СМИ Законы РФ
Юр.книга О.А. Підопригора Право інтелектуальноi власності

Sun, 28 Apr 2013 12:09:30 +0000
Зміст (Право інтелектуальної власності (Підопригора О.А та ін.))

Зміст

Передмова

Розділ 1. Загальні положення про інтелектуальну власність
1.1. Інтелектуальна діяльність та її місце в соціально-економічному розвитку суспільства
1.2. Види інтелектуальної діяльності
1.3. Особливості літературної діяльності
1.4. Науково-технічна діяльність
1.5. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг
1.6. Становлення системи правової охорони результатів інтелектуальної власності
1.7. Поняття права інтелектуальної власності
1.8. Види права інтелектуальної власності

Розділ 2. Право інтелектуальної власності в Україні
2.1. Становлення і розвиток законодавства України про інтелектуальну власність
2.2. Загальні положення законодавства України про інтелектуальну власність
2.3. Авторське право і патентне право: спільне і відмінність
2.4. Інтелектуальна власність України та її вплив на соціально-економічний розвиток держави
2.5. Державне управління інтелектуальною власністю

Розділ 3. Об'єкти права інтелектуальної власності
3.1. Об'єкти авторського права
3.2. Об'єкти суміжних прав
3.3. Об'єкти промислової власності
3.4. Об'єкти засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Розділ 4. Об'єкти селекційних досягнень

Розділ 5. Об'єкти науково-технічної інформації

Розділ 6. Об'єкти нетрадиційних рішень
6.1. Об'єкти наукових відкриттів
6.2. Об'єкти раціоналізаторських пропозицій
6.3. Об'єкти захисту від недобросовісної конкуренції

Розділ 7. Суб'єкти права інтелектуальної власності
7.1. Загальні положення
7.2. Автори — творці об'єктів права інтелектуальної власності
7.3. Заявники
7.4. Правонаступники як суб'єкти права інтелектуальної власності

Розділ 8. Оформлення прав на об'єкти інтелектуальної власності
8.1. Виникнення прав на твори науки, літератури і мистецтва та об'єкти суміжних прав
8.2. Оформлення прав на об'єкти промислової власності
8.3. Заявка на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг
8.4. Видача охоронного документа на об'єкт інтелектуальної власності

Розділ 9. Права і обов'язки суб'єктів інтелектуальної власності, що випливають з охоронних документів
9.1. Виникнення суб'єктивних прав на об'єкти інтелектуальної власності
9.2. Особисті немайнові права на об'єкти інтелектуальної власності
9.3. Майнові права авторів творів науки, літератури, мистецтва і суміжних прав та суб'єктів промислової власності

Розділ 10. Припинення правової охорони інтелектуальної власності
10.1. Загальні положення
10.2. Припинення правової охорони об'єктів промислової власності
10.3. Припинення правової охорони засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг
10.4. Припинення правової охорони знаків для товарів і послуг

Розділ 11. Договори у сфері інтелектуальної діяльності
11.1. Загальні положення
11.2. Авторські договори
11.3. Договори у сфері науково-технічної діяльності
11.4. Договори на використання об'єктів промислової власності

Розділ 12. Патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах
12.1. Загальні положення
12.2. Умови патентування об'єктів промислової власності в іноземних державах
12.3. Договір про патентну кооперацію

Розділ 13. Колективне управління майновими правами суб'єктів інтелектуальної власності
13.1. Загальні положення
13.2. Колективне управління майновими правами авторів за типовим законом ВОІВ
13.3. Управління майновими правами суб'єктів промислової власності
13.4. Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені)

Розділ 14. Захист права інтелектуальної власності
14.1. Загальні положення про систему захисту прав інтелектуальної власності
14.2. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності
14.3. Кримінально-правовий захист права інтелектуальної власності
14.4. Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності

Розділ 15. Економіка інтелектуальної власності
15.1. Інтелектуальна власність — складова інтелектуального капіталу за економічним змістом
15.2. Оцінка вартості інтелектуальної власності
15.3. Інтелектуальна власність в господарській діяльності
15.4. Механізм комерціалізації інтелектуальної власності
15.5. Оподаткування операцій з нематеріальними активами

Розділ 16. Міжнародні угоди в сфері інтелектуальної власності
16.1. Загальні міжнародні угоди з питань інтелектуальної власності
16.2. Міжнародні конвенції про охорону авторського права і суміжних прав
16.3. Міжнародно-правова охорона промислової власності
16.4. Міжнародно-правова охорона засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг

Розділ 17. Стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності
17.1. Загальні положення
17.2. Державне стимулювання і заохочення інтелектуальної діяльності
17.3. Пільги для учасників інтелектуальної діяльності


Sun, 28 Apr 2013 12:10:00 +0000
Передмова

Передмова

Двадцять перше століття стане століттям економіки, заснованої на знаннях, у якій інтелектуальна власність буде основною рушійною силою.
Світло вільної наукової, технічної і художньої творчості з давніх часів наполегливо пробивається до світового визнання. Завдяки бурхливому розвитку науково-технічного прогресу, інтернаціоналізації господарських зв'язків, комп'ютеризації виробництва інформація стала таким же об'єктом права власності, як і засоби виробництва. Досвід розвинених країн показав, що саме по собі виробництво вже не є визначальним чинником зростання економічних показників, воно поступово поступається місцем науці, розвитку нових технологій. У зв'язку з цим питома значимість інтелектуальної власності в житті людей зростає вже не щодня, а щогодини.
Охорона прав на результати інтелектуальної діяльності введена порівняно недавно — дещо більше 200 років тому, — термін, з історичної точки зору, мізерно малий. І відносилася вона тільки до деяких видів інтелектуальних продуктів, що є результатами творчої діяльності, які вийшли на той час на ринок, — творів літератури і мистецтва, а також винаходів.
Відповідно до Конституції України, що гарантує кожному громадянину свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості, наша незалежна держава послідовно створює свої власні механізми захисту авторських прав, прав промислової власності, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності.
Країни приймають закони з охорони інтелектуальної власності через такі основні причини:
- по-перше, вони прагнуть законодавчо оформити немайнові та майнові права творців на їхні твори і право суспільства на доступ до цих творів;
- по-друге, уряди країн свідомо прагнуть заохочувати творчість, поширення і застосування результатів творчої праці, а також сприяти вільній торгівлі в інтересах економічного та соціального розвитку.
У цілому законодавство у сфері інтелектуальної власності прагне захистити інтереси авторів та інших творців інтелектуальних товарів і послуг шляхом надання їм певних визначених, обмежених у часі прав, що дозволяють їм контролювати використання їхньої творчої діяльності. Причому ці права стосуються не матеріального об'єкта, у якому може бути втілений результат творчої праці, а продукту діяльності людського розуму як такого.
Питання охорони і використання інтелектуальної власності в сучасних умовах переходу до ринкових відносин починають відігравати все важливішу роль у комерційній, підприємницькій і виробничій діяльності підприємств та установ України усіх форм власності. У цьому відношенні всім, хто займається або готується до подібного роду діяльності, необхідно досить чітко уявляти собі, що таке інтелектуальна власність, у чому полягає її сутність, як вона охороняється в сучасному світі і до яких серйозних матеріальних витрат може привести порушення її прав.
Інтелектуальна власність, яка охороняється зараз у більшості країн світу, в сучасних умовах є одним з наймогутніших стимуляторів прогресу у всіх галузях розвитку суспільства. Психологи вивчають її як результат розумової праці, новаторського пошуку. Науковці, що вивчають творчу діяльність (фахівці з евристики), розглядають механізм діяльності людини, розкривають закономірності створення новацій. Соціологи встановлюють взаємозв'язок між розвитком творчої діяльності, соціальним і науковим прогресом. Економісти розглядають інтелектуальну власність як засіб підвищення ефективності виробництва. Правознавці вивчають її як об'єкт права у зв'язку із суспільною цінністю та пов'язані з нею правовідносини.
Інтелектуальна власність — частина цивільного права, що включає дві сфери прав — промислову власність та авторське право і суміжні права. Промислова власність охоплює досить широке коло об'єктів, що знайшли застосування в міжнародному торговому обороті. Поняття “промислова власність”, після прийняття Паризької конвенції про охорону промислової власності 1883 p., стало загальновживаним, універсальним у патентній практиці терміном, що ввійшов у побут міжнародних контактів.
До об'єктів права промислової власності відносяться: технічні рішення (винаходи), корисні моделі; символи чи позначення, що проставляються на промислових виробах, що використовуються при наданні послуг (знаки для товарів і послуг); зовнішній вигляд промислових виробів (промислові зразки — малюнки чи моделі); сорти рослин; зазначення місць походження товарів; найменування фірм, під якими вони виступають у господарському обороті (фірмові найменування); топографії інтегральних мікросхем. У право промислової власності включене також право на припинення недобросовісної конкуренції, тобто на використання прийомів, що суперечать усталеним у промисловій і торговельній практиці чесним звичаям.
Авторське право і суміжні права охороняють права автора твору, створеного в результаті творчої інтелектуальної праці. Вони стосуються особливих форм творчості, що мають відношення головним чином до засобів масових комунікацій — не тільки до друкованих публікацій, а й до радіо- та телепередач, прокату фільмів, комп'ютерних систем збереження та відтворення інформації.
Авторське право охороняє форму вираження ідей, а не самі ідеї. Як тільки ідеї втілюються в матеріальний носій, виникає правова охорона форми твору —розташування слів, нот, знаків. В об'єктивному змісті авторське право являє собою сукупність правових норм, що регулюють відношення з приводу створення і використання творів науки, літератури, мистецтва. У суб'єктивному змісті авторське право — це особисті немайнові та майнові права, що належать особам, котрі створили твори науки, літератури, мистецтва.
Права, які стосуються виконавців, виробників фонограм, відеограм і організацій мовлення прийнято називати “суміжними правами”, тобто правами в галузях, суміжних з авторським правом.
Для того, щоб навчитися вчасно виявляти у своїй продукції, розробках створювані при цьому об'єкти інтелектуальної власності, необхідно набути певних знань у зазначеній сфері. Це дасть можливість одержати не тільки право на охорону інтелектуальної власності в країні та за кордоном, а й перетворити її у особливо конкурентоспроможний на ринку товар, нерідко дуже дорогий і високоприбутковий, в разі правильного його використання.
Пропонований підручник підготовлений на виконання Указу Президента від 27 квітня 2001 року “Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні” для запровадження у вищих навчальних закладах курсу з основ інтелектуальної власності.


Sun, 28 Apr 2013 12:42:13 +0000
Розділ 1. Загальні положення про інтелектуальну власність

Sun, 28 Apr 2013 16:37:14 +0000
Розділ 2. Право інтелектуальної власності в Україні

Sun, 28 Apr 2013 16:40:29 +0000
Розділ 3. Об'єкти права інтелектуальної власності

Sun, 28 Apr 2013 16:41:45 +0000
Розділ 4. Об'єкти селекційних досягнень

Sun, 28 Apr 2013 17:00:02 +0000
Розділ 5. Об'єкти науково-технічної інформації

Mon, 29 Apr 2013 16:04:19 +0000
Розділ 6. Об'єкти нетрадиційних рішень

Mon, 29 Apr 2013 16:31:15 +0000
Розділ 7. Суб'єкти права інтелектуальної власності


Розділ 8. Оформлення прав на об'єкти інтелектуальної власності

Просмотров: 779
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX

Save up to 70% on gourmet foods & fine home goods in our Barn Sale!

Start: 18 May 2017 | End: 18 May 2018

Search Results from «Озон» Право. Юриспруденция
 
В. О. Калятин Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз данных. Учебное пособие
Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз данных. Учебное пособие
Информация в современном обществе является одним из наиболее ценных активов. Данная работа посвящена такому важному инструменту работы с информацией, как базы данных. В. Калятин - один из авторов четвертой части Гражданского кодекса, много лет занимающийся данной темой, рассматривает как теоретические, так и практические вопросы создания и использования баз данных, распоряжения правами на базы данных, защиты прав на эти объекты.
В книге анализируется не только российское законодательство, но и законодательство других стран, указываются различные подходы к решению возникающих проблем в разных странах и практически последствия существования расхождений в их регулировании. Особое внимание в книге уделено судебной практике. Ссылки на судебные дела даны в соответствии с принятой в соответствующих странах практикой....

Цена:
639 руб

Л. И. Захарова Международное спортивное право. Учебник
Международное спортивное право. Учебник
Учебник по международному спортивному праву подготовлен в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция" (квалификация (степень) "бакалавр и рабочей программой учебной дисциплины "Международное спортивное право", одобренной кафедрой международного права Московского государственного юридического университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) в январе 2017 г. Учебник состоит из 17 глав, соответствующих темам рабочей программы учебной дисциплины. В нем раскрываются понятие, предмет, история, источники, субъекты, специальные принципы международного спортивного права, освещается процесс регулирования международных спортивных отношений на универсальном уровне в рамках Организации Объединенных Наций, ее специализированных учреждений и программ, на региональном уровне в рамках Совета Европы и Европейского союза, на двустороннем уровне, а также в рамках организаций Олимпийского и Паралимпийского движения; изучается деятельность международного Спортивного арбитражного суда (CAS); обозначаются проблемные зоны, требующие дополнительной правовой регламентации: использование допинга в спорте, насилие и хулиганское поведение болельщиков, охрана окружающей среды при организации международных спортивных соревнований, экономические преступления и дискриминация в международном спорте, охрана прав на телевизионную и радиотрансляцию международных спортивных соревнований, использование олимпийской символики, противодействие угрозам здоровому образу жизни.

Международные договоры и законодательство Российской Федерации приведены по состоянию на март 2017 г.

Для бакалавров, преподавателей юридических вузов, а также практических работников, чья деятельность связана с международным правом и lex sportiva....

Цена:
272 руб

С. А. Велиев Принципы назначения наказания Principles of Assignment of Punishment
Принципы назначения наказания
В работе затрагивается и подробно исследуется такая актуальная и полемичная тема современного уголовного права, как принципы назначения наказания. В общих и специальных правилах назначения наказания заложены наиболее важные, принципиальные идеи уголовно-правовой политики в сфере применения наказания.
Унификация уголовно-правового пространства СНГ - объективная и закономерная потребность развития межгосударственных отношений, залог обеспечения безопасности жизненно важных благ личности, общества и государства. Именно в этом направлении и происходит обновление уголовного законодательства большинства стран - участниц СНГ.
Автор предпринял попытку сравнительно-правового анализа той части уголовного законодательства стран - участниц СНГ, которая определяет принципы назначения наказания, сосредоточив основное внимание на проблемах его унификации и совершенствования, разработал рекомендации по учету принципов назначения наказания в судебной деятельности, сформулировал и предложил решение ряда методологических и теоретических задач.

Для студентов, аспирантов, преподавателей, ученых, работников органов уголовной юстиции....

Цена:
424 руб

Правоведение. Учебник для неюридических вузов
Правоведение. Учебник для неюридических вузов
Учебник подготовлен в соответствии с государственным образовательным стандартом по курсу `Правоведение` для студентов неюридических вузов. Авторитетный авторский коллектив профессоров Московской государственной юридической академии обстоятельно и доступно знакомит с рядом основных отраслей отечественного права.

Во втором издании учтены новейшие законодательные акты по всем отраслям права, принятые в 2002-2003 гг.

Для студентов вузов неюридического профиля. Изучение полезно любому читателю, интересующемуся основами правоведения....

Цена:
359 руб

 Теория государства и права
Теория государства и права
Учебник подготовлен в соответствии с новыми стандартами на основе обобщения и привлечения новейшего фактического материала. Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов.
Рекомендован Министерством образования и науки в качестве учебника для студентов юридических вузов....

Цена:
1159 руб

Л. В. Иногамова-Хегай, А. Г. Кибальник, Т. В. Кленова, А. И. Коробеев, Н. А. Лопашенко Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая. Учебник
Актуальные проблемы уголовного права. Часть Общая. Учебник
Учебник подготовлен ведущими учеными, профессорами, докторами юридических наук на основе международных документов, Конституции РФ, УК РФ, другого федерального законодательства, научной литературы, судебной практики последних лет. Законодательство приведено по состоянию на декабрь 2014 г....

Цена:
309 руб

И. А. Панкеев Авторское право для журналистов. Учебное пособие
Авторское право для журналистов. Учебное пособие
Пособие построено на современном законодательстве в области авторского права. Вопросы интеллектуальной собственности рассматриваются в нем преимущественно применительно к СМИ. Теоретические сведения о принци­пах использования объектов права в средствах массовой информации наглядно иллюстрируются примерами судебной практики, сопровождающими каждую главу издания. Проанализирован опыт конфликтных ситуаций, приведены образцы документов. Особое внимание уделено таким важным для журналистов положениям, как свободное использование произведения, служебное произведение, производные произведения и др.

Книга предназначена для широкого круга читателей, связанных как с преподаванием и изучением авторского права на факультетах журналистики, так и с профессиональным использованием результатов интеллектуальной деятельности в средствах массовой информации....

Цена:
459 руб

Н. Ю. Круглова Правовое регулирование коммерческой деятельности. Учебник
Правовое регулирование коммерческой деятельности. Учебник
В учебнике рассматривается современный правовой механизм управления производственно-хозяйственной деятельностью предприятий различных организационно-правовых форм. Особое внимание уделяется регулированию правоотношений, возникающих в процессе создания, реорганизации и ликвидации юридических лиц, в процессах внутренней организационно-экономической деятельности фирм. В книге рассмотрены и другие важные правоотношения, возникающие в процессе производственно-хозяйственной деятельности между субъектами хозяйствования, что позволит студентам наиболее полно освоить сущность правовых институтов и норм предпринимательской деятельности и более эффективно использовать в своей практической работе механизмы хозяйственных правоотношений....

Цена:
990 руб

Криминология
Криминология
Учебник написан в соответствии с утвержденной программой курса. Авторами даются определения понятия и предмета криминологии, излагаются задачи этой науки, вытекающие из настоятельной необходимости усиления борьбы с преступностью. Для студентов, аспирантови преподавателей юридических ВУЗов....

Цена:
709 руб

Т. А. Полякова, А. А. Стрельцов, С. Г. Чубукова, В. А. Ниесов Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности. Учебник и Практикум
Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности. Учебник и Практикум
В учебнике изложены общие теоретический и методологический подходы к формированию правового и организационного обеспечения информационной безопасности человека, общества и государства. Подробно освещены основные институты правового обеспечения информационной безопасности: правовые режимы защиты информации, государственной, служебной и коммерческой тайн, персональных данных, юридической ответственности за правонарушения в области информационной безопасности, а также структура организационного обеспечения информационной безопасности. Рассмотрены проблемы формирования правового режима международной информационной безопасности. Значительное внимание уделено организационным аспектам управления защитой информационных систем. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Предназначен для студентов, обучающихся по программам академического бакалавриата и магистратуры дисциплины "Правовое и организационное обеспечение информационной безопасности", будет полезен для аспирантов, преподавателей юридических и экономических высших учебных заведений, юридических и экономических факультетов университетов....

Цена:
1429 руб2003 Copyright © «Advokat.Peterlife.ru» Мобильная Версия v.2015 | PeterLife и компания
Юридическая консультация, юридические услуги, юридическая помощь онлайн.
Пользовательское соглашение использование материалов сайта разрешено с активной ссылкой на сайт
  Яндекс.Метрика Яндекс цитирования