СМИ Законы РФ
Юр.книга В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко Адміністративне право Украiни

Thu, 16 Dec 2010 08:41:16 +0000
Титулка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Підручник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ Юрінком Інтер

2003

 

ББК 67.9(4УКР)301я73 К61

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Рекомендовано вченою радою Національної академії внутрішніх справ України (протокол № 15 від 29 жовтня 2002 р.)

Рецензенти: І. П. Голосніченко — доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України; Р. А. Калюжний — доктор юридичних наук, професор

Колпаков В. К., Кузьменко О. В.

К61          Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком

Інтер, 2003. - 544 с.

I5ВN 966-667-083-6

Підручник підготовлено відповідно до сучасної адміністративно-право­вої доктрини, що базується на Концепції адміністративної реформи в Україні. В ньому розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України. У Загальній частині поєднано нор­мативний матеріал і теоретичні положення, що розкривають сутність публічного управління, його співвідношення з державним управлінням; розглядається поняття адміністративного права, адміністративно-пра­вовий статус його суб'єктів, зміст адміністративного процесу. В Особливій частині розглядаються питання виконавчо-розпорядчої діяльності дер­жави в адміністративно-політичній сфері, галузях економіки та соціально-культурного будівництва, підприємництва, міжгалузевого управління, а також забезпечення законності в державному управлінні.

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів і вузів. Стане у пригоді науковцям, державним службовцям, працівникам правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, суду, прокуратури тощо.

ББК 67.9(4УКР)301я73+ +67.301я73

© Колпаков В. К., Кузьменко О. В., 2003
© Художнє оформлення
І5ВМ 966-667-083-6                                      видавництва "Юрінком Інтер", 2003


Thu, 16 Dec 2010 08:44:28 +0000
Передмова


Адміністративне право — одна з провідних галузей у правовій систе­мі України, складне соціально-юридичне утворення, в якому відобража­ються матеріальні, ідеологічні, моральні та інші відносини, що існують у суспільстві.

Адміністративне право базується на положеннях Конституції Украї­ни, нормативних актах Президента, Верховної Ради та Уряду України, актах органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, референду­мів, інших державних структур. Воно тісно пов'язане із теоретичними положеннями таких суміжних юридичних наук, як теорія держави і пра­ва, конституційне право, цивільне право, кримінальне право, криміналь­ний процес, кримінологія, трудове право та інших.

Як фундаментальна галузь публічного права, воно є необхідним інст­рументом у регулюванні діяльності структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, органі­зацій. Його вплив постійно відчувають на собі конкретні особи. Норми адміністративного права охороняють відносини, що складаються під впливом цивільного, трудового, сімейного та інших галузей права.

Адміністративне право органічно пов'язане з виконавчою владою та державним управлінням. Воно виступає обов'язковим інструментом, здійснення державної виконавчої влади у формі державного управління. Його норми є правовою основою побудови й ефективного функціонуван­ня найбільш активної та потужної державної підсистеми — апарату дер­жавного управління.

Безпосередньо нормами адміністративного права встановлюються державно-владні управлінські правовідносини та закріплюються права і обов'язки громадян, а також інших суб'єктів, що не мають владних пов­новажень у відносинах з представниками держави; встановлюються орга­нізаційні та правові засади функціонування всієї системи державної ад­міністрації; здійснюється розподіл повноважень між органами державно­го управління та їх структурними одиницями; визначаються принципи, методи, форми державно-управлінської діяльності.

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства метою адміністра­тивно-правового регулювання є встановлення і регламентація таких вза­ємовідносин, якими кожній людині має бути гарантовано реальне додер­жання і охорона у сфері виконавчої влади належних їй прав і свобод, а та­кож ефективний захист цих прав і свобод у разі їх порушення.

На адміністративне право припадає основне навантаження щодо юридичного забезпечення адміністративної реформи і створення ефек­тивної системи державного управління, яка б відповідала стандартам де­мократичної правової держави з соціальне орієнтованою ринковою еко­номікою.

Важливість цієї функції адміністративного права обумовлена, по-пер­ше, тим, що зміна ідеології державного управління є одним з визначаль­них чинників забезпечення інституційної спроможності інтегрування Ук­раїни в ЄС, по-друге, тим, що структурна незавершеність адміністратив­ної реформи стала чи не найголовнішим гальмом у поглибленні соціаль­но-економічних і політичних перетворень.

Адміністративне право посідає особливе місце у подоланні штучного протиставлення держави і ринку, в усвідомленні того, що основним суб'­єктом політики економічного зростання, подальшої демократизації су­спільства та поглиблення інтеграційних процесів є держава, яка має ста­ти надійним гарантом конституційних прав і свобод громадян.

В умовах змін соціальної структури суспільства завдяки інститутам адміністративного права реалізуються заходи щодо істотного зміцнення дієздатності держави і виконання нею регулюючих функцій не для витіс­нення вже сформованих ринкових механізмів, а для їх доповнення, вдос­коналення та посилення ефективності.

Навчальний курс з адміністративного права, базою якого є теоре­тичні положення адміністративно-правової науки і практика публічної управлінської діяльності, має своїм призначенням прищеплення майбут­нім юристам комплексу знань, умінь і навичок, які необхідні для вико­нання ними своїх обов'язків на професійному рівні.

Найважливішими завданнями курсу є надання студентам глибоких знань щодо основних категорій адміністративного права, сутності вико­навчої влади, публічного управління; механізмів адміністративно-право­вого забезпечення прав і свобод людини; управління галузями і функці­ями держави; забезпечення законності в управлінській діяльності. На­вчання сприятиме вільному орієнтуванню у чинному адміністративному законодавстві, системі та компетенції органів виконавчої влади і місцево­го самоврядування, принципах, методах і формах управління, неухильно­му додержанню вимог законності у практичній діяльності.

Адміністративно-правове законодавство порівняно з законодавством інших галузей права є найбільш мобільним і нестабільним. Це вимагає від студентів підвищеної уваги до тих нововведень, що відбуваються у змісті та структурі механізму адміністративно-правового регулювання, чинному законодавстві, а також поглиблення їх творчої активності та самостійності при засвоєнні основних адміністративно-правових інститутів.

У підручнику навчальний матеріал з адміністративного права тради­ційно розподіляється між двома частинами, що мають назви «Загальна частина» і «Особлива частина».

Загальна частина адміністративного права поєднує нормативний матеріал і теоретичні положення, що розкривають поняття публічного управління, його риси і принципи, його співвідношення з виконавчою владою; поняття адміністративного права; зміст адміністративно-право­вих норм і відносин; визначають адміністративно-правовий статус суб'­єктів адміністративного права (громадян, Президента України, органів виконавчої влади, об'єднань громадян, підприємств і установ, державних службовців); сутність методів і форм управління; склад адміністративно­го правопорушення і відповідальність за його вчинення; зміст адмініст­ративного процесу.

Особлива частина поєднує нормативний матеріал і теоретичні поло­ження, що розкривають сутність і зміст регулюючого впливу та правові основи виконавчо-розпорядчої діяльності держави в адміністративно-по­літичній сфері, у сферах економіки і соціально-культурного будівництва, підприємництва, міжгалузевого управління, а також забезпечення закон­ності у державному управлінні.

Зміст Загальної й Особливої частин адміністративного права взаємо­залежні і становлять єдине ціле.

Підручник підготовлений відповідно до програм з курсу адміністра­тивного права. Крім того, враховано погляди фахівців і думки студентів щодо навчально-методичної літератури з цієї навчальної дисципліни, ви­користано багаторічний досвід і традиції викладання адміністративного права у Національній академії внутрішніх справ України.

Загальну частину підручника підготував В. К. Колпаков, Особливу частину — О. В. Кузьменко.

Автори висловлюють вдячність колективу кафедри адміністративно­го права Національної академії внутрішніх справ України, а також усім колегам, які своїми порадами, відгуками, зауваженнями сприяли підго­товці та виданню цієї книжки.


Thu, 16 Dec 2010 09:00:58 +0000
ГЛАВА 1 Сутність державного управління та його співвідношення з виконавчою владою

Thu, 16 Dec 2010 09:07:52 +0000
ГЛАВА 2 Поняття адміністративного права

Thu, 16 Dec 2010 09:14:03 +0000
ГЛАВА З Адміністративно-правові норми

Thu, 16 Dec 2010 09:18:27 +0000
ГЛАВА 4 Адміністративно-правові відносини

Thu, 16 Dec 2010 09:54:47 +0000
ГЛАВА 5 Суб'єкти адміністративного права

Thu, 16 Dec 2010 10:04:48 +0000
ГЛАВА 6 Методи і форми державного управління

Thu, 16 Dec 2010 10:16:21 +0000
ГЛАВА 7 Адміністративно-деліктне право


ГЛАВА 8 Адміністративно-процесуальне право

Просмотров: 2704
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
 Финансовое право. Практикум. Учебное пособие
Финансовое право. Практикум. Учебное пособие
Издание представляет собой учебное пособие по финансовому праву, которое основано на современном законодательстве и практике его применения. Практикум является дополнением к учебнику "Финансовое право".
Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Для студентов вузов, обучающихся по программам прикладного бакалавриата по юридическим направлениям и специальностям, а также для аспирантов и преподава-телей юридических вузов....

Цена:
1269 руб

Г. Н. Комкова Конституционное право. Практикум. Учебное пособие для СПО
Конституционное право. Практикум. Учебное пособие для СПО
Учебное пособие включает тематические планы дисциплин «Конституционное право России» и «Конституционное право зарубежных стран», планы практических занятий, вопросы для подготовки к экзаменам, методические рекомендации для подготовки рефератов и курсовых работ, рекомендуемую основную и дополнительную литературу по изучаемым темам, методические рекомендации и планы курсовых работ, глоссарий по конституционному праву.
Издание поможет обучающимся уяснить содержание наиболее важных и распространенных политико-правовых доктрин, научиться логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по излагаемому вопросу, свободно оперировать правовыми понятиями и категориями....

Цена:
632 руб

М. О. Буянова, О. В. Смирнов Трудовое право. Учебник
Трудовое право. Учебник
Данное издание учебника основано на нормах Трудового кодекса РФ и иных нормативных правовых актах в сфере труда. Материал изложен в соответствии с программой курса "Трудовое право России" и дает читателям объективную характеристику современного трудового права, а также понимание перспективы его развития. Заключительный раздел посвящен международно-правовому регулированию трудовых отношений. Для преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов, а также предпринимателей, руководителей организаций и кадровых служб.
Издание подготовлено по состоянию на ноябрь 2011 г.

Для преподавателей, студентов и аспирантов юридических вузов, а также предпринимателей, руководителей организаций и кадровых служб....

Цена:
573 руб

 Ненадлежащее оказание медицинской помощи. Судебно-медицинская экспертиза. Учебное пособие
Ненадлежащее оказание медицинской помощи. Судебно-медицинская экспертиза. Учебное пособие
В учебном пособии на основе современных научных данных с учетом новых законодательных норм освещаются наиболее сложные вопросы судебно-медицинской экспертизы случаев ненадлежащего оказания медицинской помощи.
Учебное пособие предназначено для студентов медицинских вузов, клинических ординаторов, слушателей ФПДО, врачей - судебно-медицинских экспертов, преподавателей медицинских и юридических вузов.

...

Цена:
306 руб

 Общая теория государства и права. Академический курс в 3 томах. Том 2
Общая теория государства и права. Академический курс в 3 томах. Том 2

Академический курс подготовлен ведущими учеными страны в области теории государства и права в соответствии с новыми стандартами и учебными программами, на основе общения и привлечения новейшего эмпирического материала.

Для студентов, аспирантови преподавателей юридических вузов.

...

Цена:
345 руб

 Российское уголовное право. Том 1. Общая часть
Российское уголовное право. Том 1. Общая часть
Учебник подготовлен докторами юридических наук, профессорами ведущих учебных заведений и научно-исследовательских учреждений России. В нем учтены все изменения и дополнения, внесенные в УК РФ по состоянию на 20 октября 2002 г., другие нормативные правовые акты этих лет, необходимые для применения норм УК, а также разъяснения Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики, содержащиеся в постановлениях, принятых в 1997-2002 гг., статистические данные и материалы судебной практики по конкретным уголовным делам за этот период времени.

Учебник предназначен для студентов, аспирантов и преподавателей высших юридических учебных заведений, научных работников, сотрудников суда, юстиции и других правоохранительных органов, а также адвокатов....

Цена:
232 руб

Е. А. Шереметьев Конституционное право. Конспект лекций. Учебное пособие
Конституционное право. Конспект лекций. Учебное пособие
Данное учебное пособие, подготовленное в виде кратких вопросов и ответов, охватывает все основные темы курса "Конституционное право России", включаемые в билеты для экзаменов, зачетов, семинаров. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов и вузов....

Цена:
88 руб

Г.И. Тункин Теория международного права
Теория международного права
"Теория международного права" - главный научный труд известного специалиста по международному праву, профессора юридического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Г.И.Тункина. В нем Тункин изложил и обосновал теорию согласования воль государств. Параллельно с этим в книге рассмотрены вопросы соотношения международного права с внешней политикой и дипломатией, международно-правовой ответственности государства, права международных организаций и др.
Настоящая книга предназначена для студентов, аспирантов, преподавателей и научных работников, занимающихся международными отношениями....

Цена:
1016 руб

А. Н. Миронов Нотариат. Учебное пособие
Нотариат. Учебное пособие
В учебном пособии на основе действующего законодательства и других нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность нотариата, излагаются история развития нотариата, понятие, задачи, принципы нотариальной деятельности, организация нотариата, статус нотариусов и других лиц, имеющих право совершать нотариальные действия, виды нотариальных действий, порядок их совершения, финансовое обеспечение деятельности нотариата, а также контроль за нотариатом и нотариальной деятельностью.

Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования последнего поколения.

Для студентов средних профессиональных учебных заведений, обучающихся по специальности "Правоведение", а также читателей, интересующихся вопросами функционирования нотариата....

Цена:
1149 руб

Корякин В.М. Военное право. Учебник
Военное право. Учебник
Раскрываются правовые основы деятельности государства по правовому обеспечению обороны страны и военной безопасности, правовому регулированию отношений, связанных с устройством и организацией Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, государственным управлением ими, комплектованием личного состава, организацией прохождения военной службы, правовым статусом военнослужащих, поддержанием законности и правопорядка в военной организации государства, противодействием коррупции в Вооруженных Силах РФ.Законодательство в учебнике отражено по состоянию на 1 сентября 2018?г.Соответствует ФГОС ВО последнего поколения.Для курсантов, слушателей, адъюнктов и докторантов военных образовательных организаций высшего образования, студентов юридических вузов, студентов, обучающихся на военных кафедрах образовательных организаций, а также всех интересующихся современными проблемами военного права....

Цена:
1499 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования