, прийнятим для окремих видів товарів. Продукти харчування, упаковані або розфасовані в Україні, пови­нні супроводжуватись інформацією про їх походження.

Зважайте на те, що Ви маєте право ще до моменту укладення договору купівлі-продажу оглянути товар, вимагати проведення у Вашій присутності перевірки властивостей товару або демонстра­ції користування товаром, якщо це не виключено характером това­ру і не суперечить правилам роздрібної торгівлі.

Якщо Ви продавець

Здійснюючи продаж товарів Ви зобов’язані надати покупце­ві необхідну і достовірну інформацію про товар, що пропонуєте до продажу.

Крім того, Ви маєте забезпечити надання інформації в такому обсязі, щоб у покупця склалось чітке уявлення про властивості то­вару, правила користування, збереження його тощо, і він на основі цих відомостей міг вибрати необхідний йому товар.

Інформацію про продукцію Ви повинні розмістити у місцях, де вона реалізується, а також за згодою споживача можете доводи­ти до нього за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

У разі, якщо за певних умов продукція може бути небезпеч­ною для життя, здоров’я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, Ви, так само як виробник, зобов’язані до­вести до відома споживача інформацію про таку продукцію і мож­ливі наслідки її споживання (використання).

Дотримуйтесь вимог законодавства стосовно надання інфор­мації про сертифікацію продукції, наявності переліку відомостей, які повинні міститись на етикетках лікеро-горілчаних та тютюно­вих виробів, переліку відомостей на етикетках примірників аудіо­візуального твору та фонограми тощо.

Пам’ятайте !

Якщо Вами не було надано покупцеві можливості одержати повну і достовірну інформацію про товар, Ви відповідаєте за не­доліки товару, які виникли після передання його покупцеві, якщо покупець доведе, що вони виникли у зв’язку з відсутністю у нього такої інформації.

Розглянемо шляхи вирішення питань, пов’язаних із пору­шенням вимог про надання інформації про товар

Якщо Ви покупець

Ваші дії в разі, якщо порушено Ваші споживацькі права на отримання інформації про товар.

Правові наслідки ненадання Вам необхідної і достовірної ін­формації розрізняються в залежності від того, укладений договір роздрібної купівлі-продажу чи ні.

У першому випадку, тобто якщо Вам не надано можливості негайно одержати повну і достовірну інформацію про товар у міс­ці його продажу, Ви маєте право вимагати відшкодування збитків, завданих необґрунтованим ухиленням від укладення договору.

У другому випадку - коли такий договір Вами вже укладено,

-   Ви маєте право в розумний строк відмовитися від договору, ви­магати повернення сплаченої за товар грошової суми і відшкоду­вання збитків, а також моральної шкоди.

Крім того, в разі якщо продавцем не було надано Вам можли­вості одержати повну і достовірну інформацію про товар, прода­вець несе відповідальність за недоліки товару, які виникли після передання його покупцеві, якщо Ви доведете, що вони виникли у зв’язку з відсутністю у Вас такої інформації.

Розглянемо варіанти Вашої можливої поведінки у випадках надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної ін­формації про продукцію та про виробника (виконавця, продавця).

 

Якщо надання недоступної, недостовірної, неповної або несвоєчасної інформації про продукцію та про виробни­ка (виконавця, продавця) спричинило:

Ви маєте право:

придбання продукції, яка не має потрібних Вам властивостей

розірвати договір і вимагати від­шкодування завданих Вам збитків

неможливість використання Вами придбаної продукції за призначенням

вимагати надання у прийнятно короткий, але не більше місяця, строк належної інформації (якщо таку інформацію в обумовлений строк не буде надано, Ви маєте право розірвати договір і вимага­ти відшкодування збитків)

заподіяння шкоди Вашому життю, здоров’ю або майну

вимагати відшкодування завда­ної шкоди. Таке ж право має і особа, яка не перебувала у дого­вірних відносинах з виробником (виконавцем, продавцем), але була споживачем товару

 

Якщо Ви продавець

Ви повинні чітко знати права споживачів на отримання інфор­мації, а також мати уявлення про те, які вимоги можуть бути ви­сунуті покупцем у зв’язку з порушенням цих прав.

Зважайте на вимоги до добросовісної реклами, а також те, що в разі завдання Вами недобросовісною рекламою збитків покупцю, вони підлягають відшкодуванню у повному обсязі.

Крім того, навіть якщо Ви не отримали від виробника (імпор­тера) відповідної інформації про товар, Ви не звільняєтесь від від­повідальності.


Mon, 20 May 2013 08:29:06 +0000
5. Які умови передбачаються договором купівлі- продажу до кількості товару?

5. Які умови передбачаються договором купівлі- продажу до кількості товару?

Істотними умовами договору купівлі-продажу є умови про предмет та ціну, тобто які визнані такими по закону або необхідни­ми для договорів даного виду, а також всі ті умови, відносно яких за заявою однієї із сторін отримано згоду.

Іншими словами, договір не може вважатися укладеним, доки сторони не дійдуть згоди щодо цих двох умов, незважаючи на погодження всіх інших умов.

При укладанні договору купівлі-продажу сторони повинні ді­йти згоди також відносно кількості товару, що є предметом дого­вору купівлі-продажу.

Кількість товарів, що продається, повинна встановлюватися у договорі у відповідних одиницях виміру (метрах, тоннах чи інших одиницях вимірювання) або грошовому вираженні.

При укладанні договору купівлі-продажу сторони (продавець і покупець) можуть погодити умову щодо кількості товару шля­хом встановлення у договорі порядку її визначення.

Законодавство передбачає випадки, коли продавець передає покупцеві за договором купівлі-продажу товар у кількості, що більша, ніж зазначена у договорі. Так у договорі енергозбережен­ня, у якому покупцем енергії є громадянин, кількість енергії не визначається, оскільки особа вправі використовувати енергію для побутового використання у необхідній кількості. Однак кількість енергії встановлюється за даними обліку про її фактичне викорис­тання або іншим передбаченим у договорі способом.

Якщо Ви продавець

Ви зобов’язані передати покупцю у відповідності до догово­ру купівлі-продажу товар у тій кількості, що зазначена у договорі, тобто у кількості, що не більше і не менше, ніж зазначено у догово­рі купівлі-продажу.

При виконанні Вами цих умов договору, покупець стає власником товару. З огляду на це у Вас виникає зустрічне право на вимогу вико­нання ним свого обов’язку - сплатити певну суму (ціну) за товар.

Пам’ятайте! Якщо відбулася передача товару більшої, ніж ви­значено у договорі, кількості, покупець товару зобов’язаний спові­стити Вас про це.

 

Якщо Ви покупець

Відповідно до договору купівлі-продажу продавець зобов’яза­ний передати Вам товар у кількості, яка визначена вашою обопіль­ною згодою.

При виконанні цих умов договору продавцем, Ви стаєте власником товару, а тому повинні виконати, у свою чергу, свій обов’язок - сплатити певну суму (ціну) за товар.

Але існують випадки, коли продавець не повністю виконує свої обов’язки щодо передачі товару у зазначеній кількості.

Якими будуть Ваші дії, якщо продавець передав Вам меншу кількість товару, ніж це встановлено договором купівлі-продажу? В такому разі Ви маєте право:


-  вимагати від нього передати кількість товару, якої не вистачає;

-  відмовитися від товару, який вже був переданий (тобто частини товару, що є предметом договору купівлі-про- дажу) та відмовитись оплатити його, а якщо товар вже був Вами оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього грошової суми.

 

Ваші дії в разі, коли продавець передав Вам товар у кількос­ті, що більша, ніж зазначено у договорі. Ви зобов’язані:

-        сповістити про це продавця у строк, встановлений догово­ром або актами цивільного законодавства, а якщо такий строк не встановлений, - у розумний строк після того, як порушення могло бути виявлено відповідно до характеру і призначення товарів[1].

Ви маєте право:

-         прийняти весь товар, якщо інше не встановлено договором. Крім того, така можливість передбачається і у випадку, якщо після одержання продавцем Вашого повідомлення щодо передачі біль­шої кількості товару, продавець так і не розпорядиться товаром, який він передав Вам відповідно до договору купівлі-продажу.

Майте на увазі! Якщо Ви бажаєте прийняти товар, який був Вам переданий продавцем у більшій кількості, ніж зазначено у договорі, то Ви повинні оплатити додатково прийнятий товар за ціною, що встановлена для товару, який Ви вже отримали від про­давця.

Крім того, Ви можете домовитись з продавцем про інше. Наприклад, відповідно до Вашої пропозиції - встановити нижчу ціну, чи відповідно до пропозиції продавця - встановити більш ви­соку ціну, ніж яка була раніше. У такому разі Ви повинні сплатити ту ціну, яка була встановлена відповідно до Вашої спільної з про­давцем згоди.
[1] Поняття “розумний строк” у цивільному законодавстві не має точного визначення. Тому цей строк визначається у кожному випадку окремо, враховуючи всі умови і обставини, що зазначені у кожному конкретному договорі (місце передачі товару покупцеві, час його передачі, при яких обставинах покупець міг реально повідомити про передачу товару у більшій кількості, ніж зазна­чено у договорі тощо).


Mon, 20 May 2013 08:38:19 +0000
6. Що необхідно знати про асортимент товару

6. Що необхідно знати про асортимент товару

При укладенні договору купівлі-продажу між сторонами (про­давцем і покупцем) повинна бути досягнута згода щодо предмету договору та його ціни. Як вже зазначалось, якщо сторони такої угоди не досягли, договір вважається неукладеним.

Відносно предмету договору, то в договорі купівлі-продажу повинно бути обумовлено кількість, якість, асортимент товару тощо.

З визначенням кількості товарів, що підлягають передачі від­повідно до договору купівлі-продажу, тісно пов’язане поняття асортименту.

Асортимент товару - це певне співвідношення товару за ви­дами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками.

Тобто розподіл товарів за окремими групами та співвідношен­ня їх становлять асортимент. Він обумовлюється або у самому до­говорі, або у специфікації (документ, що визначає основні показ­ники і умови за кожним товаром), яка додається до договору та є його невід’ємною частиною. Розрізняють асортимент груповий і розгорнутий. Груповий асортимент - це відношення більш-менш значних груп певної продукції, яка зазначена у договорі купівлі- продажу. Розгорнутий асортимент - це характеристика в договорі окремих груп належної до договору купівлі-продажу продукції з детальнішими показниками (за артикулами, фасонами, моделями, розмірами тощо).

Асортимент товарів встановлюється у договорі у відповід­ності із замовленням покупця та відображує передусім його по­треби.

У процесі виконання договору сторони (продавець та поку­пець) можуть уточнювати асортиментні показники, вносити зміни до встановлених позицій асортименту. Наприклад, у тому випад­ку, якщо у договорі визначений тільки груповий асортимент, роз­горнутий асортимент визначається у процесі виконання договору у відповідності зі специфікаціями покупця. Тобто, якщо покупець має намір купити певну кількість канцелярських наборів, у по­дальшому договором може бути визначено окремі його особливос­ті (колір, розмір тощо).

Саме тому, якщо договором купівлі-продажу передбачено пе- редання товару у певному співвідношенні за видами, моделями, розмірами, кольорами або іншими ознаками (асортимент), прода­вець зобов’язаний передати покупцеві товар в асортименті, пого­дженому сторонами.

Якщо Ви покупець

Відповідно до договору купівлі-продажу продавець зобов’яза­ний передати Вам товар в асортименті, погодженому з Вами. Але може статися так, що продавець товару порушить свій обов’язок щодо передачі Вам предмету договору. Тобто здійснить передачу товару не у тому асортименті, який зазначався у договорі купівлі- продажу.

У такому випадку (тобто у випадку порушення умови догово­ру щодо асортименту) Ви повинні знати можливі варіанти Вашої поведінки.

Так, у випадку, якщо продавець передає товар в асортименті, що не відповідає умовам договору, Ви маєте право:

-   відмовитись від його прийняття та оплати,

-  а якщо товар вже оплачений, - вимагати повернення сплаче­ної за нього грошової суми.

Розглянемо варіанти Вашої можливої поведінки у випадку, якщо продавець передав Вам частину товару, асортимент якого відповідає умовам договору купівлі-продажу, і частину товару з порушенням асортименту.

Якщо

продавець:

Ви маєте право:

В разі цього Ви повинні:

передав Вам частину то­вару, асорти­мент якого відповідає умовам до­говору, і час­тину товару з порушенням асортименту

прийняти ту частину товару, яка відповідає умовам договору, і від­мовитись від решти товару

оплатити продавцю товар, який Ви при­йняли від нього, і який відповідає умо­вам договору щодо асортименту товару, і повернути товар, що не відповідає умовам договору, і повернути решту товару

зовсім відмовитись від товару.

У цьому випадку Ви маєте право відмови­тися від оплати товару, а якщо він вже опла­чений, - вимагати по­вернення сплаченої за нього грошової суми

повернути наданий Вам товар

вимагати заміни час­тини товару, що не від­повідає асортименту, товаром в асортименті, який встановлений до­говором. У цьому ви­падку Ви також маєте право відмовитися від оплати товару, а якщо він вже оплачений, - вимагати повернення сплаченої за нього гро­шової суми

сплатити вартість то­вару, який відповідає умовам договору ку- півлі-продажу щодо асортименту товару, а останню суму сплати­ти після заміни про­давцем асортименту відповідно до догово­ру

прийняти весь товар

оплатити його за ці­ною, погодженою із продавцем.

 

Законодавство передбачає, що товар, асортимент якого не від­повідає умовам договору, є прийнятим, якщо Ви у розумний строк після його одержання не повідомили продавця про свою відмову від нього. Тобто Ви маєте право відмовитись від товару, який не відповідає умовам договору щодо асортименту товару. При цьому Ви повинні це зробити у розумний строк після одержання такого товару.

Майте на увазі! Якщо протягом певного часу Ви не заявляє­те про невідповідність переданого товару умовам договору купів- лі-продажу щодо асортименту товару, то вважається, що Ви згодні прийняти цей товар.

Як вже зазначалось, якщо Ви не відмовились від товару, асор­тимент якого не відповідає умовам договору, Ви зобов’язані опла­тити його за ціною, погодженою із продавцем. Тобто якщо Ви на­даєте згоду на прийняття такого товару, Ви повинні сплатити за нього певну суму продавцеві.

При цьому пам’ятайте, що така згода, відповідно до законо­давства може полягати у:

-  Вашому заявленні про це продавцю відразу;

-  неповідомленні Вами про свою незгоду у розумний строк.

Зверніть увагу на те, що вартість товарів, які були предметом договору купівлі-продажу, може бути такою самою, а може бути іншою (більш високою чи навпаки). Продавець у даному випадку повинен узгодити з Вами вартість товару.

Але у випадку, якщо продавець не вжив необхідних заходів для погодження ціни в розумний строк, Ви оплачуєте товар за ці­ною, яка на момент укладання договору звичайно застосовувалась щодо аналогічного товару.

Якщо Ви продавець

У випадку, якщо договором купівлі-продажу асортимент то­вару не встановлений або асортимент товару не був визначений у

договорі, але із його суті випливає, що товар підлягає переданню покупцеві в асортименті, то Ви маєте право обрати будь-який з приведених нижче варіантів поведінки:

передати покупцеві товар в асортименті, виходячи з його потреб, які були відомі Вам на момент укладення договору;

відмовитися від договору.

Може статися так, що Ви не в змозі виконати свій обов’язок щодо передачі предмета договору покупцеві.

Розглянемо варіанти Вашої можливої поведінки також у разі, коли Ви порушили свій обов’язок щодо передачі предмета догово­ру покупцеві (тобто не у тому асортименті, який зазначався у до­говорі купівлі-продажу).

Так, у випадку, якщо Вами передано товар в асортименті, що не відповідає умовам договору, і покупець відмовляється від його прийняття та оплати, чи вимагає повернення вже сплаченої за нього грошової суми, Ви повинні виконати дії, які визначені са­мим покупцем, наприклад прийняти назад товар, який не відпові­дає умовам договору (при цьому витрати покладаються на Вас) та повернути попередньо сплачені суми за товар, який покупець мав намір придбати, але відмовився від нього у зв’язку з порушенням Вами умови договору щодо асортименту товару.

Порушення Вами асортименту може полягати, як вже зазна­чалось вище, в непередачі товарів одних, передбачених асортимен­том, найменувань, або у передачі зайвої проти передбаченої асор­тиментом кількості товарів інших найменувань, або в одночасній передачі чи непередачі товарів.

Якщо Ви передали покупцеві частину товару, асортимент яко­го відповідає умовам договору, і частину товару з порушенням асортименту, покупець має право на свій розсуд вибирати будь- який з варіантів поведінки, що передбачені цивільним законодав­ством.

Якщо покупець:

Ви повинні:

прийняв ту частину товару, яка відповідає умовам дого­вору, і відмовився від решти товару та оплатив Вам то­вар, який він прийняв і який відповідає умовам договору щодо асортименту товару

прийняти плату за протриманий покупцем товар та прийняти на­зад товар, від якого відмовився покупець.

відмовився від прийнят­тя товару, навіть тоді, коли частина продукції, що була передана, відповідає умовам договору купівлі-продажу

повернути собі товар, а в разі якщо він вже оплачений, - повер­нути покупцеві сплачену за ньо­го грошову суму

вимагає заміни частини то­вару, що не відповідає асор­тименту, товаром в асорти­менті, який встановлений договором

замінити частину товару, що не відповідає асортименту, товаром в асортименті, який встановле­ний договором

 

Якщо покупець не відмовився від товару, асортимент якого не відповідає умовам договору, він зобов’язаний оплатити його за ці­ною, погодженою із Вами.

Пам’ятайте!

Якщо Ви не вжили необхідних заходів для погодження ціни в розумний строк, покупець оплачує товар за ціною, яка на момент укладання договору звичайно застосовувалась щодо аналогічного товару.


Mon, 20 May 2013 08:41:39 +0000
7. Що необхідно знати про комплектність товару?

7. Що необхідно знати про комплектність товару?

Комплектність товару - це така єдність складових частин ви­робу, яка забезпечує можливість використання його за прямим призначенням, а в спеціально передбачених випадках - також і можливість належного догляду за ним, його зберігання та ремонту.

До комплекту можуть входити запасні частини і обладнання. Комплектність визначається стандартами, технічними умовами, прейскурантом, а при відсутності в них вказівок про це - догово­ром купівлі-продажу.

Тобто якщо комплектність товару визначається договором ку- півлі-продажу, вона повинна бути охарактеризована шляхом пере­рахування необхідних складових частин продукції (товарів), при­ладів тощо.

Вказівка у договорі купівлі-продажу (шляхом посилання на стандарти, технічні умови чи шляхом її характеристики по суті) на комплектність продукції має істотне значення для визначення ціни продукції, яка повинна бути передана покупцю відповідно до умов договору купівлі-продажу.

Зверніть увагу! Все, що входить до комплекту, оплачується за встановленою на продукцію ціною. Запасні частини, приладдя тощо, що не входять до комплекту, оплачуються окремо.

Якщо Ви покупець

Ви повинні знати, що продавець зобов’язаний передати Вам за договором купівлі-продажу певний набір товару у комплекті (комплект товару), якщо це встановлено договором купівлі-про- дажу. А в разі, якщо договором купівлі-продажу не встановлено комплектність товару (продукції), продавець зобов’язаний переда­ти Вам товар, комплектність якого визначається звичаями ділово­го обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться.

Ваші дії у разі, коли продавець порушує свій обов’язок щодо передачі товару, відповідно до умов договору про комплектність.

Так, у разі передання некомплектного товару Ви маєте право за своїм вибором вимагати:

1)   пропорційного зменшення ціни;

2)   доукомплектування товару в розумний строк.

У першому випадку, Ви можете вимагати від продавця пропо­рційного зменшення ціни товару, якщо усвідомлюєте, що вико­ристання товару можливе і без окремих частин комплекту. Такий вибір Ви можете зробити і в разі, якщо у Вас вже є частина комп­лекту товару, або у Вас є можливість його придбати іншим спо­собом. Тобто такий варіант поведінки ви можете вибрати в разі, якщо такі обставини задовольняють Ваші потреби.

У другому випадку Ви можете вимагати від продавця доу­комплектування товару у розумний строк, тобто у строк, реально необхідний для передачі частини комплекту, що не була своєчасно передана продавцем товару.

Зауважте!

Ви маєте право обрати за своїм вибором будь-який варіант поведінки, передбачений цивільним законодавством і ніхто не має права змушувати Вас до іншого рішення.

Ваші дії у разі, коли продавець у розумний строк недоукомп­лектував товар. Ви можете пред’являти альтернативні вимоги, приведені нижче:

1)  вимагати заміни некомплектного товару на комплектний;

2)    відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої грошової суми.

 

Якщо Ви продавець

Відповідно до договору купівлі-продажу Ви зобов’язані пере­дати покупцеві певний набір товару у комплекті (комплект това­ру), якщо це встановлено договором. За таких обставин Ваші зо­бов’язання щодо передачі комплектного товару будуть вважатись виконаними з моменту передання усього товару, включеного до комплекту.

Пам’ятайте! Передача всіх складових частин комплекту пови­нна проводитись одночасно.

Але так може бути не завжди. По узгодженню між сторонами передача окремих частин товару може бути здійснена у певний строк, що зазначений у договорі купівлі-продажу. Ваші зобов’язан­ня щодо передачі комплекту товару будуть вважатися виконаними належним чином, якщо остання частина комплекту була Вами пе­редана покупцю у строк, встановлений договором.

Якщо ж договором купівлі-продажу не встановлено комплек­тність товару (продукції), Ви зобов’язані передати покупцеві то­вар, комплектність якого визначається звичаями ділового обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться.

Розглянемо варіанти Ваших можливих дій, коли Ви порушили свій обов’язок щодо передачі товару, що відповідає умові договору про комплектність.

Якщо покупець вимагає:

Ви повинні:

пропорційного зменшення ціни товару

дійти згоди з покупцем про таке зменшення ціни та забезпечити його виконання

доукомплектування товару

доукомплектувати товар у розум­ний строк, тобто у строк, реально необхідний для передачі частини комплекту, що не була Вами своє­часно передана

 

Ваші можливі дії у разі, якщо Ви у розумний строк не доу­комплектували товар.

 

Якщо покупець:

Ви повинні:

вимагає заміни некомплектного това­ру на комплектний

забезпечити проведення такої заміни

відмовляється від договору купівлі- продажу, а якщо ним вже була здійсне­на оплата товару, - вимагає повернення продавцем сплаченої грошової суми

повернути покупцю сплачену грошову суму

 

Пам’ятайте! Покупець має право обрати за своїм вибором будь-який варіант поведінки, передбачений цивільним законодав­ством, і Ви не маєте права змушувати його до іншого рішення.8. Що потрібно знати про якість товару?

8. Що потрібно знати про якість товару?

Однією з умов договору, яка характеризує предмет купівлі- продажу з точки зору придатності його до використання за цільо­вим призначенням, є умова щодо якості продукції.

Якість продукції - це сукупність властивостей і характерис­тик, які відображають рівень новизни, надійність, довговічність, економічність продукції (товарів) і зумовлюють її здатність задо­вольнити відповідно до свого призначення потреби споживачів.

Якість речей, що продаються, повинна відповідати стандарту, технічним умовам або зразкам, встановленим для речей такого роду.

Так, на товари, що ввозяться на територію України, повинен бути передбачений законодавством документ, який підтверджує їх належ­ну якість; такі товари повинні супроводжуватися сертифікатом.

Якість речей, що продаються, повинна відповідати стандар­ту, технічним умовам або зразкам, встановленим для речей такого роду. Вимоги до певних видів товарів встановлюються норматив­ними актами зі стандартизації: державними стандартами України, галузевими стандартами, технічними умовами тощо.

З метою запобігання реалізації продукції, небезпечної для життя, здоров’я та майна громадян і навколишнього середовища, сприяння споживачеві у компетентному виборі продукції прово­диться обов’язкова (щодо окремих видів товарів) або добровільна сертифікація.

Якщо у договорі відсутні умови про якість проданої речі, то вона за якістю повинна відповідати вимогам, що звичайно пред’яв­ляються, тобто бути придатною для звичайного використання за своїм призначенням або для цілей, передбачених договором.

Якщо Ви покупець

У разі здійснення покупки Ви повинні вимагати надання това­ру належної якості, тобто продукції, властивості якої відповідають вимогам, встановленим для цієї категорії продукції у норматив­но-правових актах і нормативних документах, та умовам договору. Адже предметом договору купівлі-продажу може бути річ тільки належної якості, що обумовлена договором.

Ви маєте право на перевірку якості, комплектності, міри, ваги та ціни товарів, які маєте намір придбати, демонстрацію безпечно­го та правильного їх використання.

Крім того, продавець (виробник, виконавець) на Вашу вимо­гу зобов’язаний надати документи, які підтверджують належну якість продукції.

Якщо продавець при укладенні договору купівлі-продажу був повідомлений Вами про конкретну мету придбання товару, він по­винен передати Вам товар, придатний для використання відповід­но до цієї мети.

Законодавством передбачається, що у разі продажу товару за зразком та (або) за описом продавець повинен передати Вам то­вар, який відповідає цьому зразку та (або) опису. Тобто продавець зобов’язаний передати Вам той товар, який Ви бажали придбати, і зразки якого ним були надані для прикладу якості товарів (про­дукції).

В разі, якщо у Вас виникли сумніви щодо належної якості то­вару, а продавець не має жодних підтверджень його якості, можливо Ви маєте справу з фальсифікованою продукцією, тобто продукцією, виготовленою з порушенням технології або неправомірним використанням знака для товарів та послуг, чи копіюванням форми, упаковки, зовнішнього оформлення, а так само неправомірним відтворенням товару іншої особи, яка заборонена до введення в обіг.

Якщо Ви продавець

В разі продажу товару Ви повинні надати товар, якість якого відповідає умовам договору.

Якість товару повинна відповідати інформації про товар, яку Ви надаєте.

Ви так само як і виробник, виконавець на вимогу покупця зо­бов’язані надати документи, які підтверджують належну якість продукції.

Якщо покупець при укладенні договору купівлі-продажу пові­домив Вам про конкретну мету придбання товару, Ви зобов’язані передати йому товар, придатний для використання відповідно до цієї мети.

У разі продажу товару за зразком та (або) за описом Ви повинні пе­редати споживачу товар, який відповідає цьому зразку та (або) опису.


Просмотров: 881
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
И. С. Шиткина Корпоративное право в таблицах и схемах. Учебно-методическое пособие Corporate Law Tables and Charts
Корпоративное право в таблицах и схемах. Учебно-методическое пособие
В учебно-методическом пособии в форме структурно-логических схем исследуются корпоративные формы предпринимательства и прежде всего самые распространенные из них — хозяйственные общества (АО, ООО). Рассматриваются проблемы учреждения, реорганизации, ликвидации хозяйственных обществ; имущественной основы их деятельности; корпоративного управления и контроля; прав и обязанностей участников корпораций; правового режима крупных сделок; сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; приобретения крупных пакетов акций; ответственности в корпоративных правоотношениях; защиты прав участников корпоративных правоотношений.
Книга предназначена для преподавателей, аспирантов, студентов (бакалавров и магистров) юридических вузов и факультетов, юристов организаций и органов государственной власти, а также для читателей, интересующихся вопросами корпоративного права.
Законодательство и судебная практика приведены по состоянию на 15 января 2016 года....

Цена:
988 руб

 Гражданское право. Шпаргалка. Части 2 и 3
Гражданское право. Шпаргалка. Части 2 и 3
Настоящее издание поможет систематизировать полученные ранее знания, а также подготовиться к экзамену или зачету и успешно его сдать. 

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений....

Цена:
41 руб

В.А. Томсинов Всеобщая история государства и права. Том 1. Учебник
Всеобщая история государства и права. Том 1. Учебник
Настоящий том воспроизводит части I и II учебника "Всеобщая история государства и права", вышедшего в свет в 1944-1947 гг. Этот учебник был написан ведущими российскими правоведами - корифеями отечественной юриспруденции. Он до сих пор сохраняет свое научное и учебное значение и остается в числе лучших учебников по курсу всеобщей истории государства и права (истории государства и права зарубежных стран).
Предназначается для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов....

Цена:
1001 руб

А. М. Зинин, И. Н. Подволоцкий Габитоскопия и портретная экспертиза. Учебник
Габитоскопия и портретная экспертиза. Учебник

В учебнике рассматриваются теоретические и практические аспекты идентификации человека по признакам его внешнего облика, методы и средства фиксации информации о внешнем облике человека в целях установления его личности, основы судебной портретной экспертизы.

Для студентов юридических вузов, обучающихся по специальности "Судебная экспертиза". Учебник также может использоваться при изучении криминалистики, в частности такого ее раздела, как криминалистическая техника....

Цена:
1277 руб

 Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. Учебное пособие
Особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников. Учебное пособие
Трудовой кодекс РФ включает в себя, наряду с другими разделами, раздел, посвященный особенностям регулирования труда отдельных категорий работников.
Настоящее издание - первое, подробно анализирующее правовые нормы о труде таких работников, а так же практику их применения. Особое внимание уделяется судебной практике.
Рассмотренные вопросы включены в учебную программу по курсу "Трудовое право". Читатели найдут в данном учебном пособии подробные материалы, относящиеся к труду женщин, подростков, руководителей организаций, работников Крайнего Севера, педагогических работников, спортсменов и тренеров, дистанционных и других категорий работников, предусмотренных разделом XII Трудового кодекса РФ.

Книга предназначена для студентов, преподавателей, практических работников, в том числе работников суда и прокуратуры, а также для всех, кто интересуется трудовым законодательством....

Цена:
484 руб

 Судебная медицина. Учебник
Судебная медицина. Учебник
Учебник написан профессорами ведущих российских медицинских вузов с учетом новых требований проведения экспертиз в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в современное законодательство. Учебный материал построен на основе инновационной модульной образовательной программы, разработанной сотрудниками кафедры судебной медицины Первого МГМУ им. И.М.Сеченова в соответствии с программой дисциплины "Судебная медицина" для специальности "Лечебное дело" ГОСТа высшего профессионального образования. В учебнике представлены новейшие научные данные по патогенезу и диагностике действия повреждающих факторов на человеческий организм. Предназначен для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Медико-профилактическое дело" и "Педиатрия" по дисциплине "Судебная медицина"....

Цена:
1437 руб

 Арбитражный процесс. Практикум. Учебное пособие
Арбитражный процесс. Практикум. Учебное пособие
Практикум, подготовленный коллективом преподавателей кафедры гражданского процесса Уральского государственного юридического университета, составлен по ключевым темам курса "Арбитражный процесс". В каждую тему включены вопросы для подготовки к практическим занятиям, перечень нормативных актов и судебной практики, список литературы, задачи и контрольные вопросы для проверки знаний.

Для бакалавров, магистрантов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов и вузов, изучающих и преподающих дисциплину "Арбитражный процесс".
Может быть использован кандидатами при подготовке к экзаменам на должность мирового судьи, федерального судьи, а также при поступлении в адвокатуру.

...

Цена:
681 руб

В. Д. Корма Науковедческие основы криминалистики. Учебное пособие
Науковедческие основы криминалистики. Учебное пособие
Учебное пособие по дисциплине вариативной части "Науковедческие основы криминалистики" подготовлено в соответствии с рабочей программой.
В данном пособии изложены современные представления о науковедческих основах криминалистики, а также проблемы этой области знания.
Предназначено для всех форм обучения и самостоятельной работы аспирантов по направленности (профилю) 12.00.12 - Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная деятельность по образовательной программе высшего образования - программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 40.06.01 - Юриспруденция....

Цена:
129 руб

М. О. Буянова, О. В. Смирнов Трудовое право. Учебник
Трудовое право. Учебник
Данное издание учебника основано на нормах Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актах в сфере труда. Материал изложен в соответствии с программой курса "Трудовое право России" и дает читателям объективную характеристику современного трудового права, а также понимание перспективы его развития. Заключительный раздел посвящен международно-правовому регулированию трудовых отношений. Для преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов, а также предпринимателей, руководителей организаций и кадровых служб.
Издание подготовлено по состоянию на ноябрь 2011 г.

Для преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов, а также предпринимателей, руководителей организаций и кадровых служб....

Цена:
630 руб

А. А. Ситник, А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская Финансовый надзор в национальной платежной системе Российской Федерации. Учебное пособие
Финансовый надзор в национальной платежной системе Российской Федерации. Учебное пособие
Учебное пособие подготовлено в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»). В учебном пособии на основании анализа законодательства о национальной платежной системе раскрываются понятие и структура национальной платежной системы, рассматриваются виды платежных систем, цели и принципы регулирования общественных отношений, складывающихся в процессе организации и функционирования национальной платежной системы, исследуются особенности правового положения субъектов национальной платежной системы, раскрывается специфика правового статуса Банка России как органа, осуществляющего регулирование, надзор и наблюдение в национальной платежной системе. Для магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических и экономических вузов, практикующих юристов и предпринимателей....

Цена:
926 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования