СМИ Законы РФ
Юр.книга А.С. Довгерт Науково-практичний коментар Цивільний кодекс Украiни

Thu, 31 Mar 2011 11:08:57 +0000
Титулка

Цивільний кодекс України:

 

Науково-практичний коментар

За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. — К. : Істина. — 928 с

ISBN 966-7613-41-0

В книзі дається науковий коментар всіх глав нового Цивільного кодексу України. Особлива увага приділяється новелам українського цивільного права. Коментар підготовлений учасниками розробки проекта ЦК.

Видання розраховано на юристів-практиків, економістів, підприємців, держслужбовців, науковців, викладачів, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів.

 

РЕДАКТОРИ ТА АВТОРИ КОМЕНТАРЯ:

Довгерт А. С, член-кор. АПрН України (керівник авторського колективу) — передмова; глави 1, 7, 9, 10, 11, 77; глава 76 (спільно з канд. юрид. наук Цірат Г. В.);

Кузнецова Н. С, академік АПрН України — глави 2, 3, 8; глави 15, 20, 21, 22 (спільно з канд. юрид. наук Кохановською О. В.); глава 49 (спільно з канд. юрид. наук Бодуар Т. В.); глави 47 та 73 (спільно з канд. юрид. наук Котом О. О.); глави 71, 72, 74 (спільно з канд. юрид. наук Безклубим 1. А.); Прикінцеві положення;

Луць В. В., академік АПрН України — глави 18, 19, 52, 53, 54; глави 64, 65 (спільно з канд. юрид. наук Серьогіним О. Ю.);

Мусіяка В. Л., проф. — глави 36, 37;

Підопригора О. А., академік АПрН України — глави 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39;

Сібільов М. М., член-кор. АПрН України — глави 48, 50, 51, 63, 66;

Шевченко Я. М., академік АПрН України — глави 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.


ІНШІ АВТОРИ:

Борисова В. І., проф. — глава 61;

Дзера О. В., член-кор. АПрН України — глави 12, 13, 14, 16; глава 82 (спільно з канд. юрид. наук Отрадновою Л.О.);

Жилінкова І. В., проф. — глави 62, 68, 69;

Калакура В. Я., доцент — глави 6, 67;

Коссак В. М., проф. - глави 55, 56, 57, 58, 59, 60;

Підопригора О. О., проф. — глави 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 75;

Спасибо-Фатеева І. В., член-кор. АПрН України — глава 70;

Харитонов Є. О., проф. - глави 4, 5, 17, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 99.   .

 

ББК 67.9(4УКР)304

©ДовгертА.С., передмова, 2004

© Колектив авторів, 2004

© Видавництво "Істина", 2004

ISBN 966-7613-41-0


Thu, 31 Mar 2011 12:16:59 +0000
Зміст

 

Передмова

 

КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Розділ І. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1. Цивільне законодавство України

Глава 2. Підстави виникнення цивільних правта обов'язків. Здійснення цивільних правта виконання обов'язків

Глава 3. Захист цивільних прав та інтересів

 

Розділ II. ОСОБИ

Підрозділ 1. ФІЗИЧНА ОСОБА

Глава 4. Загальні положення про фізичну особу

Глава 5. Фізична особа-підприємець

Глава 6. Опіка та піклування

 

Підрозділ 2. ЮРИДИЧНА ОСОБА

Глава 7. Загальні положення про юридичну особу

Глава 8. Підприємницькі товариства

§ 1. Господарські товариства

§ 2. Виробничий кооператив

 

Підрозділ 3. УЧАСТЬ ДЕРЖАВИ, АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД У ЦИВІЛЬНИХ ВІДНОСИНАХ

Глава 9. Правові форми участі держави, АвтономноїРеспубліки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах

Глава 10. Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади у цивільних відносинах

Глава 11. Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад

 

Розділ III. ОБ'ЄКТИ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Глава 12. Загальні положення про об'єкти цивільних прав

Глава 13. Речі. Майно

Глава 14. Цінні папери

Глава 15. Нематеріальні блага

 

Розділ IV. ПРАВОЧИНИ. ПРЕДСТАВНИЦТВО

Глава 16. Правочини

§ 1. Загальні положення про правочини

§ 2. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону

Глава 17. Представництво

 

Розділ V. СТРОКИ ТА ТЕРМІНИ. ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

Глава 18. Визначення та обчислення строків

Глава 19. Позовна давність

 

КНИГА ДРУГА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

 

Глава 20. Загальні положення про особисті немайнові права фізичної особи

Глава 21. Особисті немайнові права, що забезпечуютьприродне існування фізичної особи

Глава 22. Особисті немайнові права, що забезпечуютьсоціальне буття фізичної особи

 

КНИГА ТРЕТЯ ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА

 

Розділ І. ПРАВО ВЛАСНОСТІ

Глава 23. Загальні положення про право власності

Глава 24. Набуття права власності

Глава 25. Припинення права власності

Глава 26. Право спільної власності

Глава 27. Право власності на землю (земельну ділянку)

Глава 28. Право власності на житло

Глава 29. Захист права власності

 

Розділ II. РЕЧОВІ ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО

Глава 30. Загальні положення про речові права на чуже майно

Глава 31. Право володіння чужим майном

Глава 32. Право користування чужим майном

Глава 33. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб

Глава 34. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови

 

КНИГА ЧЕТВЕРТА  ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

 

Глава 35. Загальні положення про право інтелектуальноївласності

Глава 36. Право інтелектуальної власності на літературний, художній та інший твір (авторське право)

Глава 37. Право інтелектуальної власності на виконання, фонограму, відеограму та програму (передачу) організації мовлення (суміжні права)

Глава 38. Право інтелектуальної власності на наукове    відкриття

Глава 39. Право інтелектуальної власності на винахід,корисну модель, промисловий зразок

Глава 40. Право інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми

Глава 41. Право інтелектуальної власності нараціоналізаторську пропозицію

Глава 42. Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин

Глава 43. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування

Глава 44. Право інтелектуальної власності на торговельну марку

Глава 45. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

Глава 46. Право інтелектуальної власності на комерційну таємницю

 


 

КНИГА П'ЯТА ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 47. Поняття зобов'язання. Сторони у зобов'язанні

Глава 48. Виконання зобов'язання

Глава 49. Забезпечення виконання зобов'язання

§ 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язання

§ 2. Неустойка

§ 3. Порука

§ 4. Гарантія

§ 5. Завдаток

§ 6. Застава

§ 7. Притримання

Глава 50. Припинення зобов'язання

Глава 51. Правові наслідки порушення зобов'язання.Відповідальність за порушення зобов'язання

 

Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР

Глава 52. Поняття та умови договору

Глава 53. Уклаяення, зміна і розірвання договору

 

Розділ III. ОКРЕМІ ВИДИ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Підрозділ 1. ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 54. Купівля-продаж

§ 1. Загальні положення про купівлю-продаж

§ 2. Роздрібна купівля-продаж

§ 3. Поставка

§ 4. Контрактація сільськогосподарської продукції

§ 5. Постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу

§ 6. Міна

Глава 55. Дарування

Глава 56. Рента

Глава 57. Довічне утримання (догляд)

Глава 58. Найм (оренда)

§ 1. Загальні положення про найм (оренду)

§ 2. Прокат

§ 3. Найм (оренда) земельної ділянки

§ 4. Найм будівлі або іншої капітальної споруди

§ 5. Найм (оренда) транспортного засобу

§ 6. Лізинг

Глава 59. Найм (оренда) житла

Глава 60. Позичка

Глава 61. Підряд

§ 1. Загальні положення про підряд

§ 2. Побутовий підряд

§ 3. Будівельний підряд

§ 4. Підряд на проектні та пошукові роботи

Глава 62. Виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт

Глава 63. Послуги. Загальні положення

Глава 64. Перевезення

Глава 65. Транспортне експедирування

Глава 66. Зберігання

§ 1. Загальні положення про зберігання

§ 2. Зберігання на товарному складі

§ 3. Спеціальні види зберігання

Глава 67. Страхування

Глава 68. Доручення

Глава 69. Комісія

Глава 70. Управління майном

Глава 71. Позика. Кредит. Банківський вклад

§ 1. Позика

§ 2. Кредит

§ 3. Банківський вклад

Глава 72. Банківський рахунок

Глава 73. Факторинг

Глава 74. Розрахунки

§ 1. Загальні положення про розрахунки

§ 2. Розрахунки із застосуванням платіжних доручень

§ 3. Розрахунки за акредитивом

§ 4. Розрахунки за інкасовими дорученнями

§ 5. Розрахунки із застосуванням розрахункових чеків

Глава 75. Розпоряджання майновими правамиінтелектуальної власності

Глава 76. Комерційна концесія

Глава 77. Спільна діяльність

§ 1. Загальні положення про спільну діяльність

§ 2. Просте товариство

 

Підрозділ 2. НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Глава 78. Публічна обіцянка винагороди

§ 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу

§ 2. Публічна обіцянка нагороди за результатами конкурсу

Глава 79. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення

Глава 80. Рятування здоров'я та життя фізичної особи,майна фізичної або юридичної особи

Глава 81. Створення загрози життю, здоров'ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи

Глава 82. Відшкодування шкоди

§ 1. Загальні положення про відшкодування шкоди

§ 2. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю

§ 3. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)

Глава 83. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави

 

КНИГА ШОСТА СПАДКОВЕ ПРАВО

 

Глава 84. Загальні положення про спадкування

Глава 85. Спадкування за заповітом

Глава 86. Спадкування за законом

Глава 87. Здійснення права на спадкування

Глава 88. Виконання заповіту

Глава 89. Оформлення права на спадщину

Глава 90. Спадковий договір

 

ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, ЩО ВЖИВАЮТЬСЯ В КОМЕНТАРІ

 

Додаток. Статті Цивільного кодексу України, що зазнали змін з моменту його прийняття


Thu, 31 Mar 2011 12:18:28 +0000
ПЕРЕДМОВА

 

Загальна характеристика нового Цивільного кодексу України (концепція, структура, основні новели) та його значення для українського суспільства наведені в першій книзі цього видання. В другій книзі розробниками проекту ЦК та іншими  провідними фахівцями України з цивільного права, які в тій чи іншій формі брали участь у кодифікаційному процесі, пропонуються коментарі до кожної глави ЦК. Такий спосіб подачі матеріалу, на відміну від постатейного розгляду, має свої значні переваги. Насамперед він дозволяє розкрити наукову концепцію відповідної глави як першого та найголовнішого етапу кодифікації. Лише на основі цієї концепції здійснювалась наступна логічна операція виписування окремих положень, які потім на основі певних критеріїв групувалися в окремі статті документа. Таким чином, читач запрошується до наукової лабораторії кодифікації, що надає йому можливість творчо підходити до кожного правила ЦК. В цьому йому також допомагають коментатори, які через теоретичні конструкції розкривають кумулятивний зміст груп окремих статей, акцентують увагу на важливих положеннях такого структурного елемента кодексу, як глава. Лише поглавний коментар сприяє системному вивченню найскладнішого законодавчого акта. Виклад  матеріалу у такий спосіб  створює  цікавий  продукт, який містить в собі елементи підручника, монографії та ко-ментаря. Тому за його допомогою читачу можна не тільки вирішувати юридичні казуси, а й комплексно вивчати цивільне право. Видається, що поглавний коментар буде корисним і для подальших законопроектних робіт, спрямованих на повну та найбільш ефективну дію ЦК. Він стане також у нагоді при написанні нових підручників з цивільного права та науково-практичних коментарів ЦК. Слід зазначити,   що  вже  випущені в світ коментарі  ЦК  містять прикрі помилки та неточності, які допущені через незнання концептуальних засад розробників щодо ЦК та кожної його глави.

Значна частина запропонованих коментарів відтворюють оригінальні концепції, створені розробниками проекту ЦК у період з 1994 по 1996 pp. Теорія кодифікації окремих книг та глав ЦК публікувалася в наукових журналах та іншій періодиці, зокрема в журналах "Українське право" за 1996— 2000 pp. Для тлумачення окремих положень ЦК корисними будуть також такі праці: "Основні напрямки кодифікації цивільного права України" (відп. ред. А. Довгерт. — К., 1997) та "Кодифікація приватного (цивільного) права в Україні" (за ред. А. Довгерта. — К., 2000).

Робоча група з підготовки проекту ЦК складалася з 11 науковців: Д. Боброва, А. Довгерт (заступник керівника), В. Калакура (учений секретар), Н. Кузнецова, В. Луць, В. Мусіяка, О. Підопригора (заступник керівника), О. Пушкін (науковий координатор), М. Сібільов, 3. Ромовська, Я. Шевченко. На превеликий жаль, не всі із названих науковців змогли надати для цього видання коментарі до тих глав, головними доповідачами (і відповідно розробниками концепції) яких вони були.

Протягом 1992—2003 pp. робоча група плідно працювала з міністрами юстиції В. Онопенком, С Головатим, С. Станік та О. Лавриновичем, які доклали величезних зусиль для появи в Україні найважливішого документа сучасності. Члени робочої групи, завершуючи свою колегіальну працю виданням цього коментаря, висловлюють їм свою щиру подяку.

Анатолій ДОВГЕРТ, професор, член-кореспондснт АПрН України


Thu, 31 Mar 2011 12:23:41 +0000
КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Розділ І ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 Цивільне законодавство України

 

1. Предмет та суб'єкти цивільного права

1. У ст.1 ЦК визначається коло відносин, які становлять предмет цивільно-правового регулювання. Ця стаття має принциповезначення як для розуміння сучасного цивільного (приватного) права, так і для застосування всіх його норм і принципів.

Цивільним законодавством та іншими джерелами цивільного права регулюються дві групи відносин — особисті немайновІ та майнові, що традиційно названі в ЦК "цивільними відносинами". Раніше приватне право призначалося для регулювання майнових відносин, однак сьогодні не можна ставити питання про те, які відносини, майнові чи немайнові, є основними. Кожна з цих груп відіграє важливу роль у функціонуванні громадянського суспільства.

Майнові відносини виникають з приводу матеріальних благ і мають майново-вартісний характер. Немайнові відносини мають суто особистий характер і не мають безпосереднього економічного змісту. їх об'єктом є особисті немайнові блага — такі, як життя, здоров'я, честь, гідність, авторство тощо.

2. Новим моментом кодифікації є те, що цивільно-правовим регулюванням охоплюються всі цивільні відносини незалежно від тієї сфери діяльності, в якій вони виникли та існують. Як відомо, ЦК1963 p. значно звужував предмет цивільного права, передбачаючи,Що сімейні, трудові, земельні, гірничі, водні, лісові відносини регулюються відповідно сімейним, трудовим, земельним законодавством, законодавством про надра, водним, лісовим законодавством(ст.2). Судова практика України йшла переважно шляхом незасто-сування, навіть субсидІарного, до цих відносин (наприклад, до трудових) цивільного законодавства. Тепер норми ЦК І всього інструментарію цивільного права застосовуються для врегулювання цивільних відносин як у зазначених вище, так й в інших сферах, наприклад, сфері підприємництва. Крім загальних правил, ЦК міститьспеціальні норми щодо регулювання  цивільних відносин у цихсферах. Так, наприклад, акти цивільного стану (ст.49 ЦК), відносини опіки та піклування (ст.ст.55—79 ЦК) — питання, які раніше регламентувалися КпШС, сьогодні регламентуються ЦК. В ЦК безпосередньо врегульовані земельні й житлові відносини в їх приватноправовій частині. Це стосується як речових прав на землю і помешкання, так і їх обігу. Весь правовий арсенал ЦК застосовується до цивільних відносин у сфері підприємництва тощо. Таким чином, цивільні відносини у сферах використання природних ресурсів, охорони довкілля, трудових та сімейних відносин тощо, навіть якщо частина з них врегульована в інших нормативно-правових актах, не втрачають своєї предметної належності (оскільки вони за своєю природою є приватними відносинами) і тому регулюються цивільним (приватним) правом.

Саме на таке розуміння предмета цивільно-правового регулювання додатково вказує ст.9 ЦК, в-якій підкреслюється, що положення цього Кодексу застосовуються для врегулювання відносин, які виникають у сферах використання природних ресурсів, охорони довкілля, а також трудових та сімейних відносин, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства. Законом можуть бути передбачені особливості регулювання майнових відносин у сфері господарювання. Тут потрібно наголосити на тому, що вказані у ст.9 ЦК акти законодавства у зазначених сферах в частині приватноправових норм мають відповідати ЦК (ст.4). Практичне значення цього положення ЦК полягає в тому, що при колізії цивільно-правових норм, що містяться в будь-якому нормативно-правовому акті (в тому числі й у ЗК, ВК, ЛК, ПК, КТМ тощо) зі статтями ЦК, слід керуватися нормами останнього. Таким чином, спеціальне законодавство (у своїй приватно-правовій частині) у сфері використання природних ресурсів та охорони довкілля може містити Інші, ніж у ЦК норми лише в двох випадках:

1)  коли вони регулюють відносини, які прямо не врегульовані вЦК (при цьому таке регулювання повинно базуватися на загальних засадах цивільного законодавства);

2)  коли можливість відхилення від норм ЦК передбачає сам ЦК.

Зазначені вище підходи застосовуються І до регулювання цивільних відносин у сферах сім'ї, прані та господарювання. Причому ЦК містить багато положень, які враховують особливості цивільних відносин, що виникають в останній сфері. Деякі інші особливості регулювання можуть бути встановлені іншими законами (ч.2 ст.9 ЦК). Проте тут йдеться лише про особливості, а не про встановлення зовсім іншого правового механізму для регулювання приватних відносин у підприємницькій сфері. При встановленні цих особливостей не можуть порушуватися основні засади цивільного законодавства, а отже, викривлятися основні категорії приватного права. Тут ще раз потрібно підкреслити, шо положення законів (у тому числі кодексів) у сфері господарювання не діють, якщо вони суперечать відповідним положенням ЦК.

3. Іншим абсолютно новим моментом кодифікації став підхід щодо особистих немайнових відносин. ЦК 1963 p. поширювався лише на особисті немайнові відносини, що пов'язані з майновими. Так звані  немайнові  відносини  в  "чистому  вигляді"  (тобто  не пов'язані з майновими) регулювалися ЦК 1963 p. тільки у випадках, передбачених законом (наприклад, захист честі, гідності та ділової репутації). Поділ особистих немайнових відносин на два види був сам по собі досить штучним, але головним було те, що суб'єктам цивільного права відмовлялось у захисті особистих немайнових прав цивілістичними засобами.

Новий ЦК регулює всі немайнові відносини незалежно від їх зв'язку з майновими. Причому ЦК зайняв позицію саме регулювання цих відносин, а не тільки їх захисту.

ЦК вперше у світовій практиці кодифікацій цивільного законодавства врегулюванню особистих немайнових відносин присвячує окрему книгу (ст.ст.269—315 ЦК). Законодавець пов'язує це з тим, що в сучасному світі значущість особистих немайнових прав є настільки високою, що вони є передумовою забезпечення справжньої свободи власності, свободи договору, свободи підприємництва і всіх інших прав, які існують у матеріальній сфері суспільства. Це та духовна основа суспільства, яка дає змогу повною мірою реалізувати принципи громадянського суспільства. Саме через це ст.1 ЦК згадує особисті немайнові відносини перед майновими відносинами.

4. До цивільних належать тільки ті відносини, які засновані наюридичній рівності учасників, їх вільному волевиявленні та майновій самостійності. Всі перелічені ознаки цивільних відносин в їх сукупності є констатуючими. Причому характер цих відносин є природним, а не таким, що залежить від волі законодавця. Завданняостаннього полягає лише у впізнанні природної суті цих відносинта встановленні адекватного їх регулювання. В цьому сенсі хибноговорити про якийсь зовнішній метод правового регулювання цивільних відносин.

Першою констатуючою ознакою цивільних відносин є рівність учасників. Йдеться про юридичну, а не про фактичну або економічну рівність. Власне юридична рівність означає лише відсутність примусової влади одного учасника відносин над іншим. Вільне волевиявлення учасників цивільних відносин означає здатність особи як учасника цивільних відносин вільно формувати свою волю. Майнова самостійність виражається в тому, що особи виступають у цивільних відносинах як власники відособленого майна, самостійні товаровласники.

5. Цивільне законодавство, як правило, не регулює майнові відносини у сфері публічного права, тобто такі відносини, що засновані на владному підпорядкуванні однієї сторони другій (податкові, бюджетні, адміністративні). Подібне правило містилося і в ЦК1963 р. (ст.2), але воно категорично забороняло застосування Кодексу до вказаних відносин.

У новому ЦК законодавець визначив специфіку норм приватного права. Це проявляється в тому, що ці норми можуть проникати до публічно-правових відносин. Наприклад, ст.21 ЦК дозволяє визнання судом незаконними актів органів державної влади або місцевого самоврядування. Що стосується протилежної ситуації, тобто застосування норм публічного права до цивільних відносин, то вона повністю виключається. Застосування цивільного законодавства до зазначених вище публічно-правових відносин дозволяється лише у випадках, встановлених законом (ч.2 ст.1 ЦК).

Варто звернути увагу на те, що в ч.2 ст. 1 йдеться лише про адміністративні, бюджетні, податкові (тобто публічні відносини), а не про інші відносини, які складаються між суб'єктами цивільного права з податковими, бюджетними та іншими органами. Це означає, що в цих сферах існують як публічно-правові, так і цивільно-правові відносини. Слід чітко розмежовувати ці дві групи відносин. Наприклад, у разі сплати податку або збору в розмірі, що перевищує розмір, встановлений законодавством, між відповідними сторонами стосовно понад сплачених сум виникають не податкові, а ЦИВІЛЬНІ ВІДНОСИНИ.

6. ЦК передбачає нові правила щодо учасників цивільних відносин. Основними новелами тут є введення понять фізичної особи та юридичної особи публічного права.

Частина 1 ст.2 ЦК встановлює, що учасниками цивільних відносин є фізичні та юридичні особи. Людина як учасник цивільних відносин визнається фізичною особою (ст.24 ЦК). Стаття 80 ЦК визначає юридичну особу як організацію, створену і зареєстровану у встановленому законом порядку, яка наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю І може бути позивачем та відповідачем у суді. Юридичні особи поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Останні беруть участь у цивільних відносинах на загальних засадах (ст.82 ЦК). Таким чином, учасниками цивільних відносин є:

1)  фізичні особи;

2)  юридичні особи приватного права та юридичні особи публічного права.

До юридичних осіб публічного права належать держава Україна, АРК, територіальні громади, а також створювані ними інші юридичні особи публічного права (наприклад, навчальні заклади) (ст.ст. 167-169 ЦК).

Виходячи з вищезазначеного ч,2 ст.2 ЦК лише уточнює зміст загального правила. Вона визначає, що учасниками цивільних відносин є держава Україна, АРК, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права. Під іншими суб'єктами публічного права слід розуміти організації публічного права, створені розпорядчими актами владних органів, міжнародні міжурядові організації тощо, Положення ч.2 ст.2 ЦК часом тлумачать таким чином, що ЦК начебто встановлює три види учасників цивільних відносин — це фізичні особи, юридичні особи та держава, АРК, територіальні громади як суб'єкти публічного права. Таке тлумачення не відповідає концепції ЦК, засадам громадянського суспільства та світовій науці приватного права. Сучасна світова практика не знає Іншої юридичної конструкції для визначення центру юридичних інтересів як суб'єкта цивільного права, крім конструкції юридичної особи. Тому державу Україна, АРК та територіальні громади слід характеризувати як юридичних осіб публічного права.

Визначення учасників цивільних відносин через категорії "фізична особа" та "юридична особа" дозволяє говорити про те, що ЦК застосовується як до громадян та організацій України, так і до іноземних громадян та юридичних осіб, якщо закон не вказує на застосування до відносин з останніми норм іноземного права.


 

2. Загальні принципи (засади) та інші джерела природного цивільного права

1. Закріплений у ст.8 Конституції принцип верховенства праваозначає, що позитивне право, яке створюється людьми, має грунтуватися на природному (позадержавному) праві, яке обмежує державну владу і є своєрідним фільтром позитивного права.

Вперше в історії національної кодифікації у ЦК закріплено важливі принципи побудови та дії позитивного приватного права, а саме: неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини; неприпустимість позбавлення права власності; свобода договору; свобода підприємницької діяльності; судовий захист цивільного права та Інтересу; справедливість, добросовісність та розумність (ст.З ЦК). Перелічені загальні принципи (засади) не становлять вичерпного переліку й покривають різні за обсягом масиви приватних відносин. Попри це, дана стаття посідає ключове місце в сучасній приватно-правовій системі, включаючи праворо-зуміння, законотворення, правозастосування тощо.

Закріплення загальних засад цивільного законодавства у ЦК свідчить насамперед про підтвердження законодавцем "першоджерела" цивільного законодавства, яким є природне право, що випливає з раціональності і розумності. Воно складається з норм та принципів, які визначають поведінку людей у суспільстві незалежно від позитивного права, яке становлять норми цивільного законодавства (ст.4 ЦК) та міжнародні договори України (ст.Ю ЦК).

Перелічені у ст.З ЦК принципи за своєю природою є приписами природного права. їх природно-правовий характер не втрачається і в разі їх оформлення в позитивному праві. По-перше, зміст цих принципів не може вбачатися лише в текстах позитивного права. По-друге, обмеження, встановлені законом щодо дії цих принципів, мають відповідати критеріям природного права, а саме розумності, суспільній необхідності, пропорційності тощо.

Згадані принципи мають загальнообов'язковий характер, і тому їх дотримання та врахування при законотворенні і розгляді конкретних правових ситуацій є обов'язковою вимогою закону. Практичне значення цього положення полягає, зокрема, в тому, що суд повинен не лише механічно аналізувати конкретні юридичні документи, а й осмислювати принципи та цілі, що лежать в основі їх прийняття. Крім того, загальні принципи мають застосовуватися при виявленні прогалин у законодавстві (аналогія права) — ст.8 ЦК.

2.  Крім того, особливість нового ЦК полягає у визнанні великого значення особистих немайнових відносин у життєдіяльностілюдини та функціонуванні громадянського суспільства. Тому перелік загальних засад цивільного законодавства починається саме зпринципу неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини.

Особисте (приватне життя) є ключовою цінністю, що зміцнює людську гідність, та основним правом людини й розумною вимогою кожної особи. Особисте життя — це намагання людей вільно обирати, за яких обставин та якою мірою розкривати себе, своє ставлення та поведінку іншим.

Виділяють 4 основні складові права на особисте життя людини: інформаційна (шо вміщає в собі такі аспекти, як поширення відомостей про особу, збір та обробка персональних даних); фізична (захист фізичної недоторканності особи); комунікативна (безпека та приватність листування, електронної пошти, телефонних розмов та інших видів приватних комунікацій); просторова (охоплює поняття дому, робочого місця, тобто безпосереднього оточення особи).

Сучасний стан і розвиток поняття "приватне життя" в європейській культурній традиції відбиває ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод. Тому для правильного застосування даного принципу в Україні важливе значення має практика й доктрина Європейського суду з прав людини.

Принцип неприпустимості свавільного втручання у сферу особистого життя людини знаходить своє втілення в багатьох статтях Конституції, а також у більшості статей Книги другої ЦК (наприклад, ст.ст.286, 289, 300, 301, 303, 306, 307, 311). Дію цього принципу можна також простежити в положеннях багатьох законів, зокрема в Законі про інформацію, в Законі про нотаріат тощо.

Правомочності людини щодо сфери особистого життя можуть бути обмежені лише Конституцією (щодо встановлених нею прав) або законом (щодо прав, встановлених ЦК та іншими законами). Однак не слід розуміти викладене таким чином, шо цими актами можна встановити будь-які обмеження. Річ у тім, що принципи природного права можуть зазнавати лише таких обмежень, що відповідають таким природно правовим критеріям, як розумність, пропорційність тощо.

Принцип неприпустимості втручання в особисте життя людини стосується не тільки фізичних, а й, безумовно, з певним розумним коригуванням, юридичних осіб (ст.94 ЦК).

3. Принцип неприпустимості позбавлення права власності гарантує стабільність відносин власності, що становлять базу майнового обороту. Всі норми цивільного права захищають власність осіб від посягань з боку інших осіб. Проте великого значення для розуміння цього принципу має Перший Протокол до Конвенції про захист прав людини. Стаття 1 Протоколу Європейської конвенції, визнаючи право будь-якої особи на безперешкодне користування своїм майном, за своєю суттю є гарантією права власності. Основною метою ст.1 Протоколу є попередження свавільного заволодій-ня власністю, конфіскації, експропріації та інших порушень принципу безперешкодного користування своїм майном.

Стаття 41 Конституції також передбачає, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Норми ЦК передбачають багато положень щодо непорушності права власності, а також встановлюють основний перелік підстав припинення права власності поза волею власника (ст.ст.321, 348, 350-354, 365, 366, 371, 376, 393 ЦК).

Випадки позбавлення права власності можуть встановлюватися тільки Конституцією та законами. Проте втручання у право власності передбачає справедливу рівновагу між інтересами суспільства та необхідністю дотримання фундаментальних прав людини. Зокрема, необхідно, щоб була дотримана розумна пропорційність між використаними заходами й тією метою, на досягнення якої спрямовувався будь-який захід, що позбавив особу власності.

4. Проявом фундаментального принципу свободи людини в майновому обороті є свобода договору. Цей принцип закріплює неприпустимість адміністративного втручання в цивільний оборот. Принцип свободи договору має універсальне значення для всіх учасників цивільних відносин. Договір є різновидом правочину, тому свобода договору розуміється більш широко, ніж свобода правочину (ст.6 ЦК).

Підтвердження цього принципу в законодавстві означає відмову від примушення до укладення договорів на основі обов'язкових для сторін планово-адміністративних актів.

Суть принципу свободи договорів розкривається в ряді статей ЦК (див., зокрема, ст.ст.6, 627). Вона полягає в тому, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента й визначенні умов договору, у виявленні волі на вступ у договірні відносини, у виборі форми договору (ст.205). Свобода договору проявляється також у праві укладати договори, які не передбачені актами цивільного законодавства, але відповідають його загальним засадам, у праві сторін за своєю згодою змінювати, розривати або продовжувати дію укладеного ними договору (ст.651); у можливості встановлювати способи забезпечення виконання договірних зобов'язань (ст.546) та форми відповідальності за їх порушення (ст.611) тощо.

Слід однак зазначити, що свобода договору не є безмежною. Вона існує в певних природних межах, визначених критеріями справедливості, добросовісності та розумності. Законодавець намагається зрозуміти ці межі й закріплює обмеження в законах. Наприклад, ст.648 ЦК передбачає можливість укладення договорів на підставі правових актів органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування. Відповідно до загального правила, не допускається використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція (ст.13 ЦК). Обмежень принципу свободи договору в законодавстві чимало. Але знову ж таки, вони є легітимними тільки тоді, коли не суперечать принципам природного права.

5. Із природного принципу свободи людини, який у майновій сфері конкретизується у вигляді свободи власності, свободи договору (правочинів), випливає принцип свободи підприємництва. Після багатьох десятиліть заборони підприємництва в нашій країні його слід було позитивувати в новій кодифікації.

Цей принцип має універсальне значення, тому що підприємницька діяльність може здійснюватися як фізичною особою-під-приємцем, так й юридичними особами.

Принцип свободи підприємницької діяльності, як і принцип свободи договору, дуже широкий за змістом. Він, зокрема, включає вільний для сторін вибір діяльності, використання майна власника для підприємницької діяльності (ст.320 ЦК), самостійне розроблення програми діяльності та вибір постачальників і споживачів, встановлення цін, вільне наймання працівників, вільне розпорядження прибутком.

Цей природний принцип втілений не тільки в багатьох статтях ЦК, а й закріплений у ст.42 Конституції, яка передбачає, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

Свобода підприємницької діяльності в будь-якому суспільстві зазнає певних обмежень. Так, наприклад, підприємницька діяльність підлягає державній реєстрації (ст.ст.50, 89 ЦК). А деякі встановлені законом види підприємницької діяльності підлягають ліцензуванню (ст.91 ЦК). Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування на підставі ст.42 Конституції також обмежується законом. Однак усі обмеження цього принципу мають відповідати природно-правовим критеріям розумності та справедливості.

6. Верховенство права включає також принцип, за яким надається можливість подати цивільний позов до суду для захисту цивільних прав та інтересів. Судовий захист цивільних прав надається суб'єктам цивільних правовідносин як універсальний спосіб захисту 'їхніх прав (ст.16 ЦК). У тих випадках, коли захист цивільних прав здійснюється в адміністративному порядку, рішення, прийняте відповідними органами щодо захисту цивільних прав та Інтересів, не є перешкодою для звернення за 'їх захистом до суду (ст.17 ЦК).

Право на захист особа здійснює на свій розсуд. Нездійснення цього права не є підставою для припинення цивільного права, що порушено, крім випадків, встановлених законом (ст.20 ЦК).

Принцип судового захисту цивільного права та інтересу знаходить підтвердження у ст.55 Конституції, відповідно до якої права і свободи людини І громадянина захищаються судом. Проте в цивільному праві цей принцип має універсальне значення і стосується всіх учасників цивільного обороту.

Основою європейського стандарту концепції "процесуальної належної правової процедури" є право на справедливий судовий розгляд, що гарантується ст.6 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Це право поєднує в собі три елементи:

1)  наявність створеного на підставі закону суду, що відповідаєкритеріям незалежності й безсторонності;

2)  суд повинен мати достатньо широкі повноваження для того,щоб приймати рішення щодо всіх аспектів спору;

3)  особа повинна мати право доступу до суду.

Зі вступом України до Ради Європи українські фізичні та юридичні особи отримали можливість за певних умов звертатися до Європейського Суду з прав людини.

7. Велике значення для функціонування всієї системи приватного права має об'єктивізація принципів справедливості, добросовісності та розумності. По-перше, вони акумулювали в собі не тільки наведені вище засади, а й інші принципи цивільного права. По-друге, застосування всіх інших принципів цивільного права не має призводити до несправедливого, нерозумного та недобросовісного результату. Наприклад, ст.627 ЦК вказує на обмеження принципу свободи волі вимогами розумності та справедливості. По-третє, саме ці принципи є основною сутністю права та вказують на його природне походження.

У цивільному праві завжди використовувалися оціночні поняття до таких об'єктів оцінки, як дії або діяльність ("добросовісно", "розумно", "регулярно", "економно", "доцільно" тошо), речі ("індивідуального користування", "безхазяйні" тощо), відрізки часу ("розумний строк", "негайно" тощо), стану та обставин ("справедлива", "явна", "груба" тощо). В новому ЦК категорії справедливості, добросовісності та розумності надзвичайно широко застосовуються до багатьох об'єктів оцінки (див., наприклад, ст.ст.12, 23, 92, 330, 390, 509, 627, 1242 ЦК). Це лише певні прояви справедливості, добросовісності та розумності як суті права взагалі. Через призму природних принципів справедливості, добросовісності та розумності має оцінюватися і тлумачитися все позитивне та природне право, а також наслідки його застосування.

Принцип добросовісності є внутрішнім критерієм, тоді як справедливість та розумність — зовнішнім або об'єктивним.

З позицій природного права справедливість — це застосування моральних вимог як вимог правових до актів цивільного законодавства, це поняття про належне, яке відповідає розумінню сутності людини та її прав. Дуже часто справедливість розуміють як рівність пропорцій або як концепцію пропорційності обраних засобів поставленій меті. Але визначити поняття справедливості й закріпити його нормативно в законах неможливо. Справедливість є категорією, яка адекватно може бути реалізована через правозастосов-ну діяльність. Слід пам'ятати, що коли несправедливість закону стає нестерпною, суд повинен захищати справедливість. Основною ідеєю природного права є розумність позитивних законів. Норма позитивного права є нечинною, якщо вона сформульована нечітко, містить у собі протиріччя чи суперечить іншим нормам, або ж її вимоги неможливо виконати.

Принципи справедливості, добросовісності та розумності виконують в українському приватному праві стосовно позитивного права, договорів, звичаїв тощо інтерпретаційну, доповнюючу та виправну функції.

8. До інших джерел природного права ми насамперед відносимо такі форми природного права, як договір (ст.6), звичай (ст.7 ЦК), національні й міжнародні судові прецеденти (наприклад, рішення Європейського Суду з прав людини), принципи права, у тому числі загальновизнані норми й принципи міжнародного права.

В силу переважно диспозитивного характеру норм позитивного приватного права основним регулятором цивільних відносин є договір, а точніше правочин. Цьому джерелу права присвячена ст.6 ЦК, яка має принципово новаторський характер. Крім конкретизації принципу свободи договору (ст.З ЦК), який розгорнуто в ряді інших статей ЦК, тут зафіксовано підхід законодавця щодо критеріїв визначення імперативності чи диспозитивності норм цивільного права, а також щодо визначення договору як одного з найважливіших джерел регулювання цивільних відносин. Положення цієї статті застосовуються не тільки до договорів, а й до односторонніх правочинів (ч.4 ст.6 ЦК).

Як вже було зазначено, свобода договору містить у собі право сторін укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, але відповідає загальним засадам цивільного законодавства ч.1 ст.6). Це положення також конкретизує загальне правило щодо підстав виникнення цивільних прав та обов'язків (ст.11 ЦК).

Основні договори майнового обороту передбачені в цивільному законодавстві. Це так звані поіменовані договори. їх законодавче регулювання має переважно диспозитивний характер. Принципова особливість цивільного законодавства полягає в наявності великої кількості диспозитивних правил. Диспозитивні правила мають по-повнювальний характер, тому що розраховані на поповнення відсутньої з будь-яких причин волі самих учасників цивільних відносин. У межах свободи договору їм дозволяється вибирати найбільш доцільний варіант поведінки. Сторони є також вільними у визначенні умов договору (ст.627 ЦК). Ці загальні цивілістичні підходи і стали відправним моментом для формулювання у ст.6 ЦК положень про те, що сторони поімснованих договорів мають право не тільки врегулювати в договорі свої відносини, які не врегульовані актами цивільного законодавства (ч.2 ст.6 ЦК), а й відступити від диспозитивних положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд (абз.1 ч.З ст.6 ЦК).

У громадянському суспільстві свобода договору, як і будь-які Інші свободи, не може мати абсолютного характеру. Договір повинен відповідати імперативним приписам цивільного законодавства, і сторони договору відступити від них не можуть. Головним практичним питанням є питання розрізнення імперативних і диспозитивних норм. ЦК встановив презумпцію диспозитивності норми приватного права. Норма визнається імперативною тільки якщо у відповідних актах цивільного законодавства міститься вказівка на імперативність, або останнє випливає зі змісту й суті відносин між сторонами (абз.2 ч.З ст.6 ЦК). Такий підхід найбільш чітко відбиває принцип "дозволено все, що не заборонено законом".

9. ЦК 2003 p. "поновлює в правах" таке джерело права, як звичай. Власне, і в ЦК 1963 p. ми знаходимо посилання на нього. Так, у ст.161 ЦК 1963 p. передбачалося, що зобов'язання повинні виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, акта планування, договору, а за відсутності таких вказівок — відповідно до вимог, що звичайно ставляться. На практиці звичаї широко застосовувалися і в міжнародній торгівлі, торговому мореплавстві тощо. Наприклад, у Віденській конвенції ООН 1980 p., учасницею якої є Україна, записано, що за відсутності інших домовленостей вважається, що сторони мали на увазі застосування до їх договору чи до його укладення звичаю, про який вони знали чи мали знати і який в міжнародній торгівлі широко відомий і постійно додержується сторонами в договорах такого роду й відповідній галузі торгівлі (ст.9 Конвенції).

Проте тільки в новому ЦК звичаю присвячено окрему статтю, що віддзеркалює значення цього джерела права в умовах переходу до ринкової організації економіки та розвитку майнового обороту.

Під звичаями слід розуміти усталені правила поведінки, що не встановлені актами цивільного законодавства, у певній сфері відносин незалежно від того, закріплені ці правила у відповідному документі чи ні. В ч.і ст.7 ЦК згадується такий різновид цих правил, як звичай ділового обороту. Під останнім слід розуміти усталене правило поведінки в підприємницькій сфері. Він широко застосовується в зобов'язальних відносинах (ст.526 ЦК), в тому числі в зовнішньо-торговельному обороті.

Торгові, портові та інші звичаї часом кодифікуються та уніфікуються. Певним прикладом такої уніфікації є розробка Міжнародною Торговою Палатою Міжнародних правил тлумачення торгових термінів (Інкотермс).

Звичай діє тільки у випадках відсутності обов'язкового для сторін положення акта цивільного законодавства або договору. Тому звичай є по суті своєрідною диспозитивною нормою права. За своєю юридичною силою звичай поступається як договору, так і нормам цивільного законодавства (на нашу думку, тільки імперативним). Якщо він суперечить названим джерелам права, він не застосовується (ч.2 ст.7).


 

3. Джерела позитивного цивільного права

1.  До джерел позитивного приватного права ЦК відносить цивільне законодавство та міжнародні договори України. У питанняхщодо цивільного законодавства ЦК 2003 p., порівняно з відповідними положеннями ЦК 1963 p., містить значну кількість новел. Уст.4 ЦК не лише наводиться вичерпний перелік видів актів цивільного законодавства, а й закріплюються основні їхні правові характеристики. Це надзвичайно важливо з огляду на побудову чіткої танесуперечливої системи позитивного цивільного права та недопущення декодифікації ЦК, тобто ситуації, коли дія ЦК фактичнопідмінюється дією інших законів.

2.  Основу цивільного законодавства України становить її Конституція. Це положення відповідає ст.8 Основного закону, в якійзаписано: "Конституція має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції іповинні відповідати їй". Для розуміння джерел цивільного прававажливі ще два положення цієї статті Конституції. Перше — це те,що її норми є нормами прямої дії, тобто безпосередньо на їх підставі кожен може звернутися до суду для захисту конституційнихправ І свобод. Друге — в Україні визнається і діє принцип верховенства права, що означає серед іншого визнання природного права, джерелом якого є сама реальність, яка виходить за межі структури державної влади і втілюється в правах людини. В Конституціїміститься велика кількість інших норм цивільного права.

3.  Цивільне законодавство — це сукупність актів різної юридичної сили, які розташовані в чіткій Ієрархічній системі. Що вищоює юридична сила акта цивільного законодавства, то вищим є йогоположення в системі законодавства. На жаль, термін "законодавство" використовується в ЦК у широкому розумінні.

Ієрархічність актів цивільного законодавства дозволяє вирішити питання їх співвідношення: якщо положення акта меншої юридичної сили суперечать положенням акта більшої юридичної сили, то застосуванню підлягає останній. Наприклад, якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням ЦК або іншого закону, застосовуються відповідні положення ЦК або іншого закону (абз. 2 ч.4 ст.4 ЦК).

Не слід забувати і те, що акти цивільного законодавства ніколи не бувають абсолютно "чистими", тобто такими, шо складаються виключно із норм приватного права. Навіть у ЦК є норми публічно-правового характеру (наприклад, усі норми гл.1 ЦК).

Прийняття актів цивільного законодавства є предметом виключно компетенції органів державної влади України. Органи місцевого самоврядування не можуть втручатися в цю сферу. Що ж до органів АРК, то вони можуть видавати нормативно-правові акти, що регулюють цивільні відносини, лише у випадках і в межах, встановлених Конституцією та законами України (ч.5 ст.4 ЦК).

4. Для розуміння системи законодавства України слід звернути увагу на те, що ЦК є основним актом цивільного законодавства (абз.1 ч.2 ст.4). Цим положенням він наділяється тому, що в ньому містяться кодифіковані норми загального характеру, і він діє на всьому полі цивільних відносин. Але головним є те, що цивільно-правова кодифікація є втіленням саме природного права. Інші закони (в тому числі й кодекси), які містять приватноправові норми, мають прийматися відповідно до Конституції та ЦК.

З метою послаблення декодифікаційних процесів і деформації основних категорій приватного права абз.З ч.2 ст.4 ЦК пропонує процедуру ухвалення ВР тих законів, які регулюють цивільні відносини інакше, ніж ЦК. Зокрема, в цьому випадку суб'єкт законодавчої ініціативи зобов'язаний одночасно подати проект закону про внесення змін до ЦК. Поданий законопроект розглядається ВР одночасно з відповідним проектом закону про внесення змін до ЦК.

Таким чином, ЦК за юридичною силою є вищим за інші закони, він займає положення "першого серед рівних". Таке місце ЦК в ієрархічній системі цивільного законодавства є необхідним і з огляду створення гармонійної системи позитивного права та забезпечення однаковості регулювання цивільних відносин на всій території України (ч.б ст.4 ЦК). Проте останнє не виключає того, що норми цивільного права можуть діяти щодо певної території або щодо певного кола осіб.

Практичне значення особливого положення ЦК у системі актів цивільного законодавства полягає в тому, що у випадку колізії норм будь-якого нормативно-правового акта, з нормами ЦК слід керуватися останніми. Тому загальний принцип ДІЇ законів, відповідно до якого пізніше прийнятий акт витісняє попередній, а спеціальний — загальний акт, у даному випадку не діє. Можливість відхилення від норм ЦК передбачено безпосередньо в цьому кодексі.

Виключне значення ЦК у побудові системи позитивного цивільного права полягає також у тому, що безпосередньо в ньому визначається юридична сила тих актів, які можуть конкретизувати його положення або інакше регулювати цивільні відносини. В одних випадках це може бути тільки закон, в інших — будь-які акти цивільного законодавства тощо. На жаль, у ЦК чітко не проведено розмежування між законодавством — власне законами й іншими нормативио-правовими актами — та між останніми з метою обмеження підзаконної нормотворчості.

5.  В ієрархії актів цивільного законодавства наступними післяЦК актами є закони (абз.2 ч.2 ст.4 ЦК). У переважній більшості випадків норми ЦК з метою їх конкретизації відсилають саме до законів. Тим самим закладаються передумови для створення єдиноїкодифікованої системи. Слід також підкреслити, що безпосередньоЦК передбачає прийняття багатьох нових законів.

Норми цивільного права можуть міститися і в актах Президента України (ч.З ст.4 ЦК). Нормотворчість Президента України у сфері цивільних відносин обмежена встановленими Конституцією випадками. Насамперед тут слід згадати про укази з економічних питань (що не врегульовані законом), право на видання яких Президент України мав протягом 3 років після набуття чинності Конституції відповідно до ч.4 її Перехідних положень.

Серед актів Кабінету Міністрів України тільки його постанови можуть належати до актів цивільного законодавства (абз.1 ч.4 ст.4 ЦК). На сьогодні компетенція Кабінету Міністрів України щодо регулювання цивільних відносин ще потребує законодавчого визначення.

Нормотворчість міністерств й відомств України, а також інших органів влади України обмежена випадками й межами, встановленими Конституцією та законами. У зв'язку з постійними спробами різних відомств своїми правовими актами викривити положення законів на користь відомчим інтересам, їх цивільно-правову нормотворчість зведено до мінімуму.

6.  ЦК вирішує також питання про дію актів цивільного законодавства у часі, яке завжди розглядалося в доктрині цивільного права. Проте в ЦК 1963 p. відповідні положення були відсутні. Приформулюванні цих правил у новому ЦК законодавець змушенийбув діяти в межах відповідних положень Конституції.

Законодавець спирається на загальне й традиційне для будь-якої правової системи положення про те, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії у часі, крім встановлених законом певних випадків. Тому акти цивільного законодавства регулюють цивільні відносини, шо виникли з дня набрання ними чинності (ч.і ст.5 ЦК). Якщо ці відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту набрання ним чинності.

В Прикінцевих положеннях ЦК сказано, що до цивільних відносин, які виникли до набрання чинності ЦК, його положення застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після набрання ним чинності.

Дія актів цивільного законодавства у часі пов'язана з моментом набуття ними чинності. Відповідно до ст.94 Конституції, закон набирає чинності після 10 днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

Іншими нормативно-правовими актами визначається порядок набрання чинності актами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, а також офіційні друковані видання. Так, для набрання чинності актами Президента України передбачається такий самий порядок, як і для законів. Постанови Кабінету Міністрів України, що визначають права І обов'язки громадян, набирають чинності не раніше дня їх опублікування в офіційних друкованих виданнях.

Офіційними друкованими виданнями визнаються "Офіційний вісник України", "Відомості Верховної Ради України", газети "Голос України" та "Урядовий кур'єр". Офіційне оприлюднення нормативно-правових актів здійснюється після включення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів із зазначенням присвоєного їм реєстраційного коду. Крім того, відповідно до ст. 117 Конституції нормативно-правові акти Кабінету' Міністрів України, міністерств та інших органів виконавчої влади підлягають реєстрації.

7. Єдиним винятком із загального правила про недопустимість зворотної дії нормативно-правових актів, який передбачений ст.58 Конституції та дублюється ч.2 ст.5 ЦК, є положення про те, що акт цивільного законодавства не має зворотної дії у часі, крім випадків, коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи. Здається, не варто було так буквально розуміти положення ст.58 Конституції. Воно, на нашу думку, стосується лише публічного права. Про це свідчить і його термінологічне оформлення. Терміни "пом'якшення відповідальності" та "скасування відповідальності" в цивільному праві не використовуються.

Власне природа цивільного права вимагає більш широкого кола винятків із загального правила про те, що закон не має зворотної сили. Інша справа, що такі винятки можуть встановлюватися лише законом. Так, наприклад, у практиці всіх країн зворотна сила зазвичай надається таким нормам цивільного права, які розраховані на відносини, які раніше взагалі не регулювалися законом або що встановлюють більш пільговий режим для учасників цивільного обороту, або які забезпечують підвищений захист їх прав та інтересів. Інша порушуватиме такі принципи приватного права, як справедливість і розумність.

Тобто в цивільному праві без подібних винятків обійтись неможливо. Це, власне, й підтверджують правила Прикінцевих та перехідних положень ЦК. Так, наприклад, норми Книги шостої ЦК застосовуються до спадщини, яка відкрилася, але не була прийнята ніким із спадкоємців до набрання чинності ЦК. Правила ЦК про позовну давність застосовуються до позовів, строк пред'явлення яких, встановлений законодавством, що діяло раніше, не сплив до набрання чинності ЦК тощо (див. коментар до Прикінцевих та перехідних положень ЦК).

8. В ЦК 2003 p. уперше в цивільно-правовій кодифікації знайшли відображення прийоми усунення прогалин в позитивному цивільному праві. Такі загальноправові інструменти, як аналогія права та аналогія закону завжди використовувалися в цивільному праві. В ЦК 1963 p. аналогія права випливала зі ст.4, яка передбачала, що цивільні права і обов'язки виникають із дій громадян і організацій, які хоч і не передбачені законом, але в силу загальних засад і змісту цивільного законодавства породжують цивільні права І обов'язки. Отже, в таких випадках слід керуватися не конкретною нормою цивільного законодавства, а лише загальними засадами, змістом цивільного законодавства. Лише ЦПК прямо зобов'язує суди застосовувати аналогію права та аналогію закону. Зокрема у ст.П ЦПК зазначено, що у разі відсутності закону, що регулює спірні відносини, суд застосовує закон, що регулює подібні відносини, а за відсутності такого закону суд виходить із загальних засад і змісту законодавства України.

Під аналогією закону розуміється застосування до цивільних відносин, неврегульованих ЦК, іншими актами цивільного законодавства, договором (і, безумовно, звичаєм) правових норм актів цивільного законодавства, що регулюють подібні за змістом цивільні відносини (ч.І ст.8 ЦК). Тож аналогія закону застосовується за наявності двох умов:

1)   існування прогалини в актах цивільного законодавства, щоне усунена договором, звичаєм або джерелом позитивного права;

2)   існування законодавчого регулювання подібних за змістом ВІДНОСИН.

У наведеному формулюванні аналогії закону зафіксовані такі нові моменти. По-перше, серед джерел неврегульованих цивільних відносин згадуються не лише закони, а й інші акти цивільного законодавства. По-друге, аналогія закону виступає загальним правилом усунення прогалин у позитивному праві для всіх суб'єктів пра-возастосування, в тому числі і для учасників цивільних відносин.

Якщо відсутня така умова застосування аналогії закону, як Існування законодавчого регулювання подібних за змістом відносин, то ці відносини регулюються відповідно до загальних засад цивільного права (аналогія права).

9. Другим джерелом позитивного цивільного права є міжнародні договори України. Частина 1 ст.10 ЦК повторює (але стосовно міжнародних договорів у сфері приватного права) відповідне положен-. ня ст,9 Конституції — чинний міжнародний договір, який регулює цивільні відносини, згода на обов'язковість якого надана ВР, є частиною національного законодавства України.

Згода ВР на обов'язковість міжнародного договору надається у формі закону про ратифікацію, приєднання або прийняття відповідного договору. Відповідно до Закону про міжнародні договори згоди ВР потребують такі міжнародні договори України: політичні (про дружбу, взаємну допомогу і співпрацю, про нейтралітет); загальноекономічні (про економічне та науково-технічне співробітництво); із загальних фінансових питань; з питань позики та кредиту; територіальні; мирні; які стосуються прав та свобод людини та громадянина; про громадянство; про участь у міждержавних союзах та інших міждержавних об'єднаннях (організаціях), системах колективної безпеки; про військову допомогу та щодо направлення контингенту Збройних Сид України до іншої країни або допуску збройних сил іноземних держав на територію України; про історичне та культурне надбання народу України; договори, виконання яких зумовлює зміну чинних або прийняття нових законів України; інші договори, ратифікація яких передбачена законом або самим міжнародним договором.

Слід зазначити, що формулювання ст.9 Конституції породжує багато питань, на які в самій Конституції немає відповіді. Наприклад, як відомо, міжнародні договори можуть бути трьох рівнів — міждержавні, міжурядові та міжвідомчі. Багато з числа цих договорів не потребують згоди ВР. Виникає питання чи належать вони до складу національного законодавства України в широкому значенні слова "законодавство". В Конституції також не зафіксовано правила щодо колізій між положеннями міжнародного договору та актами внутрішнього законодавства.

Частина 2 ст.10 ЦК дає відповіді на деякі з цих питань. Зокрема, якщо в чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку (сьогодні цей порядок визначено Законом про міжнародні договори), містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, застосовується правило відповідного міжнародного договору України. Такий підхід певною мірою нагадує правила ст.572 ЦК 1963 p. Встановлене правило слід розуміти таким чином. Якщо чинним міжвідомчим міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені в нормативно-правовому акті міністерства чи відомства, яке уклало цей договір, то застосовується правило міжнародного договору. Що ж до міжурядових міжнародних договорів, то вони мають пріоритет лише перед постановами Кабінету Міністрів України або актами цивільного законодавства ще меншої юридичної сили.   Нарешті,  якщо  міжнародним договором,  згода  на обов'язковість якого надана ВР, встановлюються Інші правила, ніж ті, що передбачені ЦК та іншими законами, застосовуються правила міжнародного договору.

Таким чином, не всі види міжнародних договорів мають пріоритет щодо ЦК. У певних випадках дія положень ЦК може усуватися лише міжнародними договорами, які вводяться в дію через відповідний закон України (закон про ратифікацію, приєднання або прийняття).


Thu, 31 Mar 2011 12:25:40 +0000
Глава 2 Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків

 

1. Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків

1. Підставами  виникнення  цивільних  прав та  обов'язків єюридичні факти, тобто життєві обставини, з якими цивільне законодавство пов'язує відповідні юридичні наслідки. ЦК у ст. 11 закріплює систему юридичних фактів у цивільному праві. Водночас, як і в ЦК  1963 p.,  передбачається,  що цивільні права Іобов'язки можуть виникати не тільки з дій, що прямо передбачені законом, а й за аналогією, тобто з дій, хоч і непередбаченихзаконодавством, але таких, шо йому не суперечать. ЦК закріплюєосновні юридичні факти, що можуть бути підставою виникненняцивільних прав та обов'язків. До таких юридичних фактів належать договори та інші правочини; створення літературних, художніх творів,  винаходів та інших результатів інтелектуальної,творчої діяльності; завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі тощо.

2.   Як зазначалося, перелік юридичних фактів — підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, не є вичерпним, а відтак, цивільні права та обов'язки можуть виникати в учасників цивільнихправовідносин, у тому числі і на підставі юридичних фактів, не передбачених ст.11 ЦК.

3.   Основною підставою виникнення цивільних прав та обов'язків є договір, який слід розуміти як дво- або багатосторонній пра-вочин, тобто погоджену дію двох або більше сторін. Договори вцивільному праві є найпоширенішим юридичним фактом, з якоговиникають права та обов'язки учасників правовідносин. Вбачається, що саме в цьому полягає причина закріплення договору як самостійної підстави виникнення цивільних прав та обов'язків (ЦК1963 p., таку підставу закріплював лише правочин, а точніше —Угоду).

Поряд із договором, цивільні права та обов'язки виникають також і з односторонніх правочинів, до яких слід віднести передусім заповіт, видачу довіреності тощо.

4.  Не є новим для ЦК визначення створення літературних, художніх творів,   винаходів  та  інших  результатів  інтелектуальної,творчої діяльності  як  підстави  виникнення   цивільних  прав  таобов'язків — аналогічне положення містилося і в ст.6 ЦК 1963 p.

Відповідно до ст.42О ЦК це може бути створення літературних та художніх творів, комп'ютерних програм, компіляцій даних (баз Даних), виконання, виготовлення фонограм, відеограм, передач (програм) організацій мовлення, здійснення наукових відкриттів, створення   винаходів,   корисних   моделей,   промислових  зразків, компонування (топографії) інтегральних мікросхем та створення інших об'єктів інтелектуальної власності.

5.   У ст.11 ЦК підставою виникнення цивільних прав та обов'язків визначено завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі. Слід зазначити, що ЦК вводить новий термін —"майнова (матеріальна) шкода", який, до речі, був відсутній у первісному проекті ЦК. Вбачається, що введення зазначеного термінузумовлено бажанням законодавця підкреслити матеріальний характер майнової шкоди як її основної відмінності від шкоди моральної. Водночас заподіяння моральної шкоди розглядається як самостійний юридичний факт.

6.   Цивільні права та обов'язки можуть також виникати безпосередньо з актів цивільного законодавства. Як правило, до таких підстав, що прямо закріплюються в цивільному законодавстві, належать юридичні факти-події (на відміну від закріплених у ч.2 ст.ПЦК юридичних фактів-дій) — зазвичай такими підставами є обставини непереборної сили: військові дії, повені, землетруси, епідемії,епізоотії тощо.

7.   Цивільні права та обов'язки можуть виникати також з актіворганів державної влади, органів влади АРК або органів місцевогосамоврядування (ч.4 ст.П ЦК). До таких актів можна віднести розпорядження відповідних органів місцевого самоврядування про реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, рішення про оформлення права оренди земельної ділянки, рішення про реєстраціюінвестиції тощо.

8.   Новою підставою виникнення прав та обов'язків учасниківцивільних правовідносин є рішення суду. При цьому необхідноюумовою виникнення цивільних прав та обов'язків на підставі рішення суду є встановлення такої можливості в актах цивільного законодавства.

Під рішенням суду в контексті відповідного юридичного факту слід розуміти рішення суду загальної юрисдикції, господарського суду або третейського суду, що набрало законної сили. Вбачається також, що цивільні права та обов'язки можуть виникати і з рішень іноземних судів, що набрали законної сили (за умови визнання юридичної сили таких рішень в порядку, передбаченому чинним закоіїодавством України). Умови визнання та виконання рішень іноземних судів визначаються Законом про визнання та виконання рішень іноземних судів.

Одним із випадків виникнення цивільних прав та обов'язків на підставі рішення суду є перехід прав кредитора до третьої особи за рішенням суду.

9.  Підставою виникнення цивільних прав та обов'язків може бути настання або ненастання певної події. Прикладами такого юридичного факту-події, з яким закон або договір пов'язує виникненняцивільних прав і обов'язків, можуть бути факт хвороби або смерті фізичної особи за договором особистого страхування (виникнення зобов'язання страховика зі сплати страхової компанії виплати у разінастання страхового випадку), факт виграшу учасником гри або парі (виникнення обов'язку організатора гри або іншого учасника виконати певне зобов'язання на користь переможця) тощо.2. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків

1. У коментованій главі у загальному вигляді закріплено один із фундаментальних принципів цивільного права — принцип диспози-тивності, згідно з яким суб'єкти цивільного права вільно здійснюють та реалізують свої права на власний розсуд (ст.12). Слід зауважити, що більшість правових норм ЦК побудовано саме на принципі дис-позитивності. Так зокрема учасники цивільних правовідносин самостійно приймають рішення щодо встановлення договірних відносин та їх умов, щодо обрання того чи іншого способу захисту порушених цивільних прав та охоронюваних законом інтересів тощо.

Принцип диспозитивності, закріплений у ст.12 ЦК, також кореспондується із положеннями ч.З ст.6 ЦК, відповідно до якої сторонам договору надана можливість відступити в договорі від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд.

Нездійснення особою своїх цивільних прав не є підставою для їх припинення, крім випадків, встановлених законом. Наприклад, нездійснення особою своїх повноважень власника щодо певної речі (права володіти, користуватися, розпоряджатися нею) без наміру відмовитися від права власності на неї не є підставою для припинення права власності такої особи на зазначену річ.

2. ЦК допускає можливість відмови від майнового права (ч.З ст.12). Слід зазначити, що за цією нормою особа може відмовитися від свого конкретного майнового права, наприклад, від отримання авторського гонорару за певним договором, від права вимоги виконання зобов'язання та припинити його шляхом прощення боргу тощо. Водночас законодавство не передбачає можливості відмовитися від своїх майнових прав в цілому, наприклад, відмовитися на майбутнє від права отримувати авторські гонорари за ще неукладеними договорами. Крім того, чинне законодавство не дає можливості відмовитися від права на судовий захист, від немайнових прав особи, зокрема, від права на захист честі, гідності і ділової репутації та ін.

Процедура відмови від права власності на транспортні засоби, тварин, нерухомі речі встановлюється актами цивільного законодавства. Зокрема, відповідно до ч.З ст.347 ЦК у разі відмови від права власності на майно, права на яке підлягають державній реєстрації, право власності на нього припиняється з моменту внесення за заявою власника відповідного запису до державного реєстру.

3. Особа вправі передати своє майнове право іншій особі. Підставою передачі майна та, відповідно, переходу прав на це майно буде у цьому разі відплатний або безвідплатний договір — договір купівлі-продажу, оренди, комерційної конвенції тощо. Водночас законом встановлені окремі випадки, коли передача майнових прав не допускається за певними договорами. Так, згідно з ч.З ст.720 ЦК підприємницьким товариствам заборонено укладати між собою договори дарування, якщо така можливість прямо не передбачена установчим документом дарувальника.

У ч.5 ст.12 ЦК'встановлюється презумпція добросовісності та розумності особи при здійсненні нею своїх цивільних прав.

Оспорювання цієї презумпції здійснюється винятково у судовому порядку. З іншого боку, коментована норма опосередковано закріплює обов'язок учасників цивільного обігу дотримуватися принципів добросовісності та розумності при здійсненні цивільних прав.

4. ЦК закріплює загальні засади та межі здійснення цивільнихправ. Межі здійснення цивільних прав визначаються договором таактами цивільного законодавства (чч.2—5 ст.13).

Виходячи із принципів добросовісності та розумності, передбачається обов'язок особи утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, заподіяти шкоду довкіллю або культурній спадщині.

5. ЦК закріплює нове для українського цивільного законодавстваправило про заборону шикани, тобто про неприпустимість зловживання суб'єктивним правом шляхом вчинення певних дій з наміромзавдати шкоди особі, а також зловживання правом в Інших формах.

Тлумачення ст.13 ЦК дає підстави дійти висновку, що під зловживанням правом слід розуміти не тільки дії, вчинені особою під час реалізації свого суб'єктивного права з винятковим наміром завдати шкоди іншій особі. Дії, вчинені особою під час реалізації свого суб'єктивного права з правомірними намірами, в тому числі, з наміром завдати шкоди іншій особі, також слід розглядати як заборонене законодавством зловживання правом.

6. Одним із обов'язків, яких має дотримуватися особа при здійсненні цивільних прав, є обов'язок додержуватися моральних засадсуспільства, який у сукупності з принципами добросовісності тарозумності спрямований на посилення правового захисту морально-етичних засад у цивільному праві.

ЦК прямо забороняє використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, недобросовісну конкуренцію (ч.5 ст.13 ЦК). Зазначена норма відображає принцип, закріплений у ст.42 Конституції, за яким держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. За тією ж конституційною нормою не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція. Особливості захисту конкурентного середовища в Україні визначені законами про захист економічної конкуренції, про захист від недобросовісної конкуренції.

ЦК також встановлює і наслідки недодержання меж здійснення цивільних прав. У такому випадку суд може зобов'язати особу, яка своїми діями порушила вимоги ст.ІЗ ЦК, припинити зловживання своїми правами. Якщо здійснення особою належного їй цивільного права призвело до заподіяння шкоди майну та (або) майновим інтересам третіх осіб, така особа може бути зобов'язана судом не тільки утриматися в подальшому від зловживання своїми правами, а й відшкодувати заподіяні збитки на підставі ст.22 ЦК.

7. У коментованій главі також закріплені основні принципи виконання цивільних обов'язків. Так само як цивільні права, що кореспондують їм, цивільні обов'язки виконуються у межах, встановлених договором або актом цивільного законодавства (ст. 14 ЦК).

Якщо договором або актом цивільного законодавства не встановлений певний обов'язок особи, вона не може бути примушена до його виконання. Так, наприклад, виходячи з принципу свободи договору, обирати контрагентів, визначати умови договору. Особа не може бути примушена до укладання договору, більш того, пра-рочин, вчинений особою проти її справжньої волі, визнається судом недійсним (ст.231 ЦК).

Водночас обов'язок укласти договір може бути передбачений законодавством. Згідно зі ст.633 ЦК підприємець не вправі відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних товарів (робіт, послуг).

Виконання цивільних обов'язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, що встановлені договором або актом цивільного законодавства. На практиці загальні принципи відповідальності, закріплені в законі, деталізуються та доповнюються сторонами у договорі з урахуванням специфіки правовідносин між ними.

Випадки звільнення особи, яка не виконала свого цивільного обов'язку, від відповідальності також встановлюється в актах цивільного законодавства та в договорі. Найпоширенішою підставою для звільнення особи від відповідальності є дія обставин непереборної сили, що призвела до невиконання особою покладеного на неї цивільного обов'язку.


Thu, 31 Mar 2011 12:29:35 +0000
Глава 3 Захист цивільних прав та інтересів

 

1. Поняття права на захист цивільних прав та інтересів та способи захисту

1.  Право на захист у контексті коментованої глави розглядається як суб'єктивне цивільне право, яке виникає в особи в разі порушення належних їй цивільних прав та інтересів (наприклад, несвоєчасне виконання зобов'язання або безпідставне утримання третьою особою майна), невизнання цього права (наприклад, невизнання особи правонаступником реорганізованої юридичної особи,невизнання права власності на майно) або оспорювання цивільного права (оспорювання права на спадщину, оспорювання права власності). Нарівні із можливістю захисту цивільних прав законодавець надає правовий захист і законним інтересам, тобто таким інтересам учасників цивільних правовідносин, які не суперечать загальним засадам цивільного законодавства, закріпленим у ст.З ЦК.

Право особи на звернення до суду за захистом своїх прав передбачене ст.55 Конституції. Водночас слід звернути увагу на те, що і в разі наявності в особи права захищати свої права в адміністративному порядку, вона не позбавляється можливості звернутися безпосередньо до суду, господарського суду, третейського суду за захистом своїх особистих немайнових та майнових прав та законних інтересів.

2.  Перелік способів захисту цивільних прав у судовому порядку передбачений ст.16 ЦК. До них належать: визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до. порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; зміна або припинення правовідношення; відшкодування  збитків  та  інші   способи  відшкодування  збитків(майнової шкоди); відшкодування моральної (нем ай нової) шкоди;визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу АРК влади або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових І службових осіб.

ЦК 1963 p. також містив аналогічну норму, яка встановлювала перелік способів захисту цивільних прав. Поряд із способами захисту цивільних прав та інтересів, які не є новими для цивільного законодавства України (зокрема, визнання права, припинення дії, що порушує право, відшкодування збитків) у ч.2 ст.16 ЦК встановлюються й відносно нові способи цивільно-правового захисту. Як самостійний спосіб захисту цивільних прав та інтересів визначено визнання правочину недійсним, а також визнання незаконними рішення, дій чи бездіяльності органу державної влади, органу влади АРК або органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб.

Новим для ЦК є правило про те, що способи судового захисту цивільних прав та інтересів можуть визначатися не тільки законом, а й договором.

Особливу увагу слід звернути на той факт, що визначені в ст.16 ЦК способи захисту цивільних прав та інтересів можуть застосовуватися як окремо, так і в сукупності. Більш того, деякі способи цивільно-правового захисту зазвичай застосовуються саме одночасно — визнання правочину недійсним та відновлення становища, яке існувало до порушення (реституція); припинення правовідношення та відшкодування заподіяної шкоди та ін.

3. З метою забезпечення найбільш повної реалізації права на захист цивільних прав і законних інтересів він може здійснюватися у межах   повноважень,   встановлених   Конституцією,   Президентом України, органами державної влади, органами влади АРК або органами місцевого самоврядування.

Положення ст.16 та ст.17 ЦК закріплюють право учасників цивільного обороту захищати свої права у будь-який спосіб, не заборонений законом.

4. Президент України є гарантом прав і свобод людини і громадянина (ст.102 Конституції).

Відповідно до повноважень, закріплених у ст. 106 Конституції, Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

Президент України може здійснювати захист цивільних прав та інтересів шляхом зокрема припинення дії нормативно-правових актів ВР АРК з мотивів їх невідповідності Конституції та законам України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституцІйності (ст. 137 Конституції).

До відання АРК належить участь у забезпеченні прав і свобод громадян (п.7 ст.138 Конституції).

У п.2 ч.З ст.17 ЦК прямо зазначається, що прийняття рішення за зверненням особи до органу державної влади, органу влади АРК або органу місцевого самоврядування щодо захисту цивільних прав та Інтересів не є перешкодою для звернення за їх захистом до суду.

5. Захист цивільних прав може також здійснюватися нотаріусом шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі у випадках І в порядку, встановлених законом (ст. 18 ЦК).

Відповідно до ст. 1 Закону про нотаріат нотаріат в Україні — це система органів і посадових осіб, на які покладено обов'язок посвідчувати права, а також факти, що мають юридичне значення, та вчиняють інші нотаріальні дії, передбачені Законом про нотаріат, з метою надання їм юридичної вірогідності.

Для стягнення грошових сум або витребування від боржника майна нотаріуси вчиняють виконавчі написи на документах, що встановлюють заборгованість (ст.87 Закону про нотаріат). Перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів.

Відповідно до ст.88 Закону про нотаріат нотаріус вчиняє виконавчі написи, якщо подані документи підтверджують безспірність заборгованості або іншої відповідальності боржника перед стягувачем та за умови, що з дня виникнення права вимоги минуло не більше трьох років, а у відносинах між підприємствами, установами та організаціями — не більше одного року. Стягнення за виконавчим написом провадиться у порядку, встановленому Законом про виконавче провадження.

6.  ЦК передбачає у ст. 19 новий для українського цивільного права спосіб захисту — самозахист цивільних прав, під яким розуміється застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства. Самозахист цивільних прав органічно випливає з принципу, закріпленого уст.55 Конституції, за яким кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

ЦК визначає необхідні умови, що дозволяють застосування особою самозахисту цивільних прав: наявність порушення цивільного права або протиправного посягання на своє право або право третьої особи; відсутність законодавчої заборони застосування обраного стороною способу самозахисту та його відповідність моральним засадам суспільства; адекватність обраного механізму самозахисту характеру правопорушення (протиправного посягання); спрямованість на протидію правопорушення.

Способи самозахисту можуть обиратися самою особою чи встановлюватися договором або актами цивільного законодавства. Вбачається, що таке правило відображає основні засади диспозитивності, відповідно до яких сторони вправі передбачити у договорі механізми самозахисту порушених цивільних прав. До таких механізмів, що можуть бути передбачені в договорі, слід віднести певні способи забезпечення зобов'язань, а також заходи оперативного впливу. Водночас слід зазначити, що відсутність в тексті договору умови про можливість застосування самозахисту цивільних прав не позбавляє сторін договору прав самостійно обрати та застосувати такий спосіб самозахисту на підставі ст.19 ЦК.

Необхідно зазначити, що самозахист цивільних прав як спосіб захисту порушених прав та охоронюваних законом інтересів може застосовуватися не тільки у договірних відносинах, але й як спосіб захисту права власності та інших цивільних прав.

7.  Відповідно до ст.16 ЦК одним із способів захисту цивільних прав є визнання незаконним правового акту органу державної влади, органу влади АРК або органу місцевого самоврядування за умов, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або охоронювані законом інтереси.

Стаття 21 ЦК закріплює за особами право оспорити у судовому порядку правовий акт індивідуальної дії або нормативно-правовий акт, виданий органом державної влади, органом влади АРК або органом місцевого самоврядування, якщо він суперечить актам цивільного законодавства і порушує цивільні права або інтереси.

Законодавець у ст.21 ЦК розмежовує оспорювання правового акту індивідуальної дії та визнання незаконним й скасування нормативно-правового акту.

Щодо можливості визнання незаконним та скасування нормативно-правових актів органів влади АРК слід зазначити, що вказана норма не розповсюджується на правові акти ВР АРК. Відповідно до ст.21 Закону про Конституційний Суд України останній приймає рішення та дає висновки у справах щодо конституційності правових актів ВР АРК. Таким чином, правовий акт АРК не може бути визнано незаконним та скасовано у судовому порядку — такий правовий акт може бути визнаний неконституційним.

Згідно зі ст.14 Закону про Конституційний Суд України до повноважень останнього не належать питання щодо законності актів органів державної влади, органів влади АРК та органів місцевого самоврядування, а також інші питання, віднесені до компетенції судів загальної юрисдикції. Також такі спори не підвідомчі і третейським судам. Відтак спори про визнання недійсними актів на підставі ст.21 ЦК можуть розглядатися тільки судами загальної юрисдикції або господарськими судами (залежно від суб'єктного складу учасників такого спору).

8. Одним із усталених та найбільш адекватних способів захисту цивільних прав та охоронюваних законом інтересів є відшкодування збитків. Закріплення в ЦК права на відшкодування збитків повною мірою відповідає таким принципам цивільного права, як стабільність цивільного обороту, збереження балансу інтересів учасників цивільних правовідносин та ін.

Право на відшкодування збитків виникає не лише в зобов'язальних відносинах, а Й у відносинах між власником власності. Водночас слід зазначити, що вимога про відшкодування збитків, заявлена власником стосовно будь-якої третьої особи, має ґрунтуватися в обов'язковому порядку не лише на ст.22 ЦК, а й на підставі ст.1166 ЦК про загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду.

Відповідно до ст.22 ЦК збитки складаються з реальних збитків та упущеної вигоди. Слід зазначити, що законодавець розширив поняття збитків — за ст.203 ЦК 1963 p. (на відміну від ст.22 ЦК) до складу збитків не входили витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права.

Новою для ЦК є норма, яка зазначає, що розмір упущеної виголи, що підлягає компенсації, не може бути меншим від доходів, одержаних внаслідок порушення права особою, яка порушила право.

Ще однією новелою ЦК є можливість, яка надається особі, чиє право порушено, вимагати відшкодування майнової шкоди не тільки грошима, але й в інший спосіб (зокрема, передання речі того ж роду та тієї ж якості, полагодження пошкодженої речі тощо). При цьому слід зауважити, що істотне значення при вирішенні питання про спосіб відшкодування збитків мають фактичні обставини справи (допустимість відшкодування збитків не в грошовій формі). Вбачається також, що особа, яка порушила право, може відмовитись від відшкодування шкоди в натурі у спосіб, зазначений у ч.4 ст.22 ЦК, та наполягати на відшкодування заподіяних нею збитків У грошовій формі. Зважаючи на це, а також на підставі принципу диспозитивності в ст.22 ЦК доцільним було б встановити правило про те, що сторони можуть дійти згоди про заміну способу відшкодування збитків.

9. Поряд з правом на відшкодування збитків в окремій статтіЦК законодавець виокремив такий спосіб захисту цивільних прав,як відшкодування моральної шкоди. Під моральною шкодою слід розуміти втрати немаинового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань, інших негативних явищ, заподіяних особі незаконними діями або бездіяльністю інших осіб.

У ст.23 ЦК закріплено не тільки право на відшкодування моральної шкоди, але й зміст поняття моральної шкоди, тобто які саме наслідки протиправних дій чи бездіяльності можуть бути кваліфіковані як моральна шкода, заподіяна фізичній або юридичній особі.

Моральна шкода має відшкодовуватися грішми, майном або b інший  спосіб.   Водночас слід розмежовувати майнові збитки пов'язану з ними моральну шкоду, оцінену у грошовій або в новій формі.

ЦК зберіг загальні підходи до визначення розміру моральної шкоди, закріплені у ЦК 1963 p., — розмір моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибині фізичних та душевних страждань, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, також з урахуванням інших обставин, які мають істотне значення. Слід зазначити, що при визначенні розміру відшкодування моральної шкоди мають враховуватися вимоги розумності і справедливості.

Як і в ст.440-1 ЦК 1963 р., у ЦК встановлюється правило про те, що моральна шкода відшкодовується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, та не пов'язана з розміром цього відшкодування.

Новою для ЦК є норма про те, що моральна шкода відшкодовується одноразово, якщо інше не встановлено договором або законом. Певні сумніви викликає закріплена законодавцем можливість встановити у договорі, так само як і в законі, неодноразовий характер відшкодування моральної шкоди — це б суперечило ст.61 Конституції, за якою ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне і те саме правопорушення. Вбачається, що більш правильним з методологічної точки зору було б встановити у законі можливість розстрочення платежів. спрямованих на відшкодування моральної шкоди. У такому разі підставою для розстрочення міг бути в тому числі і договір.

10. У ст.20 ЦК передбачається, що право на захист, як і будь-яке інше суб'єктивне цивільне право, особа здійснює на свій розсуд на засадах диспозитивності та вільного волевиявлення.

Встановивши для права на захист загальний для цивільних прав режим правового регулювання, законодавець встановлює правило про те, що нездійснення особою права на захист не є підставою для припинення цивільного права, що порушене, крім випадків, встановлених законом (ч.2 ст.20).

Слід звернути увагу на те, що якщо особа протягом встановленого строку позовної давності не звернулася до суду із позовом про захист порушеного права, таке право набуває ознак "натурального", тобто такого, що не підлягає примусовому виконанню. Право на судовий захист у цьому випадку обмежується строками позовної давності.


Thu, 31 Mar 2011 12:52:31 +0000
Розділ II ОСОБИ Підрозділ 1 ФІЗИЧНА ОСОБА Глава 4 Загальні положення про фізичну особу

 

1. Поняття фізичної особи

1.  Згідно зі ст.24 ЦК фізична особа — це людина, що виступає як учасник цивільних відносин. Отже, поняття про особу в розумінні юридичному не збігається з поняттям про людину як істоту біологічну; іноді воно вужче, іноді — ширше, ніж поняття людської особистості.

З поняттям про людину не збігається іноді і поняття про фізичну особу. У всіх стародавніх цивільних суспільствах були люди, що не вважалися суб'єктами права. Так само й у деяких сучасних не-цивілІзованих суспільствах не всі люди визнаються правоздатними. Але ця розбіжність між поняттям про людину і поняттям про фізичну особу не має значення стосовно сучасних європейських держав, у них кожна людина вважається правоздатною, і слова "людина" І "фізична особа" потрібно визнати синонімами. Так і в Україні: навіть позбавлена усіх прав свого статусу особа не перестає бути правоздатною.

2.  Смерть особи значно впливає на права інших людей. Так, зі смертю   особи   відкривається   право   спадкування,   припиняється шлюб тощо. Але смерть як така не змінює юридичних відносин:смерть має бути доведена; повинне бути яке-небудь посвідчення,Що дійсно права відомої особи припинилися смертю. Тим часом трапляються випадки, коли смерть особи не може бути доведена. Так, не може бути доведена точно смерть особи, що безвісно відсутня, можна лише при відомих умовах її припускати. І можливі два припущення. Одне — за розумінням віку безвісти зниклої особи. Людському життю самою природою призначена межа. Тому, співВідносячи термін людського життя і вік безвісно відсутньої особи,можна припустити її померлою, коли вік її більший встановленої крайньої межі людського життя в дану епоху. Таке припущення допускає, наприклад, німецьке право. Воно визначає, шо безвісно відсутній, який досяг 75 років від народження, вважається померлим. Але для більшої імовірності припущення він попередньо викликається через газети, і тільки коли вже за викликом протягом відомого терміну не з'явиться, вважається померлим. Тоді настають усі ті цивільні наслідки, що пов'язуються зі смертю особи. З іншого боку, слід брати до уваги, що безвісна відсутність залежить від розсуду особи, за винятком ситуації, коли безвісно відсутній не може дати про себе звістку. На підставі цього, якщо певний час, протягом якого безвісно відсутній міг би дати про себе звістку, він не дає її. можна припустити, що він помер. Такої позиції дотримується і ЦК.

 

2. Поняття цивільної правоздатності

1. Для того, щоб бути суб'єктом цивільних відносин, людина наділяється цивільною правоздатністю, тобто здатністю мати цивільні права та обов'язки (ст.25 ЦК).

Цивільна правоздатність є необхідною передумовою виникнення суб'єктивних цивільних прав, що визначає коло потенційних прав і обов'язків, що їх можуть мати громадяни України.

Отже, правоздатність — це лише загальна, абстрактна можливість мати права чи обов'язки. Натомість, конкретні права й обов'язки виникають з підстав, передбачених законом, — юридичних фактів (див. коментар до ст. 11 ЦК). Тому при рівній правоздатності всіх людей конкретні цивільні права фізичної особи відрізняються залежно від віку, майнового становища, стану здоров'я, бажань й інших умов.

Викладені положення стосуються будь-яких фізичних осіб: громадян України, іноземців, осіб без громадянства. Відповідно до Конституції цивільна правоздатність грунтується на принципах рівноправності і соціальної справедливості (ст.ст.21—24). Забороняються будь-які форми обмеження прав громадян за ознаками соціальної, расової, національної, мовної чи релігійної приналежності. Певні обмеження правоздатності іноземних громадян і осіб без громадянства встановлюються законом з метою державної безпеки або як захід-відповідь для громадян тих держав, котрі встановили обмеження для українців.

 

3. Виникнення та припинення цивільної правоздатності

1. Цивільна правоздатність фізичної особи виникає у момент ЇЇ народження І припиняється у момент її смерті. У випадках, встановлених законом, охороняються Інтереси зачатої, але ще не народженої дитини. Народження живої дитини визначається медичними показниками за певними ознаками (вага, здатність до самостійного дихання тощо). Проте ст.25 ЦК не вимагає, щоб дитина була життєздатною. Якщо вона прожила хоча б деякий час, то визнається суб'єктом права. Це має значення, зокрема, для спадкових правовідносин, оскільки у цьому випадку така дитина може успадкувати майно і, у свою чергу, після неї можливе спадкування за законом (ст.ст.1222, 1258, 1268 ЦК та інші).

Правоздатність громадянина припиняється смертю в момент, коли повернення до життя виключено. До правових наслідків смерті прирівнюється оголошення судом громадянина померлим (див. коментар до ст.ст.46, 47 ЦК).


4. Ознаки та зміст цивільної правоздатності

1. За загальним правилом правоздатність не залежить від віку,стану здоров'я, можливості здійснення прав і обов'язків, життєздатності людини. Згідно зі ст.26 ЦК усі фізичні особи є рівними у здатності  мати особисті немайнові та  майнові  цивільні  права і обов'язки, встановлені Конституцією та ЦК, а так само інші цивільні права, якщо вони не суперечать закону та моральним засадам суспільства.

Отже, характерними ознаками правоздатності є: її рівність для всіх фізичних осіб; невідчужуваність; неможливість її обмеження крім випадків, прямо встановлених законом; існування як природна властивість фізичної особи.

2. Зміст правоздатності фізичних осіб становить в сукупності систему їхніх соціальних, економічних, культурних та інших прав, визначених І гарантованих Конституцією, ЦК, іншими законодавчими актами. При цьому враховуються права, забезпечені міжнародними актами, зокрема Загальною декларацією прав людини, Конвенцією про захист прав людини. Міжнародним пактом про громадянські іполітичні права, Конвенцією про права дитини. Держави-учасницІ взяли на себе зобов'язання забезпечувати рівність правоздатності всім особам, які знаходяться на їхній території; не позбавляти нікого свободи на тій підставі, що особа не може виконати яке-небудь договірне зобов'язання; надавати право вільного пересування і вибору місця проживання всім громадянам та визнавати їхню право-суб'єктнІсть; не допускати незаконного втручання в особисте І сімейне життя; не посягати на недоторканність житла тощо.

 

5. Обмеження цивільної правоздатності

1. ЦК істотно розширив (порівняно з раніше чинним цивільним законодавством і, зокрема, ЦК 1963 p.) правоздатність громадян,визначивши її обсяг відповідно до принципу приватного права:"Дозволяється все, що прямо не заборонено законом".

На забезпечення реального втілення цього принципу в життя спрямоване правило ст.27 ЦК, котра встановлює, що правочини, які обмежують можливість фізичної особи мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, є нікчемними, а правовий акт органу державної влади, органу влади АРК, органу місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб, шо обмежує можливість мати не заборонені законом цивільні права та обов'язки, є незаконним.

2. Згідно зі ст.ст.24, 64 Конституції обмеження прав людини і громадянина можливе лише на підставі закону і лише в тій мірі, у якій це необхідно для захисту основ конституційного ладу, моральності, здоров'я, прав і законних інтересів інших осіб, забезпечення оборони і безпеки держави (ст.ст.1, 3, 4 ЦК).

У встановлених законом випадках і тільки за рішенням суду громадянин може бути обмежений у здатності мати деякі права. До таких обмежень належать, зокрема, кримінальні покарання. Так, ст.51 КК передбачає такі види покарань: арешт, обмеження волі, позбавлення волі на певний строк і довічно, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та ін.


6. Право на ім'я і цивільна правоздатність

1.   Право на ім'я належить до особистих невідчужуваних прав громадян. Стаття 28 ЦК передбачає, що фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм ім'ям, яке надається їй відповідно до закону. Водночас при здійсненні окремих цивільних прав фізична особа може використовувати псевдонім (вигадане ім'я) або діяти без зазначення імені. Наприклад, автори творів науки, літератури, мистецтва і суміжних прав можуть використовувати для індивідуалізації псевдонім, що не повторює ім'я іншої особи.

2.   Відповідно до Конвенції про права дитини дитина одержує право на ім'я з моменту народження.

Ім"я фізичної особи, яка є громадянином України, складається з прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить. Саме ці ознаки індивідуалізують фізичну особу як учасника цивільних відносин.

У ст.ст.145—148 СК встановлено, що ім'я дитині дається за згодою батьків, по батькові визначається за іменем батька, якщо інше не передбачено законами України чи не засновано на національних звичаях. Прізвище дитини визначається за прізвищем батьків, а коли вони мають різні прізвища — за згодою між ними. Спори між батьками з приводу імені чи прізвища дитини вирішуються органами опіки та піклування. Якщо батьківство дитини не встановлене в передбаченому законом порядку, то ім'я їй дається за вказівкою матері, по батькові — за іменем особи, записаної у свідоцтві про народження дитини як її батько, а прізвище — за прізвищем матері. Прізвище, ім'я та по батькові реєструються в органах і РАЦС (ст.49 ЦК).

3.  У ст.28 ЦК немає згадки про право громадянина на зміну імені. Проте СК передбачає таку можливість у разі реєстрації шлюбу (ст.35), розірвання шлюбу , визнання його недійсним(ст.ст.45, 46), усиновлення (ст.23І), встановлення батьківства. До досягнення дитиною віку 16 років органи опіки та піклування заспільною заявою батьків вправі, виходячи з інтересів дитини, змінити її ім'я, а також прізвище на прізвище іншого батька. Таке прохання може бути викликане невдалим сполученням імені і по батькові, труднощами вимови чи іншими причинами. Після досягнення дитиною 7 років на це необхідна ЇЇ згода. При окремому проживанні батьків той з них, з яким дитина проживає постійно, вправі просити про присвоєння дитині свого прізвища, яке заявник має у цей час (дошлюбне чи за другим шлюбом). Питання вирішується органами опіки та піклування, виходячи з інтересів дитини І з її згоди, якщо вона досягла 7-річного віку.

В інших випадках зміна прізвища та імені відбувається у порядку, визначеному спеціальним законодавством. Зокрема, фізична особа, якій виповнилося 16 років, може змінити своє прізвище та ім'я за власним бажанням. Особа, що досягла 14 років, може зробити це за згодою батьків або того з них, з ким вона проживає, чи піклувальника, але за умови, що це відповідає її інтересам. Порядок зміни прізвища, імені та по батькові громадян України визначається Указом Президента України про порядок переміни громадянами прізвищ і Положенням про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ.

При зміні імені відповідні зміни вносяться в актовий запис про народження та інші документи. Паспорт підлягає заміні. Усі права й обов'язки, набуті громадянином під колишнім ім'ям, зберігають чинність. Про зміну імені слід повідомити своїх кредиторів та боржників, органи міліції тошо.

 

7. Місце проживання і цивільна правоздатність

1. Місце проживання має істотне значення для здійснення і захисту прав фізичної особи, забезпечення стабільності цивільних відносин. Так, місце проживання боржника або кредитора може мати значення для встановлення місця виконання зобов'язань, якщо воно не передбачено законом чи договором (ст.532 ЦК), місця відкриття спадщини (ст. 1221  ЦК), для визнання особи безвісно відсутньою і оголошення ЇЇ померлою (ст.ст.43, 46 ЦК).

Тому ст.29 ЦК спеціально присвячена цьому питанню. Згідно з цією нормою місцем проживання фізичної особи є жилий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово.

Слід зазначити, що ця норма ЦК грунтується на конституційному положенні, згідно з яким кожний, хто законно перебуває на території України, має право вільно пересуватися, вибирати місце перебування І проживання (ст.ЗЗ Конституції). Тут варто звернути увагу на те, що ст.ЗЗ Конституції розрізняє місце перебування громадянина і місце його проживання. У місці перебування фізична особа знаходиться тимчасово (готель, санаторій тощо). Натомість, місце проживання фізичної особи — це місце, де громадянин постійно чи переважно проживає як власник житла, наймач житла (піднаймач), як член сім'ї власника, наймача тощо або на іншій підставі, передбаченій законодавством (жилий будинок, квартира, службове жиле приміщення, гуртожиток, будинок-інтернат для Інвалідів, громадян похилого віку, ветеранів тощо).

2. Фізична особа може проживати у якомусь місці постійно. Але вона може мати кілька місць проживання. Тоді виникає потреба встановлення того місця, де вона проживає переважно. Слово "переважно" у цьому контексті означає, що фізична особа перебуває у Цьому місці таку кількість часу, яка дозволяє їй вчинити значну кількість юридично значимих дій.

З метою забезпечення умов для реалізації громадянами своїх пРав і свобод та виконання ними своїх обов'язків перед іншими суб'єктами права встановлена реєстрація громадян України за місЦем проживання і за місцем тимчасового перебування. Оскільки Нормативні акти про прописку є такими, що суперечать Конститу-

ції, громадяни, прописані за місцем постійного проживання, вважаються такими, що пройшли реєстрацію. Відмова у реєстрації (яка не має конститутивного значення, але зберігає значення доказу при встановленні місця проживаніш) може бути оскаржена у судовому порядку.

Можливість вільного обрання місця проживання залежить від віку та стану психічного здоров'я фізичної особи.

3.  Вільно і самостійно реалізувати це право може фізична особа, яка досягла 14 років. На відміну від ЦК 1963 р., у ЦК 2003 p.вік, з якого особа набуває права самостійно та вільно обирати собі місце постійного проживання, зменшено з 15 до 14 років. Однак варто звернути увагу на існування колізії  норм ЦК та СК. Зокрема, якщо у ст.29 ЦК йдеться про набуття права вибирати місце проживання з 14 років, то вже ст.35 ЦК передбачає можливість набуття повної цивільної дієздатності (а, отже, і самостійного, окремого проживання від батьків чи піклувальників) лише з досягненням 16 років і тільки за рішенням органу опіки та піклування. взагалі не передбачає можливості окремого проживання неповнолітніх з їхніми законними представниками. Очевидно, існує потреба витлумачення цього положення Верховним Судом України.

Місцем проживання фізичної особи у віці від 10 до 14 років визнається місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна чи місцезнаходження навчального закладу або закладу охорони здоров'я тошо, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна. У разі спору місце проживання фізичної особи у віці від 10 до 14 років визначається органом опіки та піклування або судом. Батьки, шо проживають окремо, визначають, з ким із них буде проживати дитина, шляхом угоди. У випадку суперечки спір вирішує суд, виходячи з інтересів та з урахуванням думки дітей (ст.161 СК).

Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла 10 років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна чи місцезнаходження навчального закладу або закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає.

4.  Місцем проживання недієздатної особи є місце проживанняїї опікуна або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна.

 

8. Цивільна дієздатність та її диференціація

1. Стаття 30 ЦК визначає дієздатність як здатність особи своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання.

Найбільш істотними елементами змісту дієздатності громадян є: можливість самостійного вчинення правочинів (правочиноздатність); можливість нести самостійну майнову відповідальність (де-ліктоздатність); можливість складати заповіт та бути спадкоємцем (тестаментоздатність); можливість обирати собі представника та самому виступати як представник (транедієздатність); можливість займатися підприємницькою діяльністю (бізнеcдієздатність). Доцільність виокремлення такого елементу дієздатності як бізнеедієздатність зумовлена тим, що цей елемент загального поняття дієздатності не обмежується лише загальним правом вчиняти правочини, а й пов'язаний Із вчиненням дій щодо державної реєстрації громадянина як індивідуального підприємця, з одного боку, і поширенням на фізичних осіб-піпприємців правил нормативно-правових актів, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб (ст.ст.50-54 ЦК).

На перший погляд, виокремлення деяких елементів дієздатності не має практичного значення, а швидше знаходиться у площині теоретичних дискусій. Проте це невірне враження. ЦК, даючи у ст.30 загальне визначення дієздатності, у подальших нормах диференційовано підходить до виникнення окремих елементів дієздатності. Так, якщо правочинонездатність виникає у особи, яка досягла 14 років (за умови, шо батьки, усиновлювачі чи піклувальники не заперечують проти правочину — ст.ст.32, 222), то виникнення де-ліктоздатностІ ЦК пов'язує з наявністю додаткових умов (зокрема, з наявністю майна, достатнього для відшкодування — ст.ЗЗ). Якщо часткова правочиноздатність є навіть у особи, яка не досягла 14 років (ст.31), то транедієздатність, як випливає зі ст.242 ЦК, настає лише з досягненням нею повноліття. Хоча заповіт є одностороннім правочином, але право на нього (тестаментоздатнїсть) виникає лише у осіб з повною цивільною дієздатністю і до того ж (на відміну від інших правочинів) не може здійснюватися через представника (ст.1234 ЦК). Така сама вимога повної дієздатності, як загальне правило, висунута ст.50 ЦК щодо фізичної особи, яка хотіла б займатися підприємницькою діяльністю. Виняток з цього правила встановлений ст.35 ЦК, але й тут є особливість — віковою межею є "нетиповий" для норм ЦК вік — 16 років. Тому слід визнати, шо розрізнення вказаних елементів дієздатності є доцільним і з практичної точки зору, оскільки дає змогу диференційовано підходити (що робить і ЦК) до визначення вимог стосовно надання особі того чи іншого виду (елементу) дієздатності.


9. Повна цивільна дієздатність

1. На відміну від правоздатності, дієздатність пов'язана із здійсненням громадянином вольових дій, що припускає досягнення певного рівня психічної зрілості. Критеріями є вік, а також стан психічного здоров'я.

Повна дієздатність визнається за повнолітніми громадянами, тобто тими, хто досяг 18 років (ст.34 ЦК). Вказаний віковий ценз може бути зниженим у двох випадках: 1) реєстрація шлюбу особою, Що не досягла 18 років (ч.2 ст.34 ЦК); 2) надання повної цивільної Дієздатності за рішенням органу опіки та піклування неповнолітній особі (ст.35 ЦК).

1) шлюбний вік, встановлений для чоловіків — 18 років і жінок — 17 років (ст.22 СК), може бути знижений за рішенням органів місцевого самоврядування до 16 років за наявності причин, що вони вважають поважними. Перелік таких причин закон не наводить, але до них звичайно відносять вагітність нареченої, народження дитини тощо. Стаття 23 СК допускає також можливість реєстрації шлюбу особами до досягнення ними 14 років, але лише за виняткових обставин. На зниження шлюбного віку згода батьків чи інших законних представників не потрібна, але їхня думка при цьому враховується. Реєстрація шлюбу осіб, яким був знижений шлюбний вік, здійснюється в загальному порядку.

Після реєстрації шлюбу неповнолітні фізичні особи набувають дієздатності у повному обсязі;

2) надання повної цивільної дієздатності (емансипація) є новелою ЦК. Згідно зі ст.35 ЦК повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором; особі, котра досягла 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю; а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини.

2. Але варто звернути увагу на те, що підстави та порядок надання повної цивільної дієздатності визначаються по-різному. Тому, хто працює за трудовим договором, надання повної цивільної дієздатності провадиться за рішенням органу опіки та піклування за заявою заінтересованої особи за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника, а у разі відсутності такої згоди — за рішенням суду.

Тому, хто бажає займатися підприємницькою діяльністю і досяг16 років, спочатку необхідно отримати письмову згоду на реєстрацію як підприємця від батьків (усиновлювачів), піклувальника абооргану опіки та піклування. За наявності вказаної згоди така особаможе бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізичнаособа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця-                                            ;

Для надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини, необхідний факт державної реєстрації народження дитини, одним із батьків якої є неповнолітній. У цьому випадку згоди батьків неповнолітнього, органів, опіки та піклування тощо на емансипацію неповнолітньої особи нв потрібно.

У разі припинення трудового договору підприємницької діяльності фізичної особи, батьківства надана неповнолітній особі повна цивільна дієздатність зберігається.

Стаття 35 ЦК не згадує про значення членства у виробничому кооперативі, однак, очевидно, таке членство особи, яка досягла ЇЙ років, за аналогією з трудовим договором, може бути підставою на- дання повної цивільної дієздатності.

 

10. Часткова, неповна та обмежена цивільна дієздатність

1.   Щодо осіб, які не мають повної цивільної дієздатності, ЦКпередбачає: часткову, неповну та обмежену дієздатність.

2.   Часткову цивільну дієздатність мають фізичні особи, які недосягли 14 років і за ст.31 ЦК також іменуються малолітніми ocoбами, їхня дієздатність обмежується можливостями самостійно вчиняти дрібні побутові правочини (тобто правочини, що задовольняють побутові потреби особи, відповідають її фізичному, духовному чи соціальному розвиткові та стосуються предмета, який має невисоку вартість), а також здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом.

Всі інші правочини, вчинені малолітніми до досягнення 14 років, нікчемні і не породжують для них правових наслідків. Однак такий правочин може бути в інтересах малолітньої особи визнаний судом дійсним, якщо він вчинений їй на користь. Визнання право-чину дійсним можливе тільки на вимогу його батьків, усиновлюва-ча або опікуна (ст.221 ЦК).

Малолітня особа не несе цивільно-правової відповідальності за завдану нею шкоду. Це досить традиційне положення грунтується на тій тезі, що малолітні як такі, що не можуть повною мірою оцінити свої дії, не визнаються винними, а отже, не можуть нести відповідальність за правопорушення. Суб'єктами відповідальності за дії малолітніх є їхні батьки, усиновлювачі, опікуни, на яких таким чином покладається відповідальність за нездійснення належного нагляду за діями малолітніх чи неналежне здійснення обов'язків по вихованню дітей. Батьки, усиновлювачі, опікуни малолітніх можуть бути звільнені від відповідальності, якщо доведуть, що зобов'язання було порушене чи шкода заподіяна не з їхньої вини (ст.ст 31, 1178 ЦК).

3. Неповну цивільну дієздатність мають неповнолітні особи, тобто особи у віці від 14 до 18 років (ст.32 ЦК). Крім права вчиняти правочини, передбачені ст.31 ЦК, вони мають право самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом; бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи; самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися останнім, внесеним особою на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку). Проте, якщо кошти внесені у фінансову установу на її ім'я іншими особами, то неповнолітній може розпоряджатися ними за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

Неповнолітня особа вчиняє інші правочини за згодою будь-кого з батьків (усиновлювачів) або піклувальників. Згода може бути замінена наступним схваленням правочину вказаними особами, вираженим у письмовій формі. У разі заперечення того з батьків (усиновлювачів), з ким проживає неповнолітня особа, правочин може бути здійснений з дозволу органу опіки та піклування.

На вчинення неповнолітньою особою правочину щодо транспортних засобів або нерухомого майна має бути письмова нотаріально посвідчена згода батьків (усиновлювачів) або піклувальника. Порушення цього правила може бути підставою для визнання судом правочину недійсним як заперечного (ст.215 ЦК).

Стаття 32 також передбачає, що суд за наявності достатніх підстав за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальника, органу опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією чи іншими доходами або позбавити її цього права. Підставою звичайно слугує явно нерозважливе розпорядження коштами, використання їх, наприклад, на спиртні напої, азартні ігри тощо. Розгляд судом справ про обмеження дієздатності неповнолітньої особи здійснюється згідно зі ст.ст.256—260 ЦПК України. Після обмеження можливості самостійно розпоряджатися доходами неповнолітня особа може вчиняти правочини за згодою законних представників, а при позбавленні її права самостійного розпорядження заробітком, стипендією чи іншими доходами відповідні правочини за неї вчиняють законні представники. Зазначений порядок не застосовується щодо неповнолітніх, котрі визнані цілком дієздатними внаслідок вступу в шлюб і у випадку надання їм повної цивільної дієздатності.

Суд скасовує своє рішення про обмеження або позбавлення нього права, якщо відпали обставини, які були підставою для його прийняття.

Неповнолітня особа самостійно несе відповідальність як за порушення укладеного нею договору, так і за заподіяння шкоди при відсутності договору (ст.ст.ЗЗ, 1179 UK). Якщо у неповнолітньої особи недостатньо майна для відшкодування збитків за порушення договору, укладеного за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника, то додаткову відповідальність несуть її батьки (усиновлювачі) або піклувальник.

Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклуватьника, закладу, який за законом здійснює щодо неповнолітньої особи функції піклувальника, додатково брати участь у відшкодуванні шкоди, що виникла внаслідок невиконання договору або завдання шкоди неповнолітнім, припиняється після досягнення особою повноліття або коли вона до його досягнення стане власником майна, достатнього для відшкодування шкоди.

4. Обмежену цивільну дієздатність має фізична особа, котру суд обмежив у дієздатності через те, що вона страждає на психічний розлад, який суттєво впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, а також фізична особа, котру суд обмежив у дієздатності через те, що вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також Інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище.

Порядок обмеження дієздатності визначений у ЦПК і схожий з порядком визнання громадянина недієздатним (ст.39 ЦК). Справа в судовому засіданні розглядається з обов'язковою участю громадянина, прокурора і представника органу опіки та піклування. Над особами з обмеженою дієздатністю встановлюється піклування (ст.37 ЦК). Без згоди піклувальника громадянин не може: а) продавати, дарувати, заповідати, обмінювати, купувати майно, а також вчиняти інші правочини шодо розпорядження майном, за винятком дрібних побутових; б) самостійно одержувати заробітну плату, пенсію та інші види доходів (авторський гонорар, винагороди за відкриття, винаходи тощо). Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та розпорядження ними здійснюються піклувальником.

Піклувальник може письмово дозволити фізичній особі, цивіль-и3 дієздатність якої обмежена, самостійно одержувати заробіток, пенсію, стипендію, інші доходи та розпоряджатися ними. Відмова піклувальника дати згоду на вчинення правочинів, що виходять за межі'дрібних побутових, може бути оскаржена особою, цивільна дієздатність якої обмежена, до органу опіки та піклування або суду.

Піклувальники не можуть брати участь у правовідносинах, що пов'язані з особою підопічного. Вони контролюють лише правочини, котрі мають майновий характер. При цьому закон забороняє піклувальнику давати згоду на здійснення підопічним дій, пов'язаних з безоплатним відчуженням майна. Піклувальник також не має права укладати з підопічним правочини щодо себе особисто або стосовно членів своєї родини.

Особа, цивільна дієздатність якої обмежена, самостійно несе відповідальність за порушення нею договору, укладеного за згодою піклувальника, та за шкоду, що завдана нею іншій особі.

У разі відпадання обставин, що послужили підставою обмеження дієздатності (видужання фізичної особи, поліпшення її психічного стану, припинення зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо), сул поновлює її цивільну дієздатність. Рішення суду про поновлення цивільної дієздатності є підставою припинення піклування, встановленого над фізичною особою (ст.38 ЦК).

Факт психічного одужання фізичної особи підтверджується відповідним медичним висновком, якщо особа знаходилась у спеціальному медичному закладі на лікуванні.


11. Визнання фізичної особи недієздатною

1. Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщовона внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу нездатнаусвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.

Статті 256—260 ЦПК детально регулюють визнання громадянина недієздатним. Справа може бути почата за заявою членів його родини, громадських організацій, прокурора, органу опіки та піклування, психіатричної лікувальної установи в суді за місцем проживання громадянина чи за місцем перебування лікувального закладу, де він перебуває. Суддя в порядку підготовки справи до судового засідання призначає судово-психіатричну експертизу. В судовому засіданні беруть участь: громадянин, якщо не можливо за станом його здоров'я, члени його родини, прокурор, представник органу опіки та піклування.

Оцінку здоров'я громадянина дає судово-психіатрична експертиза. Обмеження прав і свобод осіб, шо страждають на психічні розлади, може мати місце тільки на підставі психіатричного діагно-зу. Громадянин вправі оскаржити в суд поставлений йому діагноз, 'оді призначається повторна експертиза.

2. Стаття 39 ЦК встановлює певні гарантії від необгрунтованого звернення до суду із заявою про визнання особи недієздатною.

Зокрема, ця норма передбачає, коли суд відмовить у задоволенні заяви про визнання особи недієздатною І буде встановлено, що вимога заявлена недобросовісно без достатньої для цього підстави, фізична особа, якій такими діями було завдано моральної шкоди, має право вимагати від заявника її відшкодування.

Фізична особа визнається недієздатною з моменту набрання законної сили рішенням сулу про це. Якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу, договору або іншого правочину, суд з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів щодо психічного стану особи може визначити у своєму рішенні день, з якого вона визнається недієздатною (ст.40 ЦК). При цьому суд має з'ясувати, чи було відомо іншій стороні про стан психічного здоров'я особи. Залежно від цього і має вирішуватися питання про момент, з якого особа визнається недієздатною.

3. Рішення суду про недієздатність громадянина слугує підставою для призначення йому опікуна (ст.41 ЦК). Останній є його законним представником. Право на таке представництво, як і право(обов'язок) захисту прав та інтересів їх підопічних, випливає із сутності відносин з опіки і піклування. Тому тут не вимагається якогось спеціального уповноваження. Документами, що підтверджують повноваження опікунів, є опікунське посвідчення, а за йоговідсутності — рішення органу опіки та піклування про призначення даної особи опікуном.

Опікун захищає його права, вчиняє у його інтересах та від його імені юридичні дії, несе відповідальність за шкоду, завдану недієздатною фізичною особою в порядку, встановленому ст.1184 ЦК. Сама недієздатна фізична особа не має права вчиняти правочини, а якщо ця вимога не буде дотримана, то правочин визнається нікчемним (ст.215 ЦК).

4. Оскільки визнання фізичної особи недієздатною тлумачитьсяяк тимчасовий захід, котрий може застосовуватися лише на періодіпсихічного захворювання тощо, ст.42 ЦК передбачає можливість поновлення дієздатності фізичної особи. Останнє проводиться су-дом за позовом опікуна або органу опіки та піклування, якщо буде встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення психічного стану фізичної особи у неї поновилася здатність усві-ідомлювати значення своїх дій та керувати ними. Факт психічногоодужання фізичної особи підтверджується відповідним медичнимвисновком, якшо особа знаходилась в спеціальному медичному закладі на лікуванні.

Цим же рішенням суду припиняється опіка, оскільки необхідність у ній відпадає. Надалі фізична особа, цивільну дієздатність якої поновлено, виступає як повноправний учасник цивільного обігу.

 

12. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою

1. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою слугує передусім захисту майнових інтересів відсутньої особи та інтересів, з якими вона перебуває у цивільних відносинах, стабільності котрих виникла загроза.

Гарантією від необгрунтованого визнання особи безвісно відсутньою є те, що рішення про це приймає лише суд. До того ж максимально точно встановлює умови, за яких фізична особа може бути визнана безвісно відсутньою, передбачаючи, що для цього необхідно, аби протягом одного року в місці ЇЇ постійного проживання не було відомостей про місце її перебування. У разі неможливості встановити день одержання останніх відомостей Про місце перебування особи початком її безвісної відсутності вважається перше число місяця, що йде за тим, у якому були одержа-ні такі відомості, а в разі неможливості встановити цей місяць — І січня наступного року.

2.  Порядок визнання особи безвісно відсутньою визначенийст.ст.261—265 ЦПК. Заява подається заінтересованою особою досуду за місцем її проживання. Чи належить заявник до заінтересованих осіб, встановлює суд. У заяві має бути зазначена мета визнання громадянина безвісно відсутнім. Заявник і суд вживають заходів для встановлення місця перебування громадянина, з'ясовують, коли були отримані останні відомості про нього. Суд розглядає справу в порядку окремого провадження з обов'язковою участю прокурора.

Очевидно, аналогічним має бути порядок розгляду судом справи про оголошення особи такою, місце перебування якої невідоме.

3.  Над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце перебування якої невідоме,після того, як нотаріус за останнім місцем проживання такої особи опише належне їй майно, органом опіки та піклування за місцем перебування майна встановлюється опіка. За необхідності постійного управління майном воно передається за рішенням суду вдовірче управління особі, що визначається органом опіки та піклування. Він же укладає договір про довірче управління (ст.1032ЦК). Управитель вправі, відповідно до цього договору, вчинятибудь-які дії в інтересах відсутнього власника. При цьому правочини управитель укладає від свого імені, вказуючи, що діє як управитель майном. Управитель має право на винагороду, передбачену договором, на відшкодування необхідних витрат за рахунок доходіввід використання майна, але, у свою чергу, несе відповідальність заненалежну дбайливість у ставленні до майна (ст.1042, 1043 ЦК).

Опис майна нотаріусом та встановлення над ним опіки, як правило, провадиться після рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або такою, місце знаходження якої невідоме. Водночас за заявою заінтересованої особи або органу опіки та піклування опіка над майном фізичної особи, місце перебування якої невідоме, може бути встановлена нотаріусом до ухвалення судом рішення про визнання її безвісно відсутньою (чч. 1, 2 ст.44 ЦК).

Опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або фізичної особи, місце перебування котрої невідоме, бере виконання цивільних зобов'язань на її користь, погашає за рахунок її майна борги, управляє цим майном в ЇЇ інтересах.

За заявою заінтересованої особи опікун над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або фізичної особи, місЦе перебування якої невідоме, надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вони за законом зобов'язані утримувати, погашає зобов'язання, термін виконання котрих настав, тощо. ЦК передбачає також інші наслідки визнання громадянина безвісно, відсутнім: припиняється дія виданого ним доручення (ст.248 ЦК); шлюб з безвісно відсутньою особою розривається в органах РАЦС (ст.107 СК) та ін.

4. Опіка над майном припиняється у разі скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, а також у: разі появи фізичної особи, місце перебування якої було невідомим.!

Як випливає зі ст.ст.44, 45 ЦК, для припинення опіки над май-: ном безвісно  відсутньої особи  необхідним є дотримання  таких умов:   1) фізична особа, яка була визнана безвісно відсутньою,; з'явилася або одержано відомості про місце її перебування; 2) є за-І ява цієї особи або іншої заінтересованої особи; 3) скасування судом за місцем перебування особи або судом, що постановив рІшсн-, ня про визнання цієї особи безвісно відсутньою,  попереднього рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою Очевидно, аналогічні умови мають бути дотримані у разі появи фізичної особи, місце перебування якої було невідомим.

Скасування рішення суду про визнання фізичної особи безвісно відсутньою, а також поява фізичної особи, місце перебування котрої було невідомим, є також підставою для припинення договору про довірче управління (хоча ця підстава і не згадується прямо у ст.1044 ЦК, але така можливість випливає із загального призначення опіки та довірчого управління майном на її підставі). Якщо шлюб був розірваний, то він може бути поновлений органом РАЦС за спільною заявою подружжя за умови, що жоден із них не уклав нового шлюбу (ст.118 СК).


13. Оголошення фізичної особи такою, що померла

1. Якщо особа, котра визнана безвісно відсутньою або місце знаходження якої невідоме, так І не з'явилася і не подає про себе відомостей, наступним кроком до забезпечення визначеності правовідносин за її участю є оголошення даної особи такою, що померла. Згідно зі ст.46 ЦК фізична особа може бути оголошена судом померлою, якшо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом 3 років, а якщо вона пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати ЇЇ загибель від певного нещасного випадку, — протягом 6 місяців. Особа, яка пропала безвісти у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом померлою після спливу 2 років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи суд може оголосити фізичну особу померлою і до закінчення цього строку, але не раніше спливу 6 місяців.

Отже, ЦК передбачає кілька строків, шо мають правове значення для визнання особи такою, що померла:

1)  3 роки — загальний строк;

2)  2 роки від дня закінчення воєнних дій — у разі, якщо особапропала безвісти у зв'язку з воєнними діями;

3) 6 місяців — якшо особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного негласного випадку (при катастрофах, стихійному лиху то фізична особа оголошується померлою від дня набрання законної сили рішенням суду про це. Фізична особа, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель від певного нещасного випадку або у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена померлою від дня її вірогідної смерті.

4) строк, встановлений на розсуд суду, але не менший 6 місяців — залежно від конкретних обставин.

2. Оголошення особи такою, що померла, провадиться судом упорядку, аналогічному порядку визнання фізичної особи безвісновідсутньою (ст.ст.261—265 ЦПК). При цьому слід враховувати те,що підставою для оголошення особи померлою є не факти, які напевно підтверджують її загибель, а обставини, що дають підставуприпускати смерть такої особи. Тому оголошення особи судом померлою необхідно відрізняти від встановлення судом факту смертіособи у певний час і за певних обставин (ст.ст.271—275 ЦПК). Судвстано&іює факт смерті особи при відмові органів РАЦС зареєструвати смерть, якщо від цього факту залежить виникнення, змінаабо припинення особистих чи майнових прав фізичних або юридичних осіб (ст.271 ЦПК).

Оскільки визнання фізичної особи такою, шо померла, грунтується на презумпції смерті цієї особи, правові наслідки оголошення фізичної особи померлою прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі смерті (ст.47 ЦК). Це означає, що після оголошення фізичної особи такою, шо померла, відкривається спадщина (ст.1220 ЦК), утриманцям призначається пенсія, шлюб припиняється (ст.104 СК).

3.  Проте оскільки оголошення особи померлою все ж таки грунтується на презумпції, а не на факті смерті, то ЦК передбачає деякі запобіжні заходи, котрі могли б забезпечити інтереси того, хтооголошений померлим, якщо він виявиться живим. Зокрема, спадкоємці фізичної особи, яка оголошена померлою, не мають прававідчужувати протягом 5 років нерухоме майно, що перейшло доних у зв'язку з відкриттям спадщини. З метою забезпечення виконання цієї вимоги нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво проправо на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження (ст.47 ЦК).

Якщо фізична особа, яка була оголошена померлою; з'явилася або якшо одержано відомості про місце її перебування, суд за місцем перебування цієї особи або суд, що постановив рішення про оголошення її померлою, за заявою даної особи або іншої заінтересованої особи скасовує рішення суду про оголошення фізичної особи померлою (ст.48 ЦК). Скасування раніше винесеного рішення про оголошення особи померлою є підставою для анулювання запису про її смерть у Книзі запису актів цивільного стану.

На підставі такого рішення фізична особа, яка була оголошена померлою, за певних умов має право вимагати від особи, котра володіє її майном, повернення останнього або його вартості. Але задоволення цих вимог залежить від того, чи збереглося майно в натурі, а також від підстав переходу його до інших осіб. Зокрема, якщо майно збереглося та безоплатно перейшло до когось після оголошення фізичної особи померлою, воно підлягає поверненню, за винятком майна, придбаного за набувальною давністю, а також грошей та цінних паперів на пред'явника. Особа, до якої майно перейшло за відплатним договором, зобов'язана повернути його, якщо буде встановлено, що на момент придбання цього майна вона знала, що фізична особа, яка була оголошена померлою, жива. У разі неможливості повернути майно в натурі особі, котра була оголошена померлою, відшкодовується вартість цього майна.

Якщо майно фізичної особи, яка була оголошена померлою і з'явилася, перейшло у власність держави, Автономної Республіки Крим або територіальної громади і було реалізоване ними, цій особі повертається сума, одержана від реалізації даного майна. У інших випадках майно чи його вартість поверненню не підлягають.

4. При поверненні майна фізичній особі, яка була оголошена померлою, нерідко виникають спори щодо розрахунку стосовно доходів і витрат, отриманих і зроблених під час використання цього майна іншою особою. Власник вправі вимагати від того, хто володів майном, повернення чи відшкодування доходів Із заліком зроблені необхідних витрат на майно. Питання про поліпшення, зроблені тим, хто володів майном, вирішується залежно від того, чи можна їх відділити без пошкодження майна чи ні. У першому випадку той, хто володів майном, вправі залишити за собою зробле- і ні ним поліпшення. Якщо відділення їх неможливе, він вправі ви- , магати компенсації витрат на поліпшення майна. При цьому вказані витрати оцінюються як такі, що не перевищують розміру збільшення вартості майна.

На підставі ст. 118 СК шлюб громадянина, оголошеного померлим, може бути поновлений органами РАЦС за спільною заявою подружжя, якщо жоден із них не уклав нового шлюбу.

Для задоволення вказаних вимог і повернення майна чи виплати зазначених сум час появи фізичної особи, що була оголошена померлою, значення не має.

 

14. Акти цивільного стану

1. Акти цивільного стану визначаються у ст.49 ЦК як події та дії, що нерозривно пов'язані з фізичною особою і започатковують, змінюють, доповнюють або припиняють її можливість бути суб'єктом цивільних прав та обов'язків.

До таких подій і дій ЦК відносить, зокрема, народження фізичної особи, встановлення її походження, набуття громадянства, вихід з громадянства та його втрата, досягнення відповідного віку, надання повної цивільної дієздатності, обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною, шлюб, розірвання шлюбу, усиновлення, зміна Імені, інвалідність, смерть тощо.

Перелік актів цивільного стану, встановлений у ст.49 ЦК, є приблизним і може бути розширений у процесі тлумачення норм ЦК. Наприклад, актами цивільного стану за своєю сутністю є визнання особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою, а також скасування рішень про це, відсутність особи у місці перебування тощо.

2. Деякі акти цивільного стану підлягають державній реєстрації.Це стосується народження фізичної особи та її походження, громадянства, шлюбу, розірвання шлюбу, зміни імені, смерті. На відміну від загального переліку актів цивільного стану, перелік тих актів, щопідлягають державній реєстрації, є вичерпним (ч.З ст.49 ЦК).

Державна реєстрація актів цивільного стану провадиться територіальними органами РАЦС, утвореними органами виконавчої влади. Акти цивільного стану стосовно громадян України, що проживають за кордоном, реєструються консульськими установами України. Координація діяльності з державної реєстрації актів цивільного стану здійснюється Міністерством юстиції України.

Визнаються дійсними акти цивільного стану, вчинені за релігійними обрядами до утворення чи відновлення органів РАЦС (наприклад, під час Великої Вітчизняної війни на окупованих територіях). Вони прирівнюються до актів цивільного стану, вчинених у органах РАЦС, І не вимагають наступної державної реєстрації.

Державна реєстрація актів цивільного стану здійснюється шляхом створення двох ідентичних екземплярів на бланку відповідної форми, куди включаються необхідні відомості про громадянина і про сам акт цивільного стану. На підставі вчиненого запису громадянам видається на руки свідоцтво — документ, що засвідчує факт державної реєстрації акту цивільного стану. Бланки посвідчень є документами суворої звітності; кожен такий бланк має серію і номер. Перші примірники актових книг зберігаються в органах РАЦС за місцем вчинення актів, другі — в органі виконавчої влади, до компетенції якого належить організація діяльності з державної реєстрації актів цивільного стану в даному регіоні.

Для вчинення запису акту цивільного стану громадянами мають бути подані документи, що є підставою для державної реєстрації цього акту (наприклад, довідка встановленої форми про народження чи смерть; спільна заява батька І матері дитини, що не перебувають у шлюбі одне з одним, про встановлення батьківства; рішення суду про встановлення батьківства тощо), а також документ, що посвідчує особу заявника.

Відповідальність за правильність державної реєстрації актів цивільного стану і якість вчинення запису покладається на керівника відповідного органу РАЦС.

3. Зміни чи виправлення у записі акту цивільного стану вносяться органом РАЦС за заявою заінтересованих осіб (наприклад, У разі помилки при запису: перекручення, пропуск відомостей тощо), на підставі рішення суду чи рішень адміністративних органів(наприклад, рішення органу опіки та піклування про зміну іменіабо прізвища дитини), на основі інших вчинених записів актів цивільного стану (наприклад, у запис акту про народження вносяться зміни на основі запису про встановлення батьківства чи про Усиновлення).

Відмова органу РАЦС внести у запис актів цивільного стану зміни чи виправлення може бути оскаржена до суду. Виправлення або зміни у запис акту цивільного стану за наявності спору між заінтересованими сторонами вносяться тільки на підставі судового рішення.

У разі втрати свідоцтва про державну реєстрацію акту цивільного стану громадянину на його прохання може бути видане органом РАЦС повторне свідоцтво на підставі запису акту цивільного стану що зберігається в органах РАЦС. Втрачений запис акту цивільного стану може бути поновлений лише на підставі рішення суду про встановлення факту реєстрації відповідного акту цивільного етапу.

Анулювання записів актів цивільного стану провадиться органом РАЦС за місцем зберігання цих записів на підставі рішення суду. З моменту анулювання запис акту цивільного стану втрачає правове значення. Припиняє дію і свідоцтво, яке було видане на підставі цього запису.


Thu, 31 Mar 2011 12:58:04 +0000
Глава 5 Фізична особа-підприємець


1. Право займатися підприємницькою діяльністю як елемент цивільної правоздатності і цивільної дієздатності

1. Важливим елементом правоздатності фізичної особи є можливість  займатися   підприємницькою  (комерційною)  діяльністю. Підприємництво — це безпосередня самостійна, систематична діяльність, яка полягає у виробництві продукції, виконанні робіт, наданні послуг з метою одержання прибутку, котра здійснюється на власний ризик фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб'єкти підприємницької діяльності, І спрямована на систематичне одержання прибутку. Отже, громадянин, шо працює за трудовим договором, не є підприємцем, оскільки він діє не на свій ризик, а виконує обов'язки за трудовим договором.

Стаття 42 Конституції встановлює загальне правило, згідно з яким кожна людина має право на зайняття підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законом. Проте слід мати на увазі, що проголошення за кожною особою права на зайняття підприємницькою діяльністю у Конституції закріплене як елемент правоздатності, тобто як загальна абстрактна можливість. Для того, щоб реалізувати цс право, фізична особа повинна мати бІзнесдієздатність або ж комерційну дієздатність (див. коментар до ст.ст.ЗО, 34 ЦК). Умови існування такої дієздатності визначає ст.50 ЦК, яка встановлює, що право на здійснення не забороненої законом підприємницької діяльності має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Отже, самостійно займатися підприємницькою діяльністю може не кожна фізична особа, а лише та, що досягла 18 років (повноліття), якшо вона не обмежена у дієздатності за станом здоров'я внаслідок зловживання спиртними напоями чи наркотичними засобами ст.ст.34, 36 ЦК).

2.  Стаття 50 ЦК, вказуючи на те, хто може бути підприємцем,не згадує поміж них осіб з частковою дієздатністю. Тому фізичним особам, які бажають займатися підприємницького діяльністю і до-сягли 16 років, спочатку необхідно отримати письмову згоду на реєстрацію як підприємця від батьків (усиновлювачів). піклувальника або органу опіки та піклування. За наявності вказаної згоди така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі вона набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця (ч.З ст.35 ЦК).

Крім того, у випадках надання ЦК повної дієздатності (емансипації) особам, які не досягли 18 років, вони набувають її у повному обсязі, у тому числі набувають і бізнесдієздатпість. Отже, згідно з ч.2 ст.34 ЦК особа, що уклала шлюб до досягнення 18 років, визнається повністю дієздатною і тому вправі самостійно займатися підприємницькою діяльністю. Згідно з чч.і, 2 ст.35 ЦК для надання повної цивільної дієздатності неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини, необхідний факт державної реєстрації народження дитини, одним із батьків якої є неповнолітній. У цьому випадку згоди батьків неповнолітнього, органів опіки та піклування тощо на емансипацію неповнолітньої особи не потрібно.

У разі припинення трудового договору, припинення фізичною особою підприємницької діяльності, батьківства надана неповнолітній особі повна цивільна дієздатність зберігається.

Статті 35, 50 ЦК не згадують про значення членства у виробничому кооперативі для набуття бізнесдієздатності, однак, очевидно членство у кооперативі особи, яка досягла 16 років, за аналогією зтрудовим договором може бути підставою надання повної цивільної дієздатності.

Деякі  категорії громадян обмежені у бізнесдієздатності.   Наприклад, обмежене право на зайняття підприємницькою діяльністю депутатів, посадових і службових осіб органів державної владні та органів місцевого самоврядування тощо (ч,2 ст.42 Конституції). Спеціальними актами законодавства перелік осіб, які не можуть займатися підприємницькою діяльністю, може бути доповнений.

 

2. Державна реєстрація фізичної особи як підприємця

1. Наявності бізнесдієздатності самої по собі недостатньо для набуття статусу підприємця. Необхідною умовою для здійснення підприємницької діяльності є державна реєстрація фізичної особи як підприємця   у виконавчому комітеті міської, районної у місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцем діяльності чи проживання особи, якщо Інше не передбачено законодавством України. Фізична особа, що займається підприємницькою діяльністю, втрачає це право з моменту припинення дії державної реєстрації, її скасування тощо.

Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права оспорювати останні на тій підставі, що вона не є підприємцем. Суд при: вирішенні спору може застосувати до цих договорів правила про. зобов'язання, пов'язані з підприємницькою діяльністю (ч.З ст.50 ЦК). Водночас наведене не означає, що такі договори у будь-якому разі є дійсними. За наявності підстав, передбачених §2 гл. 16 ЦК, правочин, укладений у процесі здійснення підприємницької діяльності, до реєстрації чи після неї, може бути визнаний недійсним. При цьому настають наслідки, встановлені ст.216 ЦК.

 

3. Застосування до регулювання підприємницької діяльності фізичних осіб нормативно-правових актів, що регулюють

підприємницьку діяльність юридичних осіб

1. Як встановлює ст.51 ЦК, до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Звідси випливає низка висновків:

1) правоздатність індивідуального підприємця практично прирівнюється до правоздатності юридичних осіб — комерційних організацій. Він може мати права і нести обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законом, може застосовуватися наймана праця тощо;

2)  за загальним правилом до підприємницької діяльності фізичної особи застосовуються норми загального цивільного (ЦК) танорми спеціального законодавства (ГК). Однак положення останнього не можуть застосовуватися до тих випадків підприємницької діяльності, котрі достатньо повно і конкретно врегульовані ЦК(наприклад, правила купівлі-продажу та інших договорів достатньо повно викладені у гл.54 ЦК, а тому відповідні зобов'язання підприємців можуть регулюватися ГК у тій частині, що не врегульована нормами ЦК);

3)  нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, не застосовуються у випадках, коли це випливає із самої суті  відносин.  Наприклад, не застосовуються норми про цивільну дієздатність юридичної особи (ст.92 ЦК), філії та представництва (ст.95 ЦК) тощо.

 

4. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця

1. Цивільно-правова відповідальність фізичної особи-підприємця у ст.52 ЦК розглядається як покладення на таку особу обов'язку відповідати за зобов'язаннями, що пов'язані з її діяльністю. При цьому ст.52 визначає обсяг такої відповідальності, вказуючи, що фізична особа-підприємець відповідає у таких випадках усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення, але не визначає її підстав, умов тощо. Отже, найменування ст.52 значно ширше, ніж її зміст. Це слід враховувати при з'ясуванні підстав та умов відповідальності фізичної особи-підприємця у випадках правопорушення у цій сфері, звертаючись до норм гл.51 ЦК.

Що стосується обсягу відшкодування, то тут ЦК називає два критерії, якими є: 1) вартість усього майна підприємця; 2) вартість майна підприємця, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.

2. У першу чергу стягнення за виконавчими документами звертається на кошти боржника у вітчизняній та іноземній валюті та на інші цінності, у тому числі, ті, що знаходяться у банках й інших кредитних установах. Кошти, виявлені у боржника, вилучаються судовими виконавцями; на кошти й інші цінності, що знаходяться на рахунках чи на зберіганні у банківських установах та інших кредитних організаціях, накладається арешт. За відсутності у боржника коштів, достатніх для задоволення вимог кредиторів, стягнення звертається на інше майно, що належить боржнику, за винятком майна, на яке відповідно до закону не може бути звернене стягнення. Боржник вправі вказати ті види майна чи предмети, на котрі варто звернути стягнення в першу чергу.

У випадку коли боржник має майно, що належить йому на праві загальної власності, стягнення звертається на його частку, визначену відповідно до закону.

На деякі види доходів громадян стягнення не може бути звернене. До них належать виплати з відшкодування шкоди, завданої здоров'ю, внаслідок смерті годувальника, допомога у зв'язку з народженням дитини, зі смертю рідних тощо, а також вихідна допомога, виплачувана при звільненні працівника.

 

5. Визнання фізичної особи-підприємця банкрутом

1. Фізична особа, яка неспроможна задовольнити вимоги кредиторів, пов'язані із здійсненням нею підприємницької діяльності, може бути визнана банкрутом (ст.53 ЦК). Визнання банкрутом проводиться на загальних підставах і у порядку, встановленому законодавством, зокрема Законом про банкрутство, який багато в чому не враховує особливостей індивідуального підприємництва.

Банкрутство — це така визнана судом неплатоспроможність боржника, за якої його майна недостатньо для сплати боргу. Результатом банкрутства є примусове припинення підприємницької діяльності. Фізична особа-підприємець може добровільно оголосити себе банкрутом, але для цього їй необхідна згода усіх ЇЇ кредиторів.

2. У випадках визнання банкрутом індивідуального підприємця вимоги до нього кредиторів за зобов'язаннями, пов'язаними з підприємницькою діяльністю, поєднуються з вимогами за його особистими зобов'язаннями про стягнення аліментів, відшкодування шкоди, оплату житла й ін. Дані вимоги задовольняються за рахунок майна, що належить підприємцю, на яке може бути звернене стягнення. При цьому вимоги кредиторів кожної наступної черги задовольняються лише після повного розрахунку з кредиторами попередньої.

Після завершення розрахунків з кредиторами фізична особа-підприємець, визнана банкрутом, вважається вільною від виконання зобов'язань, пов'язаних з її підприємницькою діяльністю. Але незадоволені вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної життю і здоров'ю, та інші вимоги особистого характеру зберігають свою силу незалежно від того, чи були пред'явлені вимоги про їхнє стягнення у процесі банкрутства.

Після завершення процедури банкрутства (з моменту винесення рішення суду, а при позасудовому порядку — після розрахунків з кредиторами на підставі офіційної публікації про банкрутство) втрачає силу реєстрація фізичної особи як підприємця. Усі подальші спори за ЇЇ участю підвідомчі судам загальної юрисдикції.

 

6. Управління майном фізичної особи-підприємця

1. Якщо фізична особа-підприємець визнана безвісно відсутньою, недієздатною чи ЇЇ цивільна дієздатність обмежена або якщо власником майна, яке використовувалося у підприємницькій діяльності, виявилася неповнолітня чи малолітня особа, орган опіки та піклування може призначити управителя даного майна. При цьому орган опіки та піклування укладає з управителем договір про управління цим майном (ст.54 ЦК), в якому встановлюються предмет договору, права та обов'язки сторін тощо. Такий договір, як правило, укладається без зазначення строку, але на певний термін: закінчення строку дії договору визначається моментом, з якого відпадають обставини, на підставі яких він укладений.

Управитель при здійсненні повноважень щодо управління майном діє від свого імені в інтересах особи, яка є власником майна. Орган опіки та піклування здійснює контроль за діяльністю управителя майном відповідно до правил про контроль за діяльністю опікуна і піклувальника.


Thu, 31 Mar 2011 13:37:06 +0000
Глава 6 Опіка та піклування

 

1. Загальні положення про опіку та піклування

1. ЦК виходить з розуміння опіки та піклування як цивільно-правового інституту. До набрання чинності ЦК опіка та піклування регулювалися КпШС, Правилами опіки та піклування, іншими нормативно-правовими актами. Такий механізм правового регулювання опіки і піклування був зумовлений тим, що в правовій доктрині опіка та піклування розглядалися переважно як комплексний інститут сімейного та цивільного права. Включення норм про опіку та піклування до ЦК повністю відповідає загальній концепції ЦК як кодексу приватного права. Водночас в СК міститься гл. 19 "Опіка та піклування над дітьми", яка регулює опіку та піклування над дітьми як правову форму влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. При цьому норми ЦК застосовуються до опіки та піклування щодо дітей відповідно до ст.8 СК про застосування регулювання сімейних відносин ЦК.

Згідно зі ст.55 ЦК опіка та піклування встановлюються з метою забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів певних категорій осіб — малолітніх (осіб, які не досягли 14 років), неповнолітніх (осіб віком від 14 до 18 років), а також повнолітніх осіб, які за станом здоров'я не можуть самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки.

Оскільки особи віком до 18 років не набули повної цивільної дієздатності (ст.34 ЦК), стосовно них може встановлюватися опіка та піклування для забезпечення їх особистих немайнових і майнових прав та інтересів. Опіки можуть потребувати і повнолітні особи, які за станом здоров'я не можуть повністю або частково самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки. Так, над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування (ст.37), а над особою, яка визнана судом недієздатною встановлюється опіка (ст.41 ЦК).

2. Опіка може встановлюватися і над майном фізичної особи, щодо якої встановлено опіку чи піклування, якщо це майно знаходиться не в місці проживання підопічного (ст.74), а також над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою або місце перебування якої невідоме (ст.44 ЦК).

Здійснення опіки та піклування покладається на повноважні органи, права та обов'язки яких щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які потребують опіки та піклування, встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.

Виходячи з загальних засад цивільного законодавства, зокрема з засад справедливості, добросовісності та розумності, в ст.57 ЦК передбачається, шо особа, якій стало відомо про фізичну особу, яка потребує опіки або піклування, зобов'язана негайно повідомити про це орган опіки та піклування, оскільки від своєчасного встановлення опіки чи піклування значною мірою залежить належний захист інтересів підопічних осіб.

 

2. Встановлення опіки та піклування

1. В гл. 6 ЦК передбачається встановлення опіки та піклування до різних категорій фізичних осіб. Так, в ст.58 ЦК вказуються дві категорії осіб, щодо яких встановлюється опіка: 1) малолітні особи, які позбавлені батьківського піклування; 2) фізичні особи, які визнані недієздатними.

Малолітня фізична особа (яка не досягла 14 років) має часткову цивільну дієздатність. Вона має право самостійно вчиняти дрібні побутові угоди (такі, що задовольняють побутові потреби особи, відповідають її фізичному, духовному чи соціальному розвитку та стосуються предметів, які мають невисоку вартість), а також здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом. Законними представниками Інтересів цих осіб є їх батьки (усиновлювачі). Якщо малолітні особи позбавлені батьківського піклування (батьків немає або батьки не в змозі здійснювати свої обов'язки), над ними встановлюється опіка.

Фізична особа, яка внаслідок хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, може бути визнана судом недієздатною (ст.39 ЦК). Над такою особою встановлюється опіка (ст.41 ЦК). Недієздатна фізична особа не має права вчиняти будь-якого правочину. Всі правочи-ни від імені недієздатної фізичної особи та в її інтересах вчиняє її опікун.

2. Щодо піклування, в ст.59 ЦК вказуються дві категорії осіб,щодо яких встановлюється піклування: 1) неповнолітні особи, які позбавлені батьківського піклування; 2) фізичні особи, цивільна дієздатність яких обмежена.

Неповнолітня особа (віком від 14 до 18 років) має неповну цивільну дієздатність. Вона має право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини; самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом; бути учасником (засновником) юридичних осіб, якщо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи; самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку). Інші правочини неповнолітня особа вчиняє за згодою батьків (усиновлювачів). Якщо неповнолітня особа позбавлена батьківського піклування, над нею встановлюється піклування.

Якщо фізична особа страждає на психічний розлад, який істотно впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними або якщо вона зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище, суд може обмежити цивільну дієздатність такої особи. Над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, встановлюється піклування. Вона може самостійно вчиняти лише дрібні побутові пра-вочини. Інші правочини така особа може вчиняти за згодою піклувальника або вони вчиняються піклувальником (ст.37 ЦК).

3. Важливим є питання про органи, до повноваження яких віднесено встановлення опіки та піклування. В ст.60 UK закріплено нове правило щодо компетенції встановлення опіки та піклування. Так, ч.1 ст.60 відносить встановлення опіки над фізичною особою у разі визнання її недієздатною до компетенції суду. До набрання чинності ЦК рішення про встановлення опіки приймалося органами опіки та піклування. Аналогічне положення передбачено в ч.2 ст.60, згідно з яким суд встановлює піклування над фізичною особою у разі обмеження її цивільної дієздатності. Віднесення вирішення цих питань до компетенції суду є логічним, оскільки саме суд приймає рішення про визнання фізичної особи недієздатною, обмеження дієздатності фізичної особи. В ч.З цієї статті зазначається, що суд встановлює опіку над малолітньою особою та піклування над неповнолітньою особою, якщо при розгляді справи буде встановлено, що вони позбавлені батьківського піклування. При цьому ст.243 СК передбачає, що опіка, піклування встановлюються над дітьми, які залишилися без батьківського піклування, органами опіки та піклування, а також судом, у випадках, передбачених ЦК. В ст.61 ЦК передбачається, що орган опіки та піклування встановлює опіку над малолітньою особою та піклування над неповнолітньою особою, крім випадків, встановлених чч.1, 2 ст.60 цього Кодексу.

З питанням про компетенцію встановлення опіки та піклування нерозривно пов'язане питання про місце встановлення опіки та піклування. В ст.62 ЦК вказано, що опіка або піклування встановлюються за місцем проживання фізичної особи, яка потребує опіки чи піклування, або за місцем проживання опікуна чи піклувальника. Місцем проживання фізичної особи вважається житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому (гуртожиток, готель тощо), у відповідному населеному пункті, де фізична особа постійно, переважно або тимчасово проживає (ст.29 ЦК).

4. Встановлення опіки чи піклування може, в свою чергу, впливати на визначення місця проживання фізичної особи. Так, ч.З ст.29 ЦК передбачає, що місцем проживання фізичної особи віком від 10 до 14 років вважається місце проживання її батьків (усинов-лювача) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місце знаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачем) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна. У разі виникнення спору місце проживання дитини встановлюється органами опіки та піклування або судом.

Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла 10 років, є місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місце знаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає (ч.4 ст.29). В ч.5 ст.29 ЦК передбачається, що місцем проживання недієздатної особи вважається місце проживання її опікуна або місце знаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна.

Оскільки метою опіки та піклування є забезпечення особистих та майнових інтересів особи, то це стосується і того проміжку часу, коли над особою ще не встановлено опіки чи піклування. Так, ст.65 ЦК передбачає, що до встановлення опіки або піклування і призначення опікуна чи піклувальника, опіку або піклування над фізичною особою здійснює відповідний орган опіки та піклування (тимчасова опіка чи піклування). Після призначення опікуна чи піклувальника у встановленому порядку тимчасова опіка чи піклування відповідного органу припиняється.

У випадку коли фізична особа, яка перебуває у навчальному закладі, закладі охорони здоров'я або закладі соціального захисту населення, потребує опіки чи піклування, але щодо неї не встановлено опіки чи піклування або не призначено опікуна чи піклувальника, обов'язки опікуна чи піклувальника здійснює відповідний заклад. Якщо у такої особи є майно, яке знаходиться в іншій місцевості, то на ним встановлюється опіка (ст.74 ЦК).


3. Призначення опікуна або піклувальника

1. Призначення опікуна або піклувальника віднесено до компетенції органів опіки та піклування.

Виконання завдання, опіки та піклування щодо забезпечення особистих немайнових і майнових прав та інтересів підопічної особи можливе лише за умови наявності відповідних повноважень у опікуна чи піклувальника. Таким чином, опікуном або піклувальником може бути призначена лише фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Для належного виконання обов'язків опікуна чи піклувальника важливе значення має особистість конкретної людини, її відношення до можливого призначення її опікуном чи піклувальником. Тому в ч.З ст.63 ЦК передбачається необхідність вираження волевиявлення особи (фізична особа може бути призначена опікуном або піклувальником лише за її письмовою заявою). При призначенні опікуна або піклувальника перевага надається особам, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним. При цьому враховується характер особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов'язки опікуна чи піклувальника. У випадках, коли призначається опікун для малолітньої особи чи піклувальник для неповнолітньої особи, враховується бажання підопічної особи. Частина 5 зазначеної статті передбачає що в певних випадках, з урахуванням конкретних обставин, фізичній особі може бути призначено одного або кількох опікунів чи піклувальників.

2.  Належне виконання обов'язків, передбачених законом для опікуна чи піклувальника, багато в чому залежить від особистих якостей фізичної особи, яка призначається опікуном чи піклувальником. Виходячи з цього, ст.64 вказує, що опікуном або піклувальником не може бути фізична особа: 1) яка позбавлена батьківських прав, якщо ці права не були поновлені; 2) поведінка та інтереси якої суперечать Інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування. В ст.164 СК передбачається, що мати, батько можуть бути Позбавлені батьківських прав, якщо вони: 1) не забрали дитину з пологового або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної Причини протягом шести місяців не виявляли щодо неї батьк1всьКого піклування; 2) ухиляються від виконання своїх обовязків по вихованню дитини; 3) жорстоко поводяться з дитиною; 4) є хронічними алкоголіками або наркоманами; 5) вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва; 6) засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини_ Поновлення батьківських прав регулюється ст.169 СК,

Не може бути опікуном чи піклувальником фізична особа, яка формально могла б бути опікуном чи піклувальником, але поведінка та інтереси якої суперечать інтересам фізичної особи, яка потребує опіки або піклування

 

4. Права обов'язки опікуна та піклувальника

1. Права та Обов'язки опікуна передбачені в ст.67 ЦК. Опікун зобовязании дбати про підопічного, про створення йому необхідних побутових Умов, забезпечення його доглядом та лікуванням, опікун малолітьньої Особи зобов'язаний дбати про її виховання, навчання та розвиток Згідно зі ст.249 СК опікун зобов'язаний виховувати дитину піклуватися про її стан здоров'я, фізичний, психічний, духовний розвиток, забезпечити одержання дитиною повної загальної середньої освіти.

Обовязки опікуна подібні до обов'язків усиновлювачів, але є суттєві відмінності так) опікун не несе обов'язків щодо утримання підопічного за cвій рахунок. Утримання підопічного здійснюється за рахунок отримуваних на нього пенсії, аліментів, інших доходів від майна підопічного (ст.72 ЦК).

Опікун має право вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його без законної підстави, в тому числі від батьків, оскільки всі треті особи зобов'язані не порушувати права опікуна щодо підопічної особи

Опікун вчиняє правочини від імені та в інтересах підопічного, якщо підопічним є малолітня особа, вона самостійно може вчиняти лише дрібні побутові правочини (ст.31 ЦК). Усі інші правочини від її імені та в її інтересах вчиняє опікун. Якщо підопічним є фізична особа, яка визнана судом недієздатною, всі правочини від ЇЇ імені та в її інтересах вчиняє опікун (ст..41 ЦК).

Законний представник підопічного опікун зобов'язаний вживати заходів щодо   захисту його цивільних прав та інтересів.

І оскільки опікун укладає правочини від імені та в інтересах підопічної особи з метою недопущення зловживання опікуном своїми правами, ст.6§ цк встановлює, що опікун, його дружина (чоловік) та близькі родичі (батьки, діти, брати, сестри) не можуть укладати з підопічним договорів, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування за договором позички. Договори дарування майна підопічному або договори позички про передачу майна для безоплатного користування підопічним можуть укладатися із зазначеними особами, оскільки це відповідає інтересам підопічної особи. Окремо в ч.2 ст.68 ЦК зазначається, що опікун не може здійснювати дарування від імені підопічного (згідно з ч.2 ст.720 ЦК батьки (усиновлювачі), опікуни не мають права дарувати майно дітей, підопічних). Не може опікун зобов'язуватися від імені підопічної особи порукою.

3.  Важливою частиною повноважень опікуна є управління майном особи, над якою встановлена опіка. Частина 1 ст.72 ЦК встановлює загальне правило, згідно з яким опікун зобов'язаний дбати про збереження та використання майна підопічного в його інтересах. Враховуючи те, що малолітня особа (особа віком до 14 років),з урахуванням її віку та індивідуальності за певних обставин може самостійно визначити свої потреби та інтереси, опікун, здійснюючи управління її майном, повинен враховувати її бажання.

Здійснення обов'язків опікуна щодо задоволення потреб підопічного пов'язане з певними витратами. В ч.З ст.72 ЦК передбачається, що опікун самостійно здійснює витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного тощо. У цьому полягає відмінність обов'язків опікуна від обов'язків батьків (усиновлювачів), які мають обов'язок утримувати своїх дітей.

Враховуючи особливість певних видів майна та специфіку управління цим майном, ч.4 ст.72 ЦК встановлює, що у випадку коли підопічний є власником нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, опікун може з дозволу органу опіки та піклування управляти цим майном або передати його за договором в управління Іншій особі.

4.  Згідно з ЦК опіка може встановлюватися не лише щодо малолітньої особи та недієздатної особи, а й стосовно майна. В ч.іст.74 зазначено, що у випадку, коли в особи, над якою встановлено опіку чи піклування, є майно, що знаходиться в Іншій місцевості, опіка над цим майном встановлюється органом опіки та піклування за місцезнаходженням майна.

Опіка над майном встановлюється і в інших випадках, встановлених законом. Якщо фізична особа визнана безвісно відсутньою (ст.43), то на підставі відповідного рішення суду нотаріус за останнім місцем її проживання описує належне їй майно та встановлює над ним опіку (ч.1 ст.44 ЦК). З метою захисту майнових інтересів фізичної особи опіка може бути встановлена нотаріусом над майном фізичної особи, місце знаходження якої невідоме, до ухвалення судом рішення про визнання її безвісно відсутньою (за заявою заінтересованої особи або органу опіки та піклування). Опікун над майном особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, місце знаходження якої невідоме, приймає виконання цивільних обов'язків на їхню користь, погашає за рахунок їхнього майна борги, управляє цим майном в їхніх інтересах. За заявою заінтересованих осіб опікун над майном особи, що визнана безвісно відсутньою, або особи, місце знаходження якої невідоме, надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вони за законом зобов'язані утримувати (чч. 2—4 ст.44 ЦК). В ч.5 ст.44 ЦК передбачено, що опіка над майном припиняється у разі скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, а також у разі появи особи, місце перебування якої було невідомим.

5. Щодо прав та обов'язків піклувальника, то вони регулюються ст.69 ЦК. В ч.і ст.69 Кодексу встановлюються обов'язки піклувальника щодо неповнолітньої фізичної особи та особи, дієздатність якої обмежена. Так, піклувальник над неповнолітньою особою зобов'язаний дбати про створення для неї необхідних побутових умов, про її виховання, навчання та розвиток, що зумовлено віком неповнолітньої особи. Обов'язки піклувальника над фізичною особою, цивільна дієздатність якої обмежена, зумовлені станом здоров'я підопічного. В цьому випадку піклувальник зобов'язаний дбати про її лікування, створення необхідних побутових умов.

Піклувальник дає згоду на вчинення неповнолітньою особою пра-вочинів відповідно до ст.32 ЦК, згідно з якою неповнолітня особа має неповну цивільну дієздатність, тобто має право самостійно вчиняти дрібні побутові правочини; самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами; здійснювати особисті немай-нові права на результати інтелектуальної, творчої діяльності, що охороняються законом; бути учасником (засновником) юридичних осіб, якшо це не заборонено законом або установчими документами юридичної особи; самостійно укладати договір банківського вкладу (рахунку) та розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє ім'я (грошовими коштами на рахунку). Для вчинення інших правочинІв необхідна згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

Згода піклувальника на правочини щодо транспортних засобів або нерухомого майна, які вчиняються неповнолітніми особами, має бути дана письмово І нотаріально посвідчена (ч.2 ст.32 ЦК).

За згодою піклувальника неповнолітні особи можуть розпоряджатися коштами, що внесені іншими особами у банківські (кредитні) установи на їхнє ім'я (ч.З ст.32 ЦК).

В ч.4 ст.32 ЦК передбачається, що згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від будь-кого з батьків усиновлювачів), піклувальників. У разі заперечення того з батьків, з ким проживає дитина, правочин може бути здійснений з дозволу органів опіки та піклування.

Піклувальник, орган опіки та піклування можуть за наявності достатніх підстав звернутися до суду із заявою про обмеження права неповнолітньої особи або позбавлення її права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або Іншими доходами (ч.5 ст.32 ЦК).

Піклувальник дає згоду на вчинення правочинів особою, цивільна дієздатність якої обмежена, відповідно до ст.37 цього Кодексу. Така фізична особа, може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочиии. Правочини щодо розпорядження майном та Інші правочини, шо виходять за межі дрібних побутових, вчиняються за згодою піклувальника. Однак відмова піклувальника дати згоду на вчинення правочинів, що виходять за межі дрібних побутових, може бути оспорена особою, цивільна дієздатність якої обмежена, до органу опіки та піклування або суду (ч.З ст.37 ЦК).

Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, цивільна дієздатність якої обмежена, та розпорядження ними здійснюються піклувальником. Піклувальник може письмово дозволити підопічному самостійно одержувати заробіток, пенсію, стипендію й інші доходи та розпоряджатися ними.

До обов'язків піклувальника належить також вживання заходів щодо захисту цивільних прав та інтересів підопічного (див. коментар до гл.З).

6. Піклувальник повинен діяти в інтересах підопічної особи. Тому з метою недопущення зловживання піклувальником своїми правами ст.70 ЦК встановлює, що піклувальник не може давати згоду на укладення договорів між підопічним та своєю дружиною (чоловіком) або близькими родичами, крім передання майна підопічному у власність за договором дарування або у безоплатне користування на підставі договору позички.

З метою більш повного забезпечення інтересів підопічної особи ст-71 Кодексу передбачає, що в певних випадках опікун та піклувальник можуть діяти лише з дозволу органів опіки та піклування (оскільки до повноважень органів опіки та піклування віднесено здійснення контролю за діями опікунів та піклувальників). Так, опікун не має права без дозволу органу опіки та піклування відмовитися від майнових прав підопічного; видавати письмові зобов'язання від імені підопічного; укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; укладати договори щодо іншого цінного майна (ч.і ст.71 ЦК.). Піклувальник має право дати згоду на вчинення таких правочинів лише з дозволу органу опіки та піклування.

7. ЦК передбачає, що послуги опікуна та піклувальника можуть бути оплатними (ст.73). При цьому зазначається, шо Кабінетом Міністрів України встановлюються підстави виникнення права на оплату послуг опікуна та піклувальника, ЇЇ розмір та порядок виплати. Слід мати на увазі, шо ч.5 ст.249 СК передбачає, що обов'язки з опіки та піклування шодо дитини виконуються опікуном та піклувальником безоплатно. В ст.6 СК зазначено, що правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття (малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14 років, а неповнолітньою — дитина віком від 14 до 18 років).

Дії опікуна, рішення органу опіки та піклування можуть бути оскаржені. В ст.79 знайшли своє відображення конституційні норми та норми ЦК щодо захисту прав особи в контексті відносин, пов'язаних з опікою та піклуванням. Заінтересовані особи, в тому числі родичі підопічного, можуть оскаржити дії опікуна до органу опіки та піклування або до суду. Рішення органу опіки та піклування може бути оскаржено до відповідного органу, якому підпорядкований орган опіки та піклування, або до суду.

 

5. Звільнення опікуна та піклувальника

1. Припинення опіки чи піклування означає звільнення особи від обов'язків опікуна чи піклувальника, але звільнення опікуна чи піклувальника від їх обов'язків не завжди є результатом припинення опіки та піклування.

Стаття 75 ЦК встановлює, що звільнення опікуна чи піклувальника може відбуватися за заявою самого опікуна чи піклувальника, за заявою підопічної особи, над якою було встановлено піклування, а також за заявою органу опіки та піклування.

Фізична особа може бути призначена опікуном чи піклувальником лише за її письмовою заявою (ст.63 ЦК). Тобто прийняття обов'язків опікуна чи піклувальника має добровільний характер, оскільки потребує згоди цієї особи. Частина 1 ст.75 Кодексу встановлює, що орган опіки та піклування за заявою особи звільняє її від повноважень опікуна або піклувальника. Така заява розглядається органом опіки та піклування протягом одного місяця. Але до винесення рішення про звільнення її від повноважень опікуна або піклувальника чи до закінчення місячного строку від дня подання заяви, якшо вона не була розглянута протягом цього строку, особа виконує повноваження опікуна або піклувальника.

2. Орган опіки та піклування може звільнити піклувальника від його повноважень за заявою особи, над якою встановлено піклування (ч.2 ст.75 ЦК). При цьому рішення органу опіки та піклування про відмову у звільненні піклувальника або рішення про звільнення піклувальника можуть бути оскаржені до суду особою, якій було відмовлено, або іншою заінтересованою особою.

Орган опіки та піклування може сам звернутися з заявою до суду про звільнення особи від повноважень опікуна або піклувальника. В ч.З ст.75 ЦК встановлено, що це може відбутися у разі невиконання опікуном чи піклувальником своїх обов'язків або у разі поміщення підопічного до навчального закладу, закладу охорони здоров'я або закладу соціального захисту.

Стаття 251 СК передбачає, що особа може бути звільнена від обов'язків опікуна чи піклувальника дитини у випадках, передбачених ЦК, а також тоді, коли між опікуном, піклувальником та дитиною склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню ними опіки, піклування.

 

6. Припинення опіки та піклування

1. Правила щодо припинення опіки прямо пов'язані з правилами щодо її встановлення. В ст.58 ЦК зазначається, що опіка встановлюється над малолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування, та фізичними особами, які визнані недієздатними. Відповідно ч.1 ст.76 ЦК передбачає, шо опіка припиняється у разі передачі малолітньої особи батькам (усиновлювачам), тобто якщо відпала та обставина, шо малолітня дитина позбавлена батьківського піклування. Згідно зі ст.59 Кодексу піклування встановлюється над неповнолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування. Тобто коли підопічна особа досягає 14 років, опіка припиняється. У цьому випадку особа, яка здійснювала обов'язки опікуна, стає піклувальником без спеціального рішення про це (ч.2 ст.59). Нарешті, опіка припиняється у разі поновлення цивільної дієздатності фізичної особи, яка була визнана недієздатною (ч.З ст.59 ЦК).

2. Норми щодо припинення піклування побудовані аналогічно до норм про припинення опіки. Коли зникають підстави для встановлення піклування, то піклування припиняється. Статтею 59 ЦК передбачено, що піклування встановлюється над неповнолітніми особами, які позбавлені батьківського піклування, тобто над особами, які не набули дієздатності в повному обсязі, а також над особами, цивільна дієздатність яких обмежена. Тому піклування припиняється у разі досягнення фізичною особою повноліття; реєстрації шлюбу неповнолітньої особи; надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності.

Стаття 35 ЦК містить положення, згідно з якими повна цивільна дієздатність може бути надана особі, якій виповнилося 16 років і яка працює за трудовим договором, а також особі, яка записана матір'ю, батьком дитини до досягнення нею (ним) повноліття. Надання повної дієздатності провадиться за заявою заінтересованої особи органом опіки та піклування за письмовою згодою батьків (усиновлюва-ча) або піклувальника, а за відсутності такої згоди — за рішенням суду. Повна цивільна дієздатність може бути надана фізичній особі, якій виповнилось 16 років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю. За наявності письмової згоди на це батьків (усиновлюва-ча), опікуна або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі вона набуває повної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця.

3. Піклування припиняється і з поновленням цивільної дієздатності фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена. Стаття 38 ЦК передбачає, що у разі видужання фізичної особи, цивільна дієздатність якої була обмежена, або такого поліпшення її психічного стану, який відновив у повному обсязі її здатність усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, суд поновлює її цивільну дієздатність. У разі припинення особою зловживання спиртними напоями, наркотичними засобами, токсичними речовинами тощо суд поновлює її цивільну дієздатність. Піклування, встановлене над фізичною особою, в таких випадках припиняється на підставі рішення суду про поновлення цивільної дієздатності.

 

7. Надання дієздатній фізичній особі допомоги у здійсненні її прав та виконанні обов'язків

1. Стаття 78 ЦК присвячена наданню фізичній особі допомоги У здійсненні її прав та виконанні обов'язків без встановлення опіки чи піклування. Відповідно до ч.1 цієї статті дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права та виконувати обов'язки, має право обрати собі помічника. При цьому помічником може бути лише дієздатна фізична особа. Орган опіки та піклування за заявою особи, яка потребує допомоги, реєструє ім'я її помічника, що підтверджується відповідним документом.

За своїми повноваженнями помічник має право на одержання пенсії, аліментів, заробітної плати, поштової кореспонденції, що належать фізичній особі, яка потребує допомоги; має право вчиняти дрібні побутові правочини в інтересах особи,Підрозділ 2 ЮРИДИЧНА ОСОБА Глава 7 Загальні положення про юридичну особу

Просмотров: 4878
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
 Административное судопроизводство. Учебник
Административное судопроизводство. Учебник
Учебник написан на основе учебной программы по административному судопроизводству для студентов юридических вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр). В учебнике в соответствии с системой действующего законодательства на базе судебной практики и современных процессуально-правовых концепций освещены все основные институты судебного административного процессуального права. Учебник рассчитан на студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также на практикующих юристов, профессионалов, которые хотели бы обновить и систематизировать свои знания в области административного судопроизводства. Подготовлен на кафедре гражданского процесса Уральского государственного юридического университета....

Цена:
940 руб

С. И. Князькин, И. А. Юрлов Гражданский, арбитражный и административный процесс в схемах с комментариями
Гражданский, арбитражный и административный процесс в схемах с комментариями
В данном учебном пособии в наглядной, интуитивно понятной форме изложен курс гражданского, арбитражного и административного процессуального права. Книга адресована прежде всего студентам, аспирантам, а также преподавателям, но может быть полезна и практическим работникам....

Цена:
673 руб

 Гражданское право. Шпаргалка. Части 2 и 3
Гражданское право. Шпаргалка. Части 2 и 3
Настоящее издание поможет систематизировать полученные ранее знания, а также подготовиться к экзамену или зачету и успешно его сдать. 

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений....

Цена:
41 руб

 Арбитражный процесс. Учебник
Арбитражный процесс. Учебник

В учебнике на основе современного законодательства и судебной практики представлена программа учебного курса, освещена эволюция системы арбитражных судов, ее правового регулирования с учетом объединения Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ. Проанализированы источники и принципы арбитражного процессуального права. Показаны особенности арбитражной процессуальной формы, изложено постадийное развитие процесса, порядок обжалования принимаемых арбитражными судами актов, их исполнения. Даны знания о новых для арбитражного процесса видах судопроизводства - приказном и упрошенном, а также о третейском судопроизводстве, его современном состоянии и взаимодействии третейских и арбитражных судов. Нормативные источники приведены по состоянию на 20 февраля 2017 г. Издание подготовлено при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант».

Для студентов, магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факультетов, судей, прокуроров, адвокатов, а также для практических работников фирм и правовых служб.

...

Цена:
1008 руб

Ю. П. Конов, Л. П. Гончаренко Цена интеллектуальной собственности
Цена интеллектуальной собственности
В учебнике рассмотрены ключевые понятия оценки цены интеллектуальной собственности, законодательно-нормативная база оценочной деятельности в Российской Федерации, методические подходы и методические основы проведения оценки цены интеллектуальной собственности.
Особое внимание в учебнике уделено методам оценки цены товарного знака, деловой репутации, брендов, особенностям методов оценки стоимости договоров об отчуждении прав на секреты производства (ноу-хау), экономическим моделям и показателям оценки цены объектов авторского права - изобразительного искусства (живописи), программ для ЭВМ, аудиовизуальных произведений (кинематографических произведений, теле- и видеофильмов), оценки ущерба от нарушения прав на интеллектуальную собственность.

Для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям. Рекомендован при подготовке бакалавров, магистров, специалистов в области экономики и управления интеллектуальной собственностью и инновационной деятельностью....

Цена:
217 руб

А. М. Зинин, И. Н. Подволоцкий Габитоскопия и портретная экспертиза. Учебник
Габитоскопия и портретная экспертиза. Учебник

В учебнике рассматриваются теоретические и практические аспекты идентификации человека по признакам его внешнего облика, методы и средства фиксации информации о внешнем облике человека в целях установления его личности, основы судебной портретной экспертизы.

Для студентов юридических вузов, обучающихся по специальности "Судебная экспертиза". Учебник также может использоваться при изучении криминалистики, в частности такого ее раздела, как криминалистическая техника....

Цена:
1277 руб

 Судебная медицина. Учебник
Судебная медицина. Учебник
Учебник написан профессорами ведущих российских медицинских вузов с учетом новых требований проведения экспертиз в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в современное законодательство. Учебный материал построен на основе инновационной модульной образовательной программы, разработанной сотрудниками кафедры судебной медицины Первого МГМУ им. И.М.Сеченова в соответствии с программой дисциплины "Судебная медицина" для специальности "Лечебное дело" ГОСТа высшего профессионального образования. В учебнике представлены новейшие научные данные по патогенезу и диагностике действия повреждающих факторов на человеческий организм. Предназначен для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям "Лечебное дело", "Медико-профилактическое дело" и "Педиатрия" по дисциплине "Судебная медицина"....

Цена:
1437 руб

А. В. Попова Конституционное право зарубежных стран. Учебное пособие
Конституционное право зарубежных стран. Учебное пособие
В настоящем издании изложены теоретические основы по курсу конституционного права зарубежных стран. Учебный материал четко систематизирован, отражает как традиционные, так и современные подходы к изучению предмета, написан в доступной для понимания форме. 
Данное пособие - хорошая база для изучения курса и подготовки к текущей и итоговой аттестации по дисциплине. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также для всех интересующихся проблемами конституционного права зарубежных стран....

Цена:
603 руб

А. А. Потапенко Предпринимательское право. Краткий курс. Учебное пособие
Предпринимательское право. Краткий курс. Учебное пособие
Издание представляет собой краткое изложение всех основных вопросов дисциплины "Предпринимательское право". В учебном пособии раскрыты темы, касающиеся организационно-правовых и имущественных основ предпринимательской деятельности, банкротства, правового регулирования рынка ценных бумаг, аудиторской, банковской, бухгалтерской, страховой, рекламной, внешнеэкономической и оценочной деятельности, а также правового регулирования конкуренции и монополии в предпринимательской деятельности.


Для студентов, аспирантов, преподавателей и всех интересующихся проблемами предпринимательского права.
Издание подготовлено по состоянию законодательства на ноябрь 2011 г....

Цена:
113 руб

 Оперативно-розыскная деятельность. Учебник
Оперативно-розыскная деятельность. Учебник
Изложены базовые положения теории оперативно-розыскной деятельности (ОРД) в Российской Федерации. Приведены материалы, касающиеся правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, оснований и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, оперативно-розыскного обеспечения уголовного судопроизводства и других вопросов, не составляющих государственную тайну.
В основе учебника - Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 5 июля 1995 года (с многочисленными изменениями и дополнениями).


Для студентов, слушателей и курсантов учебных заведений системы правоохранительных органов Российской Федерации....

Цена:
1022 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования