СМИ Законы РФ
Юр.книга В.Б. Аверянов Виконавча влада і адміністративне право

Thu, 16 Dec 2010 12:44:25 +0000
Титулка

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО

ВИКОНАВЧА ВЛАДА

І АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО

За загальною редакцією В.Б. АВЕР'ЯНОВА

Серія наукових видань

"Адміністративно-правова реформа в Україні":

Державне управління: теорія і практика. - К.,1998.

Державна служба: організаційно-правові основи і шляхи розвитку. -К.,1999.

Виконавча влада і адміністративне право. - К.,2002.

Видавничий Дім "Ін-Юре" Київ 2002

 

УДК 342.9 ББК X 621 В65

Рекомендовано до друку

Вченою радою Інституту держави і права

ім. В.М. Корецького НАН України

4 липня 2002 р. (протокол № 7)

B6S Виконавча влада і адміністративне право /За заг. ред. В.Б. Авер'яно- • ва. — К.: Видавничий Дім "Ін-Юре", 2002. — 668 с.

У книзі, яка. є черговою публікацією в серії наукових видань "Адмі-ністративно-правова реформа в Україні", висвітлюються науково-теоретичні засади і актуальні проблеми функціонування виконавчої влади та її правового регулювання в Україні. Перевалене місце відведено розгляду ключових інститутів виконавчої влади і адміністративного права, що вимагають першочергової уваги в ході проведення в Україні адміністративної реформи.

Завдяки систематизованому викладу теоретико-методологічних і науко-во-прикладних знань у галузях державного управління і адміністративного права монографія розрахована не тільки на науковців і фахівців державного апарату, а й буде корисною для викидачів, аспірантів і студентів вищих закладів освіти, а також широкого кола читачів, що цікавляться проблематикою адміністративної реформи.

ISBN 8088-15-6

Рецензенти:

А, О. Селіванов, доктор юридичних наук, професор В.І. Семчик, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Видання здійснено за підтримки

КИЇВСЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ЦЕНТРУ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ

ЦЕНТРУ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИХ РЕФОРМ

та за сприянням КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ПРАВА

© Автори, 2002

© "Юрнаукацентр , 2W2

 

ISBN 8088-15-6


Thu, 16 Dec 2010 12:54:39 +0000
ЗМІСТ

 

назад


ПЕРЕДМОВА

Частина перша

ВИКОНАВЧА ВЛАДА:

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ

Розділ І. Виконавча влада в Україні: організаційно-правові засади

Глава 1. Виконавча влада як об'єкт організаційно-правового дослідження

Глава 2. Основні види органів виконавчої влади в Україні

Глава 3. Президент України і виконавча влада

Глава 4. Місцеве самоврядування в контексті

децентралізації державної влади

Розділ II. Адміністративне право — провідна галузь

правового регулювання виконавчої влади

Глава 1. Доктринальні засади сучасного розвитку і

реформування українського адміністративного права

Глава 2. Засадниче значення Конституції України Іцодо

адміністративного права

Глава 3. Сутнісні ознаки адміністративного права ж галузі

публічного права

Глава 4. Нормативний масив адміністративного права:

загальні риси

Глава 5. Адміністративні договорі як особлива форма

регулювання управлінських відносин

Глава 6. Адміністративно-правові режими: їх призначення,

зміст і види

 

Розділ III. Політико-правові засади організації виконавчої влади в зарубіжних країнах

Глава 1. Організація виконавчої влади за умов

парламентського правління

Глава 2. Організація виконавчої влади за умов

президентської республіки

Глава 3. Організація виконавчої влади за умов змішаної

республіканської форми державного правління

Частина друга

ЛЮДИНА І ВИКОНАВЧА ВЛАДА: СТАНОВЛЕННЯ НОВОГО ТИПУ ВЗАЄМОВІДНОСИН

Розділ IV. Права громадян та їх забезпечення у сфері виконавчої влади

Глава 1. Спрямованість на забезпечення прав громадян -

демократична сутність виконавчої влади

Глава 2. Зміст адшністративно-правового статусу громадян

України

Глава 3. Основні напрямки реалізація прав громадян

у сфері виконавчої влади

Глава 4. Адміністративні послуги з боку органів

виконавчої влади та їх правове регулювання

Глава 5. Європейський досвід законодавчого регулювання

адміністративних процедур

Глава 6. Роль державної ювенальної політики

у забезпеченні прав людини: постановка проблеми

Розділ V. Розвиток правових засобів захисту прав громадян

у сфері виконавчої влади

Глава 1. Інститут оскарження в адміністративному

порядку: загальні засади

Глава 2. Порядок оскарження в органах внутрішніх справ

Глава 3. Питання оскарження рішень, дій та бездіяльності податкових органів

Глава 4. Адміністративна юстиція як провідна форма судового захисту прав громадян

Глава 5. Роль Конституційного Суду України у захисті прав людини

Глава б. Роль і завдання "українсьшго омбудсмена"

Частина третя

ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ

Розділ VI. Проблеми удосконалення правового статусу

органів виконавчої влади

Глава І. Компетенція органів виконавчої влади: загальна

характеристика змісту

Глава 2. Конституційні засади організації та діяльності

Кабінету Міністрів України

Глава 3. Актуальні проблеми законодавчого врегулювання

статусу Кабінету Міністрів України

Глава 4. Дискреційні повноваження та адміністративний

розсуд в діяльності органів виконавчої влади

Глава 5. Правові акти управління як провідна форма

реалізації повноважень органів виконавчої влади

Розділ VII. Правові проблеми удосконалення організації та діяльності органів виконавчої влади

Глава 1. Центральні органи виконавчої влади: основні

напрямки реформування

Глава 2. Запровадження в органах виконавчої влади

політичних посад та їх правовий статус

Глава 3. Інститут державних секретарів міністерств:

порівняння вітчизняного та європейського досвіду

Глава 4. Науково-методичні засади проведення

функціонального аналізу в органах виконавчої влади

Частина четверта

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ: ЗМІСТ І СТРАТЕГІЯ РЕФОРМУВАННЯ

Розділ VIII. Розвиток організаційно-правових засад

державної служби та її кадрового забезпечення

Глава І. Основні напрямки реформування державної

служби на сучасному етапі

Глава 2. Питання конкурсного відбору і призначення на

посади державних службовців

Глава 3. Інститут проходження державної служби

Глава 4. Підвищення стимулюючої ролі оплати праці

державних службовців

Глава 5. Система підготовки і підвищення кваліфікації

кадрів державної служби: проблеми розвитку

Глава 6. Деякі питання формування молодих кадрів

управління

Розділ IX. Актуальні проблеми удосконалення

законодавства про державну службу

Глава І. Поняття "державна служба" і "державні службовці"

у світлі зарубіжних моделей державної служби

Глава 2. Типи і види державної служби: проблеми

класифікації

Глава 3. Співвідношення понять "посадова особа"

і "службова особа"

Глава 4. Проблеми правового регулювання поведінки

державних службовців

Глава 5. Дисциплінарна відповідальність державних

службовців: необхідність публічно-правового

регулювання

Частина п'ята

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Розділ X. Зміст державного контролю та його правові

засади

Глава 1. Державний контроль: нові погляди на його сутність і призначення.

Глава 2. Види державного контролю та і'х правове

регулювання

Глава 3. Контроль та нагляд в державному управлінні:

порівняльна характеристика

Глава 4. "Презумпція знання закону" у світлі забезпечення

об'єктивності контролю

Глава 5. Контроль у сфері місцевого самоврядування та

його зв'язок з державним управлінням

Розділ XI. Здійснення державного контролю щодо

виконавчої влади з боку суб'єктів інших гілок влади

Глава 1. Парламентський контроль - вища форма

державного контролю

Глава 2. Конституційні засади парламентського контролю

щодо виконавчої влади

Глава 3. Прокурорський нагляд за додержанням законів

у сфері виконавчої влади

Глава 4. Судовий контроль: поняття і види

Глава 5. З досвіду функціонування системи державного

контролю в Польщі

Частина шоста

ОНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Розділ XII. Теоретичні засади розвитку адміністративно-деліктного законодавства

Глава І. Юридична природа відповідальності у сфері адмішстративно-правового регулювання

Глава 2. Уточнення поняття та класифікації підстав адміністративної відповідальності

Глава 3. Юридичні особи як суб'єкти адміністративної відповідальності

Глава 4. Різновиди адміністративних правопорушень та особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб

Розділ ХIII. Актуальні проблеми адміністративної відповідальності та шляхи їх розв'язання

Глава 1. Розмежування адміністративних і кримінальних

проступків: постановка проблеми

Глава 2. Адміністративні стягаення та удосконалення їх

правового регулювання

Глава 3. Штраф як найпоширеніший вид адміністративних

стягнень та його застосування

Глава 4. Економічні санкції: витання їх правової природи

Глава 5. Особливості адмпгісігративної відповідальності

осіб, що обіймають посади в державних органах

Розділ XIV. Адміністративно-юрисдикційне провадження:

проблеми удосконалення

Глава 1. Розвиток загальних положень провадження в справах про адміністративні правопорушення

Глава 2. Уточнення складу учасників провадження та розвиток їх правового статусу

Глава 3. Удосконалення процедур провадження

ПІСЛЯМОВА

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОЗНАВЦІВ З ПРОБЛЕМ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА

(за час з 1980 року)Thu, 16 Dec 2010 13:03:22 +0000
ПЕРЕДМОВА

назад

Суспільна роль виконавчої влади серед гілок .державної влади визначається тим, що саме у процесі її реалізації відбувається реальне втілення в життя законів та інших нормативних актів держави, практичне застосування важелів державного регулювання й управління важливими процесами суспільного розвитку. Сам характер виконавчої влади, зумовлений її об'єктивним призначенням — виконанням законів та інших правових актів, підтверджує єдність цієї гілки влади зі змістом управлінської діяльності держави, яка найчастіше ідентифікується з поняттям "державне управління".

За роки незалежності України поки що не задалося побудувати функціонально достатню та структурно несуперечливу систему виконавчої влади. І це виявляється у недосконалості багатьох складових елементів механізму державного управління.

Подоланню багатьох недоліків у сфері виконавчої влади має сприяти здійснення адміністративної реформи, її метою є поетапне створення на наукових принципах ефективнішої і де-мократичнішої системи державного управління, яка має бути достатньо прозорою для громадськості, а витрати на її утримання були б адекватними фінансово-економічному стану держави. Дедалі стає все більш очевидним, що без повноцінної адміністративної реформи в Україні неможливі; системне і результативне проведення інших реформ, насамперед економічних і соціальних.

Тривалий час багато хто з вітчизняних дослідників доводив, що послідовне й глибоке реформування виконавчої влади, державного управління неможливе без наукової моделі, без певної наукової концепції. На сьогодні такса перешкоди в Україні немає, оскільки відповідна Концепція підготовлена створеною Президентом України у 1997 р. Державною комісією з проведення в Україні адміністративної реформи. До речі, Концепція адміністративної реформи в Україні на час її офіційного визнання в 1998 р. була єдиною в країнах СНД.

Отже, суттєвою особливістю адміністративної реформи в нашій країні є те, що з самого початку була зроблена спроба поставити її проведення на дійсно наукову основу.

Разом з тим варто нагадати, що на той час серйозних науково-правових напрацювань стосовно змісту, напрямів та шляхів реформування в адміністративній сфері практично не було. Адже в минулі роки юридична наука, за радянською традицією, обмежувалася формальним описуванням та компліментарним коментуванням подій, що відбувалися в державному апараті, особливо коли питання торкалися вищих ешелонів влади. Інакше кажучи, українська правова наука (як, втім, й інші суспільні науки) не була достатньо готова до методологічного обгрунтування глибоких сутнісних перетворень у системі виконавчої влади.

Та й нині, на жаль, наука поки що незадовільно виконує функцію об'єктивного і незалежного спостерігача й експерта стосовно процесів адміністративного реформування. Наприклад, ще й досі майже немає спеціальних наукових праць, присвячених критичному аналізу важливих аспектів Концепції адміністративної реформи та практики її впровадження. Як поодинокі винятки, що тільки підтверджують правило, можна навести науково-публіцистичну книгу Голови Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи Л.М. Кравчука "Держава і влада: досвід адміністративної реформи в Україні" (К, 2001. - 190 с.) та деякі розділи узагальнюючого видання Інституту держави і права ім. В.М-. Корецького НАН України "Державотворення і правотворення в Україні" (К., 2001. - 656 с.).

Що ж стосується спеціалізованих науково-юридичних джерел, то тут цілеспрямована увага власне питанням адміністративної реформи приділяється лише в публікаціях започаткованого у 1999 р. Інститутом держави і права спільно з членами Державної комісії з проведення в Україні адміністративної реформи циклу наукових доповідей "Проблеми адміністративної реформи та реформи адміністративного права України". Зокрема, на цей час видані такі наукові доповіді: "Наукові засади вирішення організаційно-правових проблем адміністративної реформи в Україні" (К., 1999. - 48 с.); "Державне управління та адміністративне право: актуальні проблеми реформування" (К., 1999. — 52 с.); "Наукові засади реформування державної служби в Україні" (К., 2000. - 56 с.); "Державний контроль у сфері виконавчої влади" (К., 2000. - 60 с.); "Відповідальність у державному управлінні та адміністративне право" (К., 2001. - 70 с.).

З огляду на незадовільний у цілому стан теоретичного супроводження адміністративної реформи потрібний постійний науковий моніторинг ходу, глибини і наслідків впровадження Концепції адміністративної реформи. Його основу має становити проведення системної науково-аналітичної оцінки того, що зроблено, і на цій підставі — виявлення обгрунтованості і корисності самих концептуальних ідей, мети і завдань. У тому числі важливою складовою сучасного наукового моніторингу стану реалізації згаданої Концепції слід вважати здійснення регулярного перегляду її змістовного наповнення та основних ідей і конкретних напрямів, шляхів і засобів їх впровадження з метою уточнення, а за необхідності — доповнення і навіть оновлення її положень. Адже за минулих майже чотири роки проведення адміністративної реформи відбулась досить значна, так би мовити, "експлуатація" творчого, ідейного потенціалу Концепції, і цей ресурс на сьогодні істотно вичерпався.

Вагома роль у поступовому оновленні концептуального забезпечення адміністративної реформи належить правовій науці. Причому головне місце тут належить науці адміністративного права, яка включає до свого предмета організаційно-правові аспекти так званої теорії державного управління, що є комплексною, міждисциплінарною галуззю знань. Відтак, лише в конструктивному поєднанні здобутків адміністративно-правової науки з результатами деяких інших юридичних, а також і неюридичних досліджень проблематики виконавчої влади і державного управління можливий реальний прогрес у покращенні концептуальних засад адміністративної реформи в Україні.

Враховуючи наведені обставини, автори пропонованої книги мали на меті як узагальнити новітні досягнення українських і зарубіжних науковців, так і в міру своїх можливостей розширити та поглибити фундаментальні дослідження проблем організації, функціонування та правового регулювання виконавчої влади, державного управління. Значна увага приділена аналізу закономірностей і особливостей розвитку та реформування таких найвагоміших інститутів виконавчої влади, як: правовий статус людини у сфері виконавчої влади; органи виконавчої влади, їх функції та компетенція; державна служба; адміністративні процедури й адміністративні договори; адміністративно-правові режими і надання управлінських послуг; контроль у державному управлінні; дисципліна і відповідальність у державному апараті.

Особливий наголос у книзі зроблено на постановці та розв'язанні завдань реформування українського адміністративного права, створення нової доктринальної моделі адміністративного праворозуміння, яка була б орієнтована на запровадження принципу верховенства права, послідовну гармонізацію з європейськими принципами і стандартами адміністративного права.

Як вирішальна проводиться теза про те, що, на противагу колишній доктринальній традиції, сучасне адміністративне право має розглядатися як засіб забезпечення належної реалізації' та дієвого захисту прав і свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади. Доводиться, що в основу сучасного реформування українського адміністративного права має бути покладено передбачений Конституцією України принцип верховенства права, котрий означає підпорядкування діяльності державних інститутів потребам реалізації та захисту прав людини, їх пріоритетність перед усіма іїшгами цшностя-ми демократичної, соціальної, правової держави.

Такий підхід обумовлює необхідність правильного визначення пріоритетів у процесі здійсненяя адміністративної реформи. Суть проблеми в тому, щоб розв'язання завдань структурно-функціональних реорганізаБ,ій і проходження державної служби в органах виконавчої влади було органічно поєднане із завданнями поглиблення демократизації державного управління.

Більше топ), всупереч протилежним поглядам багатьох фахівців, слід утверджувати думку про те, що, зрештою, аспекти раціоналізації державного управлшня мають бути підпорядковані аспектам його демократизації і гуманізації. Адже за своєю суттю адміністративна реформа означає наближення апарату виконавчої влади до потреб суспільства й кожної окремої лкдини і створення такої системи державного управління, яка відповідала б стандартам демократичної, правової держави із соціальне орієнтованою ринковою економікою.

На жаль, саме в цьому демократичному "вимірі" здійснення адміністративної реформи зустрічає найбільше перешкод і потребує найбільшої підтримки, в тому числі і доктринальної. І це не дивно, оскільки складність справи полягає в тому, щоб замість домінуючої дотепер ідеології "панування" держави над людиною на справі впроваджувати протилежну - ідеологію "служіння" держави інтересам людини.

Мета "служіння" держави інтересам людини, хоч і знайшла пряме текстуальне відтворення в Концепції адміністративної реформи, але поки що не стала пануючою ані в свідомості державних службовців, ані в практичній діяльності органів виконавчої влади. Це дуже важке завдання, оскільки потребує якісно нового погляду на сутність та функціональну орієнтацію виюнавчої влади.

ВІфішальна роль у правовому забезпеченні такої зміни належить адміністративному праву, яке є необхідною умовою і засобом функціонування публічної влади щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина. Але українське адміністративне право поки що не здатне достатньою мірою відповісти на цей "виклик часу". Важливо й те, що фактично роль цієї галузі права залишається істотно деформованою.

З огляду на це адміністративне право потребує суттєвого і комплексного реформування. І вирішальне завдання такого реформування полягає не в тому, щоб просто поішасти ідеї верховенства права в основу наукового тлумачення суспільної ролі адміністративного права, а в тому, щоб ці ідеї були фактично реалізовані у ключових напрямах його реформування, сприяючи при цьому його гармонізації з європейськими принципами адміністративного права.

Найпомітніша особливість сучасної "європейська традиції" у розвитку вітчизняного адміністративного права полягає тому, що у демократичному суспільстві увага держави щодо вирішення проблеми прав людини акцентується не стільюі на захисті порушених прав, скільки на утвердженні пріоритету прав і свобод людини в усіх сферах її взаємодії з державою, її органами і посадовими особами. В пропонованій книзі обґрунтовується, що саме такою і має бути нова орієнтація національного адміністративного права. І саме через це автори значну увагу приділили узагальненню європейського досвіду організації виконавчої влади і трансформацій адміністративно-правових систем.

Виконання багатоаспектних завдань дослідження обумовило залучення до авторського колективу, поряд з переважною участю вче-них-адміністративістів і управлінців, також окремих провідних дослідників проблематики загальної теорії держави і права, конституційного права, судоустрою і судочинства.

Ця книга продовжує серію наукових видань "Адміністративно-правова реформа в Україні", підготовка якої здійснюється творчим колективом дослідників на базі відділу проблем державного управління та адміністративного права ІДП ім. В.М.Корецького НАН України і була розпочата монографіями: Державне управління: теорія і практика / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 432 с.; Державна служба: оргатзаційно-правові основи і шляхи розвитку / За заг. ред. В.Б. Авер'янова. — К.: Ін-Юре, 1999. — 272 с.


Thu, 16 Dec 2010 13:18:56 +0000
Розділ І ВИКОНАВЧА ВЛАДА В УКРАЇНІ: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

Thu, 16 Dec 2010 14:29:59 +0000
Розділ II АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО - ПРОВІДНА ГАЛУЗЬ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Thu, 16 Dec 2010 14:39:58 +0000
Розділ ІІІ ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Thu, 16 Dec 2010 15:15:49 +0000
Розділ IV ПРАВА ГРОМАДЯН ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Thu, 16 Dec 2010 15:26:14 +0000
Розділ V РОЗВИТОК ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Thu, 16 Dec 2010 15:45:07 +0000
Розділ VI ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ


Розділ VII ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕНИЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Просмотров: 875
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
В.А. Томсинов Всеобщая история государства и права. Том 2. Учебник
Всеобщая история государства и права. Том 2. Учебник
Настоящий том воспроизводит части III и IV учебника "Всеобщая история государства и права", вышедшего в свет в 1947 г. Этот учебник был написан ведущими российскими правоведами - корифеями отечественной юриспруденции. Он до сих пор сохраняет свое научное и учебное значение и остается в числе лучших учебников по курсу всеобщей истории государства и права (истории государства и права зарубежных стран).
Предназначается для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.

...

Цена:
903 руб

В. С. Нерсесянц История политических и правовых учений
История политических и правовых учений
В учебнике, подготовленном выдающимся российским ученым, академиком РАН, доктором юридических наук, профессором, разработчиком фундаментальных проблем и тем исторического и теоретического правоведения и философии права, освещаются основные идеи, концепции и направления развития всемирной истории политической и правовой мысли от ее зарождения до современности. Значительное внимание уделено формированию и развитию политических и правовых учений в России.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и других гуманитарных вузов и факультетов, а также широкого круга читателей, интересующихся политико-правовыми идеями прошлого и современности....

Цена:
1199 руб

Н. А. Захарова, А. В. Горшков Право социального обеспечения. Учебное пособие
Право социального обеспечения. Учебное пособие
В учебном пособии рассмотрены основные вопросы, касающиеся понятия права социального обеспечения, трудового стажа, действующей пенсионной системы, порядка обеспечения населения социальными пособиями, страховыми и компенсационными выплатами, предоставления медицинской помощи.
Отличительной особенностью данного издания является его актуальность. В пособии не только отражены изменения, произошедшие в национальной системе социального обеспечения и страхования за последние два-три года, но и учтены будущие изменения.

Для студентов, изучающих Право социального обеспечения, аспирантов, преподавателей, а также всех интересующихся вопросами социального обеспечения в России....

Цена:
158 руб

Л. П. Рассказов Теория государства и права. Учебник
Теория государства и права. Учебник
В учебнике на основании требований государственного стандарта рассмотрены основные понятия и проблемы теории государства и права, предусмотренные вузовской программой.

Учебник адресован прежде всего студентам юридических факультетов, как приступающим к изучению правовых дисциплин, так и тем, кто стремится углубить свои теоретические знания. Настоящее издание может быть полезно аспирантам и преподавателям юридических вузов, а также всем интересующимся вопросами государства и права....

Цена:
1209 руб

В. А. Белов Гражданское право. Учебник. В 4 томах. Том 3. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 книгах. Книга 2. Права исключительные, личные и наследственные
Гражданское право. Учебник. В 4 томах. Том 3. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 книгах. Книга 2. Права исключительные, личные и наследственные
Вы держите в руках современный, максимально полный, абсолютно избавленный от пустой информации учебник по гражданскому праву. Результат огромного научного труда, позволяющий читателю проанализировать очень большой объем информации. Хорошо написанный, решенный оригинальным образом (деление текста на нумерованные абзацы, гиперссылки), что обеспечивает лаконизм подачи материала и возможность проследить связи проблем по всему курсу. Это та книга, которую должен иметь в своей библиотеке каждый уважающий себя специалист и по которой необходимо учиться каждому думающему студенту-юристу. Качество и объем материала учебника приравнивают его к справочному, энциклопедическому изданию.

Издание состоит из двух книг и CD-диска с дополнительной литературой....

Цена:
1366 руб

Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран
Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран
Учебное пособие содержит документы и материалы по истории рабовладельческого, феодального, буржуазного государства и права, истории возникновения зарубежных социалистических стран. В кратком предисловии содержатся пояснения, как пользоваться хрестоматией.
Для преподавателей, аспирантов и студентов юридических и исторических вузов и факультетов....

Цена:
779 руб

 Земельное право
Земельное право
В учебном пособии излагаются теоретические и законодательные основы использования и охраны земли как основы жизни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации, характеризуются конституционные формы земельной собственности, земельные права и обязанности собственников и иных правообладателей земельных участков, раскрываются правовой режим различных категорий земель, способы укрепления земельного правопорядка, охраны земель, защиты земельных прав граждан и юридических лиц, правила применения юридической ответственности за нарушение земельного законодательства.

Для студентов и преподавателей юридических вузов и факультетов, а также широкого круга читателей, интересующихся вопросами правового положения земель в условиях рыночной экономики России....

Цена:
314 руб

А. С. Смыкалин История судебной системы России
История судебной системы России
Освещаются этапы истории российского суда начиная с XV-XVI вв., с возникновения централизованной судебной системы в масштабах государства. Особое внимание уделено Судебной реформе 1864 г.
Подробно рассматриваются этапы формирования и трансформации советской и постсоветской судебной системы.

Для студентов вузов, обучающихся по направлению "Юриспруденция", а также читателей, интересующихся историей Российского государства и права....

Цена:
659 руб

Е. А. Шереметьев Конституционное право. Конспект лекций. Учебное пособие
Конституционное право. Конспект лекций. Учебное пособие
Данное учебное пособие, подготовленное в виде кратких вопросов и ответов, охватывает все основные темы курса "Конституционное право России", включаемые в билеты для экзаменов, зачетов, семинаров. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов и вузов....

Цена:
88 руб

Корякин В.М. Военное право. Учебник
Военное право. Учебник
Раскрываются правовые основы деятельности государства по правовому обеспечению обороны страны и военной безопасности, правовому регулированию отношений, связанных с устройством и организацией Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, государственным управлением ими, комплектованием личного состава, организацией прохождения военной службы, правовым статусом военнослужащих, поддержанием законности и правопорядка в военной организации государства, противодействием коррупции в Вооруженных Силах РФ.Законодательство в учебнике отражено по состоянию на 1 сентября 2018?г.Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.Для курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов военных образовательных организаций высшего образования, студентов юридических вузов, студентов, обучающихся на военных кафедрах образовательных организаций, а также всех интересующихся современными проблемами военного права....

Цена:
1499 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования