СМИ Законы РФ
Юр.книга В.Б. Аверянов Виконавча влада і адміністративне право

Thu, 16 Dec 2010 12:44:25 +0000
Титулка

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО

ВИКОНАВЧА ВЛАДА

І АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

За загальною редакцією В.Б. АВЕР'ЯНОВА

Серія наукових видань

"Адміністративно-правова реформа в Україні":

Державне управління: теорія і практика. - К.,1998.

Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку. -К.,1999.

Виконавча влада і адміністративне право. - К.,2002.

Видавничий Дім "Ін-Юре" Київ 2002

 

УДК 342.9 ББК X 621 В65

Рекомендовано до друку

Вченою радою Інституту держави і права

ім. В.М. Корецького НАН України

4 липня 2002 р. (протокол № 7)

B6S Виконавча влада і адміністративне право /За заг. ред. В.Б. Авер'яно- • ва. — К.: Видавничий Дім "Ін-Юре", 2002. — 668 с.

У книзі, яка. є черговою публікацією в серії наукових видань "Адмі-ністративно-правова реформа в Україні", висвітлюються науково-теоретичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади та її правового регулювання в Україні. Перевалене місце відведено розгляду ключових інститутів виконавчої влади і адміністративного права, що вимагають першочергової уваги в ході проведення в Україні адміністративної реформи.

Завдяки систематизованому викладу теоретико-методологічних і науко-во-прикладних знань у галузях державного управління і адміністративного права монографія розрахована не тільки на науковців і фахівців державного апарату, а й буде корисною для викидачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти, а також широкого кола читачів, що цікавляться проблематикою адміністративної реформи.

ISBN 8088-15-6

Рецензенти:

А, О. Селіванов, доктор юридичних наук, професор В.І. Семчик, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Видання здійснено за підтримки

КИЇВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ЦЕНТРУ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ

та за сприянням КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА

© Автори, 2002

© "Юрнаукацентр , 2W2

 

ISBN 8088-15-6


Thu, 16 Dec 2010 12:54:39 +0000
ЗМІСТ

 

назад


ПЕРЕДМОВА

Частина перша

ВИКОНАВЧА ВЛАДА:

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Розділ І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади

Глава 1. Виконавча влада як об'єкт організаційно-правового дослідження

Глава 2. Основні види органів виконавчої влади в Україні

Глава 3. Президент України і виконавча влада

Глава 4. Місцеве самоврядування в контексті

децентралізації державної влади

Розділ II. Адміністративне право — провідна галузь

правового регулювання виконавчої влади

Глава 1. Доктринальні засади сучасного розвитку і

реформування українського адміністративного права

Глава 2. Засадниче значення Конституції України Іцодо

адміністративного права

Глава 3. Сутнісні ознаки адміністративного права ж галузі

публічного права

Глава 4. Нормативний масив адміністративного права:

загальні риси

Глава 5. Адміністративні договорі як особлива форма

регулювання управлінських відносин

Глава 6. Адміністративно-правові режими: їх призначення,

зміст і види

 

Розділ III. Політико-правові засади організації виконавчої влади в зарубіжних країнах

Глава 1. Організація виконавчої влади за умов

парламентського правління

Глава 2. Організація виконавчої влади за умов

президентської республіки

Глава 3. Організація виконавчої влади за умов змішаної

республіканської форми державного правління

Частина друга

ЛЮДИНА І ВИКОНАВЧА ВЛАДА: СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ТИПУ ВЗАЄМОВІДНОСИН

Розділ IV. Права громадян та їх забезпечення у сфері виконавчої влади

Глава 1. Спрямованість на забезпечення прав громадян -

демократична сутність виконавчої влади

Глава 2. Зміст адшністративно-правового статусу громадян

України

Глава 3. Основні напрямки реалізація прав громадян

у сфері виконавчої влади

Глава 4. Адміністративні послуги з боку органів

виконавчої влади та їх правове регулювання

Глава 5. Європейський досвід законодавчого регулювання

адміністративних процедур

Глава 6. Роль державної ювенальної політики

у забезпеченні прав людини: постановка проблеми

Розділ V. Розвиток правових засобів захисту прав громадян

у сфері виконавчої влади

Глава 1. Інститут оскарження в адміністративному

порядку: загальні засади

Глава 2. Порядок оскарження в органах внутрішніх справ

Глава 3. Питання оскарження рішень, дій та бездіяльності податкових органів

Глава 4. Адміністративна юстиція як провідна форма судового захисту прав громадян

Глава 5. Роль Конституційного Суду України у захисті прав людини

Глава б. Роль і завдання "українсьшго омбудсмена"

Частина третя

ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Розділ VI. Проблеми удосконалення правового статусу

органів виконавчої влади

Глава І. Компетенція органів виконавчої влади: загальна

характеристика змісту

Глава 2. Конституційні засади організації та діяльності

Кабінету Міністрів України

Глава 3. Актуальні проблеми законодавчого врегулювання

статусу Кабінету Міністрів України

Глава 4. Дискреційні повноваження та адміністративний

розсуд в діяльності органів виконавчої влади

Глава 5. Правові акти управління як провідна форма

реалізації повноважень органів виконавчої влади

Розділ VII. Правові проблеми удосконалення організації та діяльності органів виконавчої влади

Глава 1. Центральні органи виконавчої влади: основні

напрямки реформування

Глава 2. Запровадження в органах виконавчої влади

політичних посад та їх правовий статус

Глава 3. Інститут державних секретарів міністерств:

порівняння вітчизняного та європейського досвіду

Глава 4. Науково-методичні засади проведення

функціонального аналізу в органах виконавчої влади

Частина четверта

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ЗМІСТ І СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ

Розділ VIII. Розвиток організаційно-правових засад

державної служби та її кадрового забезпечення

Глава І. Основні напрямки реформування державної

служби на сучасному етапі

Глава 2. Питання конкурсного відбору і призначення на

посади державних службовців

Глава 3. Інститут проходження державної служби

Глава 4. Підвищення стимулюючої ролі оплати праці

державних службовців

Глава 5. Система підготовки і підвищення кваліфікації

кадрів державної служби: проблеми розвитку

Глава 6. Деякі питання формування молодих кадрів

управління

Розділ IX. Актуальні проблеми удосконалення

законодавства про державну службу

Глава І. Поняття "державна служба" і "державні службовці"

у світлі зарубіжних моделей державної служби

Глава 2. Типи і види державної служби: проблеми

класифікації

Глава 3. Співвідношення понять "посадова особа"

і "службова особа"

Глава 4. Проблеми правового регулювання поведінки

державних службовців

Глава 5. Дисциплінарна відповідальність державних

службовців: необхідність публічно-правового

регулювання

Частина п'ята

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Розділ X. Зміст державного контролю та його правові

засади

Глава 1. Державний контроль: нові погляди на його сутність і призначення.

Глава 2. Види державного контролю та і'х правове

регулювання

Глава 3. Контроль та нагляд в державному управлінні:

порівняльна характеристика

Глава 4. "Презумпція знання закону" у світлі забезпечення

об'єктивності контролю

Глава 5. Контроль у сфері місцевого самоврядування та

його зв'язок з державним управлінням

Розділ XI. Здійснення державного контролю щодо

виконавчої влади з боку суб'єктів інших гілок влади

Глава 1. Парламентський контроль - вища форма

державного контролю

Глава 2. Конституційні засади парламентського контролю

щодо виконавчої влади

Глава 3. Прокурорський нагляд за додержанням законів

у сфері виконавчої влади

Глава 4. Судовий контроль: поняття і види

Глава 5. З досвіду функціонування системи державного

контролю в Польщі

Частина шоста

ОНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Розділ XII. Теоретичні засади розвитку адміністративно-деліктного законодавства

Глава І. Юридична природа відповідальності у сфері адмішстративно-правового регулювання

Глава 2. Уточнення поняття та класифікації підстав адміністративної відповідальності

Глава 3. Юридичні особи як суб'єкти адміністративної відповідальності

Глава 4. Різновиди адміністративних правопорушень та особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб

Розділ ХIII. Актуальні проблеми адміністративної відповідальності та шляхи їх розв'язання

Глава 1. Розмежування адміністративних і кримінальних

проступків: постановка проблеми

Глава 2. Адміністративні стягаення та удосконалення їх

правового регулювання

Глава 3. Штраф як найпоширеніший вид адміністративних

стягнень та його застосування

Глава 4. Економічні санкції: витання їх правової природи

Глава 5. Особливості адмпгісігративної відповідальності

осіб, що обіймають посади в державних органах

Розділ XIV. Адміністративно-юрисдикційне провадження:

проблеми удосконалення

Глава 1. Розвиток загальних положень провадження в справах про адміністративні правопорушення

Глава 2. Уточнення складу учасників провадження та розвиток їх правового статусу

Глава 3. Удосконалення процедур провадження

ПІСЛЯМОВА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОЗНАВЦІВ З ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

(за час з 1980 року)Thu, 16 Dec 2010 13:03:22 +0000
ПЕРЕДМОВА

назад

Суспільна роль виконавчої влади серед гілок .державної влади визначається тим, що саме у процесі її реалізації відбувається реальне втілення в життя законів та інших нормативних актів держави, практичне застосування важелів державного регулювання й управління важливими процесами суспільного розвитку. Сам характер виконавчої влади, зумовлений її об'єктивним призначенням — виконанням законів та інших правових актів, підтверджує єдність цієї гілки влади зі змістом управлінської діяльності держави, яка найчастіше ідентифікується з поняттям "державне управління".

За роки незалежності України поки що не задалося побудувати функціонально достатню та структурно несуперечливу систему виконавчої влади. І це виявляється у недосконалості багатьох складових елементів механізму державного управління.

Подоланню багатьох недоліків у сфері виконавчої влади має сприяти здійснення адміністративної реформи, її метою є поетапне створення на наукових принципах ефективнішої і де-мократичнішої системи державного управління, яка має бути достатньо прозорою для громадськості, а витрати на її утримання були б адекватними фінансово-економічному стану держави. Дедалі стає все більш очевидним, що без повноцінної адміністративної реформи в Україні неможливі; системне і результативне проведення інших реформ, насамперед економічних і соціальних.

Тривалий час багато хто з вітчизняних дослідників доводив, що послідовне й глибоке реформування виконавчої влади, державного управління неможливе без наукової моделі, без певної наукової концепції. На сьогодні такса перешкоди в Україні немає, оскільки відповідна Концепція підготовлена створеною Президентом України у 1997 р. Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи. До речі, Концепція адміністративної реформи в Україні на час її офіційного визнання в 1998 р. була єдиною в країнах СНД.

Отже, суттєвою особливістю адміністративної реформи в нашій країні є те, що з самого початку була зроблена спроба поставити її проведення на дійсно наукову основу.

Разом з тим варто нагадати, що на той час серйозних науково-правових напрацювань стосовно змісту, напрямів та шляхів реформування в адміністративній сфері практично не було. Адже в минулі роки юридична наука, за радянською традицією, обмежувалася формальним описуванням та компліментарним коментуванням подій, що відбувалися в державному апараті, особливо коли питання торкалися вищих ешелонів влади. Інакше кажучи, українська правова наука (як, втім, й інші суспільні науки) не була достатньо готова до методологічного обгрунтування глибоких сутнісних перетворень у системі виконавчої влади.

Та й нині, на жаль, наука поки що незадовільно виконує функцію об'єктивного і незалежного спостерігача й експерта стосовно процесів адміністративного реформування. Наприклад, ще й досі майже немає спеціальних наукових праць, присвячених критичному аналізу важливих аспектів Концепції адміністративної реформи та практики її впровадження. Як поодинокі винятки, що тільки підтверджують правило, можна навести науково-публіцистичну книгу Голови Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи Л.М. Кравчука "Держава і влада: досвід адміністративної реформи в Україні" (К, 2001. - 190 с.) та деякі розділи узагальнюючого видання Інституту держави і права ім. В.М-. Корецького НАН України "Державотворення і правотворення в Україні" (К., 2001. - 656 с.).

Що ж стосується спеціалізованих науково-юридичних джерел, то тут цілеспрямована увага власне питанням адміністративної реформи приділяється лише в публікаціях започаткованого у 1999 р. Інститутом держави і права спільно з членами Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи циклу наукових доповідей "Проблеми адміністративної реформи та реформи адміністративного права України". Зокрема, на цей час видані такі наукові доповіді: "Наукові засади вирішення організаційно-правових проблем адміністративної реформи в Україні" (К., 1999. - 48 с.); "Державне управління та адміністративне право: актуальні проблеми реформування" (К., 1999. — 52 с.); "Наукові засади реформування державної служби в Україні" (К., 2000. - 56 с.); "Державний контроль у сфері виконавчої влади" (К., 2000. - 60 с.); "Відповідальність у державному управлінні та адміністративне право" (К., 2001. - 70 с.).

З огляду на незадовільний у цілому стан теоретичного супроводження адміністративної реформи потрібний постійний науковий моніторинг ходу, глибини і наслідків впровадження Концепції адміністративної реформи. Його основу має становити проведення системної науково-аналітичної оцінки того, що зроблено, і на цій підставі — виявлення обгрунтованості і корисності самих концептуальних ідей, мети і завдань. У тому числі важливою складовою сучасного наукового моніторингу стану реалізації згаданої Концепції слід вважати здійснення регулярного перегляду її змістовного наповнення та основних ідей і конкретних напрямів, шляхів і засобів їх впровадження з метою уточнення, а за необхідності — доповнення і навіть оновлення її положень. Адже за минулих майже чотири роки проведення адміністративної реформи відбулась досить значна, так би мовити, "експлуатація" творчого, ідейного потенціалу Концепції, і цей ресурс на сьогодні істотно вичерпався.

Вагома роль у поступовому оновленні концептуального забезпечення адміністративної реформи належить правовій науці. Причому головне місце тут належить науці адміністративного права, яка включає до свого предмета організаційно-правові аспекти так званої теорії державного управління, що є комплексною, міждисциплінарною галуззю знань. Відтак, лише в конструктивному поєднанні здобутків адміністративно-правової науки з результатами деяких інших юридичних, а також і неюридичних досліджень проблематики виконавчої влади і державного управління можливий реальний прогрес у покращенні концептуальних засад адміністративної реформи в Україні.

Враховуючи наведені обставини, автори пропонованої книги мали на меті як узагальнити новітні досягнення українських і зарубіжних науковців, так і в міру своїх можливостей розширити та поглибити фундаментальні дослідження проблем організації, функціонування та правового регулювання виконавчої влади, державного управління. Значна увага приділена аналізу закономірностей і особливостей розвитку та реформування таких найвагоміших інститутів виконавчої влади, як: правовий статус людини у сфері виконавчої влади; органи виконавчої влади, їх функції та компетенція; державна служба; адміністративні процедури й адміністративні договори; адміністративно-правові режими і надання управлінських послуг; контроль у державному управлінні; дисципліна і відповідальність у державному апараті.

Особливий наголос у книзі зроблено на постановці та розв'язанні завдань реформування українського адміністративного права, створення нової доктринальної моделі адміністративного праворозуміння, яка була б орієнтована на запровадження принципу верховенства права, послідовну гармонізацію з європейськими принципами і стандартами адміністративного права.

Як вирішальна проводиться теза про те, що, на противагу колишній доктринальній традиції, сучасне адміністративне право має розглядатися як засіб забезпечення належної реалізації' та дієвого захисту прав і свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади. Доводиться, що в основу сучасного реформування українського адміністративного права має бути покладено передбачений Конституцією України принцип верховенства права, котрий означає підпорядкування діяльності державних інститутів потребам реалізації та захисту прав людини, їх пріоритетність перед усіма іїшгами цшностя-ми демократичної, соціальної, правової держави.

Такий підхід обумовлює необхідність правильного визначення пріоритетів у процесі здійсненяя адміністративної реформи. Суть проблеми в тому, щоб розв'язання завдань структурно-функціональних реорганізаБ,ій і проходження державної служби в органах виконавчої влади було органічно поєднане із завданнями поглиблення демократизації державного управління.

Більше топ), всупереч протилежним поглядам багатьох фахівців, слід утверджувати думку про те, що, зрештою, аспекти раціоналізації державного управлшня мають бути підпорядковані аспектам його демократизації і гуманізації. Адже за своєю суттю адміністративна реформа означає наближення апарату виконавчої влади до потреб суспільства й кожної окремої лкдини і створення такої системи державного управління, яка відповідала б стандартам демократичної, правової держави із соціальне орієнтованою ринковою економікою.

На жаль, саме в цьому демократичному "вимірі" здійснення адміністративної реформи зустрічає найбільше перешкод і потребує найбільшої підтримки, в тому числі і доктринальної. І це не дивно, оскільки складність справи полягає в тому, щоб замість домінуючої дотепер ідеології "панування" держави над людиною на справі впроваджувати протилежну - ідеологію "служіння" держави інтересам людини.

Мета "служіння" держави інтересам людини, хоч і знайшла пряме текстуальне відтворення в Концепції адміністративної реформи, але поки що не стала пануючою ані в свідомості державних службовців, ані в практичній діяльності органів виконавчої влади. Це дуже важке завдання, оскільки потребує якісно нового погляду на сутність та функціональну орієнтацію виюнавчої влади.

ВІфішальна роль у правовому забезпеченні такої зміни належить адміністративному праву, яке є необхідною умовою і засобом функціонування публічної влади щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Але українське адміністративне право поки що не здатне достатньою мірою відповісти на цей "виклик часу". Важливо й те, що фактично роль цієї галузі права залишається істотно деформованою.

З огляду на це адміністративне право потребує суттєвого і комплексного реформування. І вирішальне завдання такого реформування полягає не в тому, щоб просто поішасти ідеї верховенства права в основу наукового тлумачення суспільної ролі адміністративного права, а в тому, щоб ці ідеї були фактично реалізовані у ключових напрямах його реформування, сприяючи при цьому його гармонізації з європейськими принципами адміністративного права.

Найпомітніша особливість сучасної "європейська традиції" у розвитку вітчизняного адміністративного права полягає тому, що у демократичному суспільстві увага держави щодо вирішення проблеми прав людини акцентується не стільюі на захисті порушених прав, скільки на утвердженні пріоритету прав і свобод людини в усіх сферах її взаємодії з державою, її органами і посадовими особами. В пропонованій книзі обґрунтовується, що саме такою і має бути нова орієнтація національного адміністративного права. І саме через це автори значну увагу приділили узагальненню європейського досвіду організації виконавчої влади і трансформацій адміністративно-правових систем.

Виконання багатоаспектних завдань дослідження обумовило залучення до авторського колективу, поряд з переважною участю вче-них-адміністративістів і управлінців, також окремих провідних дослідників проблематики загальної теорії держави і права, конституційного права, судоустрою і судочинства.

Ця книга продовжує серію наукових видань "Адміністративно-правова реформа в Україні", підготовка якої здійснюється творчим колективом дослідників на базі відділу проблем державного управління та адміністративного права ІДП ім. В.М.Корецького НАН України і була розпочата монографіями: Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 432 с.; Державна служба: оргатзаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. — К.: Ін-Юре, 1999. — 272 с.


Thu, 16 Dec 2010 13:18:56 +0000
Розділ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Thu, 16 Dec 2010 14:29:59 +0000
Розділ II АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО - ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Thu, 16 Dec 2010 14:39:58 +0000
Розділ ІІІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Thu, 16 Dec 2010 15:15:49 +0000
Розділ IV ПРАВА ГРОМАДЯН ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Thu, 16 Dec 2010 15:26:14 +0000
Розділ V РОЗВИТОК ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Thu, 16 Dec 2010 15:45:07 +0000
Розділ VI ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ


Розділ VII ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕНИЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Просмотров: 892
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
 Основные проблемы частного права
Основные проблемы частного права
Сборник научных статей известных специалистов в области гражданского права из России и рада других стран СНГ посвящен выдающемуся отечественному цивилисту профессору А.Л.Маковскому. В нем представлены работы по актуальным теоретическим и практическим проблемам российского гражданского (частного) права, а также гражданского права стран СНГ и международного частного права: предмету гражданского права, гражданско-правовой ответственности, договорному и вещному праву, интеллектуальным правам, коллизионному праву, международному коммерческому арбитражу и др.

Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов, практикующих юристов и работников правоприменительных органов, а также для всех тех, кто интересуется проблемами современного гражданского (частного) права....

Цена:
232 руб

Н. Ю. Круглова Правовое регулирование коммерческой деятельности. Учебник
Правовое регулирование коммерческой деятельности. Учебник
В учебнике рассматривается современный правовой механизм управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятий различных организационно-правовых форм. Особое внимание уделяется регулированию правоотношений, возникающих в процессе создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, в процессах внутренней организационно-экономической деятельности фирм. В книге рассмотрены и другие важные правоотношения, возникающие в процессе производственно-хозяйственной деятельности между субъектами хозяйствования, что позволит студентам наиболее полно освоить сущность правовых институтов и норм предпринимательской деятельности и более эффективно использовать в своей практической работе механизмы хозяйственных правоотношений....

Цена:
1121 руб

И. Ф. Крылов, А. И. Бастрыкин Розыск, дознание, следствие
Розыск, дознание, следствие
В книге рассматриваются вопросы организации и деятельности органов розыска, дознания и следствия в российском уголовном процессе, средства и методы, используемые при раскрытии преступлений, освещается история зарождения, развития, современный правовой статус органов дознания и предварительного следствия, в том числе история розыскных учреждений в дореволюционной России, представленная в фотографиях.

Издание адресуется студентам, аспирантам и преподавателям высших юридических учебных заведений, работникам органов дознания и предварительного следствия....

Цена:
955 руб

 Финансовое право. Практикум. Учебное пособие
Финансовое право. Практикум. Учебное пособие
Издание представляет собой учебное пособие по финансовому праву, которое основано на современном законодательстве и практике его применения. Практикум является дополнением к учебнику "Финансовое право".
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов вузов, обучающихся по программам прикладного бакалавриата по юридическим направлениям и специальностям, а также для аспирантов и преподава-телей юридических вузов....

Цена:
1589 руб

 Гражданское процессуальное право. Шпаргалка
Гражданское процессуальное право. Шпаргалка
Настоящее издание поможет систематизировать полученные ранее знания, а также подготовиться к экзамену или зачету и успешно их сдать.

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений....

Цена:
58 руб

 Право интеллектуальной собственности. Общие положения. Учебник. Том 1
Право интеллектуальной собственности. Общие положения. Учебник. Том 1
В первом томе "Общие положения" учебника по праву интеллектуальной собственности дается общая характеристика интеллектуальных прав, раскрываются их природа, признаки и особенности правового регулирования, характеризуются объекты и субъекты интеллектуальных прав, способы распоряжения этими правами, рассматриваются механизмы государственного регулирования отношений в указанной сфере, а также вопросы правовой охраны интеллектуальной собственности. Учебник подготовлен творческим коллективом, включающим как сотрудников кафедры интеллектуальных прав Московского государственного юридического университета им. О.Е.Кутафина (МГЮА), так и других признанных ведущих специалистов в этой области. Он отражает современное состояние регулирования прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, содержит комплексный и системный анализ действующего законодательства, правоприменительной практики и существующих научных теорий в сфере интеллектуальных прав. Особое внимание уделяется анализу складывающейся правоприменительной практики.

Для студентов и преподавателей юридических вузов и юристов-практиков, а также широкого круга лиц, создающих и использующих объекты интеллектуальных прав....

Цена:
1229 руб

 Правовые основы бизнеса в сфере природопользования. Учебное пособие
Правовые основы бизнеса в сфере природопользования. Учебное пособие
В предлагаемом учебном пособии в соответствии с требованиями ФГОС ВПО определяются основные нормы, понятия и формы осуществления предпринимательской деятельности в сфере природопользования, раскрываются особенности действующего природоресурсного законодательства, механизм правового регулирования использования природных ресурсов в Российской Федерации, вовлечения их в хозяйственный оборот.
Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2016 г.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе бакалавриата, преподавателей юридических вузов, работников законодательной, исполнительной и судебной власти, а также для всех интересующихся вопросами правового обеспечения предпринимательской деятельности в сфере природопользования.

...

Цена:
418 руб

А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий Административное право России. Общая часть. Учебник
Административное право России. Общая часть. Учебник
Учебник написан преподавателями кафедры административного права юридического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова в соответствии с учебной программой курса "Административное право". В нем на основе положений действующей Конституции Российской Федерации 1993 г., действующего российского законодательства, с учетом достижений науки административного права освещаются основные институты общей части, а также особенной части административного права, включая основы административно-правового регулирования организации и управления в экономической, социально-культурной и административно-политической сферах в современных условиях. Здесь же рас-смотрены некоторые общие вопросы административно-правового обеспечения организации государственного управления в качестве методологической пред-посылки его анализа в межотраслевом, отраслевом и других аспектах, в чрезвычайных условиях.


Для студентов, магистров, аспирантов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также лиц, интересующихся административно-правовым регулированием организующей деятельности государства и ее взаимодействия с субъектами гражданского общества России....

Цена:
1209 руб

Г. Н. Комкова Конституционное право. Практикум. Учебное пособие для СПО
Конституционное право. Практикум. Учебное пособие для СПО
Учебное пособие включает тематические планы дисциплин «Конституционное право России» и «Конституционное право зарубежных стран», планы практических занятий, вопросы для подготовки к экзаменам, методические рекомендации для подготовки рефератов и курсовых работ, рекомендуемую основную и дополнительную литературу по изучаемым темам, методические рекомендации и планы курсовых работ, глоссарий по конституционному праву.
Издание поможет обучающимся уяснить содержание наиболее важных и распространенных политико-правовых доктрин, научиться логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по излагаемому вопросу, свободно оперировать правовыми понятиями и категориями....

Цена:
702 руб

А. А. Ситник, А. Г. Гузнов, Т. Э. Рождественская Финансовый надзор в национальной платежной системе Российской Федерации. Учебное пособие
Финансовый надзор в национальной платежной системе Российской Федерации. Учебное пособие
Учебное пособие подготовлено в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»). В учебном пособии на основании анализа законодательства о национальной платежной системе раскрываются понятие и структура национальной платежной системы, рассматриваются виды платежных систем, цели и принципы регулирования общественных отношений, складывающихся в процессе организации и функционирования национальной платежной системы, исследуются особенности правового положения субъектов национальной платежной системы, раскрывается специфика правового статуса Банка России как органа, осуществляющего регулирование, надзор и наблюдение в национальной платежной системе. Для магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических и экономических вузов, практикующих юристов и предпринимателей....

Цена:
926 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования