СМИ Законы РФ
Юр.книга О.А. Підопригора Право інтелектуальноi власності

Sun, 28 Apr 2013 12:09:30 +0000
Зміст (Право інтелектуальної власності (Підопригора О.А та ін.))

Зміст

Передмова

Розділ 1. Загальні положення про інтелектуальну власність
1.1. Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства
1.2. Види інтелектуальної діяльності
1.3. Особливості літературної діяльності
1.4. Науково-технічна діяльність
1.5. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг
1.6. Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності
1.7. Поняття права інтелектуальної власності
1.8. Види права інтелектуальної власності

Розділ 2. Право інтелектуальної власності в Україні
2.1. Становлення і розвиток законодавства України про інтелектуальну власність
2.2. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність
2.3. Авторське право і патентне право: спільне і відмінність
2.4. Інтелектуальна власність України та її вплив на соціально-економічний розвиток держави
2.5. Державне управління інтелектуальною власністю

Розділ 3. Об'єкти права інтелектуальної власності
3.1. Об'єкти авторського права
3.2. Об'єкти суміжних прав
3.3. Об'єкти промислової власності
3.4. Об'єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Розділ 4. Об'єкти селекційних досягнень

Розділ 5. Об'єкти науково-технічної інформації

Розділ 6. Об'єкти нетрадиційних рішень
6.1. Об'єкти наукових відкриттів
6.2. Об'єкти раціоналізаторських пропозицій
6.3. Об'єкти захисту від недобросовісної конкуренції

Розділ 7. Суб'єкти права інтелектуальної власності
7.1. Загальні положення
7.2. Автори — творці об'єктів права інтелектуальної власності
7.3. Заявники
7.4. Правонаступники як суб'єкти права інтелектуальної власності

Розділ 8. Оформлення прав на об'єкти інтелектуальної власності
8.1. Виникнення прав на твори науки, літератури і мистецтва та об'єкти суміжних прав
8.2. Оформлення прав на об'єкти промислової власності
8.3. Заявка на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг
8.4. Видача охоронного документа на об'єкт інтелектуальної власності

Розділ 9. Права і обов'язки суб'єктів інтелектуальної власності, що випливають з охоронних документів
9.1. Виникнення суб'єктивних прав на об'єкти інтелектуальної власності
9.2. Особисті немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності
9.3. Майнові права авторів творів науки, літератури, мистецтва і суміжних прав та суб'єктів промислової власності

Розділ 10. Припинення правової охорони інтелектуальної власності
10.1. Загальні положення
10.2. Припинення правової охорони об'єктів промислової власності
10.3. Припинення правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг
10.4. Припинення правової охорони знаків для товарів і послуг

Розділ 11. Договори у сфері інтелектуальної діяльності
11.1. Загальні положення
11.2. Авторські договори
11.3. Договори у сфері науково-технічної діяльності
11.4. Договори на використання об'єктів промислової власності

Розділ 12. Патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах
12.1. Загальні положення
12.2. Умови патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах
12.3. Договір про патентну кооперацію

Розділ 13. Колективне управління майновими правами суб'єктів інтелектуальної власності
13.1. Загальні положення
13.2. Колективне управління майновими правами авторів за типовим законом ВОІВ
13.3. Управління майновими правами суб'єктів промислової власності
13.4. Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені)

Розділ 14. Захист права інтелектуальної власності
14.1. Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності
14.2. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності
14.3. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності
14.4. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності

Розділ 15. Економіка інтелектуальної власності
15.1. Інтелектуальна власність — складова інтелектуального капіталу за економічним змістом
15.2. Оцінка вартості інтелектуальної власності
15.3. Інтелектуальна власність в господарській діяльності
15.4. Механізм комерціалізації інтелектуальної власності
15.5. Оподаткування операцій з нематеріальними активами

Розділ 16. Міжнародні угоди в сфері інтелектуальної власності
16.1. Загальні міжнародні угоди з питань інтелектуальної власності
16.2. Міжнародні конвенції про охорону авторського права і суміжних прав
16.3. Міжнародно-правова охорона промислової власності
16.4. Міжнародно-правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Розділ 17. Стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності
17.1. Загальні положення
17.2. Державне стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності
17.3. Пільги для учасників інтелектуальної діяльності


Sun, 28 Apr 2013 12:10:00 +0000
Передмова

Передмова

Двадцять перше століття стане століттям економіки, заснованої на знаннях, у якій інтелектуальна власність буде основною рушійною силою.
Світло вільної наукової, технічної і художньої творчості з давніх часів наполегливо пробивається до світового визнання. Завдяки бурхливому розвитку науково-технічного прогресу, інтернаціоналізації господарських зв'язків, комп'ютеризації виробництва інформація стала таким же об'єктом права власності, як і засоби виробництва. Досвід розвинених країн показав, що саме по собі виробництво вже не є визначальним чинником зростання економічних показників, воно поступово поступається місцем науці, розвитку нових технологій. У зв'язку з цим питома значимість інтелектуальної власності в житті людей зростає вже не щодня, а щогодини.
Охорона прав на результати інтелектуальної діяльності введена порівняно недавно — дещо більше 200 років тому, — термін, з історичної точки зору, мізерно малий. І відносилася вона тільки до деяких видів інтелектуальних продуктів, що є результатами творчої діяльності, які вийшли на той час на ринок, — творів літератури і мистецтва, а також винаходів.
Відповідно до Конституції України, що гарантує кожному громадянину свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, наша незалежна держава послідовно створює свої власні механізми захисту авторських прав, прав промислової власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
Країни приймають закони з охорони інтелектуальної власності через такі основні причини:
- по-перше, вони прагнуть законодавчо оформити немайнові та майнові права творців на їхні твори і право суспільства на доступ до цих творів;
- по-друге, уряди країн свідомо прагнуть заохочувати творчість, поширення і застосування результатів творчої праці, а також сприяти вільній торгівлі в інтересах економічного та соціального розвитку.
У цілому законодавство у сфері інтелектуальної власності прагне захистити інтереси авторів та інших творців інтелектуальних товарів і послуг шляхом надання їм певних визначених, обмежених у часі прав, що дозволяють їм контролювати використання їхньої творчої діяльності. Причому ці права стосуються не матеріального об'єкта, у якому може бути втілений результат творчої праці, а продукту діяльності людського розуму як такого.
Питання охорони і використання інтелектуальної власності в сучасних умовах переходу до ринкових відносин починають відігравати все важливішу роль у комерційній, підприємницькій і виробничій діяльності підприємств та установ України усіх форм власності. У цьому відношенні всім, хто займається або готується до подібного роду діяльності, необхідно досить чітко уявляти собі, що таке інтелектуальна власність, у чому полягає її сутність, як вона охороняється в сучасному світі і до яких серйозних матеріальних витрат може привести порушення її прав.
Інтелектуальна власність, яка охороняється зараз у більшості країн світу, в сучасних умовах є одним з наймогутніших стимуляторів прогресу у всіх галузях розвитку суспільства. Психологи вивчають її як результат розумової праці, новаторського пошуку. Науковці, що вивчають творчу діяльність (фахівці з евристики), розглядають механізм діяльності людини, розкривають закономірності створення новацій. Соціологи встановлюють взаємозв'язок між розвитком творчої діяльності, соціальним і науковим прогресом. Економісти розглядають інтелектуальну власність як засіб підвищення ефективності виробництва. Правознавці вивчають її як об'єкт права у зв'язку із суспільною цінністю та пов'язані з нею правовідносини.
Інтелектуальна власність — частина цивільного права, що включає дві сфери прав — промислову власність та авторське право і суміжні права. Промислова власність охоплює досить широке коло об'єктів, що знайшли застосування в міжнародному торговому обороті. Поняття “промислова власність”, після прийняття Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 p., стало загальновживаним, універсальним у патентній практиці терміном, що ввійшов у побут міжнародних контактів.
До об'єктів права промислової власності відносяться: технічні рішення (винаходи), корисні моделі; символи чи позначення, що проставляються на промислових виробах, що використовуються при наданні послуг (знаки для товарів і послуг); зовнішній вигляд промислових виробів (промислові зразки — малюнки чи моделі); сорти рослин; зазначення місць походження товарів; найменування фірм, під якими вони виступають у господарському обороті (фірмові найменування); топографії інтегральних мікросхем. У право промислової власності включене також право на припинення недобросовісної конкуренції, тобто на використання прийомів, що суперечать усталеним у промисловій і торговельній практиці чесним звичаям.
Авторське право і суміжні права охороняють права автора твору, створеного в результаті творчої інтелектуальної праці. Вони стосуються особливих форм творчості, що мають відношення головним чином до засобів масових комунікацій — не тільки до друкованих публікацій, а й до радіо- та телепередач, прокату фільмів, комп'ютерних систем збереження та відтворення інформації.
Авторське право охороняє форму вираження ідей, а не самі ідеї. Як тільки ідеї втілюються в матеріальний носій, виникає правова охорона форми твору —розташування слів, нот, знаків. В об'єктивному змісті авторське право являє собою сукупність правових норм, що регулюють відношення з приводу створення і використання творів науки, літератури, мистецтва. У суб'єктивному змісті авторське право — це особисті немайнові та майнові права, що належать особам, котрі створили твори науки, літератури, мистецтва.
Права, які стосуються виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення прийнято називати “суміжними правами”, тобто правами в галузях, суміжних з авторським правом.
Для того, щоб навчитися вчасно виявляти у своїй продукції, розробках створювані при цьому об'єкти інтелектуальної власності, необхідно набути певних знань у зазначеній сфері. Це дасть можливість одержати не тільки право на охорону інтелектуальної власності в країні та за кордоном, а й перетворити її у особливо конкурентоспроможний на ринку товар, нерідко дуже дорогий і високоприбутковий, в разі правильного його використання.
Пропонований підручник підготовлений на виконання Указу Президента від 27 квітня 2001 року “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” для запровадження у вищих навчальних закладах курсу з основ інтелектуальної власності.


Sun, 28 Apr 2013 12:42:13 +0000
Розділ 1. Загальні положення про інтелектуальну власність

Sun, 28 Apr 2013 16:37:14 +0000
Розділ 2. Право інтелектуальної власності в Україні

Sun, 28 Apr 2013 16:40:29 +0000
Розділ 3. Об'єкти права інтелектуальної власності

Sun, 28 Apr 2013 16:41:45 +0000
Розділ 4. Об'єкти селекційних досягнень

Sun, 28 Apr 2013 17:00:02 +0000
Розділ 5. Об'єкти науково-технічної інформації

Mon, 29 Apr 2013 16:04:19 +0000
Розділ 6. Об'єкти нетрадиційних рішень

Mon, 29 Apr 2013 16:31:15 +0000
Розділ 7. Суб'єкти права інтелектуальної власності


Розділ 8. Оформлення прав на об'єкти інтелектуальної власності

Просмотров: 731
Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
 Спортивное право России. Учебник
Спортивное право России. Учебник
Учебник подготовлен в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования для обучающихся по направлению подготовки 030900.68 «Юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр»). В книге рассматриваются наиболее актуальные проблемы спортивного права, раскрывается содержание основных правовых и регламентных норм в сфере физической культуры и спорта. Учебник состоит из 11 глав и содержит систематизированное изложение следующих вопросов: спорт как сфера правового регулирования, система источников спортивного права и ее особенности, особенности регулирования составных частей (элементов) спорта, субъекты спорта, социальное обеспечение и медицинская помощь в спорте, регулирование организации спортивных мероприятий, налогообложение в области спорта, правонарушения и ответственность в области спорта, разрешение споров в области спорта, спортивный арбитраж, зарубежные модели правовой регламентации спорта, Россия и спортивная политика Европейского союза.
Законодательство приведено по состоянию на март 2016 г.

Учебник предназначен для магистрантов, юристов, адвокатов, руководителей общероссийских и региональных спортивных федераций, спортивных клубов, менеджеров, спортсменов, тренеров, спортивных врачей, а также будет интересен всем тем, кто интересуется правовым регулированием физической культуры и спорта....

Цена:
669 руб

 Правоохранительные органы. Шпаргалка
Правоохранительные органы. Шпаргалка
Настоящее издание поможет систематизировать полученные ранее знания, а также подготовиться к экзамену или зачету и успешно его сдать.

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений....

Цена:
39 руб

 Право интеллектуальной собственности. Учебник
Право интеллектуальной собственности. Учебник
Российская государственная академия интеллектуальной собственности представляет второе издание учебника "Право интеллектуальной собственности", подготовленное коллективом академии.
Во втором издании учтены пожелания специалистов и наших читателей.
В учебнике доступным языком представлен большой объем сведений, относящихся к области интеллектуальной собственности, что предоставляет возможность углубленного изучения норм законодательства, освоения знаний об интеллектуальной собственности.
Законодательство приводится по состоянию на сентябрь 2015 г.

Учебник будет полезен как студентам, получающим специальность "интеллектуальная собственность", "инженер-патентовед", так и студентам и аспирантам юридических, экономических, инженерно-технических специальностей, он также будет способствовать профессиональному исполнению служебных обязанностей специалистов, государственных служащих в сфере интеллектуальной собственности....

Цена:
649 руб

И. Л. Батманов Семейное право в схемах. Учебное пособие
Семейное право в схемах. Учебное пособие
В пособии в схематичной форме изложены основные темы учебной дисциплины "Семейное право". Схемы представляют собой краткое теоретическое обобщение материала и снабжены научно-практическими комментариями. Раскрыты темы, касающиеся всех видов социальной защиты, страхования и компенсаций....

Цена:
85 руб

Ю. В. Чуфаровский Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности. Учебное пособие
Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности. Учебное пособие
В книге доктора юридических наук, кандидата психологических наук Ю.В.Чуфаровского впервые в объединенном виде дана развернутая психологическая характеристика преступной деятельности и личности преступника, а также психология оперативно-розыскной и следственной деятельности. Подробно раскрыты психологические основы применения этих знаний в повседневной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Для специалистов правоохранительных органов, студентов, аспирантов и преподавателей юридических и психологических вузов, в том числе ведущих подготовку специалистов по оперативно-розыскной деятельности, психологов....

Цена:
191 руб

 Финансовое право Российской Федерации. Учебник
Финансовое право Российской Федерации. Учебник
Рассматриваются основные финансово-правовые понятия и категории, среди которых предмет и метод финансового права, финансово-правовые нормы, финансовые правоотношения, юридические факты в финансовом праве и т.д. На основе последних достижений финансово-правовой науки и новейшего законодательства освещаются вопросы теории финансового, бюджетного и налогового права.

Для бакалавров экономических учебных заведений студентов, преподавателей экономических вузов, работников финансовых и налоговых органов, практических работников предприятий и организаций, работников органов государственной власти и местного самоуправления....

Цена:
649 руб

 Административное судопроизводство. Учебник
Административное судопроизводство. Учебник
Учебник написан на основе учебной программы по административному судопроизводству для студентов юридических вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» (специалист, бакалавр, магистр). В учебнике в соответствии с системой действующего законодательства на базе судебной практики и современных процессуально-правовых концепций освещены все основные институты судебного административного процессуального права. Учебник рассчитан на студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, а также на практикующих юристов, профессионалов, которые хотели бы обновить и систематизировать свои знания в области административного судопроизводства. Подготовлен на кафедре гражданского процесса Уральского государственного юридического университета....

Цена:
1179 руб

М. Т. Саблин Карьера юриста. Учебное пособие
Карьера юриста. Учебное пособие
Учебное пособие подготовлено для курсов "Введение в направление подготовки (специальность) "Юриспруденция", "Введение в профессию "юрист" в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки "Юриспруденция" для получения квалификации (степени) "Бакалавр".
Пособие знакомит с юриспруденцией, с содержанием вузовского образовательного процесса подготовки юристов. В курсе подробно описаны профессии юриста компании, юридической фирмы, адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, дознавателя, следователя и ряд других. Для каждой профессии приведены требования к соискателям, зарплатные предложения, функции юриста, организационная структура, график и нюансы работы, перспективы в карьере.
Даны советы по планированию карьеры юриста, образованию, устройству на первую работу, приведены принципы подготовки служебных записок, правовых заключений, договоров, исковых заявлений. Отдельно раскрыты качества, требующиеся юристу, нормы этики юриста и положения об ответственности за свою работу.
Законодательство приведено по состоянию на июнь 2015 г.

Предназначено для студентов высших учебных заведений, школьников старших классов, поступающих в юридические вузы, начинающих юристов, а также всех, кто интересуется профессией и карьерой юриста....

Цена:
389 руб

 Финансовое право. Учебник
Финансовое право. Учебник
В учебнике рассматриваются важнейшие подотрасли и институты российского финансового права, порядок формирования государственных и муниципальных доходов, их распределения и использования для реализации социально-экономических и других задач государства и муниципальных образований; вопросы публичного (государственного и муниципального) кредита и долга, правовых основ организации страхового дела, государственного регулирования рынка ценных бумаг, банковского кредитования, денежного обращения, валютного регулирования и валютного контроля; правового режима финансов государственных муниципальных предприятий, коммерческих и некоммерческих организаций разных видов и форм; финансово-правовой ответственности за нарушения норм финансового права.  
   
Для студентов и преподавателей юридических вузов и факультетов, работников финансовых, налоговых, других органов государственной власти и местного  самоуправления, предпринимателей, лиц, желающих приобрести знания правовых основ в сфере финансовой деятельности государства и муниципальных образований.

...

Цена:
1319 руб

Т. Т. Алиев Арбитражный процесс в схемах. Учебное пособие
Арбитражный процесс в схемах. Учебное пособие
В рамках курса комплексно и системно с позиции современной юридической науки и с учетом правоприменительной практики рассматриваются в схемах основные вопросы отечественного арбитражного процесса. Автором приняты во внимание последние изменения действующего законодательства, связанного с порядком рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей юрисдикции.
Содержание курса соответствует государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" (квалификация (степень) "магистр .
Законодательство приводится по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Для специалистов, магистрантов и юридических факультетов высших учебных заведений....

Цена:
107 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования