СМИ Законы РФ
Юр.книга В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко Адміністративне право Украiни

Thu, 16 Dec 2010 08:41:16 +0000
Титулка

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Підручник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Київ Юрінком Інтер

2003

 

ББК 67.9(4УКР)301я73 К61

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Рекомендовано вченою радою Національної академії внутрішніх справ України (протокол № 15 від 29 жовтня 2002 р.)

Рецензенти: І. П. Голосніченко — доктор юридичних наук, професор,

Заслужений юрист України; Р. А. Калюжний — доктор юридичних наук, професор

Колпаков В. К., Кузьменко О. В.

К61          Адміністративне право України: Підручник. — К.: Юрінком

Інтер, 2003. - 544 с.

I5ВN 966-667-083-6

Підручник підготовлено відповідно до сучасної адміністративно-право­вої доктрини, що базується на Концепції адміністративної реформи в Україні. В ньому розкривається зміст норм Загальної та Особливої частин адміністративного права України. У Загальній частині поєднано нор­мативний матеріал і теоретичні положення, що розкривають сутність публічного управління, його співвідношення з державним управлінням; розглядається поняття адміністративного права, адміністративно-пра­вовий статус його суб'єктів, зміст адміністративного процесу. В Особливій частині розглядаються питання виконавчо-розпорядчої діяльності дер­жави в адміністративно-політичній сфері, галузях економіки та соціально-культурного будівництва, підприємництва, міжгалузевого управління, а також забезпечення законності в державному управлінні.

Розрахований на студентів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів і вузів. Стане у пригоді науковцям, державним службовцям, працівникам правоохоронних органів, органів місцевого самоврядування, суду, прокуратури тощо.

ББК 67.9(4УКР)301я73+ +67.301я73

© Колпаков В. К., Кузьменко О. В., 2003
© Художнє оформлення
І5ВМ 966-667-083-6                                      видавництва "Юрінком Інтер", 2003


Thu, 16 Dec 2010 08:44:28 +0000
Передмова


Адміністративне право — одна з провідних галузей у правовій систе­мі України, складне соціально-юридичне утворення, в якому відобража­ються матеріальні, ідеологічні, моральні та інші відносини, що існують у суспільстві.

Адміністративне право базується на положеннях Конституції Украї­ни, нормативних актах Президента, Верховної Ради та Уряду України, актах органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, референду­мів, інших державних структур. Воно тісно пов'язане із теоретичними положеннями таких суміжних юридичних наук, як теорія держави і пра­ва, конституційне право, цивільне право, кримінальне право, криміналь­ний процес, кримінологія, трудове право та інших.

Як фундаментальна галузь публічного права, воно є необхідним інст­рументом у регулюванні діяльності структур виконавчої влади, місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, органі­зацій. Його вплив постійно відчувають на собі конкретні особи. Норми адміністративного права охороняють відносини, що складаються під впливом цивільного, трудового, сімейного та інших галузей права.

Адміністративне право органічно пов'язане з виконавчою владою та державним управлінням. Воно виступає обов'язковим інструментом, здійснення державної виконавчої влади у формі державного управління. Його норми є правовою основою побудови й ефективного функціонуван­ня найбільш активної та потужної державної підсистеми — апарату дер­жавного управління.

Безпосередньо нормами адміністративного права встановлюються державно-владні управлінські правовідносини та закріплюються права і обов'язки громадян, а також інших суб'єктів, що не мають владних пов­новажень у відносинах з представниками держави; встановлюються орга­нізаційні та правові засади функціонування всієї системи державної ад­міністрації; здійснюється розподіл повноважень між органами державно­го управління та їх структурними одиницями; визначаються принципи, методи, форми державно-управлінської діяльності.

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства метою адміністра­тивно-правового регулювання є встановлення і регламентація таких вза­ємовідносин, якими кожній людині має бути гарантовано реальне додер­жання і охорона у сфері виконавчої влади належних їй прав і свобод, а та­кож ефективний захист цих прав і свобод у разі їх порушення.

На адміністративне право припадає основне навантаження щодо юридичного забезпечення адміністративної реформи і створення ефек­тивної системи державного управління, яка б відповідала стандартам де­мократичної правової держави з соціальне орієнтованою ринковою еко­номікою.

Важливість цієї функції адміністративного права обумовлена, по-пер­ше, тим, що зміна ідеології державного управління є одним з визначаль­них чинників забезпечення інституційної спроможності інтегрування Ук­раїни в ЄС, по-друге, тим, що структурна незавершеність адміністратив­ної реформи стала чи не найголовнішим гальмом у поглибленні соціаль­но-економічних і політичних перетворень.

Адміністративне право посідає особливе місце у подоланні штучного протиставлення держави і ринку, в усвідомленні того, що основним суб'­єктом політики економічного зростання, подальшої демократизації су­спільства та поглиблення інтеграційних процесів є держава, яка має ста­ти надійним гарантом конституційних прав і свобод громадян.

В умовах змін соціальної структури суспільства завдяки інститутам адміністративного права реалізуються заходи щодо істотного зміцнення дієздатності держави і виконання нею регулюючих функцій не для витіс­нення вже сформованих ринкових механізмів, а для їх доповнення, вдос­коналення та посилення ефективності.

Навчальний курс з адміністративного права, базою якого є теоре­тичні положення адміністративно-правової науки і практика публічної управлінської діяльності, має своїм призначенням прищеплення майбут­нім юристам комплексу знань, умінь і навичок, які необхідні для вико­нання ними своїх обов'язків на професійному рівні.

Найважливішими завданнями курсу є надання студентам глибоких знань щодо основних категорій адміністративного права, сутності вико­навчої влади, публічного управління; механізмів адміністративно-право­вого забезпечення прав і свобод людини; управління галузями і функці­ями держави; забезпечення законності в управлінській діяльності. На­вчання сприятиме вільному орієнтуванню у чинному адміністративному законодавстві, системі та компетенції органів виконавчої влади і місцево­го самоврядування, принципах, методах і формах управління, неухильно­му додержанню вимог законності у практичній діяльності.

Адміністративно-правове законодавство порівняно з законодавством інших галузей права є найбільш мобільним і нестабільним. Це вимагає від студентів підвищеної уваги до тих нововведень, що відбуваються у змісті та структурі механізму адміністративно-правового регулювання, чинному законодавстві, а також поглиблення їх творчої активності та самостійності при засвоєнні основних адміністративно-правових інститутів.

У підручнику навчальний матеріал з адміністративного права тради­ційно розподіляється між двома частинами, що мають назви «Загальна частина» і «Особлива частина».

Загальна частина адміністративного права поєднує нормативний матеріал і теоретичні положення, що розкривають поняття публічного управління, його риси і принципи, його співвідношення з виконавчою владою; поняття адміністративного права; зміст адміністративно-право­вих норм і відносин; визначають адміністративно-правовий статус суб'­єктів адміністративного права (громадян, Президента України, органів виконавчої влади, об'єднань громадян, підприємств і установ, державних службовців); сутність методів і форм управління; склад адміністративно­го правопорушення і відповідальність за його вчинення; зміст адмініст­ративного процесу.

Особлива частина поєднує нормативний матеріал і теоретичні поло­ження, що розкривають сутність і зміст регулюючого впливу та правові основи виконавчо-розпорядчої діяльності держави в адміністративно-по­літичній сфері, у сферах економіки і соціально-культурного будівництва, підприємництва, міжгалузевого управління, а також забезпечення закон­ності у державному управлінні.

Зміст Загальної й Особливої частин адміністративного права взаємо­залежні і становлять єдине ціле.

Підручник підготовлений відповідно до програм з курсу адміністра­тивного права. Крім того, враховано погляди фахівців і думки студентів щодо навчально-методичної літератури з цієї навчальної дисципліни, ви­користано багаторічний досвід і традиції викладання адміністративного права у Національній академії внутрішніх справ України.

Загальну частину підручника підготував В. К. Колпаков, Особливу частину — О. В. Кузьменко.

Автори висловлюють вдячність колективу кафедри адміністративно­го права Національної академії внутрішніх справ України, а також усім колегам, які своїми порадами, відгуками, зауваженнями сприяли підго­товці та виданню цієї книжки.


Thu, 16 Dec 2010 09:00:58 +0000
ГЛАВА 1 Сутність державного управління та його співвідношення з виконавчою владою

Thu, 16 Dec 2010 09:07:52 +0000
ГЛАВА 2 Поняття адміністративного права

Thu, 16 Dec 2010 09:14:03 +0000
ГЛАВА З Адміністративно-правові норми

Thu, 16 Dec 2010 09:18:27 +0000
ГЛАВА 4 Адміністративно-правові відносини

Thu, 16 Dec 2010 09:54:47 +0000
ГЛАВА 5 Суб'єкти адміністративного права

Thu, 16 Dec 2010 10:04:48 +0000
ГЛАВА 6 Методи і форми державного управління

Thu, 16 Dec 2010 10:16:21 +0000
ГЛАВА 7 Адміністративно-деліктне право


ГЛАВА 8 Адміністративно-процесуальне право

Просмотров: 2778
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
 Спортивное право России. Учебник
Спортивное право России. Учебник
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для обучающихся по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»). В книге рассматриваются наиболее актуальные проблемы спортивного права, раскрывается содержание основных правовых и регламентных норм в сфере физической культуры и спорта. Учебник состоит из 11 глав и содержит систематизированное изложение следующих вопросов: спорт как сфера правового регулирования, система источников спортивного права и ее особенности, особенности регулирования составных частей (элементов) спорта, субъекты спорта, социальное обеспечение и медицинская помощь в спорте, регулирование организации спортивных мероприятий, налогообложение в области спорта, правонарушения и ответственность в области спорта, разрешение споров в области спорта, спортивный арбитраж, зарубежные модели правовой регламентации спорта, Россия и спортивная политика Европейского союза.
Законодательство приведено по состоянию на март 2016 г.

Учебник предназначен для магистрантов, юристов, адвокатов, руководителей общероссийских и региональных спортивных федераций, спортивных клубов, менеджеров, спортсменов, тренеров, спортивных врачей, а также будет интересен всем тем, кто интересуется правовым регулированием физической культуры и спорта....

Цена:
791 руб

С. И. Князькин, И. А. Юрлов Гражданский, арбитражный и административный процесс в схемах с комментариями
Гражданский, арбитражный и административный процесс в схемах с комментариями
В данном учебном пособии в наглядной, интуитивно понятной форме изложен курс гражданского, арбитражного и административного процессуального права. Книга адресована прежде всего студентам, аспирантам, а также преподавателям, но может быть полезна и практическим работникам....

Цена:
673 руб

С. В. Нарутто, С. Э. Несмеянова, Е. С. Шугрина Конституционный судебный процесс. Учебник
Конституционный судебный процесс. Учебник
Настоящий учебник содержит учебный материал по дисциплине КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, подготовленный на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 030900.68 "Юриспруденция" (квалификация - магистр). В книгу включены научно-теоретический и практический материал, сопровождающий изложение положений нормативных правовых актов, а также примерная программа дисциплины. Для более глубокого уяснения учебного материала приведены судебная практика, справочные данные, мнения известных ученых.

Для магистрантов, аспирантов, преподавателей юридических факультетов, а также для практикующих юристов и всех интересующихся вопросами конституционного правосудия....

Цена:
1329 руб

 Корпоративное право. Учебный курс. В 2 томах. Том 2
Корпоративное право. Учебный курс. В 2 томах. Том 2
Настоящий учебный курс представляет собой системное изложение корпоративного права. Авторами курса являются известные ученые и практики, научные разработки которых сформировали современное представление о корпоративном праве и его основных проблемах.
В курсе рассматриваются сущность корпорации и корпоративных правоотношений, виды коммерческих и некоммерческих корпораций, корпоративных объединений, их создание и прекращение (т. 1). Особое внимание уделяется анализу правового статуса хозяйственных обществ: проблемам формирования уставного капитала, отдельным вопросам корпоративного управления, ответственности участников и членов органов общества и другим институтам (т. 2).
В курсе освещаются как частноправовые, так и публично-правовые аспекты деятельности корпораций, тенденции развития законодательства, содержится обзор научных позиций, анализ правоприменительной практики и правореализационной деятельности.

Книга адресована студентам и аспирантам юридических вузов, судьям и адвокатам, а также практикующим в сфере корпоративного права юристам.
Законодательные акты приведены по состоянию на 1 октября 2017 г....

Цена:
1977 руб

 Правовые основы нотариальной деятельности в Российской Федерации. Учебное пособие
Правовые основы нотариальной деятельности в Российской Федерации. Учебное пособие
В учебнике освещаются организационно-правовые основы деятельности нотариата и правила совершения нотариальных действий. Особое внимание уделено вопросам истории и теории нотариата, анализу законодательных новелл, среди которых - создание единой информационной системы нотариата, нотариальные действия, связанные с использованием информационных технологий, с государственной регистрацией прав на недвижимое имущество и сделок с ним. В основе анализируемого материала - нормативные правовые акты о нотариате, специальная литература по проблемам нотариата и нотариальной деятельности. Представлены методические рекомендации, перечень источников для изучения тем курса.
Издание подготовлено сотрудниками кафедры гражданского процесса юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова и нотариусами г. Москвы и Московской области.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических вузов, нотариусов, их помощников, стажеров и всех тех, кто интересуется правовыми основами нотариальной деятельности....

Цена:
706 руб

 Краткий курс по гражданскому праву. Часть 1. Учебное пособие
Краткий курс по гражданскому праву. Часть 1. Учебное пособие
Настоящее издание представляет собой учебное пособие, подготовленное в соответствии с Государственным образовательным стандартом по дисциплине "Гражданское право". Материал изложен кратко, но четко и доступно, что позволит в короткие сроки успешно подготовиться и сдать экзамен или зачет по данному предмету.

Издание предназначено для студентов высших учебных заведений....

Цена:
89 руб

Н. Г. Иванов Уголовное право. Общая часть. Учебник. В 2 томах. Том 1
Уголовное право. Общая часть. Учебник. В 2 томах. Том 1
Учебник по Общей части уголовного права подготовлен в соответствии с программой курса уголовного права на основе действующего российского законодательства и сложившейся правоприменительной практики. В отличие от других изданий подобного рода особое внимание в учебнике уделено освещению таких важных в научно-практическом смысле тем, как мотив преступления, свобода воли, определяющая деяние, нюансы психических расстройств, не исключающих вменяемости. Впервые в учебной литературе предложено подробное исследование о школах уголовного права, дано эссе о социальных основаниях уголовно-правового запрета.
Основной акцент в учебнике сделан на полемические положения Общей части уголовного права. Издание состоит из двух томов.
Содержание учебника соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования и методическим требованиям, предъявляемым к учебным изданиям.

Для студентов высших учебных заведений, аспирантов, преподавателей и практикующих юристов....

Цена:
1110 руб

И. А. Зенин Право интеллектуальной собственности. Учебник. В 2 частях. Часть 1
Право интеллектуальной собственности. Учебник. В 2 частях. Часть 1
В учебнике изложены основные положения курса «Право интеллектуальной собственности», включая новейшее законодательство об интеллектуальной собственности. Учебник состоит из двух частей. В первой части изложены основные положения учебного курса «Право интеллектуальной собственности», рассмотрены виды права интеллектуальной собственности, включая новейшее законодательство об интеллектуальной собственности. Вторая часть содержит материал по государственной регистрации объектов промышленной собственности и средств индивидуализации, защиты интеллектуальных прав и ответственности за их нарушение, обеспечения интересов обладателя секрета производства (ноу-хау), государственной регистрации договорных и бездоговорных способов перехода исключительных прав. Особенностью учебника является практическая направленность учебного материала, что должно помочь будущим юристам в их профессиональной деятельности. Для лучшего усвоения теоретических положений в структуру издания включены тесты, тренировочные задания и вопросы для самоконтроля....

Цена:
1275 руб

 Правовые основы бизнеса в сфере природопользования. Учебное пособие
Правовые основы бизнеса в сфере природопользования. Учебное пособие
В предлагаемом учебном пособии в соответствии с требованиями ФГОС ВПО определяются основные нормы, понятия и формы осуществления предпринимательской деятельности в сфере природопользования, раскрываются особенности действующего природоресурсного законодательства, механизм правового регулирования использования природных ресурсов в Российской Федерации, вовлечения их в хозяйственный оборот.
Законодательство приводится по состоянию на декабрь 2016 г.
Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по программе бакалавриата, преподавателей юридических вузов, работников законодательной, исполнительной и судебной власти, а также для всех интересующихся вопросами правового обеспечения предпринимательской деятельности в сфере природопользования.

...

Цена:
418 руб

А.Т. Боннер Гражданский процесс. Практикум. Учебное пособие
Гражданский процесс. Практикум. Учебное пособие
Учебное пособие написано в соответствии с программой учебной дисциплины "Гражданское процессуальное право" специалистами кафедры гражданского процесса Московской государственной юридической академии О.Е.Кутафина. 
Практикум включает в себя задачи по всем темам курса. Кроме того, для удобства студентов в нем собраны все действующие постановления Пленума Верховного Суда РФ по вопросам гражданского процессуального права. 

Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических факультетов вузов....

Цена:
430 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт. Партнёрская программа.
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования